REHAL TRADISIONAL DI PANTAI TIMUR SEMENANJUNG MALAYSIA: ANALISIS BAHAN, TEKNIK DAN UKURAN

Mohammad Anis Abdul Samad, Zuliskandar Ramli, Mohd Rohaizat Abdul Wahab, Ros Mahwati Ahmad Zakaria

Abstract


Abstrak

Ajaran Islam dan kitab al-Quran sememangnya tidak dapat dipisahkan. Bahkan, ke mana sahaja Islam diajarkan wajiblah al-Quran turut dibawa bersama. Kecintaan terhadap kitab suci ini telah membawa kemajuan kepada beberapa cabang kesenian yang berkaitannya seperti seni tulisan khat, seni hiasan manuskrip dan seni penjilidan. Tidak ketinggalan, kesenian rehal yang dicipta khas untuk meletakkan al-Quran bagi tujuan bacaan, turut berkembang seiring dengan tersebarnya al-Quran ke seluruh pelosok dunia. Tersebarnya rekaan rehal telah mempelbagaikan reka bentuk dan cara menghiasnya, yang secara tidak langsung mencerminkan identiti seni dan budaya masyarakat yang menghasilkannya. Kajian ini cuba mengenal pasti ciri-ciri khas rehal tradisional di pantai timur semenanjung Malaysia. Fokus perbincangan ialah pada aspek reka bentuk, khususnya tentang bahan, teknik dan ukuran. Sampel kajian diperolehi daripada koleksi muzium, pengukir, selain beberapa surau dan masjid tempatan.

Kata kunci : Rehal, Reka Bentuk, Pantai Timur

 

Abstract

The teachings of Islam and the holy book of Al-Quran cannot be eepingd. Furthermore, wherever Islam is taught, it is compulsory for the Quran to be brought along. The love for this sacred book led to several new developments in some segments of Islamic fine arts, such as calligraphy, manuscript illumination, and binding technology. Not to be left behind, the artistic workmanship of rehal created specifically to hold up the Quran while it was being read also developed further in conjuction with the dispersal of the Quran to all parts of the world. The dispersion of the rehal led to its diversity in shape, form, and ornamentation, indirectly reflecting the artistic identity of the culture(s) behinds its manifestation. This research attempts to identify the distinct characteristics of the traditional rehal in the east coast of peninsula Malaysia. The focus of the discussion is on the aspects of form, specifically in terms of materials used, fabrication techniques, and measurements. The samples used were obtained from museum collections and artisans, as well as from several local mosques.

Key words : Rehal, Design, Eat Coast

Full Text:

PDF

References


Culpan,Cevdet. 1968. Rahleler. Istanbul: Milli Egitim Basimev.

Frembgen, Jurgen W. & Rossler, Elisabeth. 1997. Transformationen – der Koranstander. Munich: Five Continents Museum.

Gallop, Annabel Teh. 2005. The Spirit of Langkasuka: Illuminated Manuscripts From The East Coast Of The Malay Peninsula. Indonesia and the Malay World 33(96): July.

Hughes, Thomas Patrick. 1885. A Dictionary Of Islam. Lahore: Premier Book House.

Ismail Said & Ahmad Saifuddin Abdullah. 2001. Spesies-Spesies Kayu Dalam Seni Ukiran Melayu. Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.

Kuhnel, Ernst. 1971. The Minor Arts of Islam. Terj. Katherine Watson. New York: Cornell University Press.

Kurz, Otto. 1972. Folding Chairs and Koran Stands. In R. Ettinghausen (ed.). Islamic Art in the Metropolitan Museum of Art. New York: Metropolitan Museum of Art.

Mastor Surat. 2009. Tanggam. Dlm. Che Husna Azhari (pnyt.). Sains dan Teknologi Alam Melayu, Bangi: Institut Alam dan Tamadun Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Nurul Adlina Adlina Abdul Mutalib. 2016. Malay Traditional Wooden Rehal In Malaysia. Dissertation for Master of Art and Cultural Management, Faculty of Art & Design, Universiti Teknologi MARA.

Nurzehan Adli Mohamad. 2010. Pakar Ukiran Kayu dari Uzbekistan Bimbing Tenaga Pengajar Hasil Rehal Berukir Tradisional. Buletin IKN. 1: 17-19.

Rashidah Binti Mohd. Nuri. 2007. Seni Ukir Islam: Kajian Ke Atas Motif Hiasan Dan Penggunaan Rehal Di Kalangan Umat Islam Di Malaysia. Latihan Ilmiah Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

Razman Ramli. 2015. Foldable Furniture Design Inspired by Traditional Malay Rehal. Dissertation for Master of Arts (Design Technology), Faculty of Arts & Design, Universiti Teknologi MARA.

Ros Mahwati Ahmad Zakaria. 2015. Penjilidan Kulit Manuskrip Al-Quran Pantai Timur Sebelum Abad ke-20 Masihi: Kepandaian dan Harta Intelektual Tempatan. Tesis Doktor Falsafah, Institut Alam dan Tamadun Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Tenas Effendy. 2011. Serba Sedikit Tentang Rehal. Katalog Rehal. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya.

Wan Ramli Wan Mohamad. 1997. Rehal: Seni Ukiran Melayu Yang Bertahan. Dewan Budaya, April, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka.

Wohrlin, Traugott. 1997. Studien zur technik und gestaltung Zweiteiliger koranstander. Transformationen – der Koranstander. Munich: Five Continents Museum.

Zainal Abidin Che Pa (Ketua Editor). 2012. Ensiklopedia Kraf Malaysia. Kuala Lumpur: Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia.

Zamre Abu Hassan, Mohammad Nazzri Ahmad, Mohammad Anis Abdul Samad. 2011. Katalog Rehal. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.IKATAN AHLI ARKEOLOGI MALAYSIA

d/a Institut Alam dan Tamadun Melayu
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +60 3 8921 5280