Tafsir ‘Ilmi di Institut Pengajian Tinggi: Sorotan Literatur

Ahmad Fakhrurrazi Mohammed Zabidi, Nurul Iman Izzah Harun, Mahfuzah Mohammed Zabidi

Abstract


                Tafsir ‘Ilmi di Institut Pengajian Tinggi: Sorotan Literatur

Tafsir ‘Ilmi in Higher Education Institutions: Literature Review

 

Abstrak

Penyelidikan dan penulisan berkenaan tafsir secara saintifik telah berkembang dalam institusi pendidikan tinggi (IPT) di Malaysia seiring dengan perkembangan sains dan teknologi. Makalah ini adalah berbentuk kajian tinjauan literatur yang bertujuan menganalisis pola dan corak penerbitan artikel jurnal berkenaan tafsir ‘ilmi oleh para sarjana di insitusi pengajian tinggi di Malaysia. Penerbitan yang dipilih adalah daripada tahun 2014 sehingga 2019 yang diterbitkan oleh IPT dalam Malaysia sahaja. Metodologi pensejarahan digunakan bagi meneliti artikel-artikel jurnal tersebut. Data yang dikumpul dianalisis menggunakan kaedah deskriptif bertema dan diasingkan mengikut kategori tertentu. Hasil kajian mendapati pola tertinggi dalam kajian tafsir ‘ilmi di Malaysia adalah dalam bidang pendidikan selain dari bidang kajian kalimah, terjemahan, tokoh, teori, astronomi, kesihatan, warna, angka dan kejadian manusia. Semua bidang ini menunjukkan peningkatan dan perkembangan yang positif saban tahun. Bidang kajian tafsir ‘ilmi juga boleh disepadukan dengan konsep lataif quraniyah agar umat dapat berinteraksi dengan Al-Quran secara lebih berkesan dan seterusnya merealisasikan Sustainable Development Goals (SDG) dalam lembayung Qurani yang holistik dan sejahtera.

Kata kunci: Tafsir ‘Ilmi, Sains Tauhidik, Lataif Quraniyah, Pendidikan Islam, Sustainable Development Goals (SDG)

 

Abstract

Research and publication regarding the scientific exegesis had begun to grow in Malaysian higher education institutions with the development of science and technology. This article using literature review research and aims to analyze the style and pattern of journal articles on the interpretation of tafsir ‘ilmi by scholars in Malaysian higher education institutions from previous publications from the year 2014 to 2019 only. The comparative methodology was used to examine the articles. The obtained data were coordinated by using thematic analysis and separated by specific categories. The results showed that the highest subject discussed within the issue of tafsir ‘ilmi in Malaysia is in the field of education. Then followed by several other issues such as, the topics of words, translation, public figure, theory, astronomy, health, colours, numbers and human creation. All of these risen issues showed positive progress and improvement throughout the year. The study on tafsir ‘ilmi can be further integrated with the concept of lataif quraniyah to give advantages for the ummah  to interact with the Quran and to accomplish it in the Sustainable Development Goals (SDG) holistically.

Keywords: Tafsir ‘Ilmi, Tauhidic Scientific Exegesis, Lataif Quraniyah, Islamic Education, Sustainable Development Goals (SDG),


Full Text:

PDF

References


Abu Hajar, Ahmad.Umar. 1991. al-Tafsir al-’Ilmi li al-Quran fi al-Mizan. Bayrut: Dar Qutaybah.

Abu Zaki & Mohd Yakub@Zulkifli. 2016. Cabaran Dalam Mengketengahkan Kajian Angka Sebagai Mukjizat al-Quran. Journal Quranica 8(1): 47–72.

Ahmad Bazli Ahmad Hilmi. 2014. Terjemahan Makna Ayat Kawniyyat Dalam Terjemahan Al-Qur ’ an Bahasa Melayu : Analisis Berdasarkan Tafsir ‘ Ilmi . Kuala Lumpur: Disertasi Ijazah Sarjana Usuludin Jabatan Al-Quran Dan Al-Hadith, Universiti Malaya.

Ahmad Fakhrurrazi Mohamed Zabidi. 2018. Konsep Al-Lataif Menurut Imam Fakhr Al-Din Al-Razi dalam Mafatih al-Ghayb. Penerbit UKM Press. Malaysia.

Ahmad Fakhrurrazi Mohammed Zabidi, Wan Nasyrudin Wan Abdullah. 2019. Manhaj Lata’if dalam Tafsir Imam al-Razi, Jurnal Islamiyyat 14(2): 51-59.

Ahmad Bazli Ahmad Hilmi & Zulkifli MohdYusoff. 2017. The Review Of The Words Adna Al-Ard and Al-Ankabut In Malay TranslationOf Holy Quran: Analysis Guided By Science-Oriented Exegesis Methodology. Journal of Nusantara Studies ( JONUS ) 2: 146–158.

Ahmad Bazli Ahmad Hilmi, Zulkifli Haji Mohd Yusoff & SelamatA mir. 2015. Terjemahan Makna Kalimah Al-Muzn Dan Yasbahun: Satu Penilaian Semula Berdasarkan Kaedah Tafsir ’Ilmi. Ulum Islamiyyah Journal 16: 141–167.

Ahmad Bazli Ahmad Hilmi, Zulkifli Haji Mohd Yusoff & Zulkarnain Bin Zakaria. 2016. The Meaning In Kawniyyat Versis Based On Science-Oriented Exegesis: An Evaluation Of The English Translation. Journal Quranica 8(1): 1–18.

Ahmad Yunus Mohd Noor, Nor Azilah Abdul Wahab & Mokhtar, A. 2017. Fenomena Jerebu antara Perspektif Quran dan Sains Moden. Sains Malaysiana 46(10): 1743–1748.

Aizan Bt Ali@Mat Zin, Khadijah Bt Ismail & Mohammaddin Bin Abdul Niri. 2015. Sejarah Dan Faktor Perkembangan Astronomi Islam Di Malaysia: Satu Penelitian. Jurnal al-Tamaddun 10(1): 1–18.

Al-Dhahabī, M.H. 2000. Al-Tafsīr wa al-Mufassirūn Juz 1. Maktabah Wahbah.

Al-Rumi, F. ‘Abd al-R.S. 1997. Ittijahat al-Tafsir fi al-Qarn al-Rabi‘. Cet. 7. Beirut: Mu’assasat al-Risalah.

Alias Azhar. 2017. Sains Islam Vs Sains Barat : Analisis Amalan Dan Perbandingan. Jurnal Ulum Islamiyyah USIM 21: 25–41.

Asyikin Hamdan, N., Latif Samian, A. & Nazri Muslim. 2017. Pandangan Khalijah Salleh Terhadap Sains Tauhidik ke Arah Membangunkan Tamadun Melayu. Jurnal Sains Insani. 2: 54-60.

Azman Ab Rahman. 2019. Pengurusan Institusi Zakat Berdasarkan Maqasid Syariah dan Matlamat Pembangunan Lestari (SDG): Management of Zakat Institution Based on Maqasid Syariah And Sustainable Development Goals (SDG). Journal of Fatwa Management and Research 17(2): 42-59.

Azree S.Nazri & Mazhar Anuar. 2019. Tafsiran Kontemporari Ayat Pertama Dan Kedua Surah At-Takwir Menggunakan Kerangka Bucaileisme dan Golshanime. Jurnal Quranica 11(1): 91–106.

Bekir Karlik. 2018. The Meaning Of Selected Miracles Of The Quran Through The Eyes Of Computer Engineering. Journal al-Shajarah 23(2):275-293.

Fkrudin, A. & Yusoff, M. 2019. Penerimaan Pelajar terhadap Pelaksanaan Kursus Sains Teknologi dan Kejuruteraan dalam Islam di Politeknik. Journal of Quran Sunnah Education and Special Needs (JQSS) 3: 37–48.

Hassanien, G.H.E. 2015. Hyperfine Description Of Human Creation In The Three Dark Zones In Quran. Quranica 7(2): 1–10.

Hazwani Che Ab Rahman, Latif Samian, A. & Nazri Muslim. 2017. Pemikiran Mohd Yusof Othman Dalam Sains Tauhidik Ke Arah Membangunkan Tamadun Melayu. Sains Insani 2(2): 29-39.

Kadar M. Yusuf. 2014. Indera Manusia Menurut Al-Quran Dan Psikologi Konvensional : Suatu Kajian Perbandingan. Jurnal Hadhari 6(2): 55–69.

Kamarulzaidi, M.A., Yusoff, M.Y.Z.M., Sharifah, D. & Adli, H. 2014. Quranic Advocation Of Honey Consumption And Its Application Towards Memory Enhancement. Quranica 6(1): 17-32..

Khadher Ahmad & Rozana Othman. 2018. The Role of Academy of Islamic Studies , University of Malaya , In Research On Plants and Herbs Mentioned in The Quran and Hadith. Journal Research In Islamic Studies 5(3): 19–29.

Latifah Mohd Noor, Siti Rubaini Mat, Norhakimah Dhiaudin & Afif Arifin. 2018. Alkohol : Definisi , Pengharaman , Metabolisme Dan Kegunaannya. Ulum Islamiyyah Journal 23: 97-114..

Lukman Afandi & Monika@Munirah Abd Razzak. 2019. An Application and Contribution of Abduldaem Al-Kaheel’s Website towards Quranic Learning in thw Perspective of Modern Science. Journal of Usuluddin 47(1): 123–150.

Madani, R.A. 2016. Islamization of Science. International Journal Of Islamic Thought 9: 51–63.

Mazlan Ibrahim. 2002. Sejarah dan Pandangan Ulama Tafsir Mengenai Tafsir Ilmiy. Edisi ke-1. Karisma Publications.

Mif Rohim Noyo Sarkun. 2015. Pengaruh Zikrullah Pada Mansia Menurut Perspektif Sains. Sains Humanika 2: 41–46.

Mohamad Amir Mohd Dahalan. 2019. Hubungan Dilalah Ijaz dalam Juz ‘ Amma dengan Alam dan Penciptanya. Journal GJAT 9(1): 93–112.

Mohd SyahmirAlias. 2014. Pola Penyelidikan Saintifik Dari Perspektif Ibn Al-Haytham. Jurnal Hadhari 6: 113–130.

Mohd Syahmir Alias. 2015. Konsepsi Kebenaran dalam Penyelidikan Saintifik : Analisis Pemikiran Ibn al-Haytham Jurnal Usuluddin 42: 101–123.

Mohd Farid Mohd Shahran & Nor Hartini Saari. 2018. Keberkesanan Kurikulum Mata Pelajaran Pendidikan Islam bagi Menghadapi Cabaran Masa Kini. Kuala Lumpur: IKIM

Mohd. Farid Mohd Shahran &Wan Roslili Abd. Majid. 2019. Al-Quran dan Peradaban. Kuala Lumpur: IKIM

Mohd Fuad Othman, Mohd Aderi Che Noh, Maimun Aqsha Lubis & Wan Nurul Syuhada’ Wan Hassan. 2017. Pendidikan Rohani Berasaskan Sains al-Quran. Asean Comparative Eduvation Research Journal On Islam and Civilazation 1: 64–77.

Mohd Radhi Ibrahim. 2019. Memahami Sains Islam Melalui Pembentukan Kerangka Ilmu dalam Epistemologi Islam. Journal al-’Abqari 20: 99–115.

Mohd Shahmir Alias. 2014. Tasawur Pemikiran Saintifik Ibn al-Haytham. Sains Humanika 1: 179–187.

Mohd Shahmir Alias. 2019. Analisis Teleologi Penyelidikan Sains Berdasarkan Mukadimah Adikarya al-Khawarizmi, Ibn al-Haytham dan al-Biruni. Jurnal Hadhari 11(2): 179–194.

Mohd Zaidi Ismail. 2018. Aqal, Ilmu dan Pendidikan Kerangka Ahli Sunnah wa’l Jama’ah. Kuala Lumpur. IKIM.

Mohd Zamrus Bin Mohd Ali. 2019. Sains Menurut Sa‘id al-Andalusi Menerusi Kitab Tabaqat al-Umam. Jurnal al-Tamaddun 14(2): 37–49.

Muhammad Mubarak Habib Mohamed. 2017. The ‘ Mathanian ’ Character of the Qur ’ an : An Approach for a Scientific Exegesis. Journal Revelation and Science 07(02): 1–9.

Muhammad Mubarak Habib Mohamed. 2015. The Qur ā n and the Scientific Spirit : An Exploration of Key Issues. Revelation and Science 05(01): 34–45.

Muhammad Widus Sempo, Nurulwahidah Fauzi, Robiatul Adawiyah Mohd@Amat & Norzulaili Mohd Ghazali. 2019. Kearifan Temooatan Mengenai kapur Barus (Cinnamomum Camphora) Menurut Perpsektif Islam Dan Budaya Masyarakat Melayu Abad Ke 19M. Journal al-’Abqari 19: 76–90.

Muhammad Zulqarnain. 2019. Quranic Exegesis From Psychological Perpsective: An Application Of Quranic Therapy In Generalized Anxiety Disorder. Quranica 11(2): 22–37.

Naqiah Shahidan, S. & Norsiah Fauzan. 2015. Al-Quran Untuk Terapi Minda dan Penyembuhan : Kajian menggunakan Quantitative Electroencephalograph ( qEEG ). Jornal GJAT 5(2): 99–110.

Nor Syamimi Mohd, Haziyah Husin & Wan Nasyrudin Wan Abdullah. 2017. Pendefinisian Semula Istilah Tafsir ‘Ilmi. Jurnal Islamiyyat 38(2): 149–154.

Norwardatun Mohamed Razali. 2019. Warna Hijau Menurut Perspektif al-Quran: Satu Analisis Awal. Journal of Ma’alim al-Quran wa al-Sunnah 15(1): 14–28.

Nur Jannah Hassan. 2017. Constructing Islamic Secondary School Curricula and Textbooks for Natural Science: An Integration Framework Based on the Ulu al-Albab Model. Journal of Quran and Sunnah Studies (al-Burhan) 1(1): 20–37.

Nur Jannah Hassan. 2018. Integration Of The Quranic Worldview With Natural Science: Answering The Long Call For Islamic Secondary Schools. Journal of Quran and Sunnah Studies (al-Burhan) 2(1):18-34.

Othman, M. Y. H. (2014). Islamic science (tawhidic): Toward sustainable development. イスラーム世界研究: Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies, 7, 110-123.

Saipolbarin Ramli. 2018. Analisis Leksikografi dan Semantik Perkataan al-Kafur dalam Al- Quran. Journal Of Language Studies 18(2): 267–283.

Selamat Amir & Zulkifli Mohd Yusoff. 2017. The Contemporary Scientific Interpretation Of Quran: A Review On Al-Sha’rawi’s Method In Tafsir. Quranica 9(1): 51–66.

Sharina Abu Hanifah, Faszly Rahim, Zanaton H. Iksan & Wan Nasyrudin Wan Abdullah. 2017. Pengintegrasian Sains Tauhidik : Persepsi Peserta. Ulum Islamiyyah Journal 21: 43–60.

Shuaibu U. Gokaru, Aizan A.@Matzin & Faisal@Ahmad F. A. H. 2016. Quranic Guidance On The Ways And Means To Restore The Vigorous Study Of Natural Acience In Contemporary Muslim Societies. Quranica 8(2): 37–52.

Siti Norlina Muhamad, Farahwahida Mohd Yusof, Ahmad Ziyaadi Al-Hatim Mahpuz, Hanisah Abdul Rahman & Asma Nurul ’Aqilah Mahpuz. 2019. Pola Pemakanan Dan Kesannya Terhadap Gaya Hidup Dan Pemikiran Individu : Analisis Terhadap Surah Al-Kahfi. Ulum Islamiyyah Journal 26 53-61.

Siti Sarah Izham, Khadher Ahmad & Zulkifli Mohd Yusoff. 2017. Phonex Dactylifera Dalam al-Quran Dan Sunnah: Kajian Terhadap Pencampuran Ke Atanya Menurut Fiqh Al-Hadith Dan Sains. Quranica 9(1): 93–106.

Syed Muhammad Naquib Al-Attas. 2018. The Concept of Education in Islam. Kuala Lumpur. Ta’dib International Foundation.

Syukran Baharuddin, A., Aminuddin Ruskam & Abdul Rahim Yacob. 2015. Prinsip Asas Sains Forensik dari Perspektif Islam : Suatu Sorotan Literatur. Sains Humanika( 4(2): 7-15.

Tazli Sham Ab. Rahman & Monika@Munirah Abd. Razzak. 2014. Contributions Of Shaykh ’Abd Al-Majid Al-Zindani To Al-’Ijaz Al-’Ilmi. Research In Islamic Studies 1(2): 46–62.

Usep Muhammad Ishaq & Wan Mohd Nor Wan Daud. 2017. Falsafah Sains Ibn Al-Haytham Dengan Rujukan Khas Kepada Kitab Thamarah al-Hikmah. Afkar 19(2): 33–72.

Wahab, R.A. 2015. Life and Death of Stars : An Analysis from Islamic and Modern Astronomy Perspectives International Proceedings of Economic Development and Research 83: 89–93.

Wan Helmy Shahriman Wan Ahmad, Sharifah Norshah Bani Syed Bidin & Kamarul Shukri Mat Teh. 2017. Metode Pentafsiran Al-Ilmiy Hamka Dan Al-Maraghiy Terhadap Ayat-Ayat Al-Kawniyyah : Satu Perbandingan. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari 15: 99–112.

Wan Fariza Alyati Wan Zakaria. 2019. Epistemologi dan Metodologi Sains Islam di Era Revolusi Industri 4.0. Islamiyyat 41(1): 13–23.

Yousry Sidrak. 2016. A Mathematical And Historical Analysis And Verification Of The Miraculous Number Nineteen In The Noble Quran. Quranica 8(2): 19–36.

Yūsuf al-Qarḍāwī. 2000. Kayfa Nata’āmal Ma’a al-Qur’an al-‘Aẓīm. Qāhirah: Dār al-Shurūq.

Zainun Mustafa, Nooraida Yakob & Zolkofli Awang. 2019. Ulasan Komprehensif Terhadap Prinsip, Matlamat dan Pelaksanaan Konsep Pendudukan Sains Secara Tauhidik Dalam Program Bioda’i. Jurnal Hadhari 11(2): 195–212.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


__________________________________________________________

Research Centre for al-Quran and al-Sunnah
Faculty of Islamic Studies
The National University Of Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +60 3 8921 4405 | Fax: +60 3 8921 3017
Email: alturathjournal@gmail.com

 

Copyright ©2016 Centre of Islamic Heritage Sustainability, UKM