Al-Hikmah http://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah <p align="justify">Al-Hikmah is published by the Research Centre for Dakwah and Leadership Studies, Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia. This journal is published in July and December anually. We invite paper submissions in four forms; Original research, Literature Review, Preliminary Findings and Book Review. Al-Hikmah welcomes any forms of manuscript contributions in Malay, English and Arabic that are their directly related or not to the Islamic da’wah perspectives whether from the aspects of sociocultural, women and family. Arts, muallaf (converts), leadership, management, psychology, media, communication and technology and Islamic counselling.</p> <p align="justify">All opinions given in the articles are not necessarily representing the Editorial Board and Department.</p> <p align="justify">Articles in Al-Hikmah are indexed and abstracted in Malaysia Citation Index System (MyCite), Google Scholar, UDLedge, Directory of Research Journal Indexing (DRJI)&nbsp;and UKM Journal Article Repository (UJAR).</p> <p align="justify">&nbsp;</p> <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 507px; top: 36.6px;">&nbsp;</div> Pusat Kajian Dakwah dan Kepimpinan, UKM en-US Al-Hikmah 1985-6822 <p align="justify">Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a&nbsp;<a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" target="_new">Creative Commons Attribution License</a>&nbsp;that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.</p> TAHAP PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR BERTEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN MURID TAHFIZ MODEL ULUL ALBAB (TMUA) http://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/404 <p align="justify">Penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) berteknologi dalam pengajaran dan pemudahcaraan (PdPc) telah terbukti dalam meningkatkan keberkesanan pengajaran guru dan pembelajaran murid di dalam bilik darjah. Kajian ini dijalankan untuk meninjau tahap penggunaan BBM berteknologi dalam kalangan guru dan murid bagi program Tahfiz Model Ulul Albab (TMUA) serta persepsi guru terhadap penggunaan BBM berteknologi dalam kalangan guru bagi program TMUA berdasarkan Latihan Dalam Perkhidmatan (LADAP) Pembelajaran Abad Ke-21 (PAK21). Seramai 30 orang guru dan 100 orang murid telah dipilih sebagai responden dalam kajian ini. Analisis data adalah menggunakan perisian <em>Statistical For Social Science</em> (SPSS) versi 22.0. Dapatan kajian menunjukkan tahap penggunaan BBM berteknologi adalah sederhana hingga tinggi namun tidak terdapat perbezaan dalam kalangan guru yang mengikuti LADAP PAK21 terhadap penggunaan BBM berteknologi. Kesimpulannya kajian ini menunjukkan bahawa walaupun guru mempunyai persepsi yang positif terhadap kepentingan penggunaan BBM berteknologi namun tahap penggunaannya masih di peringkat sederhana. Ini menunjukkan bahawa kesedaran dan galakan dalam penggunaan BBM berteknologi perlu dipertingkatkan.</p> Muhd Zulhilmi Haron Mohd Muslim Md Zalli Siti Noor Aneeis Hashim Ahmad Rusli Abdul Gani Ismail Salleh ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-12-06 2020-12-06 12 2 3 18 SUMBANGAN GURU PENDIDIKAN ISLAM DALAM AMALAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING TERHADAP PELAJAR DAN RAKAN GURU DI SEKOLAH http://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/406 <p align="justify">Guru Pendidikan Islam (GPI) memainkan peranan yang penting dalam penglibatan setiap aktiviti yang dirancang oleh pengurusan sekolah. Guru bukan hanya memberikan fokus kepada pengajaran dan pembelajaran dalam kelas, tetapi perlu bergiat aktif dalam membantu pelajar dan rakan guru. Oleh itu, makalah ini membincangkan sumbangan GPI dalam amalan bimbingan dan kaunseling terhadap pelajar dan guru di sekolah. Kajian dilaksanakan secara tinjauan (survey) dan data dikumpulkan menerusi soal selidik dari 60 orang dari keseluruhan 200 GPI di daerah Petaling Utama Selangor. Kajian menunjukkan GPI memberi lima sumbangan yang paling tinggi kepada pelajar dan guru iaitu dari segi minat, sentiasa berjumpa, turut membantu, bekerjasama dan berbincang dengan pelajar dan guru. Justeru, penglibatan GPI dalam amalan bimbingan kaunseling di sekolah perlu diketengahkan dalam membantu kaunselor dan rakan-rakan guru untuk memudahkan pengurusan sekolah. Akhir sekali, implikasi kajian diperincikan agar GPI juga mampu memberikan sumbangan kepada bidang kaunseling sama ada secara langsung atau tidak langsung kepada organisasi sekolah dan bukan semata-mata mengharapkan peranan dari pihak kaunselor sahaja dalam pembentukan sahsiah pelajar.</p> Ruslan Hassan Farid Mat Zain Kaseh Abu Bakar Azmul Fahimi Kamaruzaman ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-12-06 2020-12-06 12 2 19 34 TAHAP PENCAPAIAN HAFAZAN MURID TAHFIZ MODEL ULUL ALBAB DI NEGERI JOHOR http://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/411 <p align="justify">Pelaksanaan Program Tahfiz Model Ulul Albab (TMUA) merupakan salah satu kesinambungan daripada usaha kerajaan dalam memperkembang pendidikan tahfiz kepada murid sekolah menengah. Setelah enam tahun pelaksanaan program ini, terdapat beberapa permasalahan yang berbangkit antaranya tahap pencapaian hafazan murid kurang memuaskan. Sorotan lepas mendapati tidak semua murid yang mengikuti program ini dapat menghabiskan hafazan sebanyak 30 juzuk Al-Quran dalam tempoh lima tahun pengajian seperti yang digariskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Justeru, pengkaji ingin melihat tahap pencapaian hafazan murid TMUA sekolah menengah KPM. Kajian ini merupakan kajian kuantitatif berbentuk deskriptif ke atas 829 orang murid TMUA sekolah menengah. Analisis skor min digunakan bagi melihat tahap pencapaian hafazan mereka. Hasil analisis menunjukkan tahap pencapaian hafazan murid berada di tahap sederhana tinggi dengan skor min 3.67. Hasil kajian juga mendapati terdapat tiga cabaran yang dihadapi dalam pelaksanaan TMUA iaitu cabaran dari sudut sistem, cabaran dari sudut guru dan cabaran dari sudut pelajar. Justeru, cabaran dan permasalahan yang ada perlu diatasi dan diperbaiki bersama bagi merealisasikan harapan negara. Pedagogi guru, teknik menghafaz yang diamalkan oleh murid serta perkara-perkara lain yang menyumbang kepada kejayaan murid dalam menghafaz perlu diberi perhatian yang sewajarnya bagi memastikan matlamat pelaksanaan TMUA tercapai dengan jayanya.</p> Siti Nurjanah Mastor Mustafa Siti Aisyah Johan Jimaain Safar ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-12-06 2020-12-06 12 2 35 52 PERKEMBANGAN DAN PENERIMAAN PENDEKATAN KEAGAMAAN DALAM PEMULIHAN BANDUAN DI PENJARA MALAYSIA http://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/414 <p align="justify">Pendekatan keagamaan semakin diterima pakai dalam modul pemulihan di&nbsp; institusi-institusi penjara di seluruh dunia termasuk Malaysia. Program Halaqah merupakan salah satu modul pemulihan dengan menggunakan pendekatan agama di dalam Pelan Pembangunan Insan (PPI) yang diperkenalkan oleh Jabatan Penjara Malaysia (JPM). Selain itu, terdapat juga program agama sampingan yang dianjurkan oleh JPM dan juga sukarelawan yang terdiri daripada agensi kerajaan, NGO, dan IPT. Oleh itu, kajian ini dilakukan untuk mengenal pasti penerimaan dan impak pendekatan agama dalam pemulihan banduan. Reka bentuk kajian tinjauan digunakan dengan menggunakan metode soal selidik bagi mengenal pasti penerimaan dan keberkesanan modul keagamaan yang dilaksanakan dengan melibatkan 1286 orang banduan sebagai responden yang dipilih secara persampelan mudah. Hasil kajian mendapati, penerimaan banduan terhadap keseluruhan program keagamaan adalah baik. Melalui analisis T-test Pairs menunjukkan program keagamaan yang dilaksanakan memberi perubahan yang ketara terhadap nilai penghayatan agama para banduan. Oleh demikian usaha pihak JPM dalam memperkasakan program keagamaan dalam pemulihan banduan harus diteruskan dan ditambah baik dari masa ke semasa agar matlamat pemulihan banduan bukan sahaja berjaya malah perubahan tingkah laku positif banduan lebih bersifat lestari sekali gus mengurangkan kes residivis atau kes banduan berulang.</p> Siti Jamiaah Abdul Jalil Nor Raudah Siren 'Adawiyah Ismail Abu Dardaa Mohamad Khairul Hamimah Mohammad Jodi Labiba Ahmad Juwairiah Hassan ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-12-06 2020-12-06 12 2 53 74 FUNGSI RUNDINGCARA BAGI MENGUKUHKAN HUBUNGAN PASANGAN BERMASALAH DALAM PERKAHWINAN http://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/415 <p align="justify">Masalah hubungan yang timbul dalam perkahwinan boleh menjadikan pasangan lebih mengenali antara satu sama lain. Ia juga boleh menjadikan pasangan mengakhiri perkahwinan dengan perceraian. Terdapat pelbagai masalah hubungan dalam perkahwinan yang menyumbang kepada peningkatan kadar perceraian. Perceraian adalah satu solusi segera yang boleh menamatkan masalah hubungan pasangan dalam perkahwinan. Bagaimanapun, ia tidak dapat memutuskan hubungan keluarga mertua dan anak-anak. Pada asasnya, hampir kesemua pasangan yang berkahwin ingin menjaga hubungan mereka agar kuat dan sihat. Sehubungan itu, Jabatan-jabatan Agama Islam Negeri di Malaysia menubuhkan Unit Rundingcara Keluarga sebagai satu saluran yang dapat membantu pasangan bermasalah dalam perkahwinan. Tujuan makalah ini adalah untuk menganalisis fungsi rundingcara dalam mengukuhkan hubungan pasangan bermasalah dalam perkahwinan. Reka bentuk kajian ini adalah penyelidikan deskriptif. Data dikumpul melalui analisis dokumen iaitu Laman Web Rasmi Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan dan laporan penyelidikan berkaitan rundingcara dalam perkahwinan. Data dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil kajian menunjukkan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan mempunyai 14 fungsi. Daripada 14 fungsi tersebut, lima adalah untuk fungsi rundingcara dan sembilan untuk fungsi program pembangunan keluarga. Secara keseluruhannya, fungsi rundingcara di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan adalah suatu intervensi masalah suami dan isteri dalam perkahwinan, khususnya bagi mengukuhkan hubungan dalam perkahwinan dan mengelak perceraian. Kesemua 14 fungsi rundingcara ini memberi impak terhadap pembangunan institusi keluarga terutamanya bagi mengukuh hubungan dalam perkahwinan.</p> Mohamad Pairuz Suhairi Abdullah Zainab Ismail ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-12-06 2020-12-06 12 2 75 92 HUBUNGAN PAS DENGAN NON-MUSLIM DALAM PERSAINGAN POLITIK ISLAM DI MALAYSIA 1951-2020 http://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/419 <p align="justify">Perjuangan parti politik yang tertumpu kepada sesuatu agama dan bangsa sahaja boleh menjejaskan sokongan dalam pilihanraya kerana perjuangan politik kebiasaannya melibatkan kepentingan semua pihak. Sangat penting bagi parti politik menjaga kepentingan semua pihak khususnya dalam sesebuah masyarakat majmuk kerana sokongan akan diberikan kepada parti yang akan menjaga kepentingan agama dan bangsa mereka. Inilah dilema yang dihadapi oleh PAS dalam persaingan politik di Malaysia antara memperoleh sokongan politik dan tanggungjawab membawa mesej Islam kepada masyarakat. Namun, PAS konsisten memperjuangkan politik Islam di Malaysia sejak penubuhannya 1951 hingga 2020. Bagi menganalisis pendekatan politik PAS kepada non-Muslim, artikel ini membahagikan kepada tiga bentuk pendekatan. Pertama, <em>tafahum</em> iaitu mendekati dan memahami; Kedua, <em>Ta’awun</em> iaitu tolong menolong dan bekerjasama; Ketiga, <em>Tahaluf</em> iaitu pakatan politik. Artikel ini membincangkan tiga pendekatan di atas dengan membahagikan tempoh dari 1950an hingga 2020 kepada empat fasa. Fasa pertama ialah fasa permulaan iaitu fasa berhadapan dengan perkauman yang menebal dalam kalangan masyarakat. Fasa kedua ialah fasa <em>tafahum</em> ketika PAS berada dalam kerajaan campuran dan penubuhan Chinese Consultative Council (CCC). Fasa ketiga ialah fasa <em>Tahaluf</em> apabila dapat menubuhkan Kelab Penyokong PAS dan membentuk Barisan Alternatif (BA) dan Pakatan Rakyat (PR) dengan DAP. Fasa keempat ialah fasa <em>tafahum</em> dan <em>Ta’awun</em> apabila dapat menerima non-Muslim sebagai ahli bersekutu dan menubuhkan Dewan Himpunan Penyokong PAS. Pada tiga dekad yang pertama, PAS berhadapan dengan cabaran perkauman yang menebal dalam kalangan masyarakat termasuk dalam PAS sendiri. Seterusnya, PAS berhadapan dengan cabaran menterjemahkan nilai Islam dalam interaksi politik dengan non-Muslim.</p> Muhamad Faisal Ashaari Nor Syuhada Roslan Zulkefli Aini ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-12-06 2020-12-06 12 2 93 114 KEDUDUKAN PUTERA RAJA DALAM TADBIR URUS MUGHAL: TUMPUAN TERHADAP PERANAN AWRANGZIB http://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/423 <p align="justify">Awrangzib atau Aurangzeb diiktiraf antara pemerintah terbaik Kerajaan Mughal pada era <em>The Age of Great Mughals</em>. Usaha yang dilakukan oleh beliau bagi menjamin kestabilan Kerajaan Mughal disifatkan sebagai indikator utama yang meletakkan Awrangzib setaraf dengan Akbar <em>The Great</em>. Namun, peranan beliau dalam tadbir urus Kerajaan Mughal tidak bermula ketika menjadi maharaja bahkan telah bermula lebih awal, khususnya sewaktu menjadi putera raja. Artikel ini meneliti peranan putera raja sebagai suatu intitusi dalam tadbir urus Mughal dengan memberi tumpuan terhadap peranan Awrangzib sebagai putera raja, khususnya semasa zaman pemerintahan bapanya, Shah Jahan. Kajian ini merupakan kajian kualitatif dengan menggunakan reka bentuk kajian sejarah dan analisis kandungan. Dapatan kajian menunjukkan Awrangzib telah memainkan peranan penting sebagai ketua tentera dan gabenor sewaktu menjadi putera raja Mughal. Peranan yang digerakkan oleh beliau ini telah memastikan kestabilan Kerajaan Mughal meskipun terpaksa menghadapi pelbagai cabaran. Pengalaman beliau dalam tadbir urus Mughal semasa menjadi putera raja akhirnya banyak mempengaruhi dasar pemerintahan Mughal setelah beliau menerajui tampuk pemerintahan pada tahun 1657M.</p> Mohamad Zulfazdlee Abul Hassan Ashari Mohd Roslan Mohd Nor Ezad Azraai Jamsari Md Yazid Ahmad Noorsafuan Che Noh ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-12-06 2020-12-06 12 2 115 136