PEMETAAN LOKASI MAHKOTA ATAP MASJID WARISAN DI NEGERI MELAKA (MAPPING LOCATION OF THE ROOF CROWN OF HERITAGE MOSQUE IN MELAKA)

Nurfarahhana Ismail, Ros Mahwati Ahmad Zakaria, Zuliskandar Ramli, Aszulhida Aman

Abstract


Abstrak

Masjid adalah sebuah bangunan dan mercu tanda yang telah dibina oleh masyarakat Islam sebagai salah satu simbol agama Islam yang berfungsi sebagai pusat ibadah terpenting dalam sesebuah wilayah Islam. Terdapat pelbagai reka bentuk masjid yang menjadi identiti kepada pemerintah Islam di seluruh dunia. Di Melaka, pembinaan masjid bukan sahaja mempunyai nilai sejarah yang penting malah turut memperlihatkan gaya seni hiasan yang tersendiri. Justeru, kajian ini dijalankan bagi mendokumen dan mengenalpasti lebih banyak rekaan hiasan atap masjid dan menjalankan pemetaan lokasi terhadap masjid-masjid warisan di Melaka. Permasalahan penyelidikan ini ialah untuk melihat salah satu elemen yang mempunyai keunikan seni bina masjid warisan iaitu hiasan pada bumbungnya yang dikenali sebagai mahkota atap masjid yang kini semakin berkurang bilangannya malah ada yang hampir dilupuskan. Kesan kemasukan pengaruh seni bina Islam daripada luar dan perubahan perspektif terhadap seni Islam yang menjadikan mahkota atap masjid di negeri Melaka mengalami ancaman kepupusan malah turut diketepikan dan diganti dengan elemen seni bina yang baru seperti kubah berbentuk bawang yang banyak dilihat dikebanyakan masjid pada masa kini. Penyelidikan ini menggunakan kaedah kualitatif yang melibatkan kajian kepustakaan dan kajian lapangan di seluruh daerah di Melaka iaitu Jasin, Melaka Tengah dan Alor Gajah. Hasil kajian ini dapat memetakan lokasi masjid-masjid warisan di setiap daerah dalam Negeri Melaka yang masih mempunyai hiasan mahkota atap di mana ia boleh digunakan oleh pihak berkuasa tempatan dalam pemantauan dan usaha pelestarian warisan seni Islam tempatan

Kata kunci: Pemetaan, masjid warisan, mahkota atap masjid, seni, Islam

 

Abstract

The mosque is a landmark building and was built by the Muslim community as one of the symbols of Islam that serves as an important religious center in an Islamic region. There are various designs of mosques, an identity to the Islamic government in the world. In Malacca, the construction of mosques not only has important historical value but also show a distinctive style of decorative art. Hence, this study was undertaken to document and identify more decorative designs roof of the mosque and perform mapping the location of heritage mosques in Melaka. The problem of this research is to look at one of element that has a unique architectural heritage mosque in Melaka. The problem of this research is to look at one of element that has a unique architectural heritage of decoration on the mosque roof known as the roof crown of the mosque which is now diminishing in number but there were almost written off. The effect of the inclusion of Islamic architectural influences from the outside and change the perspective of islamic art that makes the roof crown of the mosque in Melaka under threat of extinction but also set aside and replaced with new architectural element such as onion-shaped dome that is widely seen in many mosques nowadays. This research uses a qualitative method that involves the study of literature and field studies in all regions in the state of Malacca namely Jasin, Alor Gajah and Melaka Tengah. The result of this study can map the location of heritage mosque in every distinct in the State of Malacca which still has a decorative of roof crown where it can be used by local authorities in monitoring and the preservation of local heritage of Islamic art.

Keywords: Mapping; eritage mosque; mosque roof crown, arts, Islam

Full Text:

PDF

References


A Ghafar Ahmad. 1999. The Architectural Styles of Mosque in Malaysia. From Vernacular to Moden Structures. Proceeding of the Symposium on Mosque Architecture: The Historic and Urban Development of Mosque Architecture King Saud University Riyadh, Saudi Arabia

Abdul Halim Nasir. 2004. Mosque Architecture in the Malay World. Terj. Omar Salahuddin Abdullah. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia

Abdullah Yusof & Syaimak Ismail. 2014. Sumbangan pertukangan Cina terhadap reka bentuk masjid kajian terhadap komponen luar masjid di Melaka pada abad ke-18. Jurnal al-Tamadun 9(1): 57-66.

Azmi Yusof. 2014. Seni Bina Malaysia: Warisan dalam Kepelbagaian. Jabatan Muzium Malaysia

Majlis Perbandaran Jasin (2019). http://www.mpjasin.gov.my/ [Akses pada 15 Mei 2019]

Mohamad Tajuddin Rasdi. 1999. Peranan Kukirikulum Dan Rekabantuk Masjid Sebagai Pusat Pembaunan Masyarakat. Skudai. Universiti Teknologi Malaysia (UTM)

Mohd Sabrizaa. 2002. Evolusi Bentuk dan Makna pada Ragam Hias Dalam Seni bina Tradisional Melayu. Perak: Universiti Teknologi MARA

Nash Rahman. 1998. Masjid Pembentukan dan Pembinaan Masjid-Masjid Dunia Malaysia dan Kuala Lumpur. Kuala Lumpur: Puncak Awal.

Ros Mahwati & Nik Hassan Shuhaimi. 2012. Motif Hiasan Tiga Buah Masjid abad ke-18. Jurnal Arkeologi Malaysia 25: 116-130.

Somayeh Armani & Ezrin Arbi. 2013. The Foreign Architectural Influences on Melaka Style Traditional Mosques. International Conference on Architecture and Built Environment ‘Redefining the Concept of Islamic Architecture and Environmental Design, International Islamic University Malaysia.

Syaimak Ismail & Mohd Sufiean Hassan. 2017. Chinese Décor and Coraks in the Interior Decoration: A Study on The Mosque In Malacca In The Early 18th Century. Journal of Ilmi 7: 35-50.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.IKATAN AHLI ARKEOLOGI MALAYSIA

d/a Institut Alam dan Tamadun Melayu
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +60 3 8921 5280