KUALA PEDAS: DATA SURVEI TERKINI TAPAK KOTA PEDAS (KUALA PEDAS: LATEST SURVEY DATA OF KOTA PEDAS SITE)

Mohammad Razin Norman, Zuliskandar Ramli, Shamsuddin Ahmad

Abstract


Abstrak

Data kajian mengenai kota-kota Melayu di Negeri Sembilan telah pun dilakukan oleh beberapa pengkaji terdahulu seperti, Newbold dan Abdul Halim Nasir serta Norhalim Ibrahim. Data mereka kebanyakan tertumpu kepada kawasan pantai barat Negeri Sembilan terutama di Port Dickson dan sekitar lembangan Sungai Linggi. Kesemuanya boleh dikategorikan sebagai kawasan kediaman masyarakat Bugis dan orang Rembau. Masih kurang kajian arkeologi mengenai tapak Kota Pedas yang terdapat di dalam kawasan ladang Kuala Pedas. Justeru itu, kajian ini akan membincangkan data survei terkini di Kuala Pedas mengenai kota ini. Kajian ini penting untuk mendedahkan data survei terkini mengenai tapak Kota Pedas ini. Memandangkan Kota Pedas ini di temui di dalam kawasan Kuala Pedas maka pengkaji akan membincangkannya secara bersama dalam kajian ini. Untuk itu, pengkaji telah melakukan satu survei lapangan di samping temubual terhadap individu yang selayaknya di kawasan tersebut. Hasilnya pengkaji mendapati lokasi tapak Kota Pedas ini berada di dalam kawasan ladang di Kuala Pedas dan beberapa bongkah batu serta serpihan seramik turut ditemui di kawasan tersebut sebagai jumpaan permukaan. Sumbangan kajian ini boleh dijadikan kajian rintis dalam bidang arkeologi mengenai kota-kota Melayu di Negeri Sembilan dan sekaligus menjadi rujukan bagi pengkaji seterusnya yang ingin menjalankan penyelidikan di Kuala Pedas dan Kota Pedas.

Kata Kunci: Kota-kota Melayu, Kota Pedas, Kuala Pedas, Rembau, arkeologi, survei

 

Abstract

Research Data on Malay Fort in Negeri Sembilan has been done by some earlier researchers such as Newbold and Abdul Halim Ibrahim Nasir and also Norhalim Ibrahim. Most of their data is concentrated in the west coast of Negeri Sembilan, especially in Port Dickson and the Linggi River Basin. They can all be categorized as residential areas of Bugis and Rembau people’s. There is still little archaeological research on the site of Kota Pedas located in the Kuala Pedas Farm area. Therefore, this study will discuss the latest Survey data in Kuala Pedas regarding the Fort. This study is important to uncover the latest survey data on the site of this Kota Pedas. As this Kota Pedas is found in the Kuala Pedas area, the researchers will discuss it together in this reasearch. For that, the researcher conducted a field survey in addition to interviews with individuals who were in the area. As a result, researchers found that the site of the Kota Pedas was located in the Kuala Pedas farm area and several stone blocks and Ceramic fragments were also found in the area as a surface discovery. The contribution of this research can be used as a pilot study in archeology about Malays Fort in Negeri Sembilan and also become a reference for subsequent researchers who want to conduct research in Kuala Pedas and Kota Pedas.

Keywords: Malays Fort, Kota Pedas, Kuala Pedas, Rembau, archeology, survey

Full Text:

PDF

References


Abdul Halim Nasir. 1990. Kota-Kota Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Abdul Halim Nasir. 2007. Lembangan Sungai Dalam Peradaban Melayu. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Asyaari Muhamad. 2001. Arkeologi Kota Sayong: Data Awalan. Johor Bahru: Yayasan Warisan Johor

Bigbie, P.J. 1834. The Malayan Peninsula. Kuala Lumpur: Oxford Universiti Press (Cetakan Semula, 1967).

Eredia, E.G. 1613. Declaracam: de Melaca E. India Meridional Com. O. Cathay/Description of Malacca, Meridional India, and Cathay. Mills J.V. 1930. (ed.). JMBRAS. 8(1):1-288.

Gullick, J.M. 1949. Sungai Ujong. Singapore: Malayan Branch of the Royal Asiatic Society. 22(2):1-69.

Khoo Kay Kim. 1972. The Western Malay State 1850-1873. The Effect of Commercial Development on Malay Politic. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

Khoo Kay Kim. 1984. Negeri-Negeri Melayu Pantai Barat 1850-1873. Petaling Jaya: Fajar Bakti.

Lembaga Muzium Negeri Sembilan. 1997. Laporan Penelitian Laluan Raja Melewar dari Kuala Linggi ke Seri Menanti. 8-10 September.

Mills, L.A. 1960. British Malaya 1824-1867. Singapore: Journal of Malayan Branch of theRoyal Asiatic Society. 8(1):1-326.

Mubbin Sheppard. 1961. Malayan Fort. Kuala Lumpur: Museum Department Federation ofMalaya.

Muhamad Mansur Kusosi. 2019. Kota Melaka dalam perspektif sejarah dan arkeologi. Kuala Lumpur: Bicara Arkeologi, Jabatan Warisan Negara. 1:82-91.

Newbold, T.J. 1839. British Settlement in the Straits of Malacca. John Murray (pnyt.). Jil 2. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

Norhalim Hj. Ibrahim. 1994. Ekspedisi Raja Melewar ii dari Istana Raja Rembau ke Sri Menanti Kuala Pilah. Budaya Negeri 14:11-18.

Norhalim Hj. Ibrahim. 1998. Sejarah Linggi Pintu Gerbang Pembangunan Negeri Sembilan. Shah Alam: Fajar Bakti.

Norhalim Hj. Ibrahim. 2004. Laluan Raja Melewar. Video Dokumentari. Lembaga Muzium Negeri Sembilan.

Raiha Mohd. Saud. 1981. Kota-Kota Bersejarah di Semenanjung Malaysia. Kuala Lumpur: Jabatan Muzium.

Raja Haji Ahmad & Raja Ali Haji. 1885. Tuhfat al-Nahfis. Virginia Matheson, 1997. (ed.).Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Shellabear, W.G. 1954. Sejarah Melayu. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Talib. 2020. Kota Pedas, Negeri Sembilan. Temu Bual, 23 Januari.

Wan Hashim, W. T. & Parret, D. 1999. Di Sekitar Konsep Negeri. Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Perlancongan Malaysia: Kuala Lumpur.

Winstedt, R.O. 1932. A History of Johore (1673-ca. 1800 A.D). Singapore: JMBRAS. 10(1):164-170.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.IKATAN AHLI ARKEOLOGI MALAYSIA

d/a Institut Alam dan Tamadun Melayu
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +60 3 8921 5280