Perkembangan Ilmu Munasabah dan Sumbangannya pada Konsep Kesatuan Tema al-Qur’an

Muhamad Syaari Ab Rahman, Wan Nasyrudin Wan Abdullah

Abstract


Perkembangan Ilmu Munasabah dan Sumbangannya pada

Konsep Kesatuan Tema al-Qur’an

Abstrak

Ilmu Munasabah ialah salah satu ilmu penting dalam pentafsiran al-Qur’an. Artikel ini bertujuan menganalisis sejarah perkembangan ilmu Munasabah sejak awal kemunculannya sehingga menjadi satu cabang ilmu yang sistematik dalam pentafsiran al-Qur’an pada waktu ini. Kajian berbentuk kualitatif ini menggunakan reka bentuk kajian secara analisis kandungan. Data dikumpul melalui analisis kandungan terhadap karya-karya Ulum al-Qur’an, kitab-kitab tafsir yang mengaplikasikan ilmu Munasabah dan kajian-kajian semasa para sarjana berkenaan dengan ilmu Munasabah. Selanjutnya, data yang diperoleh ini dianalisis secara deskriptif. Dapatan kajian mendapati ilmu Munasabah telah mengalami proses perkembangan dan pematangan sehingga mencetuskan ilmu kesatuan tema surah dan kesatuan tema al-Qur’an itu sendiri. Implikasi kajian menunjukkan pentingnya kefahaman terhadap ilmu Munasabah ini agar para pentafsir al-Quran dapat memberikan kefahaman yang komprehensif kepada satu-satu nas al-Qur’an dan membuktikan bahawa al-Qur’an adalah kalam Allah S.W.T yang sempurna tanpa sedikitpun kecatatan.

Kata Kunci: Ilmu Munasabah, Pentafsiran al-Quran, Kesatuan Tema al-Quran

 

The Development of  ‘Munasabah’ Knowledge and its Contributions in the

Concept of Unity Theme of al-Quran

 

Abstract

In the Quran exegesis field, the study of "Munasabah" or the organic unity of the Quran is highly imperative. The purpose of this article is to analyse the historical development of Quran organic unity field of study, from its inception until now where it has become a systematic branch of knowledge in Quran interpretation. The qualitative research presented in this article adopts a framework based on content analysis. Data is gathered by analysing content on publications pertaining to sciences of the Quran (Ulum Quran), Quran exegesis writings that specifically highlighted and applied textual relations, as well as recent scholarly works on this subject. Data gathered is further analysed descriptively. Research output shows that the field of Munasabah had undergone a period of profound development and maturity which led to scholarly works on thematic structure of surah and unity of themes in the Quran. This research demonstrates the importance of understanding "Munasabah" as a critical branch of knowledge. Through it, Quran exegesis scholars will be able to provide a more comprehensive understanding of Quranic texts, and enable them to prove that Quran is indeed the perfect speech of Allah SWT, free of any deficiency.

Keywords: Study of Munasabah, Quranic Interpretation, Theme in the Quran


Full Text:

PDF

References


Al-Quran Al-Karim

Abbas, Fadhl Hassan. 2007. Muhadharat fi ‘Ulum al-Qur’an. Amman: Dar al-Nafa’is

Ahmad, Fathi Jumu’ah. 2010. al-Tafsir al-Maudu’i li al-Qur’an al-Karim ; Majalatuhu wa Manhajiyyah al- Bahs Fihi. Gombak: Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

Aiman, Ummul. 2012. Method Pentafsiran Wahbah Zuhayli : Kajian Ke Atas Tafsir al-Munir. Acheh : IAIN Al-Raniry.

Al-Farahi, Abdul Hamid. 2008. Tafsir Nizam al-Qur’an wa Ta’wil al-Furqan bi al-Furqan. India : Dairah Hameedia Madrasatul Islah

Al-Khalidi, Solah Abdul Fattah. 20122. Al-Manhaj al-Haraki fi Zhilal al-Qur’an. Amman : Dar Ammar

Al-Razi, Fakhruddin Muhammad bin Umar. 2015. Al-Tafsir al-Kabir aw Mafatih al-Ghayb. Jilid ke 11. Kaherah : Al-Maktabah Al-Taufiqiyyah

Al-Suyuthi, Abdul Rahman bin Abi Bakr bin Muhammad Abu al-Fadhl. 2006. Al-Itqan fi Ulum al-Qur’an. Kaherah: Dar al-Hadith.

Al-Qathan, Manna’. 2011. Mabahith fi ‘Ulum al-Qur’an. Riyadh: Maktabah al-Ma’arif li al-Nashr wa al- Tauzi’.

Al-Zarkasyi, Badruddin Muhammad bin Abdullah. 2006. Al-Burhan fi Ulum al-Qur’an. Mesir: Dar al- Hadith.

Bazmul, Muhammad bin Umar bin Salim. 2002. Ilm al-Munasabat fil Suwar wa al-Ayat. Makkah: Maktabah Makkiah.

Darraz, Muhammad Abdullah. 2016. Al-Naba’ al-Azim. Kaherah: Markaz Ibshar li al-Nashr wa al-Tawzi’.

Faris, Taha Muhammad. 2011. Tafasir al-Qur’an al-Karim Hasba Tartib al-Nuzul Dirasah wa Taqwim. Amman: Dar al-Fath li al-Dirasat wa al-Nashr

Fath, Amir Faisol. 2010. “The Unity of Al-Quran.” Jakarta : Pustaka al-Kauthar.

Fuad, Mohamad Nur. 2008. “Kesatuan Tema dalam Surah al-Qur’an Menurut Muhammad Abduh dalam Tafsir al-Manar”. Jakarta : UIA Syarif Hidayatullah

Habannakah, Abdul Rahman. 2012. Qawaid al-Tadabbur al-Amthal li Kitabillah Azza wa Jalla. Dimasyq : Darul Qalam

Hijazi, Muhammad Mahmud. 2010. Fenomena Keajaiban al-Qur’an ; Kesatuan Tema Dalam al-Qur’an. Jakarta: Gema Insani.

Khan, Israr Ahmad. 2003. Al-Biqaie and Islahi ; A Comparative Study of Tafsir Methodology. Gombak : International Islamic University Malaysia.

Khan, Nouman Ali. 2016. Divine Speech ; Exploring The Quran As Literature. Dallas : Bayyinah Institute.

Mappiaswan, Andi. 2015. Pemikiran Sayyid Muhammad Rasyid Ridha Dalam Pengembangan Islam ; Suatu Tinjauan Historis. Makasar : UIN Alauddin Makasar

Mir, Mustansir. 1986. Coherence In The Quran : A Study of Islahi’s Concept of Nazm in Tadabbur-I Quran. Kuala Lumpur : Islamic Book Trust

Mulazamah, Siti. 2014. Konsep Kesatuan Tema al-Qur’an Menurut Sayyid Qutb. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah.

Muslim, Mustafa. 2005. Mabahith fi al-Tafsir al-Maudhu’i. Dimasyq : Dar al-Qalam

Musaddad, Endad. 2005. Munasabah Dalam Tafsir Mafatih al-Ghayb. Universiti Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Masyhur, Musa Masyhur Musyahirah. 2001. Al-Tanasub al-Qurani ‘inda al-Imam al-Biqaie Dirasah Balaghiyah. Universiti of Jordan

Nadhiroh, Wardah. 2014. Hermeneutika al-Qur’an Muhammad al-Ghazali : Telaah Metodologis atas Kitab Nahwa Tafsir Maudhu’i. Banjarmasin : IAIN Antasari.

Najm, Iqbal Wafi. 2009. Al-Tanasub wa Dauruhu fi al-I’jaz al-Qur’ani. Kufah: Wizarah al-Ta’lim al-Ilmi wa al-Bahth al-Ilmi

Rosyaidi, Imron. 2013. Methodologi Penafsiran Said Hawwa Dalam al-Asas fi al-Tafsir. Surabaya : Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Said, Hasani Ahmad. 2015. Diskursus Munasabah Al-Quran Dalam Tafsir al-Misbah. Jakarta : Penerbit Amzah.

Syihab, Quraisy. 2015. Tafsir al-Misbah ; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an. Jakarta : Lentera Hati.

Subhani, Muhammad Inayatullah Asad Subhani. t.th. Im’an al-Nazhar fi Nizham al-Ayy wa al-Suwar. Dar Ammar.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


__________________________________________________________

Centre of Islamic Heritage Sustainability
Faculty of Islamic Studies
The National University Of Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +60 3 8921 4405 | Fax: +60 3 8921 3017
Email: faizam@ukm.edu.my

 

Copyright ©2016 Centre of Islamic Heritage Sustainability, UKM