Analisis Wacana Agama dan Globalisasi: Menyingkap Pendekatan al-Qardawi

Munif Zarirruddin Fikri Nordin, Mohd Shabri Yusof

Abstract


Analisis Wacana Agama dan Globalisasi:

Menyingkap Pendekatan al-Qardawi 

 

Karya Sheikh Yusuf al-Qardawi (2004) Khiṭābunā al-Islāmīy fī `Asr al-`Awlamaṯ (Wacana Islam Kita pada Era Globalisasi) merupakan respons dan pandangan beliau tentang impak globalisasi serta strategi penyelesaian yang sepatutnya diambil oleh masyarakat Islam. Oleh kerana pemikiran al-Qardawi bukan naratif agama semata-mata, maka terdapat ciri dan pendekatan linguistik dan bukan linguistik yang menjadi elemen teras wacana agama. Pemikiran beliau turut mengandungi gagasan pembentukan sebuah analisis wacana agama berteraskan epistemologi Islam. Apakah elemen teras wacana agama al-Qardawi tersebut? Bagaimanakah binaan gagasan dibentuk berdasarkan analisis wacana beliau? Artikel ini bertujuan (1) mengenal pasti elemen teras wacana agama dalam pemikiran al-Qardawi, dan (2) membina gagasan dan model analisis wacana agama berpandukan pendekatan al-Qardawi. Data kajian ini ialah lima belas ciri wacana agama yang diketengahkan dalam karya berkenaan. Kerangka teoretikal adalah berdasarkan empat elemen teras analisis wacana agama, iaitu praktis tauhid, ciri teks, praktis wacana dan praktis sosial. Dapatan kajian menunjukkan bahawa kesemua lima belas ciri dalam pendekatan wacana agama al-Qardawi mempunyai padanan dengan salah satu daripada keempat-empat elemen teras analisis wacana agama. Padanan tersebut memperlihatkan hampir terdapat keseimbangan antara elemen linguistik dengan bukan linguistik. Dapatan juga menunjukkan bahawa pendekatan wacana agama al-Qardawi merupakan satu gagasan yang membentuk satu model analisis wacana agama, khususnya dalam linguistik, yang menawarkan interpretasi yang lebih kukuh kepada model analisis wacana agama sedia ada dalam menganalisis isu-isu agama kontemporari.

 

Religious discourse analysis and globalization: Exploring al-Qardawi’s Approach

 

Khiṭābunā al-Islāmīy fī `Asr al-`Awlamaṯ (Our Islamic discourse in the globalization era) is al-Qardawi’s views on the impact of globalization and his proposed solutions for the Muslim community. Al-Qardawi’s thoughts are not merely narratives but include various linguistic and non-linguistic elements which form the foundation of a religious discourse. His thoughts are reflective of a religious discourse anchored in Islamic epistemology. What are the fundamental elements of al-Qardawi’s religious discourse? How are ideas shaped and moulded in the discourse? This article aims at (1) identifying the fundamental elements of religious discourse in al-Qardawi’s thoughts, and (2) developing a religious discourse analysis model based on al-Qardawi’s approach. The data of this study comprises fifteen religious discourse features highlighted in Khiṭābunā al-Islāmīy fī `Asr al-`Awlamaṯ. The theoretical framework is based on four fundamental elements of religious discourse analysis, namely, tauhid, texts features, discourse practice and social practice. The findings show that all fifteen features in al-Qardawi’s discursive approach match one of the four fundamental elements of religious discourse analysis. The match reveals that there is almost a balance between the linguistic and non-linguistic elements. The findings also show that al-Qardawi’s religious discourse approach may contribute to the development of a useful discourse analysis model for religious discourse in the field of linguistics. The proposed model could offer better interpretations and complement existing religious discourse analysis models, particularly for the analysis of contemporary religious issues.    


Full Text:

PDF

References


Abdul Karim Zaidān (1987). Usūl al-Da`wat. Beirut: Mu’assasaṯ al-Risālat.

Fairclough, N. (1995). Media Discourse. London: Edward Arnold.

Fairclough, N. (2010). Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language. Second Edition London: Routledge.

Farah Farhana Rosli, Mohd Anuar Ramli, Nordiana Asra A. Rahim dan Noraziah Ahmad Nadzim (2015). Cabaran Globalisasi dalam Memahami Keperluan Waqi’ Kehidupan dan Pendidikan Islam: Satu Sorotan. Prosiding Seminar Kebangsaan Pendidikan Negara Kali Ke-5, 447-458.

Kamus Dewan (2000). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Huntington, S. P. (1993). The Clash of Civilizations? In Foreign Affairs, Summer 72 (3), pp. 22-49.

Idris Aman dan Kamila Ghazali (2016). Prawacana. Dalam Idris Aman dan Kamila Ghazali (Eds.) Praktis Analisis Wacana (hal. xiii-xviii), (. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Jones, R. H. (2012). Discourse Analysis: A Resourse Book for Students. London: Routledge.

Jørgensen, M. W. dan Phillips, L. (2002). Discourse Analysis as Theory and Method. London: SAGE Publications Ltd.

Lim Kim Hui dan Har Wai Mun (2007). Globalisasi, Media dan Budaya: Antara Hegemoni Barat dengan Kebangkitan Asia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mahmud ‘Akasyah (2005). Al-Khiṭāb al-Siyāsiy: Dirāsaṯ Lughawiyyaṯ Taṭbiqiyyaṯ fī Daw’ Naẓariyyaṯ al-Ittiṣāl. Kaherah: Dār al-Nasyr li al-Jāmi’āt.

Mahmud ‘Akasyah (2014). Taḥlīl al-Khiṭāb fī Daw’ Aḥdāth al-Lughaṯ: Dirāsaṯ Taṭbiqiyyaṯ li Asālib al-Ta’thīr wa al-Iqnā’ al-Hijājiy fi al-Khiṭāb al-Nuswiy fī al-Qur’ān al-Karīm. Kaherah: Dār al-Nasyr li al-Jāmi’āt.

Munif Zarirruddin Fikri Nordin (2015). ‘Ilm al-Tafsir and Critical Discourse Analysis: A Methodological Comparison. GEMA Online Journal of Language Studies, 15(1), 129-142.

Munif Zarirruddin Fikri Nordin (2016). Analisis Wacana Agama dan Permasalahan Metodologi. Dalam Dalam Idris Aman dan Kamila Ghazali (Eds.) Praktis Analisis Wacana (hal. 133-147). Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Mustafa Daud (2002). Cabaran Tamadun Islam pada Alaf Baru di Malaysia. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Noddings, N. (2010). Moral Education in an Age of Globalization. Educational Philosophy and Theory, 42(4), 390-396.

Osman Bakar (2008). Pengaruh Globalisasi Terhadap Peradaban. Jurnal Peradaban, Jilid 1, 2008, 1-16.

Oxford Bibliographies (2018). Yusuf al-Qaradawi. Capaian pada 16 November 2021 daripada https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780195390155/obo-9780195390155-0098.xml

Al-Qardawi, Yusuf (1995). Al-Islām Hadāraţ al-Ghad. Kaherah: Dār al-Syurūq.

Al-Qardawi, Yusuf (2001). Islam dan Globalisasi Dunia. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

Al-Qardawi, Yusuf (2004). Khitābunā al-Islāmīy fī `Asr al-`Awlamat. Kaherah: Dār al-Syurūq.

Al-Sabuniy, Muhammad Ali (1979). Ṣafwaṯ al-Tafāsīr. Kaherah: Dār al-Sābūnīy.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


__________________________________________________________

Research Centre for al-Quran and al-Sunnah
Faculty of Islamic Studies
The National University Of Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +60 3 8921 4405 | Fax: +60 3 8921 3017
Email: alturathjournal@gmail.com

 

Copyright ©2016 Centre of Islamic Heritage Sustainability, UKM