Interaksi Sosial Terhadap Ahli Bidaah Menurut Kitab Sabil Al-Muhtadin

Muammar Ghaddafi Hanafiah

Abstract


Interaksi Sosial Terhadap Ahli Bidaah Menurut

Kitab Sabil Al-Muhtadin

Social Interaction towards Bid’ah Members According to

the Sabil Al-Muhtadin


Abstrak

Kitab Sabil al-Muhtadin karya Arsyad al-Banjari memiliki banyak keistimewaan. Selain berjasa menaiktarafkan tatacara peribadatan orang Melayu, pemikirannya juga berjasa membentuk tatacara interaksi sosial yang ideal kepada mereka. Maka kajian ini cuba menelusuri salah satu dari aspek interaksi sosial darinya dengan menumpu kepada ahli bidaah. Tujuan kajian adalah untuk mengenalpasti bentuk-bentuk interaksi sosial terhadap ahli bidaah dan untuk menganalisis nilai-nilai kemasyarakatan di dalamnya. Kajian ini adalah kajian kualitatif. Kaedah perpustakaan digunakan sepenuhnya. Teknik pembacaan rapi dilakukan ke atas teks Sabil al-Muhtadin bagi mendapatkan data yang mengandungi dasar interaksi sosial terhadap ahli bidaah. Data dianalisis menggunakan konsep interaksi sosial dalam Islam yang luas. Dapatan kajian menunjukkan terdapat kira-kira lapan bentuk interaksi sosial terhadap ahli bidaah seperti tidak berimamkan kepada ahli bidaah dalam solat jamaah, tidak menziarahi pesakit atau jenazah dari kalangan ahli bidaah, tidak menceritakan petanda baik yang terlihat pada jenazah ahli bidaah, tidak membenarkan ahli bidaah memandikan jenazah orang Islam, menyelamatkan kubur dari amalan ahli bidaah, menyelamatkan jenazah dari dihina oleh ahli bidaah, tidak memenuhi jemputan ahli bidaah dan tidak melaksanakan wasiat ahli bidaah. Hasil kajian menjelaskan kesan dari semua interaksi sosial tersebut meluputkan beberapa hak sosial dari ahli bidaah seperti hak imamah dalam solat jamaah, hak muslim ke atas muslim lain, hak menjaga kerahsiaan muslim, hak kebaktian sosial, hak kebebasan bertindak mengamalkan kepercayaan diri, hak kesetiaan waris terhadap wasiatnya dan hak dihormati wasiatnya. Implikasi kajian ini terserlah pada keberadaan konsep interaksi sosial Islam yang ideal dalam tatasusila berinteraksi masyarakat Melayu khasnya terhadap ahli bidaah.   

Kata kunci: Bidaah, Interaksi Sosial, al-Banjari, Sabil al-Muhtadin, Melayu.

 

Abstract

Sabil al-Muhtadin by al-Shaykh Muhammad Arshad al-Banjari has many privileges. Besides upgrading the Malays’ worship procedures, his thoughts also gave them the ideal social interaction procedures. This study will examine one of the aspects of social interaction with a focus on bid’ah members. The purpose of the study is to identify the forms of social interaction with bid’ah members and analyse the social values in it. In terms of methodology, this study is a qualitative study by using the library method. Intensive reading techniques were carried out on the text of Sabil al-Muhtadin to obtain data that contains the basis of social interaction with bid’ah members. Data were analysed using the broad concept of social interaction in Islam. The findings of the study show that there are about eight forms of social interaction with bid’ah members such as not leading the bid’ah members in congregational prayers, not visiting patients or corpses from among bid’ah members, not telling the good signs seen on the corpses of bid’ah members, not allowing bid’ah members to bathe the corpses of Muslims, save the grave from the practice of bid’ah members, save the corpses from being insulted by bid’ah members, do not fulfil the invitations of bid’ah members and do not carry out the will of the bid’ah members. The results of the study explain the effects of all these social interactions depriving some of the social rights of bid’ah members such as the right of imamah in congregational prayers, the right of Muslims over other Muslims, the right to maintain Muslim secrecy, the right to social devotion, the right to freedom of practice, the right of heirs’ loyalty to his will and the right to respect his will. The implications of this study highlighted the existence of the concept of an ideal Islamic social interaction in the ethics of Malay interaction especially against bid’ah members.

Keywords: Bid’ah, Social Interaction, al-Banjari, Sabil al-Muhtadin, Malays


Full Text:

PDF

References


Al-Quran al-Karim

Abdul Basit. 2010. Konsep bidaah tradisi memberi ‘Sasajen’ dalam Kitab Tuhfat Al-Raghibin Fi Bayan Haqiqat Iman Al-Mu’minin wa ma Yufsiduh Min Riddat Al-Murtaddin karya Syeikh Muhammad Arshad Al-Banjari (1122-1227 H/1711-1812 M) (Tahqiq wa Dirasah) (Tesis, UIN Sunan Kalijaga, Indonesia).

Al-Durar al-Saniyyah, marja’ ‘ilmi muwaththaq ‘ala manhaj Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah. 1441H. Mu’assasah al-Durar al-Tsaniyyah. www.dorar.net

Bahrusshofa. 2006. Ilmu itu dengan belajar. https://bahrusshofa.blogspot.com/2006/01 /ilmu-itu-dengan-belajar.html [16 Disember 2020]

Mohd Aizam bin Mas’od. 2007. Bid`ah Antara Dua Pendekatan. Jurnal Penyelidikan Islam. Volume 20, 23-43.

Mohd Aizam bin Mas’od. 2015. Diskusi Isu Aqidah dan Pemikiran Semasa di Malaysia. Cet. Ke-2, Putrajaya: JAKIM.

Mohd Asri Zainul Abidin. 2011. Hukum Kenduri Arwah. www.drmaza.com; http://wahabi-islamtulen.blogspot.com/2011/08/hukum-kenduri-arwah.html; https://mforum1.cari.com.my/forum.php?mod=viewthread&tid=797676&extra=&ordertype=1&mobile=2{16 Disember 2020]

Mohd Azrul Akhir. 2015. Hukum Berkumpul/Majlis Tahlil (Arwah) Mengikut Pandangan Ulama Nusantara. https://www.facebook.com/notes/mohd-azrul-akhir/hukum-berkumpulmajlis-tahlil-arwah-mengikut-pandangan-ulama-nusantara /873152126089620/ [16 Disember 2020]

Muammar Ghaddafi Hanafiah. 2015. Pemikiran al-Shaykh Muhammad Arshad al-Banjari dalam kitab Sabil al-Muhtadin. Tesis Ph.D, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.

Muammar Ghaddafi Hanafiah. 2019. Isu Membidaahkan Amalan Masyarakat Melayu: Analisis Wacana Media Massa, Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication Jilid 35(2) 2019: 68-86.

Muhammad Arsyad al-Banjari. 2008. Kitab Sabilal Muhtadin I & II, disalin oleh Asywadie Syukur Lc. Surabaya: pt.bina ilmu.

Muhammad Arsyad al-Banjari. t..th. Sabil al-Muhtadin li al-Tafaqquh fi Amr al-Din. Fatani: Matba’ah Bin Halabi.

Negeri Selangor Warta Kerajaan. Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 Fatwa Di Bawah Seskyen 47. 2014. Fatwa Menangani Persoalan Bid’ah Dalam Masalah Ikhtilaf/Khilaf Perkara Furu’. Jil. 67. No. 16.

ReejalAriff. 2018. Hukum Mengadakan Kenduri Arwah Mengikut Kitab-Kitab Klasik. http://reejalariff.blogspot.com/2018/08/hukum-mengadakan-kenduri-arwah-menurut .html [16 Disember 2020]

Soerjono Soekanto. Sosiologi suatu pengantar. 2012. Jakarta: PT Rajawali Pers.

Wizarah al-Awqaf wa al-Shu`un al-Islamiyyah-Kuwait. 1983. Al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah. Juzuk 2, Cetakan Ke-2, Dar al-Salasil: Kuwait.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


__________________________________________________________

Research Centre for al-Quran and al-Sunnah
Faculty of Islamic Studies
The National University Of Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +60 3 8921 4405 | Fax: +60 3 8921 3017
Email: alturathjournal@gmail.com

 

Copyright ©2016 Centre of Islamic Heritage Sustainability, UKM