Prinsip Pemahaman dan Pengamalan Makanan Sunnah

Wan Esma Wan Ahmad, Hamdi Ishak

Abstract


Prinsip Pemahaman dan Pengamalan Makanan Sunnah

 Abstrak 

Perkembangan teknologi hari ini memperlihatkan perkembangan dan penghasilan pelbagai inovasi produk makanan. Makanan sunnah antara produk tempatan yang   kandungan bahannya mengandungi unsur-unsur seperti kurma, madu, zaitun, delima, habbatu sauda, anggur, kismis dan tin  yang disebut dalam al-Quran al-Sunnah telah  dihasilkan dan dipromosikan sebagai makanan sunnah. Penggunaan istilah makanan sunnah sangat meluas dalam masyarakat dengan pelbagai pemahaman diberikan samada ahli masyarakat mahupun pengeluar produk. Tanpa satu prinsip yang jelas istilah ini boleh menimbulkan salah faham tentang maksud makanan Sunnah, penggunaan hadith-hadith tertentu, percampuran bahan makanan dan seterusnya  cara pengamalan pemakanan. Justeru ia memerlukan satu standard yang merungkai prinsip makanan dalam Sunnah. Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan prinsip makanan sunnah menurut al-Quran dan hadis.  Methodologi penulisan berbentuk analisis kandungan kajian-kajian dan dokumen berkaitan makanan dalam sunnah. Hasil kajian mendapati bahawa konsep makanan sunnah sangat luas merangkumi Halal, Tayyib dan Halalan Tayyiba tidak hanya makanan tertentu semata-mata.

  

The Principles of Understanding and Consumption Of Sunnah Food

Abstract

 The advancement in today's technology has seen the development and production of various innovations in food products. Sunnah food is among the local products whose ingredients contain elements mentioned in the Quran and Sunnah such as dates, honey, olives, pomegranates, habbatu sauda, grapes, raisins and figs. The term "sunnah food" is popularly used in the society where various understandings have been given by the members of the society as well as product manufacturers. In the absence of a clear principle, this term can lead to misunderstandings about the meaning of Sunnah food, the use of certain hadiths, the combination of food ingredients and the practical way to consume it. Thus it calls for a standard that can describe the principles of food in the Sunnah. This study aims to explain the principles of sunnah food according to the Quran and hadith. The writing methodology was in the form of content analysis of studies and documents pertaining to food in the Sunnah. The results of the study showed a very broad concept of sunnah food covering the concepts of Halal, Tayyib and Halalan Tayyiba, not just certain kinds of food.


Full Text:

PDF

References


Al-Quran al-Karim

Tafsir Pimpinan al-Rahman kepada Pengertian Al-Quran.2013. Kuala Lumpur: Darul Fikir.

Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, 2006. Tafsir Al-Aisar. Tahqiq. M. Azhari Hatim, Abdurrahim Mukti, Ahzami Sami’un Jazuli, M.Yusof Harun (Reds). Jilid 1. Jakarta. Indonesia. Darus Sunnah.

Aizat Jamaludin & Mohd Anuar Ramli, 2011. Sumber Asas Penentuan Halal Haram Terhadap Barangan Gunaan: Halal Haram dan Kepenggunaan Islam Semasa. Serdang, Selangor. Universiti Putra Malaysia.

Al-Bukhari, Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, 2007. Sahih Bukhari, Tahkik Imam Khalil ma’mun Siha. Cetakan kedua. 2007. Beirut Labenon. Dar al-Marefah.

Bryman, A & Cramer, D. 2005. Quantitative Data Analysis with SPSS 12 and 13. New York: Routledge Taylor & Francis Group.

Che Wan Jasimah Wan Mohamed Radzi, 2001. Konsep Kesihatan Melalui Pemakanan: Pendekatan Islam Dan Sains. Kuala Lumpur. Utusan Publication.

Chua Yan Piaw, 2006. Kaedah dan Statistik Penyelidikan: Kaedh Pendidikan. Kuala Lumpur. McGraw Hill Sdn Bhd.

Faszly Rahim, Wan Nasyruddin Wan Abdllah, Aminah Abdullah. 2015. Indahnya Pemakanan dan Perubatan Islam. Kuala Lumpur: Telaga Biru Sdn. Bhd.

Fortin, N.D. 2009, Food Regulation: Law, Science, Policy and Practice, New Jersey: John Wiley & Sons.

al-Ghazali. 1992, Muhasabah dan Muraqabah. Dlm. Mauizatul Mukmin, Ihya ulumuddin. jil. 1. Kuala Lumpur. Victory Agensi.

Hartini Ahmad Rafaie, Fairuzdzah Ahmad Lothfy, Nur Sha'adah Zainuddin, Asiah Mohd Nor, 2016. Pemakanan Sunnah: Pembuktian dari Sudut Saintifik.t.tp. KONAKA

Ibn Taymiyyah, 2005. Majmu'ah al-Fatawa ibn al-Taymiyyah. Cetakan 3. Mansurah: Dar al-Wafa'.

Kamarul Azmi Jasmi, Ahmad Munir Md Ahir,Marvin Chua Shiqi, 2012. Adab Makan dan Minum. Seminar Pertama Sains, Teknologi dan Manusia. ISBN 978-967-0194-24-0: 163-190. Johor. Universiti Teknologi Malaysia.

Kamus Dewan. 2010. No Title. Edisi ke-4. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kamus Indonesia Arab Inggeris, 1991. Abd. Nuh & Omar Bakry. t.tp. Penerbit Mutiara.

Khader Ahmad, 2019. Perspektif Ilmu Hadith dan Nas Terhadap Makanan dan Pemakanan Sunnah. Seminar Kefahaman Islam Mengenai Makanan Sunnah dan Makanan Moden. Kuala Lumpur. Institut Kefahaman Islam Malaysia.

Khader Ahmad, Mohd Yakub@Zulkifli Mohd Yusoff, Monika @MunirahAbd Razzak, Siti Sarah Izham, Mohd Farhan Md Ariffin, 2015. (RED) Salah Faham Terhadap Sunnah: Isu dan Penyelesaian. Kuala Lumpur. Universiti Malaya.

al-Khatib, Muhammad ‘Ajjaj, 1981. Usul al-Hadith ‘Ulumuha wa Mustalah’, cet. 4: 18. Beirut. Dar al-Fikr.

Krejcie, R.V.&Morgan, D.W.1970. Determing sample size for research activities, educational and psychological measurement. Dlm. Ahmad Munawar Ismail & Mohd Shahizan Ali (pnyt.) Memahami Kuantitatif & Kualitatif dalam Penyelidikan Pengajian Islam, Bangi: FPI Universiti Kebangsaan Malaysia.

Hartini Mohd Rafaie, Fairuzdzah AhmadLothfy, Nur Sha’adah Zainuddin, A. M. N. 2016. Pemakanan Sunnah : Pembuktian dari Sudut Saintifik.

al-Khatib, Muhammad 'Ajaj, 1993. al-Sunnah Qabla Tadwin. Beirut. Dar Fikir

Md Asham Ahmad, 2015. Persepsi dan Hakikat Pemakanan Sunnah. Norkumala Awang. Dlm: Antara Makanan Sunnah dan Sains. Kuala Lumpur. Institut Kefahaman Islam Malaysia.

Mohammad Aizat Jamaludin, Mohad Anuar Ramli, Suhaimi Ab. Rahman.t.th. Panduan Makanan Halal Haram Menurut Perspektif al-Quran : Analisis Terhadap Isu-isu Makanan Semasa.t.tpt

Mohammad Aizat Jamaludin, Mahmood Zuhdi Hj Ab. Majid, & Mohd Anuar Ramli, Nor Nadiha Mohd Zaki, S. A. R. & D. M. H.,2011. Realisasi Pandangan Fuqaha Tentang Makanan Berasaskan Nilai Saintifik Semasa. Seminar Hukum Islam Semasa VII, July, 1–15.

Mohd Anuar Ramli, Mohammad Aizat Jamaluddin, t.th, Kriteria Makanan Yang Baik dan Buruk Menurut Perspektif Kepenggunaan Islam. t.pt.

Mohd Asmadi Yakob, Mohd Yakub @Zulkifli Mohd Yusoff, Razzak, Monika @Munirah Abd. Razzak, Khader Ahmad, Nurulwahidah Fauzi, Khalijah Awang, Rozana Othman, Mohd Rais Uthman, Mohd Rais Mustafa, 2015. Kajian Turathiy 'Ilmiy Terhadap Buah-Buahan dan Herba yang Disebut dalam Al-Quran dan Al-Hadith. International Islamic Heritage Conference.

Mohd Farhan Md Ariffin, Khairul Azhar Meerangani, Muhamad Adam Abd Azid, Muhammad Ikhlas Rosele, 2020. Trend dan Kefahaman Masyarakat Muslim Terhadap Isu Produk Sunnah di Malaysia. Jurnal Ilmi. Jil.10: 4 -30.

Mohd Farhan Md Ariffin, Khader Ahmad, Sa'dan Man, 2018. Parameter Keselamatan Makanan Menurut Perspektif Hadith. Online Journal Research in Islamic Studies. Vo. 5 No. 1. 49-64. Universiti Malaya.

Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim, Muhammad Zaini Yahya, Muhammad Adib Samsuddin, Prinsip Makanan Dan Minuman Dalam Islam, t.th.

Mohd Izzat Abd Shukur, Mohd Farhan Ariffin, Mohd Anuar Ramli, A. R. A. H. , 2016. Penyalahgunaan Sunnah Nabi Dalam Pelabelan. t.pt

Mohd Majid Konting, 2005. Kaedah Penyelidikan. edisi ke-4. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Muhammad Tahmid Nur, M.Ag, t.th. Konsep Makanan Dalam Hukum Islam. t.tp. t.pt.

Mu'jam Mustalaha Hadisiah, 2012. Lisan Arab. t.pt. t.pt.

Othman Talib, 2016. SPSS Analisis Data Kuantitatif Untuk Penyelidik Muda. Bandar Baru Bangi: MPWS Rich Publication.

al-Qaradhawi, Yusuf. 1993. Halal wal Haram fil Islam, Maktabah Wahbah.

al-Qaradhawi, Yusuf. 2015. Halal & Haram dalam Islam (D. Z. M. Al-Bakri (Red)). Pustaka Cahaya Kasturi Sdn Berhad, Negeri Sembilan.

Al-Qaradhawi, Yusuf (terj.)(2006) Fikih Thaharah. Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar.

Al-Rabi’, al-Walid Khalid, t.th. Ahkam al-Atimah fi fiqh Islami. Dlm: Suhaimi Ab Rahman, Mohamad Aizat Jamaluddin. 2011. Halal Haram dalam Kepenggunaan Islam Semasa. Serdang. Universiti Putra Malaysia.

Sheikh M. Abdul Athi Buhairi, 2014. Buku Tafsiran Ayat-ayat, jil. 1. Alih bahasa, Penerbit al-Hidayah Publication Sdn. Bhd.

Siti Atikah Fauzi, Zul’Azmi Yaakob, Wan Haslan Khairuddin, 2018. Trend dan Sikap Masyarakat Terhadap Makanan Sunnah. Journal Fikiran Masyarakat.Vol. 6. No. 3. ISSN No. 2338-512X. Indonesia. Kemala Publisher.

Siti Fairuz Sujak, Noor Syahida Md Soh, Azizah Md. Kasah, Siti Zaleha Syafiee, Noraishah P. Othman, Rohaya Sulaiman, Nor Fazlin Uteh, Zuliana Zoolkefli, 2015. Pemahaman Serta Pengamalan dan Sunnah Pemakanan Warga Universiti Teknologi MARA (UiTM) Johor Kampus Pasir Gudang. International Islamic Heritage Conference.

Siti Sarah binti Izham, Khader bin Ahmad, Abdul Qayyum bin M Suhaimi, M. Y. Zulkifli Haji Mohd Yusoff, 2016. Salah Faham Terhadap Percampuran Makanan Berasaskan Sunnah : Analisis Berasaskan Fiqh Hadith. Kuala Lumpur, Universiti Malaya.

Sumaiyyah Mohd Tamizi, 2015. Tumbuhan Terpilih Menurut Perspektif Islam dan Sains Kesihatan. Tesis Sarjana. Kuala Lumpur. Universiti Malaya.

Ibn Kathir, Shaykh Safiur Rahman al-Mubarakpuri, 2003. Tafsir Ibn Kathir. Darussalam Publishers dan Distributors, Riyadh, Houston, New York, Lahore.

Abdullah bin Muhammad bin Abd Rahman bin Ishak al-Sheikh. 2004. Tafsir Ibnu Kathir. Tahqiq Lubab Tafsir Ibnu Kathir jil.1. Pustaka Imam as-Syafii, Indonesia.

Muhammad Nasib ar-Rifa’i Taisiru al-Aliyyul Qadir, 1989. Li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir. jil. 1. Maktabah Ma’rifat, Riyadh, 1989. Penterjemah Drs. Syihabuddin Cetakan Pertama. 1999-1420. Indonesia. Gema Insani Press.

Ibnu Kathir, 1981. Ringkasan Tafsir Ibnu kathir. Tahqiq: Mohd Ali Assabuni. jil.1. Beirut. Darul al-Quran al-Karim.

Ar-Rifa’i, Muhammad Nasib, Kemudahan dari Allah, Ringkasan tafsir Ibnu Katsir. 1999. Penterjemah: Syihabuddin, Jakarta: Gema Insani Press. Judul asal: Taisiru al-Aliyyul Qadir li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir ISBN 979-561-502-5

Al-Qurtubi, Muhammad ibn Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi. 2004. Tafsir al-Qurtubi. Jilid 1. Cetakan ke 2. Tahqiq: Salim Mustafa al-Badri. Beirut Labenon. Dar al-Kotob Al-Ilmiyah.

al-Qurtubi, Muhammad Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi. 1967. Jami’ al-ahkam al-Quran. Juz. 2. Cetakan ketiga. Mesir.Dar al-Kutub.

As-Sya’rawi, Ahmad Umar Hashim, 1961. Tafsir As-Sya’rawi. Jil. 2, Majma’ al-Buhus al-Islami, Al-Azhar, Akhbar al-Yaum

Sayyid Qutb, Asy-Syahid Sayyid Qutb Rahimullah, 2000. Tafsir Fi Zillal al-Quran. Terjemahan Yusof Zaky Haji Yacob. jil. 1. Cetakan 1. Kuala Lumpur. Pustaka Aman Press Sdn. Bhd. Kelantan dengan kerjasama Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam (YAPIEM).

Sayyid Qutb, 2000. Fizilal al-Quran, terjemahanan Yusoff Zaky Hj. Yacob, jil. 4. Kelantan. Pustaka Aman Press.

Al-Tabari. 1997. Jami’I BayanFi Ta’wil Qur’an. Dar al- Kutub.

At-Thabari, Imam Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, 2007. Tafsir Ath-Thabari Jami’ al-Bayan an Ta’wil Ayi Al-Quran. Tahqiq: Ahmad Abdurrazaq Al Bakri, Muhammad Adil Muhammad, Muhammad Abdul Lathif Khalaf, Mahmud Mursi Abd Hamid. Dar al-Salam, 2007. Penterjemah: Ahsan Askan: Pustaka Azzam, 2007

Al-Tirmizi, al-Imam, 1994. Sunan al-Tarmidhi. Jilid1-5. Beirut: Dar al-Fikr.

Imam Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, 2007. Tafsir Ath-Thabari, Jami’ al-Bayan an Ta’wil Ayi Al-Quran. Tahqiq: Ahmad Abdurrazaq Al Bakri, Muhammad Adil Muhammad, Muhammad Abdul Lathif Khalaf, Mahmud Mursi Abd Hamid; Dar al-Salam, 2007. Penterjemah : Ahsan Askan: Pustaka Azzam, 2007

Ibn Manzur, Jamal addin Muhammad bin Mukram al-Ansari. t.th. Lisan al-Arab. juz 17, t.tp.t.pt.

https://www.google.com/search?makanansunnah (Makanan Sunnah.) (2021).

https://kpkesihatan.com/2018/09/24/kenyataan-akhbar-kpk-[24 September 2018]

https://ms.oxforddictionaries.com/terjemah/bahasamelayubahasainggeris/makanan

https://www.merriam-webster.com/dictionary/food.(n.d.)

https://sihate.com/product/madu-bunga-habbatus-sauda/cara sesuai amalkan madu.

https://sihate.com/product/madu-bunga-habbatus-sauda/zaitun

https://sihate.com/product/madu-bunga-habbatus-sauda/habbatusauda

Wan Nasyaruddin Wan Abdullah, 2020. Selamat Pagi Malaysia (SPM), 6 Julai – 9 Ogos 2020. Pemakanan Sunnah Membuka Naratif Baru.

Wan Nasyaruddin Wan Abdullah, 2016. TV1. Selamat Pagi Malaysia (SPM): Bingkisan Apa itu Makanan Sunnah? Dipetik dari laman web:https//www.youtube.com/watch/20 April 2017 www.e-fatwa.gov.my.2016.JAKIM.

Zayn Kassam, Sarah E. Roinson, 2014. Springer Science. Encyclopedia of Food and Agricultural Ethics. t.tp

Az-Zuhaili, Wahbah, t.th. al-Fiqhal-Islami wa Adillatuhu. jil. 3. t.t


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


__________________________________________________________

Research Centre for al-Quran and al-Sunnah
Faculty of Islamic Studies
The National University Of Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +60 3 8921 4405 | Fax: +60 3 8921 3017
Email: alturathjournal@gmail.com

 

Copyright ©2016 Centre of Islamic Heritage Sustainability, UKM