ISU TERKINI PENDIDIKAN ISLAM DI ERA PANDEMIK COVID 19 DI MALAYSIA

Maimun Aqsha Lubis, Mohd Sham bin Kamis, Sohaina binti Mohd Salleh, Zunidar MPd., Dr. Usiono, MA., Eka Yusnaldi M.Pd., Siti Hajar Taib, Ikwan Lubis SE, MM

Abstract


Pendidikan telah berubah dari masa ke semasa terutama dalam era pandemic Covid-19 ini. Persoalan kajian dalam artikel ini berfokus kepada isu terkini pendidikan Islam di Era pandemik. Pendidikan Islam dari sudut Falsafah Pendidikan merupakan keperluan dalam institut pendidikan yang mempunyai pelajar beragama Islam khasnya. Kemajuan dan perubahan pendidikan Islam di Malaysia berpandukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Islam serta Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM). Metodologi kajian ini adalah berbentuk kepustakaan dan pemerhatian secara terlibat. Artikel ini bertujuan untuk; (i) mengenalpasti pendidikan Islam dari sudut falsafah Pendidikan, (ii) mengenalpasti pendekatan amalan pendidikan secara amnya di era pandemik  (iii) mengenalpasti pendekatan amalan pengajaran Pendidikan Islam di era pandemik  Covid 19 di Malaysia. Pendidikan Islam di Malaysia di bawah naungan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) bersedia dengan kehadiran isu dan cabaran dari masa ke semasa mengikut peredaran masa dengan berpandukan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM 2013-2025) yang kini memasuki gelombang ke tiga. Pelan pembangunan yang disediakan ini jelas bagi pengajaran dan pembelajaran terutama dalam strategi pengajaran berpusatkan murid berbanding strategi konvensional atau pemusatan guru terutama dalam pengajaran pendidikan Islam. Adapun pendekatan dan strategi pendidikan dalam era pandemik ini menjurus kepada pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 yang berasaskan teknologi dan disampaikan secara optimum. Ini membawa kepada pendekatan amalan pengajaran dalam Pdp pendidikan Islam dalam era pandemik secara maksimum. Hasil kajian mendapati cabaran pandemik memberi implikasi terhadap guru terutama guru pendidikan Islam dalam mengharungi Pdpr sebagaimana dirancang serta sentiasa bersedia meningkatkan kemahiran teknologi dalam pengajaran secara kreatif dan inovatif.   


Full Text:

PDF

References


Ahmad Zaki Amiruddin et.al.2020.Kesediaan Pelajar Generasi Z Di Universiti Malaysia Kelantan Dalam Pembelajaran Teradun Bahasa Arab Era IR 4.0. Journal of Islamic Social Sciences and Humanities VOL. 22 (1) 2020: 86-95

Ain Nur Atika Agus (2021). Tahap Pengetahuan dan Kesediaan Guru Bahasa Melayu Dalam Melaksanakan Pendekatan Terbeza Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Di Rumah Semasa Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu – JPBM (Malay Language Education Journal – MyLEJ), ISSN: 2180-4842. Vol. 11, Bil. 1 (Mei 2021): 75-87

Andrew Emparan et.al . (2020). Flipped Classroom: Penggunaan dan Pelaksanaan Di Malaysia dari Tahun 2014-2019 (Analisis META).International Social Science and Humanities Journal.

Anuar bin Hasin et.al .(2020). Cabaran Pelaksanaan Pembelajaran Ilmu Tajwid Secara Dalam Talian Dalam Fasa PKP: Kajian Di Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, Universiti Sains Islam Malaysia. www.oarep.usim.edu.my

Azman Ab Rahman et.al (2021),Pandemik COVID-19: Cabaran Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) Pendidikan Islam Dalam Pendidikan Khas Bagi Pelajar Orang Kurang Upaya (OKU) Masalah Pembelajaran Di Malaysia (Pandemic COVID-19: Challenges of Teaching and Learning (PdP) Islamic Education in Special Education for Students with Learning Disabilities in Malaysia) , JQSS – Journal of Quran Sunnah Education and Special Needs Vol. 5 June 2021, no. e-ISSN 2590-3799

Berita Harian-https://www.bharian.com.my/berita/pendidikan/2021/06/825358/modul menyeluruh-pdpr-elak-murid-tercicir

Dhawan, S. (2020). Online Learning: A Panacea in the Time of Covid-19 Crisis. Journal of Educational Technology Systems, 49(1), 5–22.https://doi.org/10.1177/0047239520934018

Emie Sylviana Binti Mohd Zahid . 2019. Pembangunan Spiritual : Konsep Dan Pendekatan Dari Perspektif Islam. e-Jurnal of Islamic Thought and Understanding Volume 2 (2019)

Fadzliyah Hashim.(2020). Pengajan dan Pembelajaran dalam Taian dan Impaknya Terhadap Guru Novis Pendidikan Islam. BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences. Volume 3, Issue 4, 2020: 151-162 © The Author(s) 2020 e-ISSN: 2600-9080

Ghebreyesus, A. (2020). WHO Director-General’s Opening Remarks at the Media Briefing on COVID-19-11 March 2020. https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020

Ilias, Mohd & Jasmi, Kamarul Azmi. (2011). Peranan Pendidikan Islam dalam Pembangunan Modal Insan Kelas Pertama. 1-15.

Johnson, Graham Brent. (2013). Student Perceptions of the Flipped Classroom. Columbia. The University of British Columbia

Juritah Misman, Muhammad Taufik Md Sharipp, S. Salahudin Suyurno, Nik Narimah Nik Abdullah, Chairozila Mohd. Shamsudin. (2021). Education during Covid-19: Islamic perspectives on ethics for new media users for teachers and students. Journal of Language and Linguistic Studies. ISSN 1305-578X (Online)

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2017). Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2. Retrieved from https://www.moe.gov.my/index.php/my/arkib/pemberitahuan/2018/4183-skpmg2- 2018

Khairulnazrin Nasir et.al . (2020). Roh Manusia Menurut Perspektif Agama, Falsafah dan Laporan Pelaksanaan Projek Rintis Project-Based Learning Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Sabah. (2007). Bahagian Teknologi Pendidikan, KPM

Loewenberg, A. (2020). School Discipline in the Age of COVID-19 https://www.newamerica.org/education-policy/edcentral/school-discipline-age-covid-19/

Microsoft Malaysia , 2020 , https://news.microsoft.com/en-my/2020/06/15/kementerian-pendidikan-lancar-pelantar-pendidikan-digital-baharu-dengan-kerjasama-google-microsoft-dan-apple/

Missildine, K., Fountain, R., Summers, L., & Gosselin, K. (2013). Flipping the classroom to improve student performance and satisfaction. Journal of Nursing Education. Retrieved from https://www.healio.com/nursing/journals/jne/2013-10-52-10/%7Bfaa085a3- 27be-4037-a63c-c87dc32391ba%7D/flipping-the-classroom-to-improve-studentperformance-and-satisfaction?version=1 on 15.06.2016.

Mohamed Amin Embi & Ebrahim Panah (2014). Overview of Flipped Learning. Centre For Teaching & Learning Technologies. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mohamed Amin Embi, Supyan Hussin & Ebrahim Panah. (2014). Flipped Learning readiness among graduate and postgraduate students in UKM. In Mohamed Amin Embi (Ed.), Blended & flipped learning: Case studies in Malaysian HEIs. (pp. 311-315), Centre for Teaching & Learning Technologies, Universiti Kebangsaan Malaysia & Department of Higher Education, Ministry of Education Malaysia.

Mohamed Amin Embi. (2013). Web 2.0 Interactive Tools: A Quick Guide. Bangi: Pusat Pembangunan Akademik, Universiti Kebangsaan Malaysia

Mohammad Muslih. (2016). Pendidikan Islam Dalam Kepungan. Jurnal At-Ta’dib. Vol. 11, No. 2, Desember 2016

Mohd Azli Yeop et.al. (2016). Pembelajaran Teradun:Satu Tinjauan Literatur Terhadap Faktor-faktor Penerimaan Guru Melalui Model-model Penerimaan. Journal of Research, Policy & Practice of Teachers & Teacher Education Vol. 6, No. 1, June 2016, 67-85

Mohd Rohiman Subri et.al. (2021). Pelaksanaan pengajaran Guru Cemerlang dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu ketika pandemic COVID-19:Satu Kajian Kes. PENDETA Journal of Malay Language, Education and Literature Jilid 12 Edisi Khas, 2021 / ISSN 1823-6812 (21-32) 21

Mohd Salleh, Nor. (2020). Pandemik Coronavirus (COVID-19): Pembelajaran dan pengajaran secara atas talian suatu keperluan di Malaysia. https://www.researchgate.net/publication/342886967_PANDEMIK_CORONAVIRUS_COVID19_PEMBELAJARAN_DAN_PENGAJARAN_SECARA_ATAS_TALIAN_SUATU_KEPERLUAN_DI_MALAYSIA

Muhammad Zulazizi Mohd Nawi.(2020).Transformasi Pengajaran dan Pembelajaran Multimedia dalam Pendidikan Islam: Satu Perbincangan. Journal of ICT in Education (JICTIE) ISSN 2289-7844 / Vol. 7 / Issue 2 / 2020 / 14-26 14

Muhsinah Ibrahim. (2013). Dakwah Ditinjau Menurut Konsep Pendidikan Islam Dan Teori Barat. Jurnal Mudarrisuna (Media Kajian Pendidikan Agama Islam). https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/mudarrisuna/article/view/275

Noor Azaian Binti Abdul Talib, Mohd Yusof Abdullah & Mohd Azul Mohamad Salleh. (2017). Cabaran Dakwah Islam Di Alam Siber. eBangi - Special Articles. Journal of Social Sciences and Humanities. 005 ISSN: 1823-884x

Noor Hafizah Mohd Haridi, Norsaleha Mohd Saleh, Khairul Hamimah Mohammad Jodi. (2019).

Nor Izzati Binti Mahd Nor. (2019). Kaedah Berasaskan Projek Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam. Jurnal Refleksi Kepemimpinan Jilid II, 2019 (ISSN 2636-9885)

Nor Izzati Binti Mahd Nor. (2019). Kaedah Berasaskan Projek Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam. Jurnal Refleksi Kepemimpinan Jilid II, 2019 (ISSN 2636-9885)

Norharyati Mohsin, Siti Hajar Halili, Rafiza Abdul Razak. (2021). Persepsi Penglibatan Pelajar Dalam Pelaksanaan Kaedah Pembelajaran Berbalik Secara Mobile. Jurnal Kurikulum Pengajaran Asia Pasifik April 2021, Bil. 9, Isu 2

Nur Hazirah Hairia’an et.al ( 2020).Pengajaran dan Pemudahcaraan Dalam Talian Semasa Perintah Kawalan Pergerakan. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan (Special Issue), Vol. 9, 2020 (18-28) (ISSN 2289-3032 / eISSN 2550-178X) https://ejournal.upsi.edu.my/journal/JPAK

Nurul Khadijah binti Mohamad et.al. (2020).Kaedah Pengajian Al-Quran Secara Maya Sepanjang Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Covid-19. www.oarep.usim.edu.my

Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) (2006-2010). Kementerian Pendidikan Malaysia. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM 2013-2025). 2018. Kementerian Pendidikan

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (2013-2025) Pendidikan Pra-Sekolah hingga Lepas Menengah, (2013), Kementerian Pendidikan Malaysia

Penerapan Elemen Kerohanian terhadap Remaja Berisiko di Pertubuhan Kebajikan Darul Islah Malaysia (PERKID). Online Journal research in Islamic Studies. Vol. 6, Special Issue (2019): 87-98.

Perutusan Khas YAB Perdana Menteri Mengenai COVID-19, 16 Mac 2020.

Saharia Hj. Ismail. (2015). Pembangunan Insan Dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Journal of Human Capital DevelopmentISSN: 1985-7012 Vol. 8 No. 2

Shivam, R., & Singh, S. (2015). Implementation of Pembelajaran Teradun in Classroom : A. International Journal of Scientific and Research Publications, 5(11), 369–372.

Singh, H. (2003). Building Effective Pembelajaran Teradun Programs. Educational Technology, 43(6), 51–54. http://doi.org/10.1021/es2033229

Siti Hajar Halili & Zamzami Zainuddin. (2015). Flipping The Classroom: What We Know and What We Don’t. The Online Journal of Distance and e-Learning. Volume 3, Issue 1.

Surat Siaran KPM Bilangan 8 tahun 2016, Garis panduan Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran Akibat Bencana

Thomason, A. (2020). University of Washington Cancels In-Person Classes, Becoming First Major U.S. Institution to Do So Amid Coronavirus Fears. https://www.chronicle.com/article/u-of-washington-cancels-in-person-classes-becoming-first-major-u-s-institution-to-do-so-amid-coronavirus-fears/ Vol. 3, No. 4 (2020) E-ISSN: 2637-0271

Wahindah Suhari, Wan Alfida Suleiman & Zuraidah Saidin. (2015). Flipped Classroom dalam Pengajaran Karangan. Seminar Bahasa Melayu. 77-85

Wan Mariana Wan Mohamad , Kamarul Shukri Mat Teh, Wan Ali Akbar Wan Abdullah. (2020). Model Interaksi dengan Allah dan Alam Berasaskan al-Quran dalam Pembelajaran Abad ke-21 Pendidikan Islam. JQSS –Journal of Quran Sunnah Education and Special Needs Vol. 4 (2) December 2020, no. e-ISSN 2590-3799

Wayne, J. (2012). Effective Learning - Pembelajaran Teradun and Virtual Learning Environment. Retrieved from http://www.selfgrowth.com/articles/effective-learning-blended-learning-and-virtual-learning-environment

Wiwin Hartanto. (2016). Penggunaan E-Learning sebagai Media Pembelajaran. Jurnal Pendidikan Ekonomi, 10(1), 1–18. https://doi.org/ISSN 2548-7175


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


eISSN : 2600-769X