MODEL GURU PENDIDIKAN ISLAM KOMPREHENSIF

Wan Ali Akbar Wan Abdullah, Khadijah Abdul Razak, Mohd Isa Hamzah

Abstract


Perbincangan mengenai konsep guru sentiasa menjadi tumpuan para sarjana. Bermula tahun 2006, konsep guru pendidikan Islam telah dibentuk dalam satu model yang dikenali sebagai konsep lima mim. Sejak daripada itu, pelbagai konsep mula diperkenalkan dengan melihat daripada dimensi tertentu. Sehingga kini, sebanyak sebelas mim telah diperkenalkan, iaitu; murabbi, muaddib, muallim, mursyid, mudarris, mudarrib, muwajjih, muslih, mukhlis, muzakki dan mubdi’. Kajian ini dijalankan dengan tujuan untuk meneliti kesemua konsep guru ini secara mendalam. Kajian dijalankan dalam bentuk kualitatif. Data dikutip menggunakan kaedah analisis dokumen. Dapatan menunjukkan terdapat konsep yang bersifat umum dan khusus dan terdapat konsep yang mempunyai sedikit persamaan antara satu sama lain. Kesemua sebelas konsep yang dibincangkan ini membentuk Model Guru Pendidikan Islam Komprehensif.


Full Text:

PDF

References


Al-Quran.

Ab. Aziz Yusof. 2014. Pengurusan Pendidikan Islam: Mekanisme Transformasi Ummah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ab. Halim Tamuri. 2012. Tahap Profesionalisme Guru Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Negara: Pembangunan Remaja Muslim di Malaysia. Seminar Kebangsaan Transformasi Remaja Muslim, hlm. 1–15. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ab. Halim Tamuri & Mohamad Khairul Azman Ajuhary. 2010. Amalan Pengajaran Guru Pendidikan Islam Berkesan Berteraskan Konsep Mu‘allim. Journal of Islamic and Arabic Education 2(1): 43–56.

Ab. Halim Tamuri, Mohd Aderi Che Noh, Khadijah Abdul Razak, Kamarulzaman Abdul Ghani & Zarin Ismail. 2010. Penilaian Pelajar-pelajar Terhadap Amalan Pengajaran Guru Pendidikan Islam di Sekolah-sekolah Menengah di Malaysia. Persidangan Serantau Pendidikan Islam, hlm. 1–12.

Ab. Halim Tamuri, Muhamad Faiz Ismail & Kamarul Azmi Jasmi. 2012. Komponen Asas Untuk Latihan Guru Pendidikan Islam. Global Journal Al-Thaqafah 2(2): 53–63. doi:10.7187/GJAT232012.02.02

Ab. Halim Tamuri & Zarin Ismail. 2006. Model Guru Pendidikan Islam: Konsep 5 Mim. Seminar Amalan Pengajaran Guru Pendidikan Islam, hlm. 1–15. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ahmad Firdaus Mohd Noor. 2017. Pensyarah Cemerlang Pendidikan Islam di Politeknik: Satu Kajian Kes. Tesis PhD. Universiti Teknologi Malaysia.

al-Khatib asy-Syarbini, S. M. A. 1868. as-Siraj al-Munir. Kaherah: Matba’ah Bolok (al-Amiriyyah).

Al-Manawi, Z. A. M. 1937. Faidhul Qadir Syarh al-Jami’ as-Soghir. Mesir: al-Maktabah at-Tijariyyah al-Kubra.

Al-Maraghi, A. M. 1946. Tafsir al-Maraghi. Mesir: Syarikat Maktabah wa Matba’ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladihi.

Al-Misri, M. 2014. Akhlak Rasulullah. (Zainun Abd Muis, Ed.). Kajang: Aras Mega (M) Sdn. Bhd.

Asnuurien Najma Ahmad & Azlin Nurhaini Mansor. 2013. Pengaruh personaliti guru pendidikan Islam terhadap pembentukan peribadi murid. Regional Conference on School Structure and Teacher Competence, Duties & Character, hlm. 211–218.

Asy-Sya’rawi, M. M. 1997. Tafsir asy-Sya’rawi. Mutabi’ Akhbar al-Yaum.

At-Tabrani, S. bin A. A. 1985. al-Mukjam as-Soghir. Beirut: al-Maktam al-Islami.

Azhar Ahmad. 2012. Peranan Guru dalam Transformasi Pembangunan Akhlak Remaja. Seminar Kebangsaan Transformasi Remaja Muslim, hlm. 1–9. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Bahagian Pembangunan Kurikulum. 2018. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Pendidikan Islam Tingkatan 4 dan 5. Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Bahagian Pendidikan Islam JAIS. 2015. Komponen Pelaksanaan IHES. https://pendidikan.jais.gov.my/ihes [8 February 2021].

Centre for the New Economy and Society. 2018. The Future of Jobs Report. Switzerland. Retrieved from http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf

Fatahiyah Elias. 2020. Amalan Guru tentang Pendekatan Berpusatkan Murid dalam Pengajaran Akidah untuk Pembelajaran Murid. Tesis PhD. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Halstead, J. M. 2004. An Islamic concept of education. Comparative Education 40(4): 517–529. doi:10.1080/0305006042000284510

Hussain, A. 2004. Islamic education: why is there a need for it? Journal of Beliefs and Values 25(3): 317–323. doi:10.1080/1361767042000306130

Ibn Khaldun, A. M. 2001. Mukaddimah Ibn Khaldun. Beirut: Dar al-Kitab al-’Arabi.

Ibrahim Anis, Abdul Halim Muntasir, Atiyyah as-Su al-Hay & Muhammad Khalfullah Ahmad. (n.d.). Al-Mukjam al-Wasit.

Ismail Abas, Bani Hidayat Mohd Shafie, Fauzi Abd. Majid & Mohamad Abu Bakar. 2016. Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam Guru al-Quran dan Fardu Ain (KAFA). Dlm. Hussin (pnyt.), Noh (pnyt.), Hassan (pnyt.), Shafie (pnyt.), Darusalam (pnyt.), Mohamed (pnyt.), Pisol (pnyt.), et al. (pnyt.). Persidangan Kebangsaan Isu-isu Pendidikan Islam 2016 (ISPEN-i 2016), hlm. 433–452. Bangi: Persatuan Intelektual Muslim Malaysia. doi:10.1017/CBO9781107415324.004

Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti. 2017. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 (SKPMg2). Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Kamarul Azmi Jasmi. 2010. Guru Cemerlang Pendidikan Islam Sekolah Menengah di Malaysia: Satu Kajian Kes. Tesis PhD. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Kamarul Azmi Jasmi & Ab. Halim Tamuri. 2007. Pendidikan Islam: Kaedah Pengajaran & Pembelajaran. Skudai: Penerbit UTM.

Kementerian Pendidikan Malaysia. 2009. Standard Guru Malaysia. Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Kementerian Pendidikan Malaysia. 2012a. Dasar Pendidikan Kebangsaan, hlm. Vol. 66. Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia. Retrieved from https://www.moe.gov.my/menumedia/media-cetak/penerbitan/dasar/1196-buku-dasar-kpm/file

Kementerian Pendidikan Malaysia. 2012b. Laporan Awal Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Putrajaya. Retrieved from https://www.moe.gov.my/menumedia/media-cetak/penerbitan/dasar/1217-laporan-awal-pelan-pembangunan-pendidikan-2013-2025/file

Kementerian Pendidikan Malaysia. 2013. Pelan Pembangunan Profesionalisme Berterusan (PPPB). Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Kementerian Pendidikan Malaysia. 2016. Deskripsi Tugas Pegawai Perkhidmatan Pendidikan. Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia. Retrieved from https://www.moe.gov.my/menumedia/media-cetak/penerbitan/dasar/1199-deskripsi-tugas-pegawai-perkhidmatan-pendidikan-kpm-laluan-pdp-dan-kepimpinan-edisi-2016/file

Khosim, N., Hussin, H. & Salaeh, A. 2018. Lima Bentuk Inovasi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Subjek Tafsir Maudu’i Dalam Kalangan Pelajar Fakulti Pengajian Quran Dan Sunnah, USIM. Journal of Fatwa Management and Research 14(Special Issue): 645–659.

Lednor, P. W. 2019. How to be Innovative. Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.

Mohamad, A. S. & Sahad, M. N. 2014. Teori kepimpinan guru dalam pendidikan berasaskan pemikiran Al Ghazali: Satu perbandingan dengan teori kepimpinan pendidikan barat. Afkar Edisi Khas: 163–196.

Mohd Roslan Mohd Nor & Wan Mohd Tarmizi Wan Othman. 2011. Sejarah dan Perkembangan Pendidikan Islam di Malaysia. Jurnal at-Ta’dib 6(1): 59–78.

Mohd Yusoff Dagang. 2016. Amalan Kreativiti Pengajaran Guru Pendidikan Islam di Sekolah-sekolah Negeri Johor. Tesis PhD. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Muhammad Talhah Ajmain @ Jima’ain & Ahmad Marzuki Mohamad. 2019. Pengetahuan Guru Pendidikan Islam Terhadap Penerapan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Dalam Pengajaran dan Pemudahcaraan (PDPC). Proceedings of the Sixth International Social Sciences Postgraduates Conference, hlm. 332–340. Johor Bahru: Universiti Teknologi Malaysia.

Murihah Abdullah, Mohd Faeez Ilias, Kamarul Azmi Jasmi, Abdul Hafiz Abdullah & Rosman, A. S. 2016. Pembinaan Kemahiran Insaniah Guru Pendidikan Islam di Sekolah melalui Amalan Penggunaan Bahan Bantu Mengajar. E-Jurnal Penyelidikan Dan Inovasi 3(2–1): 56–72.

Muslim, I. al-H. A. H. (n.d.). Sahih Muslim. Beirut: Dar Ihya’ at-Turath al-‘Arabiy.

Noornajihan Jaafar. 2014. Pengaruh Efikasi Kendiri dan Faktor Persekitaran terhadap Kualiti Guru Pendidikan Islam Sekolah Menengah Kebangsaan. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Noornajihan Jaafar, Ab. Halim Tamuri, Nurul Asiah Fasehah Muhamad, Norzulaili Mohd Ghazali, Robiatul Adawiyah Mohd, Norakyairee Mohd Raus & Syed Najihuddin Syed Hassan. 2012. The Importance of Self-Efficacy: A Need For Islamic Teachers as Murabbi. Procedia - Social and Behavioral Sciences 69(2012): 359–366. doi:10.1016/j.sbspro.2012.11.421

Noornajihan Jaafar, Nurul Asiah Fasehah Muhamad, Ab. Halim Tamuri, Azhar Ahmad, Nur Hanani Hussin, Mohd Khamal Md. Daud & Maziahtusima Ishak. 2019. The Significant Correlation between Self Efficacy and the Role of Islamic Education Teachers as a Society Change Agent. Mediterranean Journal of Social Sciences 10(3): 83–89. doi:10.2478/mjss-2019-0044

Noornajihan Jaafar & Zetty Nurzuliana Rashed. 2015. Model Kualiti Guru Pendidikan Islam Sebagai Murabbi. Tinta Artikulasi Membina Ummah 1(1): 101–108.

Noraini Ibrahim, Azliza Haniem Abdul Aziz & Radha Nambiar. 2013. What Master Teachers Do: A Case Study of Planning, Facilitating, Role Modelling and Developing Materials. International Education Studies 6(6): 86–94. doi:10.5539/ies.v6n6p86

Nur Farah Syahirah Nazim & Abdul Muhsien Sulaiman. 2020. Peranan Guru Pendidikan Islam sebagai Muzakki: Suatu Tinjauan dari Perspektif al-Quran. Online Journal Of Islamic Education 8(2): 23–32.

Nur Hanani Hussin & Ab. Halim Tamuri. 2017. Faktor Perkembangan Pengetahuan Kandungan Pedagogi Dalam Kalangan Guru Cemerlang Pendidikan Islam. Online Journal Of Islamic Education 5(2): 20–28.

Nursafra Mohd Zhaffar. 2017. Kefahaman dan Amalan Penerapan Pemikiran Kritis dalam Pengajaran Pendidikan Islam Sekolah Menengah. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Nurul Asiah Fasehah Muhamad, Noornajihan Jaafar & Zetty Nurzuliana Rashed. 2015. Model Pengajaran 5Mim dari Perspektif al-Quran. Prosiding Seminar Wahyu Asas Tamadun IV Peringkat Antarabangsa, hlm. 289–297. Nilai: Fakulti Quran dan Sunnah, USIM.

Roslee Ahmad & Mohamed Sharif Mustaffa. 2002. Peranan Kaunselor Dalam Penerapan Dan Pemupukan Nilai-Nilai Murni Melalui Program Kaunseling Terhadap Remaja Di Sekolah:Satu Wadah Terpadu Antara Guru Dan Kaunselor. Wacana Pendidikan dan Pembangunan Manusia. Bangi: Fakulti Pendidikan UKM.

Sapie Sabilan, Mohd Isa Hamzah, Ab. Halim Tamuri & Suhana Mohamed Lip. 2020. Muslim Teachers’ Characteristics Based on Integrated Holistic Education System. International Journal of Psychosocial Rehabilitation 24(8): 3562–3569. doi:10.37200/IJPR/V2418/PR280375

Tan, A.-G. & Goh, S.-C. 2007. Creative Teaching: A Positive Beginning. Singapore: Prentice Hall.

Umar Faruq Abd Allah. 2006. Innovation and Creativity In Islam. A Nawawi Foundation Paper. http://www.nawawi.org/wp-content/uploads/2013/01/Article4.pdf

Wan Ali Akbar Wan Abdullah, Khadijah Abdul Razak & Mohd Isa Hamzah. 2020a. Allah sebagai al- Badi ’: Inspirasi untuk menjadi Guru Inovatif. Journal of Educational Research & Indegenous Studies 2(1).

Wan Ali Akbar Wan Abdullah, Khadijah Abdul Razak & Mohd Isa Hamzah. 2020b. Pengurusan Masa Guru Inovatif Pendidikan Islam. Online Journal Of Islamic Education 8(2): 33–39.

Wan Ali Akbar Wan Abdullah, Khadijah Abdul Razak, Mohd Isa Hamzah & Nursafra Mohd Zhaffar. 2020. Pengetahuan Untuk Menghasilkan Inovasi Pengajaran dalam Kalangan Guru Inovatif Pendidikan Islam. Asian People Journal 3(2): 192–201.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


eISSN : 2600-769X