PRINSIP TOLERANSI ISLAM DALAM MENANGANI KONFLIK KEPELBAGAIAN KAUM DI MALAYSIA

Salihah Ali, Mohd. Isa Hamzah, Maimun Aqsha Lubis, Eka Yusnaldi, M.Pd., Ikwan Lubis SE, MM, Siti Hajar Taib

Abstract


Toleransi merupakan salah satu unsur budaya yang dianjurkan oleh Islam. Toleransi diamalkan oleh para nabi dengan bimbingan Allah SWT. Malaysia adalah negara yang mempunyai kepelbagaian etnik, oleh itu prinsip dan sikap toleransi sangat penting untuk mencipta keharmonian dan kesejahteraan di kalangan masyarakat yang pelbagai. Elemen-elemen positif yang dipraktikkan dalam perhubungan masyarakat pelbagai kaum hendaklah sentiasa disuburkan dalam pergaulan seharian selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam.  Suasana yang harmoni ini bertujuan memupuk rasa kebersamaan bagi mengelakkan permusuhan agar kelestarian dalam kesejahteraan itu terus berpanjangan. Konflik antara kaum mesti dielakkan kerana kesan buruknya kadang kala tidak dapat dijangkakan. Justeru, kertas konsep ini membincangkan tentang prinsip toleransi yang mesti diterjemahkan pengamalannya dalam kalangan bangsa Malaysia dengan melihat kepada aspek kehidupan beragama, hidup berdampingan dan juga dalam hubungan bermasyarakat. Kaum Melayu sebagai etnik majoriti haruslah mengambil peluang mempelopori dan mempraktikkan amalan toleransi sebagaimana yang dianjurkan oleh Islam. Manakala etnik-etnik lain hendaklah matang dalam menilai sesuatu perkhabaran yang tidak pasti, menerima dengan hati terbuka, berlapang dada dan menghargai usaha yang dilakukan demi mewujudkan kerukunan hidup bermasyarakat. Pemahaman yang jelas terhadap konsep menjadikan diri sebagai rahmat kepada ramai orang berteraskan perspektif perundangan, social, kesederhanaan dan kebolehidupan secara bersama menjadikan ruang yang luas untuk toleransi bermasyarakat diaplikasikan dalam kehidupan seharian tanpa mengira latar belakang.


Full Text:

PDF

References


Abdul Rahman E. 2001. Southeast Asean Middle Classes. Bangi: Penerbit UKM.

Abdul Rahman Haji Abdullah. 1989. Islam dalam Sejarah Asia Tenggara Tradisional. Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia.

Abdullah al Qari Salleh. 2002. Sinar Wahyu Menembusi Pantun Falsafah Melayu. Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publishers.

Abdullah Basmeih. 2002. Tafsir Pimpinan Ar-Rahman Kepada Pengertian Al-Quran (30) Juz. Kuala Lumpur: DarulFikir cet. 13.

Ahmad Muhammad al Hufi. 1979. Samahat al Islam. Cairo: Dar Mahat Misr.

Alwi Shihab. 2005. Nilai-nilai Pluralisme dalam Islam: Bingkai Gagasan yang Berselerak.Bandung: Penerbit Mizan.

Atifah Ahmad Yusoff , Muhammad Ridhuan Tony Lim Abdullah , Mohd Nuri Al-Amin Endut , Enizahura Abdul Aziz and Ahmad Tarmizi Talib. 2018. Indicators for Socio-Religious Harmony Index (SRHI) Instrument for Malaysia: Findings of FDM Expert Panel, Social Sciences & Humanities, Pertanika J. Soc. Sci. & Hum. 26 (S): 55 - 72 (2018)

Ayu Nor Azilah M., et. al. (2019). Perlembagaan Persekutuan Malaysia Mengharmonikan Ikatan Masyarakat Majmuk di Malaysia. Journal of Muwafaqat, 2 (1): 60-74.

Ayu Nor Azilah, Mohamad Rohaini Amin, Nor Azlina Endut. (2017). Pemupukan Nilai Murni Antara Etnik Di Malaysia Melalui Dasar Kebudayaan Kebangsaan. Prosiding Persidangan Antarabangsa Sains Sosial & Kemanusiaan

Bharuddin Che Pa & Ajidar Matsyah. 2013. Kertas Kerja Konferensi Antarabangsa Islam Borneo VI Anjuran Pusat Penyelidikan & Perkembangan Islam Borneo, Universiti Teknologi MARA Sarawak pada 18 dan 19 September 2013 di Riverside Majestic Hotel, Kuching, Sarawak.

Cheu Hock Tong. 1986. Beberapa Asas Integrasi nasional: Pro dan Kontranya. Kuala Lumpur: Penerbit Karya Kreatif.

Chin Yee Mun. 2013. Ethnic Socialization: A Case of Malaysian Malay and Chinese Public Universities Students Experiences.International. Journal of Social Science and Humanity. Vol.3(6).585-585.

Fadzli, Adam and Siti Khatijah, Yasin (2017) Sensitiviti Agama Dalam Hubungan Masyarakat Pelbagai Kaum Di Malaysia. In: International Conference On Empowering Islamic Civilization, 7-8 October 2017, UniSZA.

Forward. DOI: 10.7763/IPEDR. V48(1): 1-5.

Fred R. Von Der Mehden. 1987. Malaysia, Islam and Multi Ethnic Politics. New York: Oxford University.

Halipah Hamzah. 2016. Kajian Hubungan Etnik dalam Kalangan Remaja Muslim. Academia Journal UiTMT.Vol 5(1): 1-12.

Hamidi Ismail, Kalthum Hassan & Mohd Nizar Zakaria. 2016. Kesederhanaan Ke Arah Perpaduan Kaum Di Malaysia. Journal of Techno Social. Vol 8(2): 70-74

Hanita Hassan, Hadina Habil & Nor Aireen Ibrahim. 2012. The Roles of Media in Realising ‘Unity in Diversity’. International Proceedings of Economics Development & Research. Vol. 42. p176.

Hornby AS. 1995. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Oxford: University Printing

Humaidi Tatapangarsa. 1980. Akhlak Yang Mulia. Surabaya: PT. Bina Ilmu.

John Sydenhem Furnivall. 1956. Colonial Policy and Practice: A Comparative Study of Burma and Netherlands India . New York: New York University Press.

Khadijah Mohd Khambali, Wan Ariffin Wan Yon & Suraya Sintang @ Hambali. 2014. Toleransi dan Pluralisme Menurut Pengalaman Masyarakat Bidayuh. Jurnal Usuluddin 40 : 99-133.

Khairul Azhar bin Meerangani Rushdi bin Ramli, 2016. Hak Asasi Non Muslim Di Malaysia Menurut Perlembagaan Persekutuan dan Prinsip Islam . Jurnal Kemanusiaan Vol. 25, Iss. 3 ISSN 1675 – 1930 Universiti Teknologi Malaysia

Khairul Azhar bin Meerangani. 2016. Isu Semasa Terhadap Hubungan Sosial Dengan Non Muslim Di Malaysia Daripada Perspektif Hukum Islam. Tesis Sarjana Kedoktoran. Universiti Malaya

Khairul Azhar Meerangani, Muhammad Ikhlas Rosele & Syamsul Azizul Marinsah. 2020. Pendekatan Wasatiyyah Dalam Interaksi Inter-Agama Di Malaysia. MANU Bil. 31 (2), 19-46, 2020 (Disember), E-ISSN 2590-4086

Mahayudin Haji Yahaya. 2001. Islam di Alam Melayu. Kuala Lumpur: DBP

Maisarah Saidin. 2020. Peranan Institusi Kejiranan Ketika Pandemik Covid-19 Menurut Perspektif Sunnah. Journal of Ma’alim al-Quran wa al-Sunnah Vol. 16, No. 2, (2020), pp. 48-68ISSN: 1823-4356 | eISSN: 2637-0328

Mohamed Mihlar Abdul Muthaliff, Mohd Rosmizi Abd Rahman, Muhammad Khairi Bin Mahyuddin, Ahmad Najaa’ Bin Mokhtar & Yuseri Bin Ahmad. 2017. Non-Muslims’ Perception Of Islam And Muslims In Seremban, Negeri Sembilan Malaysia: An Empirical Study. Journal of Global Business and Social Entrepreneurship.Vol. 3(5): 134–151

Mohammad Nidzam A. K. (2019). “Prinsip-Prinsip Shariah dalam Hubungan Antara Muslim dan Non-Muslim”. Dalam Citra Dakwah Fiqh al-Ta’ayush dan Cabaran Semasa, hh. 1-22, Baharom K., at. al. (eds.). Selangor: Persatuan Ulama Malaysia

Mohd Anuar Ramli & Mohammad Aizat Jamaludin. 2011. ‘Uruf Majmuk: Konsep dan Amalannya dalam Masyarakat Majmuk di Malaysia. Journal of Fiqh (8):45-64.

Mohd Arip Kasmo, Abur Hamdi Usman, Mohamad Taha, Ahmad Rafizi Salleh & Jamsari Alias. 2015. Religious Tolerance in Malaysia: A Comparative Study between the Different Religious Groups. Review of European Studies, Vol 7, No 3, Canadian Center of Science and Education.

Mohd Nazmi Mohd Khalli, Suraya Sintang & Syamsul Azizul Marinsah. 2020, Rahmatan Lil ‘Alamin: Kerangka Konsep Keharmonian Di Malaysia . Sains Insani 2020, Volume 05 No 2 : 32-42

Mohd Ridhuan Tee Abdullah. 2010. Cabaran Integrasi antara Kaum di Malaysia: Perspektif Sejarah, Keluarga dan Pendidikan. Jurnal Hadhari. Bil. 3: 61-84.

Muhamadul Bakir Yaakub, Khatijah Othman & Nik Nadian Nisa Nik Nazli. 2020. Pembangunan Instrumen Pengukuran Amalan Wasatiyyah dalam Kalangan Mahasiswa Di Malaysia. Journal of Islamic Social Sciences and Humanities. Vol.22 (2) Special Issue, 2020:67-80, Universiti Sains Islam Malaysia

Muhammad Ikhlas Rosele, Abdul Karim Ali, Muhammad Safwan Harun, Saiful Islam Nor Mohd Zulkarnain. 2019. Pendekatam Wasatiyyah dalam Kerangka Al-Ta’ayush Masyarakat Majmuk Di Malaysia: Satu Tinjauan. Jurnal Ilmi Journal of Ilmi Jilid 9, 2019: 81-89

Muhammad Nazmi Abd Halim, Jaffary Awang & Muhammad Helmy bin Abdul Gapar. Tahap Pengetahuan Terhadap Asas Agama-agama Dominan di Malaysia: Kajian Lapangan di Negeri Kedah dan Selangor. Jurnal Komunikasi Borneo Edisi Khas.64-83.

Muhammad Yasir. 2014. Makna Toleransi Dalam Al-Qur’an. Jurnal Ushuluddin Vol. XX11 (2): 170-179.

Mustafa Daud. 2002. Pemikiran Melayu Tentang Alam dan Hakikat Diri. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Noh, Mohd Isa Hamzah & Latifah Abd Majid. 2015. Multicultural Education Practise in Malaysia.

M. Noraini Omar, Mohd Aderi Che Umar Hashim. 1997. Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama. Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Osman Chua Abdullah. 2012. Unity and Harmony in Malaysia: Problems and Challenges. British Journal of

P.F Chiok, C.C Low & S.M Ang. 2012. Malaysian Culture: Views of Educated Youths about Our Way Proceedia Social and BehavioralSciences 174: 1941-1948.

Razaleigh Muhamad @ Kawangit. 2012. The History of Ethnic Relationship in Malaysia. Advances in Natural and Applied Sciences 6(4): 504-510.

Religious Tolerance in Malaysia: A Comparative Study Between The Different Religious Groups. Review of European Studies. Vol 7(3): 184-195.

Sahibi Naim. 1983. Kerukunan antara Umat Beragama. Jakarta: PT. Gunung Agung. Science.Vol. 6 (1): 28-37

Shamrahayu A. A. (2018). Islam dalam Perlembagaan Persekutuan. Kuala Lumpur: Penerbit IKIM.

Suraya binti Wen. 2014. Kajian Mengenalpasti Isu Dan Punca Konflik Yang Mempengaruhi Tahap Keharmonian Masyarakat Di Malaysia Bagi Tahun 2011 Dan 2012. Tesis (Sarjana Sastera). Universiti Utara Malaysia

N. Syaiful Rahman. 2014. Islam dan Pluralisme. Fikrah vol. 2(1): 401-418.

Wilson Hassan Nandwa. 2016. Plurality and Religious Tolerance in Islam. European Scientific Journal vol. 12(32): 314-329.

Yusuf al-Qardhawi. 1992. Ghair al-Muslimin fi al-Mujtama‟ al-Islamiy. Kaherah: Maktabah Wahbah.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


eISSN : 2600-769X