Kestabilan Emosi dan Cabaran Kehidupan Golongan Armalah

Nuur Syafiqah Abirerah, Najah Nadiah Amran

Abstract


Kestabilan Emosi dan Cabaran Kehidupan Golongan Armalah

Abstrak

Peranan berganda sebagai ibu tunggal atau armalah menimbulkan pelbagai bentuk dan cabaran emosi yang memberikan tekanan mental, emosi dan fizikal kepada mereka. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bentuk-bentuk dan cabaran-cabaran emosi dalam kalangan armalah. Ia menggunakan pendekatan kajian kualitatif yang berbentuk analisis kandungan. Sorotan literatur dijalankan bagi mengenalpasti definisi armalah, bentuk dan cabaran kehidupan golongan tersebut. Hasil analisis kajian mendapati bahawa terdapat dua kategori emosi yang iaitu kategori emosi yang stabil dan kategori emosi tidak stabil. Bagi kategori pertama terdapat tiga bentuk emosi stabil manakala kategori kedua iaitu emosi tidak stabil ada lima bentuk. Kajian ini juga mendapati golongan armalah berhadapan dengan cabaran kehidupan. Ini termasuklah cabaran kewangan yang tidak kukuh, gangguan emosi dan penyesuaian diri, peranan berganda sebagai ibu yang menggalas tugas bapa, stigma masyarakat, proses mahkamah yang panjang dan dilema tanggungjawab yang bertambah dalam lingkungan domestik dan keluarga besar. Berdasarkan bentuk dan cabaran yang dihadapi oleh golongan ini maka pelbagai pihak harus mengambil perhatian dan tindakan. Ini kerana golongan armalah adalah sebahagian masyarakat dan mereka mempunyai peranan dalam kesejahteraan anak-anak, keluarga, masyarakat dan negara.

 

Single Mothers Emotional Stability and Life Challenges

Abstract

Additional roles and life burdens may bring mental, emotional and physical pressures on single parents. The aim of this article is to explore different types of emotions and challenges dealt by the single parents in their life. The article is based on a qualitative study that emphasising content analysis approach.  Review of the selected articles and reports is done with the aims to understand the definition of single parent and explore the emotional types and challenges that they have to adapt and dealt after the demise of their partners. The study discovers that there two categories of emotional stability addressed by the literature which are emotionally stable and non-emotionally stable. For the former category, there are three traits associate with the balanced emotion and for the latter it has five traits. The study underlines challenges dealt by the single parents and that include financial instability, emotional distractions, double burdens in adjusting the missing roles of a father in a family, stigma from the society, hassle and delayed legal process and dilemma in fulfilling additional domestic and family responsibilities. Single parents have important roles in children upbringing, family, social and nation well-being. Therefore, a joint responsibility, collaboration and consideration from many agencies is crucial.


Full Text:

PDF

References


Ibrahim Mustafa, Ahmad Ziyad, Hamid Abdul Qadir & Muhammad An-Najar. 1972. Mu’jam al-Wasit. Kaherah: Maktabah al-Islamiyyah.

Muhammad Idris Abdul Rauf al-Marbawi. 1998. Qamus Idris al-Marbawiyy, Arabiyy-Malayuwiyy. Kuala Lumpur: Darul Nukman.

Mohd Khairi Zainuddin, Mohd Nazri Zainuddin & Mohd Fuad Mohd Isa. 2008. Kamus al-Miftah. Cetakan Kedua. Negeri Sembilan: Al-Azhar Media Enterprise.

Abd. Rauf Haji Hassan, Abdul Halim Salleh, Khairul Amin Mohd Zain & Wan Norainawati Hamzah. 2011. Kamus Oxford Fajar. Edisi Kedua. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Ibnu Hajar Al-’Asqalani. Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz. 2009. Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari. Jakarta: Pustaka Azzam.Al-Ghazali. 1988. Ihya Ulumiddin. Kuala Lumpur: Victory Ajensi.

Fakhir ‘Akil. 1985. Mu ‘jam Ilm al-Nafs. Beirut. Dar El-Ilm Lil Malayin.

Ahmad Munawar Ismail & Mohd Nor Shahizan Ali. 2017. Kaedah penyelidikan sosial daripada perspektif penyelidikan pengajian Islam. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Muhammad Uthman Najati. 1992. Al-Quran wa Ilm al-Nafs. Kaherah: Dar al-Syuruq.

Zafar Afaq Ansari. 2003. Al-Quran Bicara Tentang Jiwa. Bandung: Penerbit Arasy Kelompok Mizan.

Salasiah Hanin Hamjah. 2017. Modul Kaunseling Islam Menurut Al-Ghazali. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Neil J. Salkind, Lewis H. Margolis, Kimberly DeRuyck, Kristin Rasmussen. 2006. Encyclopedia of Human Development. London: Sage Publications.

Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Pelan Pemerkasaan Ibu Tunggal 2015-2020. Putrajaya: KPWKM.

Helena Remeo. 2014. Hubungan antara kecerdasan emosi dengan konsep kendiri dalam kalangan ibu tunggal tidak bekerja di Johor Bharu. Tesis Ijazah Universiti Teknologi Malaysia.

Hazirah Hashim. 2013. Cabaran dan lokus kawalan dalam kalangan ibu tunggal di daerah Muar, Johor. Tesis sarjana Universiti Teknologi Malaysia.

Siti Nur Zakirah Mohd Hashim. 2014. Hubungan antara tingkah laku tegas diri dengan tekanan dalam kalangan ibu tunggal bekerja yang berdaftar di pertubuhan ibu tunggal C.A.R.E negeri Johor. Tesis Ijazah Universiti Teknologi Malaysia.

Dharatun Nissa Binti Puad Mohd Kari. 2017. Strategi daya tindak dalam kalangan ibu tunggal kematian pasangan. Tesis Ijazah Universiti Malaya.

Anastasia Karisa Paskarina. 2018. Penerimaan diri wanita yang menjanda setelah suami meninggal. Tesis Sarjana Universiti Sanata Dharma Yogyakarta.

Rose Fazilah Ismail, Rusdi Abd. Rashid, Zahari Ishak & Haris Abd. Wahab. 2018. Wanita dan kemurungan dari perspektif jurang gender: simptom dan faktor. The Malaysian Journal of Social Administration. 13. 79.

Amran Hassan. 2015. Analisis gangguan kesejahteraan psikologi dan pengaruhnya terhadap kehibaan (grieving) dalam kalangan keluarga mangsa di Malaysia. Jurnal Perspektif. 6(2). 51-65.

Tyas Diana Uswatun Hasanah & Erlina Listyanti Widuri. 2014. Regulasi emosi pada ibu single parent. Jurnal Psikologi Integratif. 2(1). 86 – 92.

Salasiah Hanin Hamjah. 2010. Kaedah mengatasi kebimbangan dalam kaunseling: analisis dari perspektif al-Ghazali. Jurnal Hadhari. 3(1). 41-57.

Nur Syahirah Ahmad Bastari. 2017. Isu dan cabaran ibu tunggal dalam menghadapi perubahan globalisasi. 3.

Erlina Aggraini. 2015. Strategi regulasi emosi dan perilaku koping religius narapidana wanita dalam masa pembinaan. Jurnal Teologia. 26(2). 205-286.

Hamidah Sulaiman, Zawawi Ismail & Rorlinda Yusof. 2013. Kecerdasan emosi menurut al-Quran dan al-Sunnah: Aplikasinya dalam membentuk akhlak remaja. Journal Online of Islamic Education. 1(2). 51-52.

Dinda Putri Perdana & Kartika Sari Dewi. 2015. Hidup terus berlanjut: Pergulatan emosi pada wanita karir yang ditinggal mati suami. Jurnal Empati. 4(2): 2-3.

Michel Cabanac. 2002. What Is Emotion?. Behavioural Processes. 60: 3.

Klaus R. Scherer. 2005. What are emotions? And how can they be measured?. Social Science Information. 44(4): 697.

Rainer Reisenzein. 2007. What is a definition of emotion?And are emotions mental-behavioral processes?. Social Science Information. 46(3): 3.

Katherine B. Camelley, Camille B. Wortman, Niall Bolger & Christopher T. Burke. 2006. The Time Course of Grief Reactions to Spousal Loss: Evidence From a National Probability Sample. Journal of Personality and Social Psychology. 91(3). 489-491.

Mary R. Donahue. 1993. Widowhood The Psychological Traps How To Deal With Them.

Nidhi Kotwal & Bharti Prabhakar. 2009. Problems Faced by Single Mothers. J Soc Sci, 21(3): 197-204.

Susan Golombok, Sophie Zadeh, Susan Imrie, Venessa Smith & Tabitha Freeman. 2016. Single Mothers by Choice: Mother–Child Relationships and Children’s Psychological Adjustment. Journal of Family Psychology.

Elizabeth A. Hahn, Kelly E. Cichy, Brent J. Small & David M. Almeida. 2013. Daily Emotional and Physical Reactivity to Stressors Among Widowed and Married Older Adults. Journal of Gerontology. 69(1):

Diyana Isahak, Doris Padmini Selvaratnam & Nor Aini Haji Idris. 2009. Isu dan cabaran ibu tunggal dalam menghadapi perubahan persekitaran global. Prosiding Perkem 4 (Jilid 1), hlm. 327-331.

Siti Marziah Zakaria, Noremy Md Akhir & Faradillah Iqmar Omar. 2018. Kesejahteraan psikologi ibu tunggal: Cabaran sebagai ibu tunggal dan tekanan hidup. e-Prosiding Persidangan Antarabangsa Sains Sosial dan Kemanusiaan 2018, hlm. 581-585.

Norhidayah Md Salleh & Zuliza Mohd Kusrin. 2017. Hak ibu tunggal menurut syarak. Isu Syariah Dan Undang-Undang (Siri 22), hlm. 6-7.

Mohd Ismail Mustari, Robiah Ya'akob, Syarifah @ Noriana Chik, Kamarul Azmi Jasmi & Ahmad Kilani Mohamed. 2004. Permasalahan Ibu Tunggal dalam Melaksanakan Tanggungjawab Pendidikan Anak-anak: Satu Kajian Kawasan Sura, Dungun, Terenggannu. Seminar Pembangunan Keluarga. 1-6.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


__________________________________________________________

Research Centre for al-Quran and al-Sunnah
Faculty of Islamic Studies
The National University Of Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +60 3 8921 4405 | Fax: +60 3 8921 3017
Email: alturathjournal@gmail.com

 

Copyright ©2016 Centre of Islamic Heritage Sustainability, UKM