Don, Abdul Ghafar, Anuar Puteh, Ahmad Irdha Mokhtar, Hasanah Abd Khafidz, Khazri Osman, Zulkefli Aini, Nur Nazira Rahim, Farid Zainal, and Salehuddin Abu Samah. 2023. “HAD TA’LIF DAN SOKONGAN SOSIAL DALAM MENSEJAHTERAKAN MUALAF”. Al-Hikmah 15 (2), 119-35. https://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/509.