PERSEPSI GURU PENDIDIKAN ISLAM TERHADAP AMALAN PEMENTORAN KETUA PANITIA DI SEKOLAH: SATU KAJIAN KES DI SARAWAK

Kitikedizah Hambali, Maimun Aqsha Lubis Abdin Lubis, Mohd Sham Kamis, Khadijah Abdul Razak, Usiono Usiono, Zunidar Zunidar

Abstract


Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti persepsi guru Pendidikan Islam (GPI) terhadap amalan pementoran oleh Ketua Panitia (KP) di sekolah.  Kajian ini menggunakan reka bentuk kajian kes yang melibatkan 33 orang GPI di Sarawak. Data dikumpulkan menggunakan soal selidik yang mengandungi 29 item dan dijalankan secara dalam talian. Statistik yang digunakan ialah statistik deskriptif yang melibatkan frekuensi, skor min, sisihan piawai dan peratusan. Dapatan kajian mendapati bahawa kedua-dua skor persepsi GPI berkaitan amalan pementoran serta kesannya adalah pada tahap sederhana. Dapatan ini jelas menunjukkan KP berperanan penting dalam memberikan bimbingan kepada GPI di sekolah.  Implikasi kajian ini menunjukkan amalan pementoran di sekolah memberi kesan yang positif dalam meningkatkan kualiti GPI terutamanya dalam aspek PdPc. Kata Kunci: Amalan Pementoran, Kualiti Guru, Guru Pendidikan Islam, Ketua Panitia, Sarawak


Full Text:

PDF

References


Amelia Adam. (2020). Pementoran dalam pendidikan: Apakah instrumen atau alat terbaik yang boleh digunakan bagi mengukur keberkesanan pementoran?. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.31186.09927.

Ariff Hidayat Osman & Mahani Mokhtar. (2022). Keberkesanan bimbingan pembangunan profesionalisme guru baharu di sekolah berdasarkan pengalaman guru mentor. Jurnal Dunia Pendidikan, (S.l.), v. 4, n. 1, p. 394-409, May 2022.

Athanasiou, T., Patel, V., Garas, G., Ashrafian, H., Shetty, K., Sevdalis, N., Panzarasa, P.,

Darzi, A., & Paroutis, S. (2016). Mentoring perception and academic performance: An academic health science centre survey. Postgraduate Medical Journal. 92(1092), 597-602. https://doi.org/10.1136/postgradmedj-2015-133542.

Badrul Hisham Alang Osman & Mohd Nasruddin Basar. (2016). Amalan pengajaran dan

pembelajaran abad ke-21 dalam kalangan pensyarah Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh. Jurnal Penyelidikan Dedikasi. Jilid 10, 1-25.

Campbell, C., A. Lieberman, A. Yashkina, with J. Rodway, and S. Alexander. (2017). The

teacher learning and leadership program: Research report 2016–17. Toronto, Canada: Ontario Teachers’ Federation. [Google Scholar]

Chua, Yan Piaw. (2011). Kaedah dan statistik penyelidikan: Kaedah penyelidikan. (2nd Ed.). McGraw-Hill Education.

Dağ, N., & Sarı, M. H. (2017). Areas of mentoring needs of novice and preservice teachers. International Electronic Journal of Elementary Education, 10(1), 115–130. https://doi.org/ 10.26822/iejee.2017131892.

David S. M, George P. M, and Bruce A. C. (2014). Introduction to the practice of statistics. (8th ed.). W. H. Freeman.

Fernandes, N., Cunha, R., Brandão, A., Cunha, L., Barbosa, P., Silva, C., & Silva, M. (2015).

Monitoria acadêmica e o cuidado da pessoa com estomia: relato de experiência.

Gillham, B. (2000) Case Study Research Methods. Continuum, London.

Goh, P. S. C., Qismullah Yusuf & Wong, K. T. (2017). Lived experience: Perceptions of

competency of novice teachers. International Journal of Instruction, 10(1): 21-36.

Hafizati Husna Ibrahim & Suziyani Mohamed. Kompetensi guru-guru bukan opsyen dalam

pengajaran dan pembelajaran pendidikan prasekolah. (2021). Jurnal Dunia Pendidikan, (S.l.), v. 3, n. 2, p. 377-385.

Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2017). School resources and student achievement: A

review of cross-country economic research. In cognitive abilities and educational outcomes (pp. 149-171). Springer International Publishing.

Hobson, Andrew & Ashby, Patricia & Malderez, Angi & Tomlinson, Peter. (2009).

Mentoring beginning teachers: What we know and what we don’t. teaching and teacher education. 25. 207-216. https://doi.org/10.1016/j.tate.2008.09.001.

Jamil Ahmad. (2002). Pemupukan budaya penyelidikan di kalangan guru di sekolah : Satu

penilaian. Tesis PhD. Fakulti Pendidikan UKM.

John, Norin & Prasath, Ramesh & Amidi, Asra & Poddar, Sandeep. (2020). Perceived

benefits and attitude of undergraduate nursing students towards the mentoring programme. Enfermería Clínica. 30. 188-191. 10.1016/j.enfcli.2020.02.005.

Juairiah Marjonet, Siti Hajar Abu Bakar Ah & Noralina Omar. (2020). Pementoran dalam program pembangunan guru baharu kementerian pendidikan Malaysia. The Malaysian Journal of Social Administration, 14(2), 79-95.

Ketut Susiani, Wayan Suastra & Ida Bagus Putu Arnyana. (2022). Study of improving the quality of learning in an effort to improve the quality of elementary school education. Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia.

Khalid Johari. (2009). Pola efikasi guru-guru novis sekolah menengah. Malaysian Journal

of Learning and Instruction. 6. 10.32890/mjli.6.2009.7616.

Ko, W. H., & Chung, F. M. (2014). Teaching quality, learning satisfaction, and academic

performance among hospitality students in Taiwan. World Journal of Education, 4(5), 11-20.

Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample sizes for research activities.

Educational and Psychological Measurement, 607-610.

Maimun Aqsha Lubis, Wan Nurul Syuhada’ Wan Hassan & Mohd Isa Hamzah (2017). Tahap pengetahuan dan kesediaan guru-guru Pendidikan Islam sekolah menengah di Selangor terhadap penggunaan multimedia dalam pengajaran Pendidikan Islam. ASEAN Comparative Education Research Journal on Islam and Civilization (ACER-J), 1(1), 1-13.

Mohd Aizat Abu Hassan, Mohd Faizal Rabani, Mohamad Ekhwan Mohamad Shukor, Mohd Mastifino Abdul Majid. (2018). Sikap guru terhadap perubahan dalam sekolah di Malaysia. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.30663.34722.

Mohd Syaubari Othman & Ahmad Yunus Kassim. (2018). Pengajaran yang menyumbang kepada pelaksanaan kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) dalam kalangan guru Pendidikan Islam Negeri Selangor, Jurnal Hal Ehwal Islam dan Warisan Selangor. 2 (1), 1-15.

Mok Soon Sang (1988). Pendidikan Di Malaysia. Kumpulan Budiman Sdn. Bhd., Kuala

Lumpur.

Mor Eddin Mortada (2020). kaedah Penyelidikan dalam pendidikan (monograph). Diakses

dari IAB Institutional Repository. http://eprints.iab.edu.my/v2/970/

Ngang, T., Kanokorn, S., & Prachak, B. (2014). The perspective of school principals

on novice teachers’ collective work. http://www.sciencedirect.com/ science/article/pii/.

Nor’Ain Abdullah, Azman Ismail, Azmawaty Mohamad Nor, Norhafizah Abu Hasand & Oswatun Samate. (2020). Peranan mentor dalam meningkatkan kejayaan kerjaya menti: satu kajian di Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia. Journal of Nusantara Studies (JONUS), 5(1), 315-335. https://doi.org/10.24200/jonus.vol5iss1pp315-335.

Nur Farhah Mohd Shah & Fatimah Wati Halim. (2018). Pengaruh personaliti lima faktor terhadap tingkah laku kewargaan organisasi (TKO) dalam kalangan guru. Jurnal Psikologi Malaysia 32(2), 1-11.

Nurul Farhana Rerah & Mohd Faisal Mohamed. (2021). Tahap pengetahuan, kemahiran dan sikap guru Pendidikan Islam (GPI) terhadap kesediaan pengajaran dan pembelajaran (PdP) Mod Atas Talian. Published 10 October 2021. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH).

Palaniappan, A. K. (2007). Academic Achievement of Groups Formed Based on Creativity and Intelligence. Paper presented at the The 13th International Conference on Thinking Norrköping. from http://www.ep.liu.se/ecp/021/vol1/020/index.html

Pratt, D. (1980). Curriculum: Design and development. New York: Harcourt, Brace, Jovanovich.

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025. https://www.moe.gov.my/index.php/dasarmenu/pelan-pembangunan-pendidikan-2013-2025

Pelan Pembangunan Profesionalisme Berterusan (Guru dan Pemimpin Sekolah) Kementerian Pendidikan Malaysia Edisi 2014.

Banu Ramanan & Mua'Azam Mohamad. (2018, 10-12 Julai). Kompetensi guru luar bidang terhadap pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris dalam bilik darjah. Proceedings of International Conference on the Future of Education IConFEd) 2018, Institute of Teacher Education Tuanku Bainun Campus, Penang.

Raja Nor Azuwah Raja Yusof & Nik Rosila Nik Yaacob. (2022). Tahap efikasi kendiri terhadap aplikasi teknologi maklumat dan komunikasi bagi pengajaran dan pembelajaran dalam kalangan guru Pendidikan Islam sekolah menengah kebangsaan di pulau pinang. Asian People Journal (APJ), 5(1), 179-189. https://doi.org/10.37231/apj.2022.5.1.337.

Wardyawaty Rajikal & Isa Mohd. (2020). Kajian sistematik pengajaran abad ke-21 (PAK21) dalam kalangan guru Pendidikan Islam (GPI) (Systematic review of 21st century teaching among islamic education teachers). Vol. 4. 103-113.

Ramberg, J., Låftman, S. B., Almquist, Y. B., & Modin, B. (2019). School effectiveness and students’ perceptions of teacher caring: A multilevel study. Improving Schools, 22(1), 55–71. https://doi.org/10.1177/1365480218764693.

Sapie Sabilan, Mohamad Fuad Ishak, Suhana Mohamed Lip, Suziana Hanini Sulaiman, Shazarina Zdainal Abidin. (2022, Oktober 2022). Tahap kesediaan guru-guru Pendidikan Islam melaksanakan pembelajaran teradun berasaskan kemahiran teknologi. 5th International Seminar on Education Issues (ISPEN 2022), Universiti Islam Selangor (UIS).

Saleman Saleman, Mashood Warrah, Khuan Wai Bing & Hamidah Yusof. (2019). Investigating the relationship between teacher quality and students’ academic performance with empowerment as a mediator. Journal of Contemporary Issues and Thought. 9. 61-74. https://doi.org/10.37134/jcit.vol9.7.2019.

Siti Nurfitri Moyang & Khadijah Abdul Razak. (2022). Kompetensi guru Pendidikan Islam

menggunakan Google Meet untuk pengajaran al-Quran. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(3), p. e001329. https://doi.org/ 10.47405/ mjssh.v7i3.1329.

Siti Roshila Roslan & Noraini Omar. (2021). Tahap penggunaan bahan bantu mengajar (BBM) berasaskan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) terhadap keberkesanan PdPc Pendidikan Islam. Journal of Technical and Social Sciences. Bilangan 12, Jilid 1 Mac 2021, 45-50.

Tengku Sarina Aini Tengku Kasim & Fatimah Sahida Abdurajak. (2018). Pengalaman pengajaran guru novis Pendidikan Islam: Implikasi terhadap reka bentuk kurikulum latihan pendidikan guru (Islamic education novice teachers' teaching experiences: Implications towards teacher training curriculum design). Jurnal Pendidikan Malaysia. 43. 59-66. https://doi.org/10.17576/JPEN-2018-43.01-08.

Vijayaamalar Gunarasa & Suhaida Abdul Kadir. (2019, Disember). Sikap Guru Terhadap Penyeliaan Pengajaran Yang dijalankan di Sekolah Menengah Kebangsaan, Zon Bangsar, Kuala Lumpur. Seminar Pascasiswazah dalam Pendidikan (GREDUC 2013).

Yuanyuan, Zhang & Qian, Yan & Wu, Juemin & Wen, Fule & Zhang, Yaqing. (2016). The effectiveness and implementation of mentoring program for newly graduated nurses: A systematic review. Nurse Education Today. https://doi.org/37. 10.1016/j.nedt.2015.11.027.

Zahanim Ahmad & Qurratu ‘Aini Syamimi Rahman Hadzari. (2018). Konsep mentoring dalam kalangan guru: Satu penilaian awal. e-Prosiding Persidangan Antarabangsa Sains Sosial dan Kemanusiaan, 557-576.

Zurina Mustaffa, Zaharah Hussin & Abdul Sulaiman. (2022). Tahap pengetahuan kurikulum dan amalan pedagogi terbeza guru-guru Pendidikan Islam zon selatan Malaysia. 7. Tinta Artikulasi Membina Ummah 7(2), 2021 1-11.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


eISSN : 2600-769X