Pembacaan Al-Quran dalam Pendidikan Masa Kini: Satu Tinjauan Umum

Muhammad Zulazizi Mohd Nawi, Muhammad Amirul Mohd Nor, Mohd Rashidi Omar, Norhisham Muhamad

Abstract


Pembacaan Al-Quran dalam Pendidikan Masa Kini: Satu Tinjauan Umum

Abstrak

 Al-Quran mempunyai pelbagai cabang ilmu pengajian. Antaranya ialah ilmu tafsir, ilmu tajwid, ilmu qiraat dan sebagainya. Pengajian tentang bacaan al-Quran adalah salah satu cabang penting dalam pendidikan al-Quran. Membaca al-Quran dengan betul, bermakna kita memelihara ketepatan wahyu Allah SWT. Maka, artikel ini akan membincangkan secara ringkas mengenai al-Quran sama ada dari segi konsep ataupun pengertiannya bagi menyatakan kemukjizatan dan kesempurnaannya. Kajian ini adalah berbentuk kualitatif dengan pengumpulan data berdasarkan kepada kajian kepustakaan. Hasil kajian mendapati, kemahiran, kepandaian dan ketetapan dalam pembacaan al-Quran perlu diketahui dengan baik mengikut sunnah sebenar. Akhirnya, pembacaan al-Quran dalam pendidikan hari ini turut didapati dan dijelaskan dalam kajian ini bagi menyatakan kepentingannya. Oleh sebab itulah, menjadi tanggungjawab setiap Muslim untuk menguasai bacaan al-Quran dan menjaga kesahihan bacaannya.

 

Quran Recitation in Education Today: A General Review

Abstract

 The Quran has various branches of study. Among them are tafseer, tajweed, qiraat, and so on. The study of Quran recitation is one of the important branches of Quran education. Reciting Holy Quran correctly, means we preserve the accuracy of the revelation of Allah SWT. Therefore, this article will discuss briefly the Holy Quran either in terms of concept or meaning to express its miracles and perfection. This study is a qualitative study with data collection based on library research. The results of this study found that the techniques, skills, and rules in reciting the Qur'an should be well known according to the sunnah. Finally, the recitation of the Holy Quran in current education is also found and explained in this study to state its importance. So, it is the responsibility of every Muslim to master the recitation of the Holy Quran and maintain the authenticity of the recitation.


Full Text:

PDF

References


Al-Quran Al-Karim

Abbas, I. (1985). Memahami tajwid dan tartil al-Quran. Kuala Lumpur: Sri Kota

Abdul Rahman, M. (2018). Mahir Tahsin Panduan Ilmu Tajwid. Makassar: Itqan Manajemen, 12.

Adhim, M. F. (2007). Membuat Anak Gila Membaca. Bandung: Mizani.

Ahmad, M. Y. (t.th). Kaedah Pengajaran Tilawah Al-Quran. Retrieved from https://pendislami.tripod.com/kaedah_al-quran.htm. Access date: 27 Disember 2020.

Al-Ansari, Z. M. (2003). Syarh al-Jazariyyah al-Musamma al-Daqaiq al-Muhkamah fi Syarh al-Muqaddimah. Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyyah

Al-Bukhari, Muhammad bin Isma‘il.. (1987). Al-Jami’ al-Sahih, Kitab Bad’I al-Wahy, (jil. 1). Misr: Dar al-Sha’b,

Al-Husari, M. K. (2001). Ahkam Qira’at al-Quran al-Karim, Beirut, Dar al-Basyair al-Islamiyyah

Al-Juraysi, M. M. N. (t.th). Nihayah al-Qawl al-Mufid fi ‘Ilm al-Tajwid. Kaherah: Maktabah al-Tawfiqiyyah, 29

Al-Mubarakfuri, S. A. (1979). Ar-Raheeq al-Makhtum: Sirah Nabawiyah. Putrajaya: Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM)

Al-Mujahid, A. T. H. (2011). Ilmu Tajwid: Pegangan ParaPengajar Al-Qur’an dan Aktivis Dakwah. akarta: Darus Sunnah Press

Al-Nawawi, Abu Zakaria Mohiuddin Yahya Ibn Sharaf. (2019). Al-Minhaj bi Sharh Sahih Muslim, jil. 6. United Stated: The Islamic Foundation, 90.

Al-Nawawi, Abu Zakaria Mohiuddin Yahya Ibn Sharaf. (2007). Al-Majmu’ Syarah al-Muhazzab. Beirut, Lubnan: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah

Al-Qabbani, M. A. (1994). Kayfiyyah al-Mustafid fi ’Ulum al-Qira’at wa al-Tajwid (terj.Ahmad Muhammad Abdul Ghaffar). Kuala Lumpur: Penerbit Kintan Sdn.Bhd, 10.

Al-Qamtahawy, M. S. (1978). Kedudukan Huruf Dalam al-Quran (Bab Kedua). Manuskrip tidak diterbitkan. Fakulti Pendidikan, Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Retrieved from https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwily8PA_vDtAhXqzzgGHayaD3QQFjAEegQIBhAC&url=http%3A%2F%2Fstudentsrepo.um.edu.my%2F1315%2F3%2FBAB2.pdf&usg=AOvVaw1DKrIdGQQfm04T94udEOUN

Al-Suyuti, J. (2009). Itqan fi Ulum al-Qur'an. Makkah: Dar Alghad Algadeed

Al-Syed, A. A. (1995). Al-‘Idah Fi Tajwid Kalam al-Bari. Kaherah: Maktabah al-Kaherah

Al-Zarkasyi, Abu Abdillah Badruddin Muhammad bin Bahadir bin Abdullah. (1972). Al-Burhan Fii Ulumil Qur'an. Beirut, Lubnan: al-Maktabah al-Asriyyah.

Anam, A. S. & Mu’minah, A. (2017). Pengantar Ilmu Tahsin : Kunci Mudah dan Praktis Membaca Al-Qur’an. Surakarta: Yuma Pustaka, 6.

Annuri, A. (2010). Panduan Tahsin Tilawah Al-Qur’an & Pembahasan Ilmu Tajwid. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 29-30.

Arifin, L. (2009, Julai 25). Berguru dalami ilmu tajwid. Latifah Arifin. Berita Harian Online. Retrieved from https://www.bharian.com.my/rencana/agama/2019/07/588867/berguru-dalami-ilmu-tajwid

As-Saboony, M. A. (1985). At-Tibyan fi Ulumul Quran. Beirut: Alam al-Kutub.

Che Noh, M. A. & Ahmad Tarmizi, R. (2009). Persepsi pelajar terhadap amalan pengajaran tilawah al-quran. Jurnal Pendidikan Malaysia, 34 (1), 93-109. ISSN 0126-6020/2180-0782. Retrieved from http://journalarticle.ukm.my/212/

Dengo, F. (2018). Penerapan Metode Gallery Walk Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Pada Pembelajaran IPA. TADBIR : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 6(1), 40-52. Retrieved from http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/tjmpi/article/download/505/410

Departemen Pendidikan Nasional. (2002). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Islam. (2013). Putrajaya: Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia

El-Muhammady, A. H. (1991). Pendidikan Islam: falsafah, disiplin dan peranan pendidik. Petaling Jaya: Dewan Pustaka Islam

Hasbi Ashshiddiqi. (Pnyt). (1992). Al-Quran dan Terjemahannya. Medinah : Kadim al-Harramah Departmen dan Wakaf Saudi Arabia.

Hassan, J. (2018). Kepentingan Etika Tilawah Al-Quran Dan Kesannya Terhadap Bacaan Al-Quran. Jurnal ‘Ulwan, 3(1), 132-145. Retrieved from https://kuim.edu.my/journal/index.php/JULWAN/article/view/290/251

Hj Abu Bakar, M. K. & Che Mat, A. (2015). Profil demografi pelajar Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin (PSMZA) dalam pembacaan alquran. e-Academia Journal, 4(2),

Ibn Manzur, Muhammad Bin Mukram al-Afriqi al-Misri. (1984). Lisan al-‘Arab (jil. 11). Beirut: Dar Sadir, 265.

Ibnu al-Jazari, Syihab al-Din Abi Bakr Bin Ahmad Bin Muhammad, (1997). Syarh Tayyibah al-Nasyr fi al-Qira’at al-‘Asyr. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 34.

Ibnu Khaldun, Abd Al-Rahman Ibnu Muhammad. (1993). Muqaddimah Ibnu Khaldun. Terjemahan Dewan Bahasa Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kementerian Pelajaran Malaysia. (2005). Modul pengajaran pendidikan Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kementerian Pendidikan Malaysia, Bahagian Pembangunan Kurikulum (2019), Dokumen Standard Sekolah Menenagah. Maharat al-Quran . Putrajaya

Kementerian Pendidikan Malaysia, Bahagian Pembangunan Kurikulum (2017), Panduan Pentaksiran Solat, Tilawah dan Hafazan al-Quran KSSM Pendidikan Islam. Putrajaya

Leong, A. Q. (1998). Tajwid al-Quran rasm ’uthmani. Kuala Lumpur: Pustaka Salam.

Mat Rusop, A. F. (2018). Nota Ringkasan Asas Tajwid Al-Qur’an Rasm ‘Uthmani Riwayat Hafs Imam ‘Asim. Wangsa Maju, Kuala Lumpur: Fatehah Learning Centre. Retrieved from https://cepatquran.com/blog/wp-content/uploads/2018/01/NOTA-RINGKASAN-ASAS-TAJWID-21.pdf

Mohd Nawi, M. Z. (2016, Mac 10). Faktor mahasiswa kurang membaca. Utusan Online. Retrieved from https://kheru2006.livejournal.com/1588961.html

Mohd Nawi, M. Z., Omar, M. R & Mohd Nor, M. A. (2020). Pendidikan Tahfiz Sepadu Dunia Akhirat. Sungai Buloh, Selangor: Santai Ilmu Publication. ISBN: 978-967-2361-33-6. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/347518029_Pendidikan_Tahfiz_Sepadu_Dunia_Akhirat

Mohd Nawi, M. Z. (2020). Pelaksanaan Tarbiah Islamiah Pada Zaman Rasulullah s.a.w di Mekah dan Madinah: Satu Sorotan (The Implementation of Islamic Education during Prophet Muhammad s.a.w Era in Mecca and Medina: A Review). UMRAN – International Journal of Islamic and Civilizational Studies, 7(3), 27-43. DOI: https://doi.org/10.11113/umran2020.7n3.430

Mohd Yusoff, M. Y@Z., & Mohd, S. (2008). Keupayaan bacaan al-quran di kalangan pelajar tingkatan empat: Kajian di beberapa buah sekolah menengah terpilih di negeri Terengganu. Al-Bayan : Journal of al-Quran and al-Hadith, 6, 58-85. Retrieved from http://www.myjurnal.my/public/article-view.php?id=8603

Mohd Zin, S. M. (2018, Mac). Kelebihan Pengajaran Dan Pembelajaran Al-Quran Secara Bertajwid Menggunakan Kaedah Al-Matien. International Conference On Contemporary Issues In Al-Quran And Hadith 2018 (THIQAH 2018). Ilim, Bangi, Selangor, e-ISBN :978-967-2122-37-1. Retrieved from https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj0m-_c-ertAhUYzzgGHf2RCHwQFjACegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fconference.kuis.edu.my%2Fthiqah%2Fimages%2Feprosiding%2F1023_THIQAH2018.pdf&usg=AOvVaw07K_QKGC0Ql0vRCzWDLavv

Mufti Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. (2017, Februari 20). Kepentingan Mempelajari Al-Quran dalam Irsyad al-Hadith Siri Ke-163. Retrieved from https://muftiwp.gov.my/artikel/irsyad-al-hadith/1014-irsyad-al-hadith-siri-ke-163-kepentingan-mempelajari-al-quran

Mufti Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. (2019, Mei 28). Quran Turun Sekaligus Atau Berperingkat dalam Irsyad Al-Fatwa Khas Ramadhan Siri Ke-142. Retrieved from https://muftiwp.gov.my/artikel/irsyad-fatwa/edisi-ramadhan/3434-irsyad-al-fatwa-khas-ramadhan-siri-ke-142-quran-turun-sekaligus-atau-berperingkat

Mufti Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. (2018, Jun 26). Al-Quran: Kalamullah Yang Mukjizat Siri ke-139. Retrieved from https://muftiwp.gov.my/en/artikel/bayan-linnas/2486-bayan-linnas-siri-ke-139-al-quran-kalamullah-yang-mukjizat

Muhamad Don, M. A. (2020, Mei 10). Fahami erti sebenar Nuzul al-Quran. Sinar Harian Online. Retrieved from https://www.sinarharian.com.my/article/82805/KHAS/Pendapat/Fahami-erti-sebenar-Nuzul-al-Quran

Nik Din, N. M. & Noruddin, N. (2011). Penerapan Aspek Bahasa, Budaya dan Pendidikan Terhadap Buku Teks Bahasa Arab Dalam Program j-QAF. JURNAL ISLAM dan Masyarakat Kontemporari, Jilid 4 (Julai), 27-41. Retrieved from https://journal.unisza.edu.my/jimk/index.php/jimk/article/view/22.

Na’am, H. (2005). Pelaksanaan j-Qaf. Prosiding Wacana Pendidikan Islam Siri ke-4. Fakulti Pendidikan: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Othman, M. S. (2020, Mac 24). Keutamaan tadabbur al-Quran. Harian Metro Online. Retrieved from https://www.hmetro.com.my/addin/2020/03/557832/keutamaan-tadabbur-al-quran

Othman, M. Y. (2012). Penghayatan Sains Melalui al-Quran di dalam “Koleksi Kertas Kerja Seminar al-Quran”. Pulau Pinang: Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Retrieved from http://mufti.penang.gov.my/index.php/2014-11-12-02-48-39/kertas-kerja-seminar/seminar-al-quran-1/200-himpunan-kertas-kerja-seminar-al-quran-2012?format=html

Othman, H. S. (1974). Haq al-Tilawah. Udan: Maktabah al-Manar, 37

Pimpinan Pusat Majelis Pembinaan Taman Pendidikan Al-Qur’an An-Nahdliyah Tulungagung. (2008). Pedoman Pengelolaan Taman Pendidikan Al-Qur’an Metode Cepat Tanggap Belajar Al-Qur’an An-Nahdliyah. Tulungagung: Pimpinan Pusat TPQ An-Nahdliyah, 1-2.

Qamhawi, M. A. (2003).Al-‘Ijaz wa al-Bayan fi ‘Ulum al-Qur’an. Kaherah: Maktabah al-Syuruq al-Dauliyyah.

Sabilan, S., Ibrahim, B., Mohamed Lip, S., Ishak, M. F. & Mohni, S. N. (2018). Analisis Tahap Penguasaan Bacaan Al-Quran Murid Tahun 5 Sekolah Kebangsaan Sungai Karang Berdasarkan Model Khatam Al-Quran Dan Model Tasmik J-Qaf. Kertas kerja dibentangkan di “Conference: International Conference on Islamic Education & Research (ICIER 2016)”. Eagle Bay, Langkawi. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/325194277_Analisis_Tahap_Penguasaan_Bacaan_Al-Quran_Murid_Tahun_5_Sekolah_Kebangsaan_Sungai_Karang_Berdasarkan_Model_Khatam_Al-Quran_Dan_Model_Tasmik_J-Qaf

Sumarji & Rahmatullah. (2018). Inovasi Pembelajaran Al-Quran. TA’LIMUNA, 7(1). ISSN 2085-2975. Retrieved from https://e-journal.staima-alhikam.ac.id/index.php/talimuna/article/download/148/136

Shukri, A. K. (2013). Al-Munir fi Ahkam al-Tajwid, Ed. Ke-2. Jamiah al-Muhafazah ‘ala al-Qur’an al-Karim Jordan, Amman: al-Matabi` al-Markaziyah.

Suwaid, A. R. (2017). Al-Quranul Karim dan Ilmu Tajwid. Sukoharjo: Zamzam, 22.

Shihab, M. Q. (2007). Ensiklopedia Al-Quran, Jakarta: Lentera Hati,

Tamuri, A. H., Ismail, A. M.¸ Md. Noor, A. H. & Mohd Pisol, M. I. (2013). Penilaian Guru Terhadap Pelaksanaan Model-Model Tilawah Al-Quran Program J-Qaf. International Journal Of Islamic Thought, Vol. 3.

United Islamic Cultural Centre Of Indonesia. (2005). Tajwid Qarabasy. Jakarta: Rawamangun. Retrieved from http://www.uiccijogja.org/uploads/1/3/0/5/13054200/tajwid_qarabasy.pdf

Wan Abdullah, W. M. Z. (2017). Evidens Pentaksiran Sekolah Dalam Pengajaran Bahasa Arab Sekolah Rendah. Manuskrip tidak diterbitkan. Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya.

Zakaria, H. B., Awang @ Husain, M. H., Mohd Shafie, B. H., Talib, N. H. F., & Kassim, N. (2010). Isu Dan Cabaran Guru Dalam Pendidikan Al-Quran Pelajar Bermasalah Penglihatan. Kertas kerja dibentangkan di Proceedings of The 4th International Conference on Teacher Education; Join Conference UPI & UPSI Bandung, Indonesia, pada 8-10 November. Retrieved from Http://File.Upi.Edu/Direktori/Proceeding/Upi-Upsi/2010/Book_5/Isu_Dan_Cabaran_Guru_Dalam_Pendidikan_Al-Quran_Pelajar_Bermasalah_Penglihatan.Pdf


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


__________________________________________________________

Research Centre for al-Quran and al-Sunnah
Faculty of Islamic Studies
The National University Of Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +60 3 8921 4405 | Fax: +60 3 8921 3017
Email: alturathjournal@gmail.com

 

Copyright ©2016 Centre of Islamic Heritage Sustainability, UKM