SHARIFUDDIN, S. A.; SHAFIE, S. N. A.; SAMAT@DARAWI, A. B. ANALISIS ELEMEN TARBIYAH DI DALAM FILEM TEMPATAN BERUNSUR ISLAMIK. Al-Hikmah, v. 11, n. 2, 31 dez. 2019.