ANALISIS KRITIKAL MENGENAI POLITIK ISLAM DI MALAYSIA

Hamidah Sulaiman, Muhammad Nazir Alias, Mohd Sham Kamis

Abstract


Parti politik Islam merupakan wadah atau platform untuk  menjalankan dakwah dan menegakkan negara Islam yang berteraskan Al-Quran dan Sunnah.  Di samping itu,  politik Islam juga mengaplikasikan ijma’, qiyas, ijtihad serta maqasid al- syariah dalam menentukan sesuatu hukum. Pembahasan mengenai hukum pilihan raya sering menjadi topik perbincangan para ilmuan Islam. Ini adalah kerana pilihan raya ialah sistem bagi rakyat memilih calon pemimpin untuk mewakili rakyat. Justeru, kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti tentang keterlibatan dalam parti  politik Islam di Malaysia berserta dengan hukum-hukamnya. Persoalan tentang hukum keterlibatan dalam politik di Malaysia merupakan satu topik yang menarik bagi ilmuan Islam. Kajian ini dibuat dengan meninjau literature yang berkaitan melalui analisis dokumen.  Data yang diperolehi dianalisis secara kritikal dan deduktif. Hasil kajian mendapati hukum keterlibatan dalam parti politik Islam adalah wajib berdasarkan menegakkan pemerintahan Islam. Dapatan kajian juga menunjukkan perspektif pemikiran Al-Qaradhawi mengenai demokrasi digunapakai dalam konteks negara Islam terutama berkaitan pilihan raya. 


Full Text:

PDF

References


Al- Quran

Abdul, Alies Anor. www.yadim.com.my

Abdul Rahman, Mohd Zaidi. 2014. Aplikasi Maqasid Syariah Dalam Pentadbiran Negara: Satu Tinjauan Sejarah Islam

Abdul Rahman Mahmood, Jaffary Awang, Zakaria Stapa. 2015. Survival Politik Muslim Malaysia. Selangor. Penerbit UKM Bangi

Akram, Kassab. Tt. Al -Intikhabat Ahkam wa Dhawabit. Dar As-Salam

Al- Ansari, Abdul Hamid Ismail. 1986. Al-Shura wa ‘atharuha fi Dimoqratiyyah. Kaherah. Matba’ah al-Salafiyyah

Al- Bukhari, Muhammad bin Ismail. t.th. Shahih al -Bukhari. Dar al Makrifah, Beirut

Al Ghazali, Ihya Ulumuddin , Beirut, Dar Kutub al IImiyyah

Al- Mawardi, Abu Hassan ‘Ali. 2006. Al- Ahkam Al- Sulthᾱniyyah. Darul Hadis, Kaherah

Al- Muslim, Muslim ibn al- Hajjaj. t.th. Shahih al- Muslim. Darul Al Khilafah Al ‘ulya

Al-Qaradᾱwi, Yūsuf. 2015. Fiqh Daulah Menurut Perspektif Islam. Tej. Selangor. Syabab Book Link

Al-Qaradᾱwi, Yūsuf. 1996. Min fiqh Daulah. Kaherah. Darul Shuruq

Al-Rais, Dhia al- Din. t.th. An- Nazhᾱriyyat As- Siyasiyyah Al- Islamiyyah, Ed. Keenam

Amin, F. 2017. Pemikiran dan Konsep Negara Islam. Universiti Malaya

Faisal Abdul Hamid, Hamidah Jailani, 2010. Beberapa Pandangan Mengenai Islam dari Perspektif Parti Politik Melayu. Universiti Malaya

Ghazali. Mohd Rumaizuddin. 2017. Pengamalan Demokrasi di Dunia Islam Menurut Perspektif Islam. Universiti Sains Islam Malaysia

H. Maisarah. 2012. Sejarah Kebangkitan Islam di Malaysia. Universiti Malaya

Hairol Anuar Makdin, Zakaria Stapa. 2012. Pemilihan Kepimpinan Politik melalui Pendekatan Nilai-nilai Islami. Jurnal Pengajian Islam

Ibnu Hazm, Imam Ibnu Hazm, t.th. Al-fashl fi al-milal wa ahwa’ wa an-Nihal, Kairo, al-Mathba’ah al-Adabiyyah

Ibnu Khaldun, Abdul Rahman. 1961. Muqaddimah Ibnu Khaldun. Beirut, Maktabah al Maarif

Ibn Manzur, Muhammad Mukram, t.th. Lisan Al ‘Arab. Darul Shᾱdῖr. Ed. Ketiga. Beirut

Ibnu Taimiyyah, Taqiuddin, 1969. As-Siyasah ash Syari’iyyah fi Islah ar Ra’I wa Rar’iyyah, Beirut. Dar al fikr

Ibrahim Ahmad .1989. Konflik UMNO PAS dalam Isu Islamisasi. Selangor: IBS Buku Sdn Bhd.

Jaafar, Azhar. 2001. Sejarah dan Perkembangan Parti Islam Se- Malaysia (PAS). Universiti Malaya

Jaffary Awang, Abdul Rahman Mahmood. 2015. Bab 5, Wacana Identiti Melayu dalam Kalangan Ahli Politik Muslim Malaysia. Survival Politik Muslim Malaysia. Selangor. Penerbit UKM Bangi

Al-‘Anbariy, Khalid Ibn’Ali Ibn Muhamad. 2008. Sistem Politik Islam menurut Al-Quran, Al- Hadis dan pendapat Ulama’ Salaf. Kuala Lumpur. Telaga Biru Sdn.Bhd

M. Tahir, 2014. Konsep Berdakwah Melalui Politik Dalam Islam. Universiti Malaya.

Mohd Zin, Abd Aziz . 2012. Strategi Dakwah Dalam Sirah Nabi SAW. Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan, Universiti Malaya.

Mohd Izani Mohd Zin, Hussin Mohamed. 2005. Cabaran Politik Muslim di Malaysia dan Indonesia

Mohd Izhar Ariff Mohd Hashim, Alias Azhar, 2010. Perinsip dan Model Negara Islam. Definisi dan Aplikasinya di Malaysia

Muhamat, Razaleigh. 2014. Perlaksanaan Dakwah dan Politik Zaman Rasulullah. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Muhamat, Razaleigh. 2014. Kedudukan Politik dalam Islam. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Muhamad, Helmy Sabtu, Nadzri Mohamed Noor. 2018. Persaingan Ideologi PAS dan AMANAH dalam Politik dan Pilihan Raya. Selangor. Penerbit UKM Bangi

Nazri Muslim, Nik Yusri Musa, Ahmad Hidayat Buang, 2011. Hubungan Etnik di Malaysia dari Perspektif Islam.

Saiman, Muhammad Zuhaili. 1987. Sembang-sembang Politik Islam. Telaga Biru Sdn. Bhd

Shukeri, M, Muhamad Azrien, Mohd Alwee, Y.t.th. ( Polemik Negara Islam di antara Parti Islam ( Pas ) dengan Parti Melayu ( Umno ) : Analisis Perbandingan

Syed Ahmad Hussein , 1994. Pengantar Sains Politik. Kementerian Pendidikan Malaysia.

Wan Teh, Wan Zahidi. 2000. Malaysia Daulah Islamiyyah. Paper presented at the perjumpaan YAB Perdana Menteri bersama Pegawai-pegawai Agama Islam Seluruh Malaysia, Putrajaya

Zaharuddin. Abd.Rahman. 2013. Indahnya Politik Islam. Selangor. Galeri Ilmu Sdn.Bhd

Zallum, ‘Abd al- Qadim. 2001. Pemikiran Politik Islam. Jawa Timur. Al- Izzah

Sejarah Penubuhan Amanah, https//amanah. org.my

(Amanah.org 25 Ogos 2017)

Demokrasi, pilihan raya dan tanggung jawab warganegara, www.bharian.com, 28 April 2018


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


eISSN : 2600-769X