Perbezaan Isu Al-Jarh Dan Al-Ghibah Menurut Disiplin Ilmu Sanad

Abu Dzar Ahmad, Mohammad Haafiz Aminuddin Mohd Azmi, Muhamad Razif Ahmad

Abstract


Perbezaan Isu Al-Jarh Dan Al-Ghibah Menurut Disiplin Ilmu Sanad

 

Al-Jarh wa al-Tacdil merupakan ilmu dan penilaian pakar dalam bidang hadis  yang menjustifikasi status perawi dalam kitab-kitab muktabar hadis. Kaedah dalam ilmu al-Jarh sememangnya berunsurkan kritikan penilai yang mengkritik perawi berdasarkan kriteria yang dinilai para nuqqad. Namun, masyarakat tidak didedahkan mengenai ilmu al-Jarh yang mengklasifikasi isu-isu berkaitan lafaz kritikan perawi di samping menerangkan masyarakat mengenai kritikan perawi itu dibenarkan agama. Justeru, untuk menarik perhatian orang awam isu al-Jarh perlu dirungkai melalui penjelasan pengkritik hadis dan menerangkan perbezaan dengan al-Ghibah. Oleh itu, artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif dan tematik berasaskan kajian kualitatif. Hasil kajian ini mendapati bahawa kepakaran para nuqqad bukan sekadar menghukum perawi dengan istilah al-Jarh tanpa alasan yang konkrit. Bahkan kritikan yang diungkap sebenarnya mempunyai objektif setiap pendekatan dalam kaedah bertujuan menjaga keabsahan sumber dalil di samping menyingkap para perawi dari sudut al-Dabt wa al-cAdalah. 

 

Difference Between The Issue Of Al-Jarh And Al-Ghibah According

To The Discipline of Sanad

 

Al-Jarh wa al-Tacdil is a science and expert assessment in the field of hadis that justifies the status of the narrator in the books of hadis muktabar. The method in the science of al-Jarh is indeed based on the critique of the evaluator who criticizes the narrator based on the criteria evaluated by the nuqqad. However, public views were not disclosed about science of al-Jarh on the classified issues related to the narrator next to explaining to the community about criticizes the narrator of religious justification. Thus, in order to attract the attention of the public the issues in al-Jarh need to be dissected through the explanations of hadis critics and make explains the difference with al-Ghibah. Therefore, this article using descriptive and thematic approaches based on qualitative research. The results of this study found that the expertise of the nuqqad is not just to punish the narrator with the term al-Jarh without concrete reason even the criticism expressed actually has an objective in each approach in the method aims to maintain the validity of the source of evidence while revealing the narrators from the point of view of al-Dabt wa al-cAdalah.

 


Full Text:

PDF

References


cAbd Allah Basmeih. 1983. Tafsir Pimpinan al-Rahman Kepada Pengertian al-Qur’an. Cet. Ke 6. Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri.

Al-Baghdadi, Ahmad bin cAli bin Thabit al-Khattib. 2010. Al-Kifayah fi Macrifah Usul cIlm al-Riwayah. Penilai: Mahir Yasin al-Fahl. Riyad: Dar Ibn al-Jauzi.

Al-Dhahabi, Mohamed Ahmed cUthman, Abu cAbd Allah. 2005. Al-Muqidhah. Penilai: cAbd al-Fattah Abu Ghudah. Syria (Halb): Maktabah al-Matbucah al-Islamiah.

Al-Dhahabi, Mohamed Ahmed cUthman, Abu cAbd Allah.1983. Siyar Aclam al-Nubala’. Penilai: Syucaib al-Arna’ut dan para penyelidik. Bayrut: Muassassah al-Risalah.

Al-Farmawi, cUmar Mohamed cAbd al-Muncim. 2005. Manar al-Sabil fi al-Jarh wa al-Ta’dil. Mesir: Maktabah al-Iman bi al-Mansourah.

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. 2003. Edisi Terj.: Panduan Mengawal Lisan Kenali Bahaya dan Kegelicirannya. Kuala Lumpur: Jasmin Enterprise.

Al-Judayc, Yusuf cAbd Allah. 1997. Tahrir cUlum al-Hadith. Mesir: Dar al-Hadith li Nasyr wa al-Tauzic.

Al-Khalili, Abu Yacla al-Khalili bin cAbd Allah. 1989. Al-Irsyad fi Macrifah cUlama’ al-Hadith. Penilai: Muhammad Sacid cUmar Idris. Riyad: Dar al-Rusyd.

Al-Loucknawi, Muhammad bin cAbd al-Hayy. 2008. Al-Rafc wa al-Takmil fi al-Jarh wa al-Tacdil. Penilai: cAbd al-Fattah Abu Ghudah. Riyad: Maktabah Ibn Taimiyah.

Al-Nawawi, Yahya bin Sharaf. 1930. Al-Minhaj fi Syarh Sahih Muslim bin Al-Hajaj. Penilai: Mohamed Tamer. Kaherah: Matbacah al-Masriyah bi al-Azhar.

Al-Nawawi, Yahya bin Sharaf. 1998. Riyad al-Salihin. Penilai: Syucaib al-Arna’ut. Bayrut: Muassassah al-Risalah.

Al-cOmoush, Ahmad Muhammad Falih. 2010. Al-Talatuf fi Lughah al-Qur’an al-Karim. Jordan: Universiti Al-Albayt.

Al-Qaradawi, Yusuf cAbd Allah. 1998. Al-Sunnah Masdaran li Macrifah wa al-Hadarah. Mesir Dar al-Syuruq.

Al-Razi, Abu Muhammad cAbd al-Rahman bin Abi Hatim. 1952. Al-Jarh wa al-Tacdil. India: Matbacah Majlis Da’irah al-Macarif al-cUthmaniyah (salinan kedua: Cetakan Bayrut: Dar Kutub al-cIlmiyah.

Al-Ramahramuzi, al-Hasan bin cAbd al-Rahman bin Khalad. 1982. Al-Muhaddith al-Fasil bayna al-Rawi wa al-Waci. Penilai: Muhammad cAjaj al-Khatib. Bayrut: Dar al-Fikr.

Al-Sakhawi, Muhammad bin cAbd al-Rahman bin Abi Bakr. 1986. Al-Aclan bi al-Tawbikh liman Dham Ahl al-Tarikh. Bayrut: Muassassah al-Risalah.

Al-Sakhawi, Muhammad bin cAbd al-Rahman bin Abi Bakr. 1990. Al-Mutakallimun fi al-Rijal. Penilai: cAbd al-Fattah Abu Ghudah. Syria (Halb): Maktabah al-Matbucah al-Islamiah.

Abu al-Falah, cAbd al-Hayy al-Hanbali. 1986. Syadharat al-Dhahab fi Akhbar man Dhahab. Penilai: cAbd al-Qadir al-Arna’ut dan Mahmud al-Arna’ut. Dimasyq: Dar Ibn Kathir.

Abu Mucadh, Tariq cAwad Allah. 2009. Syarh Lughah al-Muhaddith. Mesir: Maktabah Ibn Taimiyah.

Ahmad Kamilin Jamilin. 2016. Ilmu Jarh wa Ta’dil: Praktikal Dalam Kehidupan Muslim Dan Pendakwah. Kertas Kerja Home of Hadith “Cinta Hadith Wasilah Cinta Rasul”, hlm. 45-105. Selangor: Firdaus Press Sdn. Bhd.

Ali Imron. 2017. Dasar-Dasar Ilmu Jarh wa Ta’dil. Jurnal Studi Islam, Vol. 2, No. 2. Yoghyakarta: Universiti Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Faruq Hammadah. 2008. Al-Manhaj al-Islami fi al-Jarh wa al-Tacdil: Dirasah Manhajiah fi cUlum al-Hadith. Kaherah: Dar al-Salam li Nasyar wa al-Tauzic.

Fuad Anshori. 2002. Agenda Psikologi Islam. Yoghyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar.

Global Social Media Research Summary. 2020, di https://www.smartinsights.com/social-media-marketing/social-media-strategy/new-global-social-media-research/ (25 June 2020).

Hanaffie Hasin. 2015. Marwiyat Ismacil bin cAyyash fi al-Sunan al-Arbacah Dirasah Naqdiah Tatbiqiah fi Daw’ cIlm cIlal al-Hadith. Disertasi Sarjana Ilmu Wahyu dan Warisan Islam (Pengajian Quran dan Sunnah). Gombak: Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM).

Ibn Hajar al-cAsqalani, Ahmad bin cAli. 1984. Al-Nukat cala Kitab Ibn al-Salah. Penilai: Rabic bin Hadi al-Madkhali. Syria (Halab): Madinah: cImadah al-Bahth al-cIlm bi al-Jamicah al- Islamiah.

Ibn Hajar al-cAsqalani, Ahmad bin cAli. 1991. Taqrib al-Tahdhib. Penilai: Muhammad cAwwamah. Syria (Halab): Dar al-Rasyid.

Ibn Hajar al-cAsqalani, Ahmad bin cAli. 2002. Lisan al-Mizan. Penilai: cAbd al-Fattah Abu Ghudah. Syria (Halab): Maktab al-Matbucah al-Islamiah.

Ibn Daqiq al-cEid, Taqi al-Din Mohamed bin Ali al-Manfaluti.1977. Al-Iqtirah fi Bayan al-Istilah wa ma Udifa ila dhalika al-Ahadith al-Macdudah min al-Sihah. Penilai: Qahtan cAbd al-Rahman al-Duri, hlm. 453-454. Jordan: Dar al-cUlum.

Ibn Daqiq al-cEid, Taqi al-Din Mohamed bin Ali al-Manfaluti. 2008. Syarh al-Arbacin al-Nawawiah fi al-Ahadith al-Sahihah al-Nabawiah. Bayrut: Dar Ibn Hazm.cItr, Nur al-Din. 2007. Usul al-Jarh wa al-Tacdil wa cIlm al-Rijal. Tunisia: Dar al-Yamamah.

Ibn Kathir, Abu al-Fida’ Ismacil bin cUmar bin Kathir. 1997. Tafsir al-Qur’an al-cAdhim. Penilai:Sami bin Muhammad al-Salamah. Riyad: Dar Tayibah li Nasyr wa al-Tauzic.

Ibn Rajab al-Hanbali, Abu al-Farj, Zayn al-Din cAbd al-Rahman bin Syihab al-Din. 2001. Syarh cIlal al-Tirmidhi. Penilai: cAbd al-Rahim Sacid. Riyad: Dar al-cAsamah.

Ku Zaimah Che Ali dan Mardzelah Makhsin. 2019. Kesantunan Bahasa: Definisi dan Bahasa. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, Vol. 2, No. 1, hal. 81-101. Kuala Nerus: Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA).

Mafri Amir. 1999. Etika Komunikasi Massa dalam Pandangan Islam. Jakarta: Logos.

Muhamad Fairuz Ali dan Che Radiah Mezah dan Mohd Sukki. 2018. Kesantunan Bahasa dalam al-Quran: Satu Kajian Dari Perspektif Pendidikan Akhlak dalam Keluarga. Persidangan Antarabangsa Sains Sosial dan Kemanusiaan, Bil. 18, Vol. 1 (2019): hal. 78-87. Bangi: Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS).

Muhamad Taufik, MS., S.Salahuddin Suyurno, Ain Faezah, R., Mohd Shafie, A., Abdul Rauf, R. 2015. Elemen al-Hikmah Sebagai Manhaj Rabbaniyah Dalam Penulisan Dakwah Media Baharu. Memasyarakatkan Quran Mensejahterakan Ummah. Prosiding Seminar Wahyu Asas Tamadun. Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).

Muslim, Muslim bin al-Hajaj Abu al-Hasan. 2008. Sahih Muslim. Penyusun: Mohamed Tamer. Kaherah: Matbacah al-Madani bi Misr.

Onong, Uchjana Effendi. 2000. Dinamika Komunikasi. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Rida Dhakariya Mohamed. 2011. Al-Irsyad ila Kayfiah Dirasah al-Isnad. Mesir: Maktabah al-Iman bi al-Mansourah.

Shalabi, Ahmed. 1996. Mausucah al-Tarikh al-Islami. Mesir: Maktabah al-Nahdah al-Masriah.

Singapore Fake News Laws: Guide to POFMA (Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act), di https://singaporelegaladvice.com/law-articles/singapore-fake-news-protection-online-falsehoods-manipulation/ (4 July 2020).

Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: ALFABET.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


__________________________________________________________

Research Centre for al-Quran and al-Sunnah
Faculty of Islamic Studies
The National University Of Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +60 3 8921 4405 | Fax: +60 3 8921 3017
Email: alturathjournal@gmail.com

 

Copyright ©2016 Centre of Islamic Heritage Sustainability, UKM