PENEMUAN TERKINI TAPAK PRASEJARAH DI LEMBANGAN SUNGAI NENGGIRI (RECENT DISCOVERIES OF PREHISTORIC SITES IN NENGGIRI BASIN)

Zuliskandar Ramli

Abstract


Abstrak

Lembangan Sungai Nenggiri yang terletak di Hulu Kelantan mempunyai banyak tinggalan-tinggalan warisan kebudayaan yang mana antaranya ialah tapak-tapak arkeologi zaman prasejarah dan protosejarah. Tapak-tapak ini amat signifikan dalam perkembangan sejarah di negeri Kelantan terutamanya tapak yang terkenal antaranya Gua Cha dan Gua Chawas yang menonjolkan artifak yang membentuk kronologi sejarah awal negeri Kelantan. Projek empangan hidro-elektrik yang dicadangkan dibina di Hulu Kelantan akan menyebabkan beberapa tapak arkeologi zaman prasejarah ini akan ditenggelami oleh air. Sehubungan dengan itu satu survei yang sistematik telah dijalankan untuk merekodkan data tapak-tapak sedia ada dan juga tapak-tapak baru yang terdapat di lembangan Sungai Nenggiri yang terkesan akibat daripada pembinaan empangan hidro-elektrik itu tadi. Kajian atau survei yang telah dilakukan ini juga telah menemukan tapak-tapak arkeologi prasejarah yang baru yang mana ada di antaranya mempunyai potensi arkeologi yang tinggi. Tapak-tapak ini adalah berdekatan dengan Pos Pulat manakala ada di antaranya berdekatan dengan Empangan Utama (Main Dam). Antara tapak-tapak baru yang ditemui antaranya ialah Gua Keledung, Gua Cahaya, Gua Kecil (Batu Tambah), Gua Lubang Kelewar (Batu Tambah), Gua Perdang, Gua Rahmat dan Gua Kemiri yang terletak di Gunung Kemiri yang berdekatan dengan Empangan Utama. Di antara gua-gua tersebut, Gua Lubang Kelawar, Gua Kecil, Gua Kemiri, Gua Perdang dan Gua Keledung mempunyai potensi arkeologi yang tinggi. Antara artifak permukaan yang ditemui adalah alat-alat batu, serpihan tembikar tanah dan sisa makanan seperti siput sedut. Tiga buah gua iaitu Gua Kelew, Gua Kecil (Batu Tambah) dan Gua Lubang Kelawar (Batu Tambah) mempunyai lukisan gua yang amat menarik. Lukisan gua daripada arang yang ditemui di ketiga-tiga buah gua tersebut adalah lebih banyak berbanding gua-gua yang pernah direkodkan. Gua-gua lain seperti Gua Rahmat, Gua Air dan Gua Janggut tidak mempunyai potensi arkeologi yang tinggi. Hasil survei telah menunjukkan bahawa masih banyak lagi tapak yang berpotensi untuk kajian arkeologi wujud di lembangan Sungai Nenggiri ini dan kajian intensif sedang dijalankan untuk mengumpul segala maklumat untuk kepentingan warisan arkeologi negara.

Kata kunci: Prasejarah, Hulu Kelantan, Sungai Nenggiri, Gua Cha, warisan arkeologi

 

Abstract

The Nenggiri River Basin, located in Hulu Kelantan, had many cultural heritage sites, among which associated with prehistoric and proto-historic cultures. These sites are very significant in historical developments in the state of Kelantan, especially the famous sites such as the Gua Cha and Gua Chawas which highlight the artifacts that make up the historical chronology of Kelantan's early history. The proposed hydro-electric dam project that will built in Hulu Kelantan will cause some of archaeological sites to be undated. As a result, a systematic survey was conducted to record the data of existing sites as well as the new sites found along the Nenggiri River basin witch will affected by the construction of the hydro-electric dam. As a results from the survey, several new prehistoric sites have been found of which have high archeological potential. These sites are close to Pos Pulat while some are close to the proposed Main Dam. Among the new sites found were Gua Cahaya, Gua Kechil (Batu Tambah), Gua Lubang Kelewar (Batu Tambah), Gua Perdang, Gua Rahmat and also Gua Kemiri located on Mount Kemiri near Main Dam. Based on ground observation, Gua Lubang Kelawar, Gua Kecil, Gua Kemiri, Gua Perdang, dan Gua Keledung have a high archaeological potential. Among the surface artefacts found were stone tools, pottery shards and food remains like fresh water snails. Interesting finding was in Gua Kelew, Gua Kecil (Batu Tambah) and Gua Lubang Kelawar (Batu Tambah), where a lots of cave paintings was found. The paintings were made of charcoal and those three caves have more paintings than other caves documented before. Other caves such as Gua Rahmat, Gua Air, Gua Janggut have low archaeological potential. Surveys have shown that there are still many potential sites for archeological studies in the Nenggiri River Basin and intensive studies are being carried out to gather all information for the benefit of the archaeological heritage of the country.

Keywords: Prehistoric, Hulu Kelantan, Nenggiri River Basin, Gua Cha


Full Text:

PDF

References


Adi Taha. 1985. The re-excavation of the rock shelter of Gua Cha, Ulu Kelantan, West Malaysia. Federation Museums Journal 30.

Adi Taha. 1993. Recent archaeological discoveries in Peninsula Malaysia (1991-1993). JMBRAS 66(1): 67-83.

Adi Taha. 2007. Archaeology of Ulu Kelantan. Kuala Lumpur: Jabatan Muzium Malaysia.

Bellwood, Peter. 2007. Prehistory of the Indo-Malaysian Archipelago. Canberra: ANU E Press.

Mohd Jeffrey Abdullah. 2015. Kebudayaan Paleolitik di Lembah Mansuli Semasa Pleistosen Tengah Hingga Pleistosen Akhir (235,000 – 11,000 Tahun Dahulu). Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia.

Mokhtar Saidin. 2012. Rangka Manusia Prasejarah Gua Cha, Kelantan: Selepas 52 tahun dalam simpanan Sieveking. Dlm. Warisan Kelantan XXIX, disunting oleh Abdullah Zakaria Ghazali & Ho Hui Ling. Kelantan: Perbadanan Muzium Negeri Kelantan.

Noone, H.D. 1939. Report on a new Neolithic site in Ulu Kelantan. Journal of the Federated Malay States Museums 15: 170-174.

Nurul Noorain Ahkemal Ismail, Zuliskandar Ramli, Nur Sarahah Mohd Supian, Azimah Hussin & Akin Duli. 2018. Hoabinhian's lithic technology in Chawan Cave, Hulu Kelantan. International Journal of Mechanical Engineering and Technology 9(13): 1007-1016.

Nur Sarahah Bt Mohd Supian, Zuliskandar Ramli & Azimah Hussin. 2017. Jenis Batuan dan Fungsi Alat Litik di Gua Jaya, Hulu Kelantan. Prosiding Seminar Antarabangsa Arkeologi, Sejarah Bahasa dan Budaya di Alam Melayu (ASBAM) ke-6, hlm. 693-706.

Nur Sarahah Mohd Supian, Zuliskandar Ramli, Nurul Noorain Ahkemal Ismail, Azimah Hussin, Akin Duli. 2018. The study of Earthenware at Jaya Cave Prehistoric Site, Hulu Kelantan. International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET) 9(13): 998-1006.

Peacock, B.A.V. 1964. Recent Archaeological Discoveries in Malaysia 1962-1963. Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society 37(2): 201-206.

Sieveking, G. de G. 1954 Excavations at Gua Cha, Kelantan 1954, Part 1. FMJ 1 and 2: 75-143.

Tweedie, M.W.F. 1940. Report on excavations in Kelantan. JMBRAS 18(2): 1-22.

William Hunts, P.D.R. 1952. Recent Archaeological Discoveries in Malaya (1951). Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society 25(1): 181-190.

Zuliskandar Ramli. 2013. Kepentingan Morfologi dan Komposisi Bahan Artifak dalam Penyelidikan Arkeologi di Malaysia. Dlm. Panji Pendeta, disunting oleh Abdullah Zakaria Ghazali & Zuliskandar Ramli. Bangi: Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA).

Zuliskandar Ramli. 2008. Penggunaan tembikar tanah sebagai barang dagangan dan kalam semah sebagai alat upacara keagamaan di Gua Chawas: satu pembuktian secara saintifik. Dlm. Kebudayaan, Kesenian dan Peradaban Alam Melayu, disunting oleh Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman. Bangi: Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA).

Zuliskandar Ramli dan Ruzairy Arbi. 2014. Penemuan Alat-alat Batu Zaman Neolitik di Tebing Sungai Kelantan, Kampung Kubang Pak Amin, Tendong, Kelantan. Dlm. Warisan Kelantan XXXIII, disunting oleh Zuliskandar Ramli & Adi Baharudin. Kota Bharu: Perbadanan Muzium Negeri Kelantan.

Zuliskandar Ramli, Nik Hassan Shuhaimi Nik Abd. Rahman, Adnan Jusoh and Yunus Sauman. 2011. X-Ray Diffraction and X-Ray Fluorescent Analyses of Prehistoric Pottery Shards from Ulu Kelantan. American Journal of Applied Sciences 8(12):1337-1342.

Zuliskandar Ramli, Nik Hassan Shuhami Nik Abdul Rahman, Abdul Latif Samian, Muhammad Rizal Razman, Sharifah Zarina Syed Zakaria, Adnan Jusoh, Yunus Sauman, Hossein Sarhaddi Dadian. 2014. X-Ray Diffraction (XRD) and X-Ray Fluorescence (XRF) Analysis of Proto-historic Votive Tablets from Chawas Cave, Hulu Kelantan, Malaysia. Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology 7(7): 1195-1201.

Zuraidah Hassan, Ahmad Helmi Mohd Mukhtar & Zuliskandar Ramli. 2015. Tembikar Tanah: Proses Penghasilan Labu Sayong Secara Tradisional. Prosiding Seminar Antarabangsa Arkeologi, Sejarah Bahasa dan Budaya di Alam Melayu (ASBAM) ke-4, hlm. 713-726.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.IKATAN AHLI ARKEOLOGI MALAYSIA

d/a Institut Alam dan Tamadun Melayu
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +60 3 8921 5280