Ketokohan dan Sumbangan Johan-johan Qari Tilawah al-Quran Peringkat Antarabangsa Malaysia di Malaysia dari Tahun 1961-1995

Ahmad Shafiq Mat Razali, Wan Hilmi Wan Abdullah, Wan Fakhrul Razi Wan Mohammad, Wan Nasyrudin Wan Abdullah

Abstract


Ketokohan dan Sumbangan Johan-johan Qari Tilawah al-Quran Peringkat Antarabangsa Malaysia di Malaysia dari Tahun 1961-1995

The championship and contribution of Quranic reciters of Malaysian International

Quran Recital Competition from 1961-1995

Abstrak

Kemunculan ramai tokoh-tokoh tarannum di Malaysia pada abad ke-21 telah banyak memberi sumbangan dan impak kepada perkembangan ilmu seni tarannum al-Quran di Malaysia. Kehebatan dan kemahiran mereka dengan memenangi pertandingan tilawah al-Quran peringkat antarabangsa berulang kali dan bacaan menjadi rujukan dan panduan hingga kini serta dapat melahirkan pelapis para qari yang sangat ramai yang turut menjuarai acara tersebut di pentas yang sama membuktikan kemampuan dan kebolehan sebenar mereka. Namun qari-qari tersebut tidak begitu dikenali secara dekat oleh kalangan qari dan qariah mahupun masyarakat umum. Objektif kajian ini akan menjelas kan biografi qari-qari yang memenangi tilawah al-Quran peringkat Antarabangsa di Malaysia dari tahun 1961-1995. Kajian ini juga menghurai sumbangan mereka dalam pengembangan ilmu tarannum di Malaysia khusus kepada para qari muda. Metodologi kajian ini adalah berbentuk kualitatif. Pengumpulan data diperolehi daripada sumber bahan-bahan dokumen seperti jurnal, artikel, bahan-bahan arkib dan temu bual bersama qari-qari. Data analisis secara deskriptif. Hasil kajian menemukan sepuluh orang qari yang berjaya dalam pertandingan tersebut telah memberikan sumbangan begitu besar dalam pengembangan ilmu seni tarannum di Malaysia. Implikasi kajian adalah melahirkan qari dan qariah pelapis yang mengungguli acara tilawah di pelbagai peringkat anjuran.

Kata kunci: qari, sumbangan, tarannum, tilawah.

 

Abstract

The emergence of many Malaysian tarannum figures in the 21st century has given alot of contribution and impact to the development of Quranic tarannum knowledge in Malaysia. Their greatness and skills by winning the International Quran Recital Competition repeatedly and their recitations have been a reference and guide until now. Their influence also able to produce a large number of reciters who also won the event on the same stage proving their true abilities. However, these tarannum figures are not very well known by the new qari (male reciter) and qariah (female reciter) or the public. The objective of this study is to explain the biographies of the Malaysian reciters or tarannum figures who won the International Quran Recital Competition in Malaysia from 1961-1995. This study also describes their contribution in the development of tarannum knowledge in Malaysia specifically for new reciters. This study using qualitative research method. The data is obtained from the documents analysis such as journals, articles, archival materials and interviews with the qari. The data is then analysed descriptively. The results of the study showed that ten successful reciters in the competition have contributed a lot to the development of tarannum knowledge in Malaysia. The implication of the study is to produce the next generation of qari and qariah that excel in the Quranic recitation competitions at various stages.

Keywords: Quranic reciter, contribution, tarannum, tilawah.


Full Text:

PDF

References


Ahmad Shafiq Mat Razali. 2015. Bacaan Berlahjah Arabiyyah Dalam Kalangan Johan Qari Dan Qariah Peringkat Kebangsaan Malaysia. Tesis Sarjana. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

al-Hafiz Abu al-Khair, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf al-Dimashiqi Ibn al-Jazari. 1421/2000. Tayyibah al-Nasyr fi al-Qira’at al-cAsyr. Madinah: Maktabah Dar al-Huda.

al-Jazari. Muhammad bin Muhammad Bin Yusuf. 1977. Munjib al-Muqricin Wa Murshid al-Talibin. Tahqiq: Abd. al-Hayy al-Farmawi. Kaherah: Maktabah al-Jumhuriah Misr.

Arkib Berita Mstar.Com. 2010. Imbuhan Kepada Johan Qari Dan Qariah Suatu Penghargaan. Sabtu, 06 Februari 2010.

Ermy Azziaty & Mohd Samsuddin. 2005. Ketokohan Tuan Guru Haji Ahmad Ma’sum Pergau dan Sumbangannya dalam Pengajian al-Quran di Kelantan dan Terengganu. Prosiding Nadwah Ulama’ Nusantara III.

Ibn Jazari. Muhammad bin Muhammad al-Damshiqi. T.th. al-Nahsr Fi al-Qira’at al-cAsyar.. Beirut: Darul al-Kutub al-cIlmiah.

Ibn Jazari. Muhammad bin Muhammad bin Yusuf T.th. al-Nashr Fi al-Qira’at al-Asyar. Mesir: Dar al-Fikr Li al-Tibacah Wa al-Nashr Wa al-Tawzi’.

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). 2007. Johan Qari dan Qariah Malaysia, Majlis Tilawah al-Quran Peringkat Kebangsaan & Antarabangsa 1379H/1960M – 1427H/2006M. Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

JAKIM. 2003. Sejarah Majlis Tilawah al-Quran Peringkat Kebangsaan dan Antarabangsa. Kuala Lumpur : JAKIM.

JAKIM. 2008. 50 Tahun Tilawah al-Quran di Malaysia. Kuala Lumpur : Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

JAKIM. 2009. Laporan Tahunan JAKIM 2009. Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

JAKIM. 2012. Jakim 4 Dekad. Memacu Transformasi Pengurusan Hal Ehwal Islam. Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

JAKIM. T.th. Peraturan Tilawah al-Quran Malaysia. Cet. Nik Daud Sdn. Bhd.

Khalis cIsa. 2011. Tan Sri Dato’ Haji Hassan Azhari: Sumbangannya Dalam Ilmu Tarannum al-Quran di Malaysia. Disertasi Sarjana. Jabatan al-Quran dan al-Hadith. Kuala Lumpur: Akademik Pengajian Islam. Universiti Malaya.

Mohammad Haji Yusoff. 1992. Pengajian al-Quran Berlagu Di Kelantan, Sejarah Dan Perkembangannya. Jabatan Pengajian al-Quran dan al-Sunnah. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Shafiq Mat Razali, Wan Fakhrul Razi Wan Mohamad, Wan Hilmi Wan Abdullah, Wan Nasyrudin Wan Abdullah. 2016. Sejarah Tokoh Tarannum di Malaysia. 5th International Research Management & Innovation Conference (5thirmic 2018) Palm Garden Hotel, Putrajaya 7 August 2018.

Wan Fakhrul Razi Wan Mohamad. 2008. Haji Ahmad Bin Mat Som Pergau Dan Sumbangannya Dalam Pengajian Tarannum Di Kelantan. Disertasi Sarjana. Kuala Lumpur: Univerisiti Malaya.

Wan Hilmi Wan Abdullah. 2014. Pengaruh Tarannum Qari-Qari Mesir Terhadap Qari-Qari Di Malaysia. Tesis Sarjana. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Wan Hilmi Wan Abdullah, Hamdi Ishak & Sabri Mohamad. 2019. Karya-Karya Seni Tarannum dalam Bahasa Arab. International Journal of Islamic Thought. Vol. 16: (Dec.) 2019. Issue 1. Pages. 122-133.

Wan Hilmi Wan Abdullah, Ahamad Asmadi Sakat,11Sabri Mohamad and Ezad Azraai Jamsari. 2014. Meaning Based Tarannum: Preliminary Research on Uslub qira’ah of Sheikh Muhammad Rif‘at (1880-1950). Middle-East Journal of Scientific Research 20 (12): 2172-2176.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


__________________________________________________________

Research Centre for al-Quran and al-Sunnah
Faculty of Islamic Studies
The National University Of Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +60 3 8921 4405 | Fax: +60 3 8921 3017
Email: alturathjournal@gmail.com

 

Copyright ©2016 Centre of Islamic Heritage Sustainability, UKM