AMALAN KREATIVITI GURU PENDIDIKAN ISLAM DALAM PEMBELAJARAN ABAD KE-21

Nur Adibah Liyana Awi, Hafizhah Zulkifli

Abstract


Pembelajaran abad ke-21 (PAK21) dalam pengajaran dan pemudahcaraan (PdPc) merupakan satu perubahan baharu dalam dunia pendidikan kerana ia dilihat mampu memenuhi keperluan pendidikan pada masa kini. Selain membawa perubahan baharu dalam pendidikan, PAK21 dikatakan sebagai proses PdPc yang berpusatkan kepada murid dan guru sebagai fasilitator. Antara elemen yang perlu diterapkan oleh guru dalam PAK21 ialah elemen kreativiti. Kertas konsep ini membincangkan amalan kreativiti guru Pendidikan Islam dalam PAK21. Kertas konsep ini menggunakan kajian kepustakaan melalui analisis daripada kajian-kajian lepas. Kertas konsep ini juga menjelaskan konsep elemen kreativiti, amalan kreativiti guru dalam PdPc dan cabaran guru Pendidikan Islam dalam penerapan elemen kreativiti. Kertas konsep ini adalah salah satu usaha untuk meningkatkan mutu kualiti pengajaran dalam proses PdPc. Hasilnya mendapati guru perlu berusaha menambah kepakaran dalam kreativiti menghasikan PdPc yang berkesan. Oleh itu, peka terhadap perubahan yang berlaku amat penting untuk dititikberatkan dalam kalangan guru pada abad ke 21 ini.


Full Text:

PDF

References


Ab. Halim Tamuri, Muhamad Faiz Ismail & Kamarul Azmi Jasmi. 2012. Komponen asas untuk latihan guru Pendidikan Islam, Global Journal Al-Thaqafah, 2(2), 53-63.

Abd Hamid M. A. 2004. Kreativiti Konsep Teori & Praktis. Selangor: Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Hamid, M. A., Khalid, E., Hassan, Z., & Abu Kassim, O. 2003. Pendidik Kreatif Sebagai Teras Transformasi Literasi Kreatif Di Malaysia. Seminar Kebangsaan Memperkasakan Sistem Pendidikan, 19-21 Oktober 2003, Hotel Puteri Pan Pacific, Johor Bahru.

Abdul Ghafar, M. N. 1999. Penyelidikan Pendidikan. (C. A. Che Ismail, Ed.) (7th ed.). Universiti Teknologi Malaysia.

Amabile, T. M. 1983. The Social Psychology of Creativity. New York: Springer- Verlag.

Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK). 2011. Panduan Kreativiti Pembangunan dan Amalan dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Putrajaya, Malaysia: Kementerian Pelajaran Malaysia.

Bowkett, S. 2007. 100 Idea for Teaching Creativity. London: Continuum International Publishing Group.

Faridah Darus, Rohaida Mohd Saat & Abd. Razak Zakaria. 2013. Transformasi Guru Dalam Pengajaran dan pembelajaran Mengenai Kemahiran Membuat Hipotesis Dalam Kalangan Murid Sekolah Rendah. Jurnal Kurikulum Dan Pengajaran Asia Pasifik, 1 (3): 47-57.

Kamarul Azmi Jasmi, Ab. Halim Tamuri & Mohd. Izham Hamzah. 2011. Kajian kes kaedah pengajaran dan pembelajaran Guru Cemerlang Pendidikan Islam (GCPI) sekolah bandar dan luar bandar satu kajian perbandingan, Jurnal Teknologi. 56 (Sains Sosial),179-198.

Kementerian Pelajaran Malaysia. 2012. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025-Laporan Awal. Kementerian Pelajaran Malaysia.

Mohd Mahzan Awang, Abdul Razaq Ahmad & Mohd Muhaimi Abdul Rahman. 2014.

Penggunaan Peta Minda oleh Pelajar Pintar Cerdas dalam Pembelajaran Sejarah. Jurnal Pendidikan Malaysia, 34(2): 95-100.

Mohd Yassin M. 2010. Teks Ucapan Pada Majlis Pelancaran Sambutan Hari Guru 2010 Peringkat Kebangsaan Ke-39 di Kompleks Sukan Universiti Malaysia Pahang.http://www.bharian.com.my/ bharian/ articles/ Dasarinovatif _insentif dorong guruberi khidmatcemerlang/Article. [11Nov 2010].

Mohammad, N., Hashim, T. A., & Mohammad Yasin, R. 2011. Amalan Pengajaran Dalam Reka Bentuk Dan Teknologi (RBT): Pengaplikasian Model Proses Kreatif Terarah Dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Prosiding Persidangan Kebangsaan Penyelidikan dan Inovasi dalam Pendidikan dan Latihan Yeknik dan Vokasional (CIE-TVT 2011) 16-17 November 2011, Hotel Naza Talya Pulau Pinang, (November), 236– 240

Mohd Yusoff Dagang. 2016. Amalan Kreativiti Pengajaran Guru Pendidikan Islam Di Sekolah-Sekolah Negeri Johor. Tesis Doktor Falsafah Pendidikan, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Muhamad Zaki Samsudin, Razali Hassan, Azman Hasan & Mohd As’ed Shamsuddin. 2013. Amalan Kreativiti Guru Dalam Pengajaran Pendidikan Asas Vokasional. Technology, Education, and Science International Conference (TESIC). Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional. UTHM, Johor.

Nor Hasnida Che Md Ghazali, Siti Rahayah Ariffin, Nor Azaheen Abdul Hamid & Rosseni Ariffin. 2011. Kemahiran Pemikiran Kritikal Dan Penyelesaian Masalah Murid. Dlm. Zamri Mahamod, Jamallul Lail Abdul Wahab & Mohammed Sani Ibrahim (pnyt). Transformasi dan Inovasi dalam Pendidikan, hlm. 257-269. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM.

Norazlin Mohd Rusdin. 2018. Teachers ’ Readiness in Implementing 21 st Century Learning Teachers ’ Readiness in Implementing 21 st Century Learning. International Journal of Academic Research in Business & Social Sciences 8(4): 1293–1306.

Norashid Othman dan Hamzah Md. Omar.2014. Beban Tugas dan Motivasi Pengajaran Guru Di Sekolah Menengah daerah Ranau. Jurnal Pemikir Pendidikan (Journal for Educational Thinkers) Vol. 5, pp. 35-57, ISSN 1985-3637 (Print).

Nor Saidah Shuib & Mohd Aderi Che Noh. 2015. Aplikasi I-Think Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Islam. Prosiding Wacana Pendidikan Islam Siri ke 11. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Nurul Nadirah Binti Ramli & Mohamed Yusoff Bin Mohd Nor. 2018. Pembelajaran Abad Ke-21. Fakulti Pendidikan. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Pasukan Pemikir Pendidikan Abad Ke-21. 2017. Panduan Pelaksanaan Pendidikanabd Ke-21. Negeri Sembilan. Institut Aminuddin Baki.

Raja Abdullah Raja Ismail & Daud Ismail. 2018. Aplikasi “Konsep 4C” Pembelajaran Abad ke 21 Dalam Kalangan Guru Pelatih Pengajian Agama Institut Pendidikan Guru Kampus Dato’ Razali Ismail. Asian People Journal (APJ) 1(1): 45–65.

Said, M. M. M., & Yunos, N. 2008. Peranan guru dalam memupuk kreativiti pelajar. Jurnal Pengajian Umum, 9, 57– 72.

Salehudin Sabar & Mohd Ismail Mustari. 2012. Pendidikan Islam mendepani cabaran abad ke 21 : Aplikasi pendidikan bil hikmah. Persidangan Kebangsaan Pendidikan Islam 2012 1–25.

Sarimah Karmin & Shaharom Noordin. 2008. Pedagogi: Strategi dan Teknik Mengajar dengan Berkesan. Shah Alam: PTS Publications and Distributors Sdn. Bhd.

Siti Hajar Zakaria. 2013. Beban Tugas Guru Mempengaruhi Penggunaan Sumber Teknologi Pendidikan Di Empat Buah Sekolah Menengah Teknik dan Vokasional Di Johor. Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Siti Nor Sapariah Hashim, Shahrul Afzan Samsul Ali & Siti Ayu Rezeket. 2013. Isu dan Cabaran Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Terhadap Literasi Awal Kanak-Kanak Prasekolah.

Starko., A.J. 2010. Creativity In The Classroom: Schools Of Curious Delight. New York: Routledge.

Taat, M.S. 2011. Faktor gaya pertautan dan motivasi pelajar, serta proses pengajaran dan bimbingan guru pendidikan Islam terhadap pembelajaran terarah kendiri (PTK) pelajar. Tesis Phd.Universiti Malaysia Sabah.

Tamuri, A. H., Yusopp A., Osman K., Awaluddin S., Abdul Rahim Z. & Abdul Razak K. 2004. Keberkesanan kaedah pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam Ke atas pembangunan diri pelajar. Laporan Penyelidikan Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia dan Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam dan Moral, JAPIM, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Tengku Kasim, T.S.A.& Che Husain F. 2008. Pendekatan Individu Dalam Pengajaran Pendidikan Islam Sebagai Wahana Melahirkan Modal Insan Bertamadun. Jurnal Usuluddin. 27:141-156.

Torrance, E.P., & Safter, H. T. 1990. The Incubation Model of Teaching. New York: Bearly Limited.

Torrance, Ellis Paul. 1961. Guiding Creative Talent. Englewood Cliffs, NJ: Prentice- Hall.

Wan Azlin Anora Wan Azman & Mohamed Yusoff Mohd Nor. 2017. Kemahiran Guru Abad Ke 21 Terhadap Amalan Pengajaran Dan Pembelajaran Murid Di Sekolah. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Zanariah Ab. Wahab. 2010. Tahap Pengaplikasian Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif (KBKK) dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Islam. Projek Penyelidikan Sarjana, Universiti Sains Malaysia.

Zetty Nurzuliana Rashed, Siti Rashidah Abd. Razak, Norshilawani Shahidan, Ahmad Shafiq Mat Razali, Zanaton & Sri Andayani Mahdi Yusuf. 2017. Strategi Pengajaran Guru Pendidikan Islam Mengintegrasikan Ilmu Naqli Dan Aqli Menggunakan Pendekatan ‘Lesson Study’. Jurnal Sultan Alauddin Sulaiman Shah, Vol 4 Bil 1.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


eISSN : 2600-769X