Keperluan Penilaian Pelaksanaan Mata Pelajaran Maharat Al-Quran di Sekolah Menengah Tahfiz Model Ulul Albab

Mohd Faizulamri Mohd Saad, Sabri Mohamad, Latifah Abdul Majid, Nik Md Saiful Azizi Nik Abdullah, Rabi’atul Athirah Muhamad Isa

Abstract


Keperluan Penilaian Pelaksanaan Mata Pelajaran Maharat Al-Quran

di Sekolah Menengah Tahfiz Model Ulul Albab

 

Abstrak

Penyelidikan ini merupakan kajian terhadap keperluan penilaian pelaksanaan mata pelajaran Maharat al-Quran di Sekolah Menengah Tahfiz Model Ulul Albab. Selaras dengan perubahan gelombang pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah menyediakan program Tahfiz Model Ulul Albab (TMUA) yang mengintegrasikan ilmu secara bersepadu. Kurikulum TMUA yang menggabungkan tiga elemen penting iaitu Quranik, Ijtihadik dan Ensiklopedik ini telah bermula sejak tahun 2014 lagi. Melihat kepada sejarah penubuhan TMUA yang baru menjangkau enam tahun penubuhannya, maka kertas kerja ini membincangkan penilaian kemudahan dan alat bantu mengajar semasa pelaksanaan kurikulum Maharat al-Quran dan kaedah pengajaran guru TMUA. Fokus perbincangan juga melibatkan beberapa isu dan permasalahan yang berbangkit merangkumi beberapa elemen penting tentang mata pelajaran Maharat al-Quran ini. Reka bentuk kajian bersifat kualitatif ini melibatkan empat orang guru TMUA yang mewakili sekolah TMUA setiap zon di Semenanjung Malaysia. Dapatan kajian menunjukkan kemudahan dan alat bantu mengajar memberikan impak yang tinggi terhadap keberkesanan pengajaran dan pemudahcaraan. Para guru juga mempunyai kesediaan yang tinggi terhadap elemen PAK 21 ketika PdPc. Di samping itu, kertas kajian ini juga membincangkankan beberapa kajian lepas yang berkaitan dengan isu yang dikaji serta mencadangkan akan keperluan membuat penilaian terhadap mata pelajaran elektif dalam Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) ini sebagai usaha membuat penambahbaikan terhadap pelaksanaan sedia ada di Sekolah Menengah TMUA.

Requirements for Evaluation of the Implementation of Maharat Al-Quran Subjects at Tahfiz Model Ulul Albab Secondary School

 Abstract

This research is a study on the assessment needs of the implementation of the Maharat al-Quran subject in Tahfiz Model Ulul Albab Secondary Schools. In line with the changing wave of education, the Ministry of Education Malaysia (MOE) has provided the Tahfiz Model Ulul Albab (TMUA) program which integrates knowledge in a unified manner. The TMUA curriculum which combines three important elements namely Quranic, Ijtihadik and Encyclopedic has started since 2014. Looking at the history of the establishment of TMUA which has just reached six years of its establishment, this paper discusses the evaluation of facilities and teaching tools during the implementation of the Maharat al-Quran curriculum and teaching methods of TMUA teachers. The focus of the discussion also involves a number of issues and problems that arise including some important elements of this Maharat al-Quran subject. This study used qualitative approach by interviewing four Ulul Albab teachers in Malaysia. The findings show there are variety of facilities and ABM used by teachers for the purpose of promoting active involvement of students following the learning session. In addition, this research paper also highlights some previous studies related to the studied issues and suggested the need to assess the elective subjects in the Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) in an effort to make improvements to the existing implementation in TMUA Secondary Schools.


Full Text:

PDF

References


Ahwani. 1983. al-Tarbiyah fi al-Islam. Kaherah: Dar al-Ma’arif.

Azmil Hashim, Abd Halim Tamuri, Misnan Jemali, Aderi Che Noh. 2014. Kaedah Pembelajaran Tahfiz dan Hubungannya dengan Pencapaian Hafazan al-Quran. Journal al-Quran & Tarbiyah, Vol. 1 (1). 2014. 9-16

Azhar Ahmad, Hairul Hisham Adam. 2018. Dasar Pendidikan Tahfiz Negara: Pelaksanaan di Kementerian Pendidikan Malaysia. Prosiding Nadwah Ulama Nusantara Siri ke-8. Universiti Kebangsaan Malaysia, 23-25 Okt.

Azmil Hashim.2010. Penilaian Pelaksanaan Kurikulum Tahfiz al-Quran di Darul Quran, JAKIM dan Maahad Tahfiz al-Quran Negeri. Tesis Dr. Fal. Universiti Kebangsaan Malaysia

Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Negeri Perlis. 2017. Dapatan Pemeriksaan Penarafan Pelaksanaan Tahfiz Model Ulul Albab

Farah Ilyani Zakaria, Mohd Aderi Che Noh, Khadijah Abdul Razak. 2018. Amalan Pengajaran Pelajar Tahfiz di Institusi Swasta. Jurnal Pendidikan Malaysia.43 (3): 141-148.

Fathiyah Mohd Fakharuddin, Ahmad Fauzi Mohd Ayu, Norlizah Che Hasan, Wan Marzuki Wan Jaafar, Lukman Abd Mutalib. 2019. Cabaran Pembelajaran dan Sokongan yang diperlukan oleh Murid Tahfiz di Sekolah Agama Bantuan Kerajaan Terpilih di Malaysia. Journal of Quran Sunnah Education and Special Needs, Vol 3, December 2019

Kementerian Pendidikan Malaysia. 2016. Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia. Bil. 1 2016: Pelaksanaaan Tahfiz Model Ulul Albab di Sekolah Menengah KPM

Mohamad Marzuqi Abdul Rahim, Azmil Hashim, Wahyu Hidayat, Ahmad Yussuf dan Abd Hadi Borham. 2016. Tahap Penggunaan Alat Bantu Hafazan (ABH) dalam Kalangan Pensyarah Tahfiz Al-Qur’an di Malaysia. Dlm Mohd Yaakub Zulkifli Mohd Yusuf & Nordin Ahmad 9 (pynt.). Memperkasa Generasi Penghafaz al-Quran. hlm. 87-96. Kuala Kubu Bharu: Darul Quran JAKIM.

Majdi Ubaid. 2014. 9 Langkah Mudah Menghafal al-Quran. Solo: PT Aqwam Media

Profetika.

Mardhiah Yahya, Zetty Nurzuliana binti Rashed 2018. Amalan Guru Hafazan dalam Pengajaran dan Pembelajaran di Maktab Rendah Sains Mara (MRSM) Ulul Albab. Jurnal Hal Ehwal Islam dan Warisan Selangor, Bil 2 No.1 2018

Mardhiah Yahya. 2018. Ke Arah Transformasi Pendidikan (Program Uul Albab): Kajian Kes MRSM Ulul Albab. 4th International Conference on Islamiyyat Studies, 18-19 September 2018

Marzuqi Abdul Rahim, Ahmad Yussuf, Abd. Hadi Borham, Muhammad Akramin Kamarul Zaman. 2016. Amalan Pengajaran Pensyarah Tahfiz Al-Quran di Malaysia. Journal of Isamic Educational Research (JIER) Special Issue. 1. 11-20

Mcculloch, A. W., Hollebrands, K., Lee, H., & Harrison, T. (2018). Computers & Education Factors that influence Secondary Mathemathics Teachers’ Integration of Technology in Mathematics Lessons. Computers & Education, 123(April), 26-40. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.04.008

Muhd. Zulhilmi Haron, Mohd. Khairi Othman, Mohd Isha Awang. 2018. Pelaksanaan Program Tahfiz Model Ulul Albab di Malaysia: Isu dan Cabaran. Universiti Malaysia Kelantan, 6th International Conference in Islamic Education: Rabbani Education. 4-5 Nov 2018, Kota Bharu, p 321-329.

Muhd Zulhilmi Haron, Mohd Khairi Othman, Mohd Isha Awang. 2019. Keperluan Penilaian Pelaksanaan Kurikulum Tahfiz Model Ulul Albab (TMUA) Sekolah Menengah Kementerian Pendidikan Malaysia. Practitioner Research 1 (Julai), p 289-316.

Muhd. Zulhilmi Haron, Mohd Muslim Md Zali, Siti Noor Aneeis Hashim, Ahmad Rusli Abdul Gani, Ismail Salleh. 2020. Tahap Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Berteknologi dalam Pengajaran dan Pemudahcaraan Murid Tahfiz Model Ulul Albab. Al-Hikmah 12 (2), p. 3-18 Disember 2020.

Norhazriah Mohamed. 2012. Program Ulul Albab Sebagai Suatu Proses Transformasi Pendidikan Malaysia. Kajian Kes: Sekolah Menengah Imtiyaz Terengganu. Bengkel Antarabangsa Pembangunan Berteraskan Islam V (WA 5). Universitas Muhammadiyah Sumatera. Medan.

Noor Hisham Md Nawi, Nasrun Hakim Salleh. 2017. Pembinaan Model Pengajian Tahfiz di Malaysia. Online Jurnal of Islamic Education, Vol. 5, p. 1-11 Julai 2017

Rabi’atul Athirah Muhd Isa.2016. Pelaksanaan Mata Pelajaran Hifz al-Quran. Kajian Kes di SMKA Kuala Lumpur. Kertas Projek Sarjana. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Sri Andayani Mahdi Yusuf. 2019. Kesediaan dan Amalan Guru Dalam Pengajaran Kurikulum Bersepadu Tahfiz (KBT) Sekolah Menengah di Malaysia. Tesis Dr. Fal. Fakulti Pendidikan. Universiti Kebangsaan Malaysia

Stufflebeam, Daniel L.2003. The CIPP Model for Evaluation. Annual Conference of the Oregon Program Evaluators Network (OPEN). Western Michigan University.

Zainora Daud. 2018. Tahap Keberkesanan Ilmu Tajwid. Analisis Terhadap Sekolah Tahfiz Swasta di Selangor. Journal of Quran Sunnah Education and Special Needs. Vol. 2, Disember 2018


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


__________________________________________________________

Research Centre for al-Quran and al-Sunnah
Faculty of Islamic Studies
The National University Of Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +60 3 8921 4405 | Fax: +60 3 8921 3017
Email: alturathjournal@gmail.com

 

Copyright ©2016 Centre of Islamic Heritage Sustainability, UKM