KEBUDAYAAN HOABINHIAN DAN NEOLITIK DI GUA JAYA, HULU KELANTAN (HOABINHIAN AND NEOLITHIC CULTURE IN GUA JAYA, HULU KELANTAN)

Nur Sarahah Mohd Supian, Zuliskandar Ramli, Azimah Hussin

Abstract


Abstrak 

Gua Jaya yang terletak di Gua Musang, Kelantan merupakan gua batu kapur yang dilihat berpotensi tinggi sebagai tapak hunian masyarakat prasejarah. Hal ini terbukti apabila penyelidikan awal dan percubaan ekskavasi telah dijalankan oleh Lamb dan Peacock pada tahun 1963. Hasil daripada percubaan ekskavasi tersebut, ia telah membawa kepada penemuan sebanyak 1500 serpihan tembikar sehingga Peacock merumuskan tapak tersebut sebagai lokasi pembuatan tembikar masyarakat kebudayaan Neolitik. Pada tahun 1993, Adi Haji Taha telah menjalankan tinjauan serta menemui beberapa serpihan tembikar di lantai gua tersebut. Berdasarkan tinjauan yang dijalankan, beliau juga melihat Gua Jaya sebagai sebuah tapak yang berpotensi tinggi sebagai tapak hunian masyarakat prasejarah. Pada tahun 2017 pula, pasukan penyelidik Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA) telah menjalankan ekskavasi arkeologi secara saintifik dan sistematik di tapak tersebut. Oleh itu, kertas kerja ini akan memberi penumpuan kepada penemuan artifak dan ekofak ketika penyelidikan dan ekskavasi arkeologi fasa pertama dijalankan di Gua Jaya oleh pasukan ATMA. Antara jumpaan artifak di gua tersebut adalah merangkumi alat litik iaitu tungku, alat penetak, dan alat repeh serta pecahan tembikar. manakala jumpaan ekofak pula adalah seperti tulang binatang dan siput. 

Kata kunci: Prasejarah, Gua Jaya, artifak, ekofak, alat litik, tembikar

 

Abstract

Gua Jaya is located in Gua Musang, Kelantan which is a limestone cave and it can be seen as a high-potential shelter site of prehistoric people. It can be proved based on early research and trial excavation which was conducted by Lamb and Peacock in 1963. From the results of the trial excavation, it has led to the discovery of 1500 pottery sherds and Peacock interpreted the site as a locus of pottery manufacture. In 1993, Adi Haji Taha has conducted a survey and found several pieces of pottery on the cave’s floor. Based on the survey conducted, he also sees Gua Jaya as a high-potential shelter site of prehistoric people. In 2007, researcher from the Institute of the Malay World and Civilization (ATMA) has conducted a scientifically and systematically archaeological excavation. Therefore, this paperwork focuses on the discovery of artifacts and ecofacts during the first phase archaeological research and excavation conducted at Gua Jaya by ATMA. Among the findings of the artifacts in the cave include lithic tools such as chopper tools, flaked tools and pottery fractions while ecofacts is like animal bones and snails.

Keywords: Prehistoric, Gua Jaya, artifact, ecofact, lithic tool, pottery.

Full Text:

PDF

References


Adi Haji Taha. 1985. The re-excavation of the rockshelter of Gua Cha, Ulu Kelantan, West Malaysia. Federated Meuseums Journal 30. Kuala Lumpur: Malaysia Museums Department.

Adi Haji Taha. 2007. Archeology of Ulu Kelantan. Kuala Lumpur: Jabatan Muzium Malaysia.

Bellwood, Peter. 2000. Prasejarah Kepulauan Indo-Malaysia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Mohd Jeffrey Abdullah. 2015. Kebudayaan Paleolitik di Lembah Mansuli Semasa Pleistosen Tengah Hingga Pleistosen Akhir (235,000-11,000 Tahun Dahulu). Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia.

Mokhtar Saidin. 1997. Monograf: Kajian Perbandingan Tapak Paleolitik Kampung Temerlong dengan Kota Tampan dan Sumbangannya Terhadap Kebudayaan Zaman Pleistosen Akhir di Asia Tenggara. Malaysia Museum Journal 32. Kuala Lumpur: Malaysia Museums Department.

Mokhtar Saidin. 2010. Bukti Prasejarah di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Muhammad Afiq Omar. 2017. Kajian Arkeologi Di Gua Baling, Tok Sik, Gunung Pulai dan Gua Baling, Bukit Baling, Baling, Kedah. Tesis Sarjana, Institut Alam & Tamadun Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Nik Hassan Shuhaimi. 1990. Masyarakat Prasejarah dan Perkaitannya dengan Masyarakat Pribumi Semenanjung Malaysia. JEBAT 18: 3-14.

Nik Hassan Shuhaimi. 2014. Antara Austronesia dan Melayu Polinesia: Asal Usul dan Perkembangannya. Jurnal Arkeologi Malaysia 27:1-12.

Noone, H.D. 1939. Report on a Neolithic Site in Ulu Kelantan. Journal of the Federated Malay States Museum 15: 170-174.

Nur Sarahah Mohd Supian, Zuliskandar Ramli & Azimah Hussin. 2017. Jenis Batuan dan Fungsi Alat Litik di Gua Jaya, Hulu Kelantan. Dlm. Zuliskandar Ramli, Muhlis Hadrawi, Akin Duli, Khalid Jusoh, Muhamad Shafiq Mohd Ali (pnyt.). 2017. Prosiding Seminar Antarabangsa Ke-6 Arkeologi, Sejarah dan Budaya di Alam Melayu 6: 113-124. Bangi: ATMA UKM.

Peacock B.A.V. 1986. Recent Archeological Discoveries 1962-1963 Malaya. Kelantan: Perbadanan Muzium Negeri Kelantan.

Tweedie, M.W.F. 1940. Report on Excavation in Kelantan (Plates I-XVI). Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society Vol.18(2): 1-22. Singapore: Printers Limited.

Zuliskandar Ramli, Nik Hassan Shuhaimi N.A.R, Adnan Jusoh & Yunus Sauman. 2011. X-ray diffraction and X-ray fluorescent analyses of prehistoric pottery shards from Ulu Kelantan. American Journal of Applied Sciences 8(12):1337-1342.

Zuliskandar Ramli. 2013. Kepentingan Morfologi dan Komposisi Bahan Artifak dalam Penyelidikan Arkeologi di Malaysia. Dlm. Abdullah Zakaria Ghazali & Zuliskandar Ramli (pnyt.) Panji Pendeta. Bangi: Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA) & Ikatan Ahli Arkeologi Malaysia.

Zulkifli Jaafar. 2003. Gua-gua Batu Kapur di Semenanjung Malaysia dalam Perspektif Arkeologi. Kuala Lumpur: Jabatan Muzium Negara.

Zuraidah Hassan, Ahmad Helmi Mohd Mokhtar & Zuliskandar Ramli. 2015. Tembikar Tanah: Proses Penghasilan Labu Sayong Secara Tradisional. Dlm. Zuliskandar Ramli, Mohd Samsudin, Muhlis Hadrawi & Akin Duli (pnyt.). 2015. Prosiding Seminar Antarabangsa Ke-4 Arkeologi, Sejarah dan Budaya di Alam Melayu 4: 713-725. Bangi: ATMA UKM.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.IKATAN AHLI ARKEOLOGI MALAYSIA

d/a Institut Alam dan Tamadun Melayu
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +60 3 8921 5280