Relevansi Pewarisan Sanad Talaqqi al-Quran

Mohamad Redha Mohamad, Farhah Zaidar Ramli, Norazman Alias

Abstract


Relevansi Pewarisan Sanad Talaqqi al-Quran

Abstrak

Masyarakat Islam arus perdana di Malaysia mulai didedahkan dengan amali periwayatan sanad talaqqi dalam konteks pengajian al-Quran. Banyak pihak berlumba-lumba untuk mendapatkan sanad talaqqi al-Quran. Sistem ini merupakan tradisi yang dititikberatkan oleh para qurra’ dan mulai tersebar kepada umum. Umum mengetahui al-Quran diwariskan kepada setiap generasi secara bacaan iaitu talaqqi musyafahah dan bukannya tulisan. Namun pelbagai kluster dalam masyarakat masih kurang jelas dan sukar memahami relevansi berkaitan amali ini. Justeru, kajian perlu dilakukan untuk menganalisis relevansi pewarisan sanad dalam sistem talaqqi al-Quran secara musyafahah. Data-data kajian dikumpul secara analisis dokumen kepustakaan, manakala metode analisis data pula dilakukan secara deskriptif. Dapatan menunjukkan terdapat lima faktor utama relevansi berkaitan iaitu sunnah Rasulullah SAW, kesahihan  bacaan, kebanggaan penuntut ilmu, kelangsungan sanad ‘ali dan bimbingan berterusan. Implikasi daripada dapatan kajian adalah mustahak untuk membimbing masyarakat membina persepsi yang tepat terhadap kepentingan amali pewarisan sanad talaqqi al-Quran.

 

Relevance of the Inheritance of Sanad Talaqqi Al-Quran

 Abstract

The mainstream Islamic community in Malaysia has already began to be exposed by the practice of sanad talaqqi in the context of quranic studies. Many people struggled to obtain the sanad talaqqi al-Quran. This system is a tradition that has been emphasized by the qurra’ and began to spread among the public. It is widely known that the al-Quran has been inherited to and by every generation through reading method known as talaqqi musyafahah instead of writing. However, various clusters in society are still unclear and it is difficult for them to understand the relevance of this practice. Therefore, research needs to be done to analyze the relevance of sanad inheritance of talaqqi al-Quran system via the method of musyafahah. Data of the study were collected through library document analysis, while the data analysis method was descriptive. The findings show that there are five main factors of such relevancy, namely the sunnah of the Prophet SAW, the legitimacy of the reading, the pride of the disciples, the viability of sanad ‘ali and the continuous guidance. The implications of this study are that it is important to guide the community in order to build a proper perception towards the importance of the practice of inheritance of sanad talaqqi al-Quran.


Full Text:

PDF

References


Abd Rahman Abd Ghani. (2009). Pemeliharaan Al-Quran: Kajian Di Unit Kawalan Teks Al-Quran Kementerian Keselamatan Dalam Negeri. Tesis Ijazah Doktor Falsafah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

Abdul Rahman Abdul Khaliq. (2009). al-Qawaid al-Dzahbiyyah fi Hifz al-Quran wa Tadabburihi wa al-Fath 'ala al-Imam. Jam'iyyah Ihya' at-Turath al-Islami.

Ahmad Abdul Rahim. (2005). Asanid al-Qurra' al-'Asyarah Waruwatihim al-Bararah. al-Jam'iah al-Khairiyah li Tahfiz al-Quran al-Karim.

Ahmad Abdul Rahim. (2011). Fitnah al-Asanid wal-Ijazati al-Quraniah. Tanta, Mesir: Dar as-Sahabah lit-Turath.

Ahmad bin Hanbal, tahqiq: Syu'aib al-Arnaut & Adil. (1995). Musnad. Muassasah al-Risalah.

Ahmad Saad. (2013). Asanid al-Qiraat wa Manhaj al-Qurra' fi Dirasatiha. Barnamij Qurasi al-Bahs.

al-Dhahabi. (2004). Siyar A'lam an-Nubala'. Lubnan: Bait al-Afkar ad-Dauliyah.

al-Jazari. (2002). Tayyibah al-Nasr fi QIraat al-'Asyr. Kaherah: Maktabah al-Sunnah.

al-Majidi. (2000). Talaqqi an-Nabi Sallahu 'Alaihi Wasallam Alfaz al-Quran al-Karim. Beirut: Muassasah ar-Risalah.

al-Mirsofi. (2009). Hidayah al-Qari ila Tajwid Kalam al-Bari. Maktabah Toyyibah.

al-Nuwairi. (2003). Syarah Tayyibah an-Nasyr fi al-Qiraat al-'Asyr. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

al-Suyuti. (2008). al-Itqan fi 'Ulum al-Quran. Kaherah: Dar as-Salam.

al-Zurqani. (2001). Manahil al-Irfan fi Ulum al-Quran. Kaherah: Dar al-Hadis.

Farhah Zaidar. (2014). Faktor-faktor Dorongan Aplikasi Talaqqi Bersanad (TB) Dan Keperluannya Dalam Pengajian Hadis Di Malaysia. Tesis Doktor Falsafah, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mustafa Hasan. (2008). Tuhfah al-Ikhwan bima 'ala min Asanid Qurra' Haza az-Zaman. Muassasah Qurtubah.

Ibrahim Said. (2008). Iqra' al-Quran al-Karim: Manhajuhu wa Syurutuhu wa Asalibuhu wa Adabuhu. Markaz ad-Dirasat wa al-Maklumat al-Quraniyyah.

Izuli Dzulkifli & Abdul Rahman Ghani. (2011). Keperluan Bertalaqqi Dan Bermusyafahah Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Ilmu Al-Qur'an: Satu Tuntutan. Seminar Qiraat Peringkat Kebangsaan. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

Kamus Dewan. (2015). Edisi Keempat. Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kuala Lumpur.

Khairi Zainuddin, Nazri Zainuddin & Fuad Mohd Isa. (2010). Kamus Pelajar. Al Azhar Media Enterprise.

Khairuddin Said & Jamaluddin Adam. (2011). Keaslian Sanad Pengajian Al-Quran: Kelangsungan Tradisi Ilmu Al-Quran. Seminar Qiraat Peringkat Kebangsaan. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

Khairuddin Said, & Jamaluddin Adam. (2011). Corak Tariq Sanad Pengajian Al-Quran Di Negeri Pahang. Centre of Quranic Research International Journal.

Muhammad Sayyidi. (2004). al-Isnad 'inda Ulama al'Qiraat. Madinah al-Munawwarah: Majallah al-Jamiah al-Islamiyyah.

Norazman Alias, Khairul Anuar Mohamad & et. al. (2015). Fenomena Talaqqi Al-Quran Bersanad Riwayat Hafs 'An 'Asim Menurut Tariq Al-Syatibiyyah: Sumbangannya Dalam Perkembangan Pengajian Al-Quran Di Malaysia. FPQS, USIM.

Thabit Ahmad. (2018). al-Asanid wa al-Ijazat wa Duraha fi Itqan wa Dabt Hifz al-Quran al-Karim. Multaqa Huffaz Negeri Pahang.

Wan Mohd Hazim. (2012, April 20). Al-Quran Dan Talaqqi Musyafahah. Makalah Dakwah, Masjid Abidin, Kuala Terengganu.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


__________________________________________________________

Research Centre for al-Quran and al-Sunnah
Faculty of Islamic Studies
The National University Of Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +60 3 8921 4405 | Fax: +60 3 8921 3017
Email: alturathjournal@gmail.com

 

Copyright ©2016 Centre of Islamic Heritage Sustainability, UKM