Keindahan Gaya Bahasa Simile dalam Hadis Ashrat Al-Sa’ah

Khazri Osman, Mohamad Zulkifli Abdul Ghani, Abu Dardaa Mohamad, Ahmad Irdha Mokhtar

Abstract


Keindahan Gaya Bahasa Simile dalam Hadis Ashrat Al-Sa’ah

Simile salah satu gaya bahasa figuratif berkaitan perumpamaan yang secara jelas mengungkapkan perbandingan atau persamaan antara sesuatu. Melalui simile sesuatu perkara dapat difahami dan dihayati terutama perbincangan berkaitan dengan ashrat al-sa’ah. Namun begitu, terdapat segelintir pembaca dan ahli masyarakat yang berlebihan atau tersasar ketika menghuraikan perumpamaan sehingga menyebabkan tidak menepati maksud sebenar perumpamaan tersebut. Oleh yang demikian perbincangan tentang gaya bahasa simile terhadap hadis ashrat al-sa’ah sangat penting kerana hubungannya dengan perkara yang ghaibiyyat. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji unsur simile dalam hadis ashrat al-sa’ah dan menganalisis keindahan gaya bahasa simile dalam hadis-hadis tersebut. Penyelidikan ini menggunakan metode kualitatif dengan menjadikan analisis kandungan sebagai reka bentuk kajian. Kandungan yang dipilih ialah hadis ashrat al-sa’ah yang bertaraf sahih. Sebanyak enam hadis ashrat al-sa’ah telah dipilih sebagai data kajian ini. Hadis-hadis yang dipilih akan diterjemahkan kepada bahasa Melayu menggunakan teori Semantik-Komunikatif. Hasil kajian ini menunjukkan kehadiran simile dalam ungkapan bertujuan untuk meringkaskan ayat, mengelakkan kekeliruan dan menegaskan maksud. Hasil kajian juga menunjukkan kata bandingan yang paling banyak digunakan dalam hadis ashrat al-sa’ah ialah kaf diikuti oleh kama. Manakala gaya bahasa simile digunakan untuk membandingkan dua jari, penyakit yang menimpa kambing, kepingan malam yang gelap-gelita, ombak di lautan, tersasarnya anak panah daripada haiwan buruan,  tembolok burung merpati. Kesemua gaya bahasa simile ini menceminkan jawami’ al-kalim Rasulullah SAW melalui perbandingan yang sesuai dengan masyarakat sekali gus memastikan hadis tersebut dapat difahami dan dihayati dalam kehidupan manusia.

 

The Aesthetic of Simile Language Style In The Ahadith of Ashrat al-Sa’ah

 

Abstract

Simile is the figure of language style that directly compares the differences or similarities between two things. Through simile, something can be understood and appreciated especially in the discussion of ashrat al-sa'ah. However, there are some readers and members of the community who become sceptical or misleading when paraphrasing the metaphor and thus misunderstanding the true meaning of the parable. Therefore, the discussion of the simile language in the ahadith (prophetic traditions) of ashrat al-sa'ah (the Portents of the Last Hour) is very important because of its connection with the supernatural (ghaibiyyat). This study aims to examine the elements of the simile in the ahadith of ashrat al-sa'ah and to analyse the beauty of the simile language style in the ahadith. This research uses qualitative methods by using content analysis as the study design. The selected contents are authentic ahadith of ashrat al-sa'ah. A number of six ahadith regarding the ashrat al-sa'ah are chosen as the data of this study. The ahadith are then translated into the Malay language using semantic-communicative theory. The results of this study show that the presence of similes in expressions aims at summarizing sentences, avoiding confusion and asserting meaning. The results also show that the most commonly used comparative word in the ahadith of ashrat al-sa'ah is the kaf followed by the kama. While simile language style is used to compare two fingers, goat-infecting illness, dark night slabs, waves in the ocean, missing arrows of the hunted animals and pigeon caches. All of these simile styles of language reflect the Prophet's jawami’ al-kalim (comprehensive speech) through appropriate comparisons for the community and thus ensures that the ahadith are understood and appreciated in the human life.


Full Text:

PDF

References


Al-Quran

Abdul Haq bin Sayfuddin. 2014. Lama’at Al-Tanqih. Damsyik: Dar al-Nawadir.

Abū Dāwud, Sulaymān al-Ashᶜath. 2009. Sunan Abi Dāwud. Shuᶜayb Arnauṭ (pnyt.). Dār al-Risālah al-Ḥadīthah.

Achmad Mustofa. 2015. Hadis-hadis prediktif tentang tanda-tanda hari kiamat. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Ahmad Mukhtar, Abdul Hamid Umar. 2008. Mu’jam Al-Lughah Al-’Arabiyyah Al-Mu’asirah. Beirut: Alam al-Kutub.

Bukhari, Muhammad Ismail. 2000. Sahih Al-Bukhari. Muḥammad Zuhayr Nāṣir Al-Nāsir (pnyt.). Dār Ṭawq al-Najāh.

Fazly Amri Mohd, Khairul Nizam Abdul Maulud, Othman A. Karim, Muhammad Afiq Ibrahim, Yannie Anak Benson & Ahmad Khairi Abd. Wahab. 2018. Integrasi kaedah geospatial dan pemodelan hidrodinamik untuk mengkaji impak kenaikan aras laut terhadap kawasan pantai. Jurnal Kejuruteraan 30(1):65–75.

Ghfayli, Abdullah Sulayman. 2001. Ashrat Al-Sa’ah. Arab Saudi: Kementerian Wakaf.

Hamawi, Yaqut Abdullah. 1995. Mu’jam Al-Buldan. Beirut: Dar Sadir.

Ibn al-Athir, al-Mubarak Muhammad. 2000. Al-Nihayah Fi Gharīb Al-Hadīth Wa Al-Athar. Mesir: Dar Ibn al-Jawzi.

Ibn Mulqan, Umar bin Ali. 2008. Al-TAwdih Li Sharh Al-Jami’ Al-Sahih. Damsyik: Dar al-Nawadir.

Ibn Qudamah al-Maqdisi, Ahmad Abdul Rahman. 2000. Lam’ah Al-I’tiqad. Riyadh: Kementerian Wakaf.

Ibn Qurqul, Ibrahim Yusuf. 2012. Matla’ Al-Anwar. Qatar: Kementerian Wakaf.

Ibrahim Mustafa, Ahmad Zayyat, Hamid Abdul Qadir, Muhammad al-Najjar. 1980. Al-Mu’jam Al-Wasit. Turki: Dar al-Da’wah.

Ilthyubi, Muhammad bin Ali. 2014. Al-Bahr Al-Muhit Al-Thajjaj. Dar Ibn al-Jawzi.

Khairul Asyraf Mohd Nathir, Mohd Sukki Othman, Wan Muhammad Wan Sulong & Nik Farhan Mustapha. 2019. Variasi perkataan hari kiamat dalam al-quran: satu tinjauan umum. International Journal of Humanities, Philosophy, Language 2(5):25–40. http://www.ijhpl.com/PDF/IJHPL-2019-05-03-03.pdf.

Maydani, Abdul Rahman Habannakah. 1996. Al-Balaghah Al-’Arabiyyah. Damsyik: Dar al-Qalam.

Mohamad Hussin, Mohd Sukki Othman, Nik Farhan Mustapha & Muhd Zulkifli Ismail. 2016. Analisis penggunaan isti‘arah: kajian terhadap beberapa hadith amthal rasulullah saw. Issues in Language Studies 5(1):27–43.

Mohd Faizal Abdul Khir. 2017. Mendepani ekstremisme: pengajaran daripada sejarah kemunculan khawarij. Jurnal al-Tamaddun 12(2):115–25.

Mohd Nazri Ahmad & Mohd Faizulamri Mohd Saad. 2016. Kesan riwayat asbab al-nuzul yang da’if dalam tafsir nurul ihsan. Al-Turath 1(2):1–14.

Mohd Yusof Abdullah. 2015. Bicara Dunia Melayu: Tradisi Pelayaran Melayu.

Mubarakfūri, Muhammad Abdul Rahman. 1990. Tuhfah Al-Ahwazi. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Munawī, Abd al-Rauf Taj al-Arifīn. 2010. Fayd Al-Qadīr. Kaherah: Dar al-Hadith.

Muslim, Muslim Ḥajjāj. 2006. Saḥīḥ Muslim. Riyadh: Dar Tibah.

Najihah Remali. 2015. Analisis potensi dan pemetaan risiko tsunami di pantai barat semenanjung malaysia menggunakan sistem maklumat geografi. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Nazri Atoh & Zamri Arifin. 2013. Penggunaan tashbih dalam gambaran hari kiamat dalam surah al-qariah. al-Hikmah 5(5):71–81.

Nik Hassan Basri Nik Ab. Kadir. 2005. Pengajaran gaya bahasa dalam bahasa melayu. Jurnal Pengajian Me!ayu 16:37–54.

Nik Md Saiful Azizi Nik Abdullah & Rabi’atul Athirah Muhammad Isa. 2019. Metodologi haji abdullah al-qari dalam penulisan buku bidang hadis. Al-Turath 4(2):37–49.

Nurul Abrar Md. Isa & Ermy Azziaty Rozali. 2018. International journal of west asian studies. International Journal of West Asian Studies 10(6):60–73.

Riduan Makhtar & Abdul Ghani Laengkang. 2013. Keunikan dialek sungai nenggiri, kelantan:satu analisis struktural. e-Bangi Journal of Social Sciences and Humanities 13(3):260–73.

San’ani, Muhammad Ismail. 2011. Al-Tanwir Sharh Al-Jami’ Al-ٍSaghir. Riyadh: Dar al-Salam.

Sindi, Muhammad Abdul Hadi. 1986. Hashiyah Al-Sindī Ala Sunan Al-Nasai. Damascus: Maktab al-Matbu’at al-Islamiyyah.

Siti Fatimah Radzi & Harun Baharudin. 2019. Analisis konstratif tasybih dan isti’arah dengan simile dan metafora. Journal of Ilmi 44–55.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


__________________________________________________________

Research Centre for al-Quran and al-Sunnah
Faculty of Islamic Studies
The National University Of Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +60 3 8921 4405 | Fax: +60 3 8921 3017
Email: alturathjournal@gmail.com

 

Copyright ©2016 Centre of Islamic Heritage Sustainability, UKM