Amalan Strategi Pemahaman Makna Kosa Kata Bahasa Arab Berasaskan Konteks Penggunaan Dalam Pengajaran Guru Cemerlang Bahasa Arab

Aisah Hasmam, Nik Mohd Rahimi Nik Yusuf, Maimun Aqsha Lubis, Aisyah Sjahrony

Abstract


Kajian ini bertujuan untuk meneroka strategi pemahaman makna kosa kata bahasa arab berasaskan konteks penggunaan dalam pengajaran Guru Cemerlang Bahasa Arab Peringkat Menengah Rendah. Reka bentuk kajian ini adalah berbentuk kajian kes dengan menggunakan data kualitatif sebagai dapatan kajian. Pengumpulan data-data adalah melalui kaedah temu bual separa berstruktur, kaedah pemerhatian dan analisis dokumen.  Dalam kajian ini peserta kajian yang terlibat terdiri daripada tujuh orang GCBA yang dipilih berdasarkan cadangan yang diberikan oleh pihak Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan. Dapatan kajian menjelaskan bahawa terdapat beberapa strategi pemahaman makna kosa kata bahasa Arab berasaskan konteks penggunaan yang menjadi amalan GCBA di dalam bilik darjah, iaitu strategi pemahaman makna berasaskan konteks linguistik, strategi pemahaman makna berasaskan konteks situasi dan strategi pemahaman makna berasaskan konteks budaya. Kajian ini merumuskan bahawa strategi pemahaman makna kosa kata bahasa Arab berasaskan konteks penggunaan adalah pelbagai dan dapat membantu pelajar memahami makna kosa kata bahasa Arab yang diajarkan.Justeru, amalan strategi pemahaman makna kosa kata bahasa Arab berasaskan konteks penggunaan ini wajar dicontohi dan dijadikan panduan berguna kepada pendidik bahasa Arab untuk bukan penutur jati secara amnya.  


Full Text:

PDF

References


Abdul Aziz Abdul Talib. (2000). Pedagogi Bahasa Melayu: Prinsip, Kaedah dan Teknik. Cheras: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Abdul Bari, S. M. (2011). Strategies of Teaching Vocabulary. Amman: Darul Masirah li Nasyri wa Tauzi’.

Abdul Chaer. (2007). Leksikologi & leksikografi Indonesia. Jakarta: Penerbit PT Rineka Cipta.

Abdul Ghani Jalil. (1993). Masalah pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab di maktab Rendah Sains MARA (MRSM) Terendak. www.gemaislam.net/e-tesis_ba/1.htm. [15.9.2014].

Al-Naqah, Mahmud Kamil. (1985). Ta’lim al-Lughah al-Arabiyyah Linnatiqina Biha. Saudi Arabia: Universiti Ummul Qura.

Asmaa’ Abd Rahman & Nik Mohd Rahimi. (2012). Al-Awamil al-Muatharah fi tahap’lim al-Lughat al-Ajnabiyyah wa Turuq tadris al-Maharaat al-Lughawiyyah al-Arabiyyah. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Azhar, M., Ahmad, K., Mohamed & Sulaiman, S. M. N. (2003). Masalah penterjemahan Melayu-Arab di kalangan pelajar Melayu. Persidangan Penterjemahan Antarabangsa ke-9 (hlm. 344-361). Kuala Lumpur: Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Azharudin Ahmad Zakaria. (2005). Penggunaan buku teks dalam pengajaran bahasa Arab di Sekolah Rendah Agama: satu kajian kes. Disertasi Sarjana, Fakulti Bahasa dan Linguistik, Universiti Malaya.

Azmani Abd Wahab, Nik Farhan Mustapha & Che Radiah Mezah. (2016). Keberkesanan Permainan Bahasa terhadap Pencapaian Kosa kata Aktif. Dlm. Nik Farhan Mustapha & Che Radiah Mezah, Pabiyah Toklubok@Haji Maming (pnyt.). Multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab, hlm. 90-100. Serdang: Universiti Putra Malaysia.

Benjamin, A. & Crow, J. T. (2010). Vocabulary at the Center. Larchmont: Eye On Education.

Carver, R.P. (1994). Percentage of unknown vocabulary words ini text as a function of the relative difficulty of the text: Implications for instruction, Journal of Reading Behaviour, 26, 413-447.

Che Radiah Mezah & Norhayuza. (2013). Kosa Kata Teori dan Aplikasi. Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia.

Dahab, Mohamed Ibrahim. (1997). Evaluation of the Arabic Language Integrated Curriculum for Secondary Schools (KBSM). Tesis Doktor Falsafah. Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.

Franco C. P. & Galvis H. A. (2013). The Role of Situational Context and Linguistic Context when Testing EFL Vocabulary Knowledgde in a Language Teacher Education Program: A Preliminary Approach . Colomb. Appl. Linguist. J.ISSN 0123-4641 , Vol. 15 p. 85 – 99.

Grabe, W. & Stoller, F. (1997). Reading and vocabulary development in a second language: A case study. In Coady, J. and T. Huckin. Second languge vocabulary acquisition: a rationale for pedagogy, pp. 98-122. Cambridge: Cambridge University Press.

Graves, M. F. (2006). Vocabulary Book Learning and Instruction. New York: Teachers College Columbia University.

Hamzah Hasan. (1997). Perbandingan pengajaran bahasa Arab Tinggi dan Bahasa Arab Komunikasi: satu kajian kes di sekolah menengah Arab. Disertasi Sarjana, Fakulti Bahasa dan Linguistik, Universiti Malaya.

Harison Mohd Sidek. (2010). Bahasa kedua perbezaan, individu dan literasi. Nilai: Universiti Sains Malaysia.

Hassan Basri Awang Mat Dahan. (2003). Perkaedahan pengajaran bahasa Arab: Antara tradisi dan inovasi. Perkaedahan pengajaran pendidikan Islam: Prosiding Wacana Pendidikan Islam (3), hlm. 164-175.

Hibbard R. (2009). The Effects of Context Clue Instraction on Finding an Unknown Word. New York.

Hu, M. & Nation, I.S.P. (2000). Vocabulary density and reading comprehension. Reading in a Foreign Language. 13, 403-430.

Husin Fateh Din & Nazariyah Sani. (2013). Bahasa Melayu ii Akademik. Puchong: Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.

Jefridin Pilus. (2002). Penggunaan Pendekatan Komunikatif Dalam Pengajaran Bahasa Arab Komunikasi: Satu Kajian Di SMAP Labu. Projek Penyelidikan Pendidikan, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Kempson, R.M. (1991). Teori Semantik. Kuala Lumpur: Dewan bahasa dan Pustaka.

Lado, Robert. (1984). Mengajar Bahasa Suatu Pendekatan Saintifik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Maimum Aqhsa Lubis. (1999). Satu perbandingan kesan tiga kaedah pengajaran bahasa Arab terhadap pencapaian kemahiran bahasa di Pusat Matrikulasi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Tesis Dok. Falsafah, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.

McWhorter, K. T. (2006). Vocabulary Simplified Strategies For Building Your College Vocabulary. New York: Pearson Longman.

Merriam, Sharan B. (2009). Qualitative Research. San Francisco: John Wiley & Sons, Inc.

Miles, M. B. dan Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: a method source book. Thousand Oaks: SAGE Publications.

Mohd Firdaus Yahaya, Mohd Shahrizal Nasir,Wan Abdul Hayyi Wan Omar, Zulazhan Ab. Halim Essmat Nasr Sweedan. (2014). Kemahiran menulis dalam Bahasa Arab menerusi aktiviti “jawlah Lughawiyyah”. Issues in Language Studies (Vol. 3 No. 1- 2014)

Nation, P. (2013). Learning vocabulary ini another Language. United Kingdom: Cambridge University Press.

Nik Mohd Rahimi & Kamarulzaman. (1999). Faktor-faktor yang mempengaruhi keberkesanan penguasaan kemahiran kefahaman bacaan bahasa Arab di kalangan pelajar-pelajar sekolah menengah agama; kajian di negeri Kelantan. Laporan Projek, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Nik Mohd Rahimi & Kamarulzaman. (2008). Penggunaan alat bantu mengajar dan hubungannya dengan pencapaian kemahiran mendengar bahasa Arab. Jurnal Teknologi, Universiti Teknologi Malaysia, 49(E): 141- 154.

Nik Mohd Rahimi. (2005). Penilaian kemahiran mendengar dalam Kurikulum Bahasa Arab Komunikasi. Tesis Dok. Falsafah, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Norma Muhamad. (2003). Penggunaan Kamus Arab-Melayu dalam kalangan Pelajar Sekolah Menengah. Disertasi Sarjana, Fakulti Bahasa dan Lingustik, Universiti Malaya.

Nunan David. (1991). Language Teaching Methodology; A textbook for teachers. New York: Prentice.

Othman Lebar. (2014). Penyelidikan kualitatif kepada teori dan metod. Tanjung Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Requejo M. D. P. (2007). The Role of Context in Word Meaning Construction: A Case Study. International Journal of English Studies (IJES), vol. 7 (1), 2007, pp. 169-173.

Rosni Samah. (2013). Kaedah Pengajaran Kosa Kata Bahasa Arab untuk Pelajar Bukan Arab. Nilai: Universiti Sains Islam Malaysia.

Silverman R.D & Hartranft A.M. (2015). Developing Vocabulary and Oral Language in Young Children. New York: The Guilford Press.

Taᶜimah, Rushdi Ahmad. (1989). Ta’lim al-ᶜArabiyyah li Ghairi Natiqiin biha. Rabat: Mansyurat al-munazzamah al-Islamiyyah li-tarbiyyah wal ulum wa thaqafah- Esisco.

Tarigan, H. G. (1989). Pengajaran kosa kata. Bandung. Penerbit Angkasa.

Waharp Yusoff. (2011). Kamus al-Aziz. Kuala Lumpur: Telaga Biru Sdn Bhd.

Yin Robert K. (2010). Qualitative from Start to Finish. The Guilford Press. New York.

Yule, G. (2010). The study of language. United Kingdom: Cambridge University Press.

Zainal Arifin Mahsurom. (2007). Pendekatan komunikatif dalam pengajaran bahasa Arab Komunikasi. Projek Penyelidikan, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Zheng Shigao. (2012). Studies and Suggestions on English Vocabulary Teaching and Learning. English Language Taeching. Vol. 5, No 5, May 2012, pp. 129-135.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


eISSN : 2600-769X