PEMBANGUNAN INOVASI TAJWID YADUN UNTUK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ILMU TAJWID

Hamir Hamzah Jaafar, Mohamad Hilmi Mat Said

Abstract


Bahan bantu mengajar (BBM) yang digunakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran (PdP) merupakan suatu aspek yang perlu dititikberatkan oleh guru. Guru yang kreatif dan inovatif akan cuba menjana idea untuk menghasilkan BBM yang berinovasi bagi memastikan proses PdP dapat mencapai matlamat yang sepatutnya. Maka penulisan aktikel ini adalah untuk menjelaskan tentang pembangunan BBM berbentuk inovasi yang boleh digunakan dalam PdP ilmu tajwid yang dinamakan sebagai Tajwid Yadun. Asas pembangunan inovasi ini diadaptasi dari model reka bentuk pengajaran Model ADDIE (2003) yang mempunyai lima fasa iaitu Analisis, Reka Bentuk, Pembangunan, Pelaksanaan dan Penilaian. Dapatan menunjukkan Inovasi Tajwid Yadun yang dihasilkan dalam bentuk model tangan yang memberikan penekanan kepada kemahiran mengingat menghasilkan pembaharuan dalam PdP ilmu tajwid untuk mewujudkan PdP yang berkesan. Implikasi kajian ini juga dapat memberi nilai tambah dalam mempelbagaikan BBM yang boleh digunakan oleh guru dalam PdP ilmu tajwid. Justeru itu, para guru harus memberikan penekanan kepada aspek inovasi dalam PdP ilmu tajwid agar ianya lebih menarik, membantu meningkatkan daya ingatan dan kefahaman pelajar terhadap ilmu tajwid yang seterusnya membolehkan pelajar mengaplikasikannya semasa membaca al-Quran.


Full Text:

PDF

References


Ahmad Zamzuri Mohamad Ali. (2018). Multimedia dan Perisian Pendidikan Panduan Praktikal Reka Bentuk dan Penyelidikan. Tanjong Malim. UPSI

Che Rozali Che Husain. (2012). Penguasaan tajwid Hukum Lima Di Kalangan Pelajar Tahun Limam (Open University Malaysia). Retrieved from http://www.scribd.com/doc/168451921/Penguasaan-tajwid-Hukum-Lima-Di-Kalangan#scribd

Eadil Mat. (2010). Kelas Khas Kemahiran Al-Qur’an (KKQ): Kajian Kaedah Pelaksanaan Dan Keberkesanannya Di Sekolah-Sekolah Menengah (SMK) Di Daerah Gombak, Selangor. Tesis Sarjana. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Jeffery Tikok (2018). Sikap Dan Jantina Guru Bahasa Melayu Sekolah Rendah Daerah Serian Terhadap Pemilihan Bahan Bantu Mengajar. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu– JPBM (Malay Language Education Journal – MyLEJ). ISSN: 2180-4842. Vol. 8, Bil. 1 (Mei 2018): 13-21.

Kamarul Azmi, Mohd Faeez Ilias, Ab. Halim Tamuri & Mohd Izham Mohd Hamzah. (2011). Amalan Penggunaan Bahan Bantu Mengajar dalam Kalangan Guru Cemerlang Pendidikan Islam Sekolah Menengah di Malaysia. Journal of Islamic and Arabic Education 3(1), 2011 59-74

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2016). Pendidikan Islam Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Tingkatan 2. Putrajaya.: Bahagian Pembangunan

Khairiah binti Razali & Ahmad Johari bin Sihes. (2015). Teknologi e-Quran Dalam Meningkatkan Penguasaan tajwid Dalam Kalangan Pelajar Tahun 3. Interdisciplinary ICT Practise Conference 2015 (Persidangan Amalan ICT Antara Disiplin). Retrieved from http://www.academia.edu/19206404/Teknologi_Quran_Dalam_Meningkatkan_Penguaaan_tajwid_Dalam_Kalangan_Pelajar_Tahun_3

Maizan binti Mat@Muhammad. (2017). Teknik Mnemonik Sebagai Strategi Kognitif Dalam Meningkatkan Keupayaan Ingatan Pelajar Peringkat Pengajian Pra-U: Sorotan Kajian Lepas Dalam National Pre-University Seminar, 23 Ogos 2017. RHR Hotel, 309-317

Maizan Mat@Muhammad, Kalthom Husain & Marhaini Abdul Ghani. (2017). Teknik Mnemonik Sebagai Strategi Kognitif Dalam Meningkatkan Keupayaan Ingatan Pelajar Peringkat Pengajian Tinggi Bagi Penguasaan Bahasa Inggeris: Sorotan Kajian Lepas Dalam Proceeding of 2nd International Conference on Law, Economics and Education (ICONLEE), 3th -14th Desember 2017, Grand Bluewave Hotel Shah Alam, 180-188

Mohammad Asraff Ayob Al-Hafiz (2016). Mudahnya Ngaji Tajwid. Kajang Selangor: Furqanworks Sdn. Bhd.

Mohd Faeez Ilias, Kalthom Husain, Mohd Amin Mohd Noh, Zetty Nurzuliana Rashed & Murihah Abdullah (2016). Sumber Bahan Bantu Mengajar Dalam Kalangan Guru Pendidikan Islam Sekolah Bestari. e-Academia Journal UiTMT Volume 5 Issue 2 2016. http://journale-academiauitmt.edu.my/

Mohd Faeez Ilias, Muhamad Faiz Ismail & Kamarul Azmi Jasmi. (2013). Faktor Dorongan dan Halangan Penggunaan Bahan Bantu Mengajar oleh Guru Pendidikan Islam di Sekolah Bestari in 3rd International Conference on Islamic Education 2013 [ICIED2013]) at EPF Institute, Kajang, Selangor, Malaysia on 6th - 7th April 2013, p. 943-953. ISBN: 978-96710160-4-6.

Mohd Nur Adzam Rasdi, Noornajihan Jaafar, Khairul Anuar Mohamad, Nur Badriah Omar, Norakyairee Mohd Raus, Mahyuddin Hashim & Siti Rahmah Ahmad Razuan (2017). Iqra Braille Sebagai Modul Asas Pengajaran Dan Pembelajaran Tilawah Al-Quran Braille: Isu Ketidakseragaman Antara Dua Teks. Jurnal Pendidikan al-Quran Sunnah & Berkeperluan Khas, 1-6.

Mohd Romei Ngah, Harun Baharudin & Mohd Aderi Che Noh. (2016). Teknik Pembelajaran Mnemonik Dalam Pendidikan Islam Tingkatan Empat. Dalam Wacana Pendidikan Islam Siri ke 11 2016, 16 November 2016. Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM) Bangi, Selangor, 1161-1171.

Mohd Safiee Hj. Idris, Hj. Ashari Sikorb, Siti Zahara Binti Mohd Ariff, Mohd Zaid Mustafac, Ahmad Rizal Madard & Latifah Md. Ariffine. (2008). Komunikasi Interpersonal Dalam Pengajaran Di Kalangan Guru-Guru Teknikal Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Melaka Persidangan Pembangunan Pelajar Peringkat Kebangsaan. Universiti Teknologi Malaysia, 22-23Oktober 2008

Mohd Syaubari Othman. (2017). Amalan Penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) Menerusi Pengintegrasian Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (Kbat) Dalam Kalangan Guru Pendidikan Islam Sekolah Rendah Negeri Perak. Journal of Islamic Educational Research (JIER), e-ISSN: 0128-2069, Volume 2, Issue 1, June 2017

Noornajihan Jaafar & Nur Atiqah Abdul Aziz. (2018). Faktor Penguasaan Pembelajaran Al Quran Orang Kelainan Upaya Masalah Penglihatan: Kajian Di Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas (SKPK) Alma, Pulau Pinang. Tinta Artikulasi Membina Ummah 4(2),12 - 23, e - ISSN: 2289 - 960X

Norhailmi bin Abdul Mutalib. (2017). Pembelajaran Abad 21 Bukan Sekadar Susun Kerusi dan Meja. Perlis: Percetakan Perlis (1990) Sdn. Bhd.

Peterson, C. (2003). Bringing ADDIE to life: Instructional design at its best. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 12(3), 227-241.

Reed, S.K. (2004). Cognition Theory and Applications. New Jersey: Wadsworth/Thomson Learning.

Carr-Chellman, A. A. (2011). Instructional design for teachers: Improving classroom practice. New York: Routledge.

Rufaizal Che Mamat, Azuin Ramli (2017). Kemahiran Belajar Dan Inovasi Dalam Pembelajaran Abad ke-21 Melalui Khemah Kerja Geoteknik. Advanced Journal of Technical and Vocational Education 1 (1): 384-389, 2017 eISSN: 2550-2174

Sapie Sabilan, Mohd Borhan Jamaluddin, Siti Nga’ishah Mohni (2018). Tahap Keberkesanan Penggunaan Kad Warna Jawiku Dalam Meningkatkan Kemahiran Menyambung Huruf Jawi. Kertas kerja Intenational Conference on Da’wah 2018 (ICOD 2018)

Siti Fatimah, A., & Halim, T. (2010). Persepsi guru terhadap penggunaan bahan bantu mengajar berasaskan teknologi multimedia dalam pengajaran j-QAF. Journal of Islamic and Arabic Education, 2(2), 53–64.

Siti Mursyidah Mohd Zin, Mashitah Binti Ismail (2018). Kelebihan Pengajaran Dan Pembelajaran Al-Quran Secara Bertajwid Menggunakan Kaedah Almatien. Proceeding of The International Conference On Contemporary Issues In Al-Quran And Hadith 2018. THIQAH 2018. e-ISBN :978-967-2122-37-1

Sulaiman Mahzan, Siti Fairuz Nurr Sadikan, Mohd Ab Malek Md Shah, Mohd Harun Shahudin, Shamsol Shafie dan Mohamad Hafidz Rahmat (2018). Aplikasi Didik Hibur Tajwid al-Quran (Teroka Tajwid): Kajian Awal Persepsi Pengguna. Jurnal Inovasi Malaysia (JURIM). 2 (1) 1-16, 2018 ISSN: 2600-7606.

Umi Fairus Mohd Jamil & Fazlinda Ab Halim. (2018). Kaedah Mnemonik Akronim Dalam Mata Pelajaran Reka Bentuk Dan Teknologi Di Sekolah Rendah Agama Bersepadu Mersing Retrieved From Online Journal for TVET Practioners: Vol 3 No 1 (2018)

Zainora Daud, Shaharuddin Saad, H. H. (2018). Tahap Keberkesanan Ilmu Tajwid: Analisis Terhadap Sekolah Tahfiz Swasta Di Selangor. JQSS – Journal of Quran Sunnah Education and Special Needsnal of Social Sciences Research, 2(June 2018), 24–35. https://doi.org/10.11113/sh.v10n3-4.1537.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


eISSN : 2600-769X