Pencegahan Penyakit Berjangkit (Covid 19), Kesan dan Hikmahnya Menurut Perspektif Islam

Shafiza Safie, Zulkifli Mohamed

Abstract


Pencegahan Penyakit Berjangkit (Covid 19), Kesan dan Hikmahnya

Menurut Perspektif Islam

Prevention of Infectious Disease (COVID-19), the Effects and Insights

from the Perspective of Islam

Abstrak

Penyakit berjangkit merupakan suatu penyakit yang sudah lama berlaku sejak zaman Nabi SAW lagi dan bukanlah perkara baru. Islam juga telah menetapkan kaedah, langkah pencegahan dan menjelaskan juga kesan serta hikmah di sebalik ujian ini. Perihal ini boleh dilihat dalam sumber rujukan Islam seperti al-Quran, Hadis dan sebagainya. Justeru kajian ini bertujuan untuk mengetahui dalil dan kaedah dari sumber Islam yang dimaksudkan berkaitan penyakit berjangkit seperti Covid 19, menjelaskan langkah-langkah pencegahan dari penyakit merbahaya ini, kesan dan hikmahnya menurut perspektif Islam. Reka bentuk kajian ini ialah kualitatif dengan menggunakan metodee pengumpulan data melalui kepustakaan manakala analisis dokumen digunakan bagi metodee analisis data. Hasil kajian menunjukkan bahawa agama Islam merupakan agama syumul yang memandu manusia ke jalan yang benar termasuk juga dalam mendepani wabak berbahaya seperti Covid 19 dengan membawakan dalil-dalil dari sumber Islam sebagai panduan termasuk langkah pencegahan, kesan dan juga hikmah yang tersembunyi di sebalik wabak pandemik dunia Covid 19 ini.

Kata Kunci: Penyakit, Covid 19, Islam, Pencegahan, Hikmah

 

Abstract

Infectious diseases have been happening for a long time since the time of the Prophet Muhammad PBUH and it is not a new thing.  Islam has also established methods, preventive measures and explained the effects and insights behind this challenge. The evidence can be seen in Islamic authorize sources such as the Quran, Hadith and others. Thus, this study aims to find out the propositions and methods from Islamic authorize sources that are related to infectious diseases such as Covid-19, explaining the preventive measures from this dangerous disease, its effects and insights according to the Islamic perspective. The research design of this study is qualitative by using data collection methods through the library while documents analysis is used for data analysis method. The results showed that Islam is a comprehensive religion that guides people to the right path, including in the face of dangerous pandemic such as Covid-19 by bringing arguments from Islamic authorize sources as a guidance including preventive measures, effects and insights from pandemic Covid-19.

Keywords: Disease, Covid-19, Islam, Prevention, Insight, Effect


Full Text:

PDF

References


Al-Quran Al-Karim

Asy’ari, R. (2020). Covid 19 Dan Bentuk Partisipasi Dalam Memeranginya, Makalah Bahasa Indonesia, Universitas Negeri Surabaya.

Chairul Iksan Burhanuddin, Muhammad Nur Abdi. (2020). Ancaman Krisis Ekonomi Global Dari Dampak Penyebaran Virus Corona (Covid-19). AkMen. Volume 17 Nomor 1 Maret 2020: 90.

Ghani, F. A. (2020). Impak psikologi akibat wabak Covid-19, Astro Awani, 14 Mac 2020, retrieved from http://www.astroawani.com/berita-malaysia/impak-psikologi-akibatwabak-covid-19-233648

Ilyas Rifa’il, Ferli Septi Irwansyah, Mar’atus Sholihah, Astri Yuliawati. (2020).Dampak dan Pencegahan Wabah Covid-19 : Perspektif Sains dan Islam. UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. (2020). Tips Menghadapi COVID 19: Panduan Menurut Perspektif Islam. JAKIM: Putrajaya.

Jabatan Perangkaan Malaysia (2020). Survei Khas Kesan Covid-19 kepada Ekonomi dan Individu.

Kementeria Kesihatan Malaysia (KKM)

KH. Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani, (2020), Transformasi Media Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid 19. Jurnal Study Islam: al-Hikmah, Volume 1, Nombor 1 Tahun 2020, Terbitan Januari-Maret, 82-93.

Muhammad Mukhlis & Zulkifli Yusoff, (2015), Kajian Al-Hadis. Centre Of Quranic Research: Kuala Lumpur.

Muslim b. al-Hajjaj b. Muslim al-Qusyayri Abu al-Hasan, (1987M/1407H), Sahih Muslim. Dar al-Rayyan li al-Turath: Kaherah.

Nurul Adila. (2020). Pemegang Taruh. 75

Nurul Adilah Hasbullah & Asmak Ab Rahman. (2020). The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research, Vol. 17, Special Issues 2020, 71-89

Saari, M. Y. (2020). Fahami cara covid-19 beri impak kepada rakyat dan ekonomi, Institut Kajian Dasar Pertanian dan Makanan, UPM.

Siti Rahma Harahap, 2020, Proses Interaksi Sosial Di Tengah Pandemi Virus COVID 19. Al-Hikmah: Media Dakwah, Komunikasi, Sosial dan Budaya, Volume 1 Noor 1 (2020), h 45-53.

Titik Respati dan Hilmi Sulaiman Rathomi, (2020), Bunga Rampai Artikel Penyakit Virus Korona (COVID 19), Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung, Jawa Barat: Pusat Penerbitan Universitas (P2U) Unisba.

World Health Organisation.

Internet

Bayan Linnas Siri Ke-225: Covid 19: Fatwa-Fatwa Terkini Berkaitan Penangguhan Solat Jumaat Dan Solat Berjemaah

Hikmah Di Sebalik Covid 19 Air Sungai Perairan Negara Kini Lebih Bersih Dan Jernih. Retrived from https://www.mstar.com.my/lokal/semasa/2020/04/25/hikmah-di-sebalik-Covid 19-air-sungai-perairan-negara-kini-lebih-bersih-dan-jernih

Maqasid Syariah Jadi Panduan Cegah Penularan Wabak. Retrived from https://pnc.upm.edu.my/artikel/maqasid_syariah_jadi_panduan_cegah_penularan_wabak-56878

Memahami Hadis Pahala Syahid Duduk Di Rumah Semasa Wabak 2. Retrived from https://mufti.perlis.gov.my/index.php/minda-mufti/285-memahami-Hadis-pahala-syahid-duduk-di-rumah-semasa-wabak-2


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


__________________________________________________________

Research Centre for al-Quran and al-Sunnah
Faculty of Islamic Studies
The National University Of Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +60 3 8921 4405 | Fax: +60 3 8921 3017
Email: alturathjournal@gmail.com

 

Copyright ©2016 Centre of Islamic Heritage Sustainability, UKM