Aplikasi Kaedah Pentafsiran Ayat Mutashabihat dalam Tafsir Melayu

Norsyafiaah Thoifur, Mohd Faizulamri Mohd Saad, Wan Nasyrudin Wan Abdullah

Abstract


Aplikasi Kaedah Pentafsiran Ayat Mutashabihat dalam Tafsir Melayu

Abstrak

Para ulama tafsir terdahulu telah banyak mentafsirkan ayat Mutashabihat. Beberapa kaedah pentafsiran telah digunakan dalam mentafsirkan ayat Mutashabihat mengikut pelbagai mazhab iaitu mazhab ulama golongan Ahli Sunnah, Mushabbihah, Mujassimah, Muktazilah dan Rawafid. Perbahasan ayat Mutashabihat juga banyak dibahaskan dalam tafsir-tafsir Melayu. Oleh itu, kajian ini mempunyai signifikasi yang tinggi untuk mengenal pasti kaedah pentafsiran ulama tafsir yang terdahulu mempengaruhi pentafsiran di dalam kitab tafsir Melayu pada masa kini sekaligus mengetengahkan kitab-kitab tafsir Melayu pada masa kini yang dihasilkan oleh pengarang Melayu. Kaedah analisis kandungan terhadap beberapa kitab tafsir Melayu telah digunakan bagi mendapatkan data dan dianalisis secara deskriptif. Hasil kajian membuktikan bahawa aplikasi tafsir ayat Mutashabihat dalam kitab tafsir Melayu adalah bertepatan dengan kaedah yang digunakan di dalam tafsir-tafsir muktabar seperti Tafsir al-Jalalain, Tafsir Ibnu Kathir, dan lain-lain lagi. Implikasinya dapat memudahkan dan membantu masyarakat Melayu memahami tafsiran ayat Mutashabihat.

 

Application of Mutashabihat Verse of Interpreting Method in Malay Tafsir

Abstract

The earliest tafsir scholars have many interpretations of the Mutashabihat verses. Some methods of interpretation have been used in interpreting the Mutashabihat verses in various sects namely the Sunni scholars, Mushabbihah, Mujassimah, Muktazilah and Rawafid. The argument of Mutashabihat verses is also widely debated in Malay tafsir. Therefore, this study has a high significance to identify the interpretation method of interpretation ulama that previously influenced the interpretation in the Malay texts of the present day thus highlighting the present Malay tafsir books produced by Malay authors. The content analysis method of several Malay tafsir books has been used to obtain data and descriptively analyzed. The results of the study prove that the application of the Mutashabihat verses in the Malay tafsir is in line with the methods used in the supernatural interpretations such as tafsir al-Jalalain, Ibn Kathir tafsir, and so on. Its implication can help and facilitate the Malay community to understand the interpretation of the Mutashabihat verse.


Full Text:

PDF

References


Al-Quran al-Karim.

A.Faroqi. 2016. Analisis Ayat-Ayat Mutasyabihat Tafsir al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili. UIN. Skripsi.

Abdul Hayei Abdul Sukor. 2010. Pedoman Muttaqin Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).

Abdul Rauf al-Singkeli. 1951. Tarjuman al-Mustafid. Singapura: Maktabah Sulaiman Mar’i.

Al-‘Asqalani, Ahmad bin ‘Ali bin Hajar. 2001. Fath Al-Bari. Tahqiq: ‘Abd Al-Qadir Syaibah Al-Hamad. Riyad: Maktabah Al-Malik.

Al-Qurtubi, Abi ‘Abd Allah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar. 2006. Al-Jami’ Al-Ahkam Al-Quran. Beirut: Muassasah Al-Risalah.

Al-Razi, Fakh Al-Din Muhammad bin ‘Umar. 1981. Al-Tafsir Al-Kabir. Beirut: Dar Al-Fikr.

Al-Tabari, Abi Ja’far Muhammad bin Jarir. 2005. Tafsir Al-Tabari Jami’ Al-Bayan ‘an Ta’wil ai Al-Quran. Tahqiq: Ahmad ‘Abd Al-Razaq Al-Bakri et al. Egypt: Dar Al-Salam.

Al-Zarqani, Muhammad ‘Abd Al-‘Azim. 1945. Manahil al-Irfan Fi Ulum al-Quran. Mesir: Dar Ibnu Hazam.

Dr. Mohamad Al-Zahabi. 1995. al-Tafsir wa al-Mufasirun. Qaherah: Maktabah Wahbah.

Haziyah Hussin. 2017. Sumbangan Tuan Guru Dato’ Seri Haji Abdul Hadi Awang dalam Peradaban Tafsir di Malaysia. Bangi: UKM.

Hj. Abdul Hadi Awang. 2013. Tafsir Surah Al-Kahfi. Kuala Lumpur: Aisyah Humaira Publication.

Husein Aziz. 2012. Pemahaman Ayat-Ayat Mutashabbihah Perspektif Bahasa. IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Ibn Hazm, Abi Muhammad ‘Ali bin Ahmad. 1996. Al-Fashl fi Al-Milal wa Al-Ahwa’ Al-Nihal. Tahqiq: Muhammad Ibrahim Nasr & ‘Abd Al-Rahman ‘Umyarah. Beirut: Dar Al-Jil.

Ibn Kathir, Abi Al-Fida’ Isma’il bin ‘Umar bin Kathir. 1998. Al-Bidayah wa Al-Nihayah. Egypt: Dar Hijr.

Ibn Qutaybah, Abu Muhammad ‘Abd Allah bin Muslim. 1995. Ta’wil Mukhtalif Al-Hadith. Tahqiq: Muhammad ‘Abd Al-Rahman. Beirut: Dar Al-Fikr.

Ismail Yusoff. 1995. Perkembangan Penulisan dan Terjemahan Kitab-Kitab Tafsir di Malaysia. Jurnal Islamiyyat 16. Bangi: Fakulti Pengajian Islam, UKM.

Jalaluddin al-Suyuti. 2013. Al-Itqan Fi Ulum al-Quran. Jilid 2. Lubnan: Risalah Publisher.

Manna’ al-Qattan. 1973. Mabahis Fi Ulum al-Quran. Riyadh: Mansyurat al-Ashr al-Hadis.

Muhammad Sa’id Umar. 2017. Tafsir Nur Al-Ihsan. Jilid 1 & Jilid 2. Bangi: Ukm Cetak Sdn. Bhd.

Prof. Dr. H. Abdul Djalal H.A. 2000. Ulumul Qur’an. Surabaya: JI. Karang Menur.

Saifuddin Asyari. 2010. Metode dan Corak Penafsiran Al-Quran Muhammad Sais Umar dalam Tafsir Nur Al- Ihsan serta Implementasinya dalam Penafsiran. Disertasi Sarjana Universitas Islam

Siti Wahidah Mustapa. 2017. Corak Penulisan Tafsir di Malaysia Abad Ke-21 (2001-2015). Jurnal al-Turath, Vol. 2, No. 1. Bangi: Fakulti Pengajian Islam, UKM.

Subhi al-Salih. 1968. Mabahis Fi Ulum al-Quran. Beirut: Dar al-Ilmi li al-Malayin.

Syed Abdillah Ahmad Aljufri. 2001. Pelita Al-Quran (Juz Amma). Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd.

Wahbah al-Zuhaili. 1991. Tafsir al-Munir Fi al-Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj. Damsyik: Dar al-Fikr.

Wan Mohd Nasir, Muhammad Yusuf et al (Unit Terjemahan Telaga Biru). 2011. Nurul Furqan : Juzuk ‘Amma. Kuala Lumpur: Telaga Biru Sdn. Bhd.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


__________________________________________________________

Centre of Islamic Heritage Sustainability
Faculty of Islamic Studies
The National University Of Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +60 3 8921 4405 | Fax: +60 3 8921 3017
Email: faizam@ukm.edu.my

 

Copyright ©2016 Centre of Islamic Heritage Sustainability, UKM