Mohamed, Yasmoon, and Razaleigh Muhamat@Kawangit. 2019. “TAHAP KEPUASAN MUALLAF TERHADAP PENGURUSAN KELAS BIMBINGAN AGAMA OLEH MAJLIS AGAMA ISLAM KELANTAN (MAIK)”. Al-Hikmah 11 (2), 88-98. http://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/373.