Khitab Adhab Muhin dan Rahsia Penggunaanya dalam al-Quran

Hana Sofia Hakimiesa, Mohd Nazri Ahmad

Abstract


Khitab  Adhab  Muhin  dan  Rahsia  Penggunaanya  dalam  al-Quran

Khitab  Adhab  Muhin  and the Secret of It’s Usage in the Qur’an

Abstrak

Azab  dinyatakan  dengan  pelbagai  sifat  dalam  al-Qur’an. Ia mengandungi rahsia yang perlu disingkap supaya al-Qur’an dapat ditadabbur dengan cara yang sempurna. Artikel  ini  akan  memfokuskan  pada  al-adhab  al-muhin  dalam  al-Qur’an  dengan  memberi  tumpuan  kepada  kekerapan penggunaan  dan  khitab  ayat  azab  tersebut. Kajian  ini  menggunakan  metode  kualitatif dengan  reka  bentuk  analisis  kandungan  dalam  kitab-kitab  tafsir. Data  akan  dianalisis secara  induktif  bagi  mengeluarkan  satu  kesimpulan  umum  tentang  sebab  penggunaan adhab  muhin  dalam  al-Qur’an. Hasil  kajian  mendapati  bahawa  adhab  muhin  yang menggunakan  lafaz  macrifah  tidak  menunjukkan  kepada  azab  Allah yang menghinakan. Manakala  adhab muhin  yang  menggunakan  lafaz  nakirah  menunjukkan kepda azab Allah yang menghinakan yang  digunakan  pada  orang  kafir  disebabkan perbuatan-perbuatan  hina  yang  dilakukan oleh mereka semasa  di  dunia.

Kata Kunci: Sifat Azab, Adhab Muhin, Nakirah dan Macrifah, Orang Kafir

 

Abstract

Torment  is  expressed  with  various  attributes  in  the  Qur'an. It contains underlying messages that need to be uncovered so that the Qur’an can be translated and tadabbur properly. This  article  unfolds  on adhab  muhin  in  the  Quran  by  focusing  on the frequency usage  of the  words  and  the  khitab  of  the  verses. This study  uses  qualitative  methods  with  content  analysis  design  in  the  books of  tafsir. The  data  will  be  analyzed  inductively  to  produce  a  general  conclusion  on  the reason  of  the  usage  of  adhab  muhin  in  the  Quran. The  results  of  the  study  found  that adhab  muhin  that  is  in  the  state  of  macrifah  does  not  indicate  the  humiliating punishment  of Allah. While  adhab  muhin  that  is in  nakirah  state  indicates the  torment of Allah for the  infidels  due  to  the  disgraceful  acts  they  committed  in  the  world.

Keywords: Types of Torments, Adhab Muhin, Nakirah and Macrifah, Infidels


Full Text:

PDF

References


Al-Qur’an

Abu al-Sucud al-‘Imadi Muhammad bin Muhammad bin Mustafa. T.th. Irsyad al-‘Aql al- Salim ila Mazaya al-Kitab al-Karim. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabiy.

Abu Hayyan, Muhammad bin Yusuf bin Ali bin Yusuf bin Hayyan. 1420H. Al-Bahr al-Muhith fi al-Tafsir. Pentahkik: Sidqi Muhammad Jamil. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Asfahani, Hussain bin Muhammad. T.th. Al-Mufradat fi Gharib al-Quran. Pentahkik: Muhammad Said Kailani. Beirut: Dar al-Macrifah

Al-Asfahani, Hussain bin Muhammad. 2009. Mufradat Alfaz al-Quran. Pentahkik: Safwan Adnan Dawudi. T.tp. Dar al-Qalam.

Al-Baidhawi, Abdullah bin Umar. 1418H. Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta’wil. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabiy.

Al-Maghamisi, Soleh al-Maghamisi. 2012. Macna ‘Azab Muhin? Al-Sheikh Soleh al-Maghamisi. Video. Youtube: Al-Sheikh Soleh al-Maghamisi.

Al-Razi, Muhammad bin Umar bin al-Hassan bin al-Hussain al-Taimi. 1401H/1981. Mafatih al-Ghaib al-Tafsir al-Kabir. Beirut: Dar al-Fikr lilthibacah wa al-Nasyr wa al-Tauzic.

Al-Samin al-Halabi, Ahmad bin Yusuf. 1996. cUmdah al-Huffaz fi Tafsir Asyraf al-Alfaz. Pentahkik:Muhammad Basil cUyun al-Sud. Beirut: Dar al-Kutub al-cIlmiyyah.

Al-Tabari, Muhammad bin Jarir. T.th. Jamic al-Bayan ‘an Ta’wil Ayy al-Qur’an. Makkah: Dar al-Tarbiyah wa al-Turath.

Al-Tirmidhiy, Muhammad bin Isa bin Saurah. 1395H/1975. Sunan al-Tirmizi. Pentahkik:Ahmad Muhammad Syakir, Muhammad Fuad Abd al-Baqi & Ibrahim cAthwah. Mesir: Syarikah Maktabah wa Matbacah Mustafa al-Babi wal-Halabi.

Azhar bin Muhammad. 2005. Beberapa Aspek Keunikan dan Keistimewaan Bahasa Arab sebagai Bahasa Al-Qur’an. Jurnal Teknologi. 42(E). 61-76.

Fadhl Hassan Abbas. 1438H/2017. Tafsir al-Qur’an al-Majid. Amman: Jam iyah al-Muhafadhzah ‘ala al-Qur’an al-Karim.

Fuad Nicmah. T.th. Mulakhas Qawaid al-Lughah al-‘Arabiyyah. Cet. Ke 24. T.tp. t.pt.

Ibn Asyur, Muhammad Tahir bin Muhammad bin Muhammad Tahir. 1984. Tahrir al-Macna al-Sadid wa Tanwir al-caql al-Jadid min Tafsir al-Majid. Tunis: al-Dar al-Tunsiah Linnasyr.

Ibn Faris, Ahmad bin Faris bin Zakaria. 1399H/1979. Mucjam Maqayis al-Lughah. Pentahkik: Abd al-Salam Muhammad Harun. Beirut: Dar al-Fikr.

Ibn Manzur, Muhammad bin Mukram bin Ali. 1414H. Lisan al-Arab. Beirut: Dar Sadir.

Ibn Uthaimin, Muhammad bin Soleh al-Uthaimin. 1436H. Tafsir Al-Qur’an Al-Karim (Surah Saba’). Saudi: Muassasah al-Sheikh Muhammad bin Soleh al-Uthaimin al-Khairiah. Dalam aplikasi maktabah SHamilah

Muhammad Alwan Latif. 2018. Takhsis al-Sifah bil Muasuf fi ayat al-Azab fi al-Qur’an al-Karim. Majalah Adab al-Farahidiy 2(32): 121-155.

Muhammad Fuad Abd al-Baqiy. 2009/1426H. Al-Mucjam al-Mufahras Li Alfadh al-Qur’an. Kaherah: Dar al-Hadith.

Muhammad Hassan Hassan Jabal. 2010. Al-Mucjam al-Isytiqaqi al-Mu’assal li Alfadh al- Quran al-Karim. Kaherah: Maktabah al-Adab.

Jalal al-Din Muhammad bin Ahmad al-Mahalli & Jalal al-Din Abdul Rahman bin Abi Bakar al-Suyuthi. T.th. Tafsir al-Jalalain. Kaherah: Dar al-Hadith.

Jubran Mascud. 1992. Al-Raid Mucjamun Lughawiyun ‘Asriyun. Cet. Ke-7. Beirut. Dar ‘Ilm lil Malayin.

Syacrawi, Muhammad Mutawalli. 1441H/1991. Khawatir al-Syacrawi haula al-Qur’an/Tafsir al-Syacrawi. Kaherah: Al-Azhar Majmac Buhuth al-Islamiyyah.

https://tafsir.app/

http://quran.ksu.edu.sa/


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


__________________________________________________________

Research Centre for al-Quran and al-Sunnah
Faculty of Islamic Studies
The National University Of Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +60 3 8921 4405 | Fax: +60 3 8921 3017
Email: alturathjournal@gmail.com

 

Copyright ©2016 Centre of Islamic Heritage Sustainability, UKM