Pendekatan Lataif al-Quraniyyah dalam Surah-Surah Madaniyyah melalui kitab Tafsir Sofwah al-Tafasir oleh Syeikh ‘Ali al-Sobuni

Muhammad Uzair Izham, Ahmad Fakhrurrazi Mohammed Zabidi

Abstract


Surah-surah Madaniyyah mempunyai ayat-ayat yang lebih panjang kerana kandungannya yang memberikan penjelasan terhadap hukum-hakam secara terperinci di samping turut memberi tekanan akan aspek keimanan dan akhlak. Adapun, dalam memahami tafsiran ayat al-Quran, Tafsir Sofwah al-Tafasir karya Syeikh ‘Ali al-Sobuni adalah salah satu karya kontemporari yang unik dengan mengetengahkan aspek lataif iaitu kehalusan makna secara tersusun. Kajian ini adalah bertujuan mengenalpasti tema lataif yang terdapat dalam surah-surah Madaniyyah. Reka bentuk kualitatif menggunakan pendekatan analisis kandungan terhadap Kitab Sofwah al-Tafasir Cetakan ke-6 oleh Dar al-Sobuni menjadi metode kajian. Hasil kajian mendapati, terdapat tiga tema utama lataif iaitu aspek mukjizat bahasa, tarbawiyyah dan pemantapan iman selain tema sampingan seperti hikmah hukum dan tafsiran tambahan. Tema-tema ini didatangkan dalam bentuk tafsiran kepada ayat, penyebutan riwayat hadith atau cerita. Adapun tema yang dominan disebutkan adalah tarbawiyyah diikuti pemantapan iman dan mukjizat bahasa. Kesimpulan dari kajian ini ialah lataif merupakan aspek yang perlu diketengahkan dalam kalangan masyarakat kerana dilihat mampu menambah nilai terhadap penghayatan al-Quran bukan sekadar pada kefahaman ilmu berkaitan syariat yang terdapat di dalamnya tetapi juga kesedaran jiwa melalui proses pendidikan hati.

 

Madaniyyah surahs have more verses because the surahs provided a detail explanation of the laws as well as emphasizing the aspects of faith and morality. Meanwhile, in understanding the interpretation of the verses of the Qur'an, Sofwah al-Tafasir by Sheikh ‘Ali al-Sobuni is one of the unique contemporary exegesis that highlight the aspect of lataif, namely the subtlety of meaning in an organize manner. This study aims to identify the theme of lataif found in the Madaniyyah surahs. Qualitative design using a content analysis approach to the Book of Sofwah al-Tafasir 6th Edition by Dar al-Sobuni became the research method. The results of the study found that there are three main themes of lataif, namely the aspect of language miracles, Islamic education and strengthening of faith as well as side themes such as legal wisdom and additional interpretation. These themes come in the form of interpretations of verses, narration of hadith or stories. The dominant theme mentioned is Islamic education followed by the strengthening of faith and the miracle of language. The conclusion from this study is that the lataif is an aspect that needs to be highlighted in society because it is seen to be able to add value to the appreciation of the Qur'an not only on the understanding of knowledge related to the Shari'ah contained in it but also the awareness of the soul through the process of educating the heart.


Full Text:

PDF

References


Abbas, Fadl Hassan. 2007. محاضرات في علوم القرآن. Amman: Dar al-Nafais.

Ahli Hadith, Multaqa. t.th. Muntada Tarajum Ahl Ilm Al-Mu’asirin. https://al-maktaba.org/book/31616/78431.

Ahmad Fakhrurrazi, Zabidi. 2017. Konsep Lataif Al-Quran oleh Imam Fakhr al-Din al-Razi dalam Mafatih al-Ghaib. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Al-Asfahani, Raghib. 1991. Mufradat Fi Gharib Al-Quran. Beirut: Dar al-Qalam.

Al-Jurjani, ‘Ali bin Muhammad. 1983. Al-Ta’rifat. Lubnan: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Khalidi, Solah Abdul Fatah. 1992. لطائف قرآنية. Edisi ke-1. Dimasq: Dar al-Kalam.

Al-Qardawi, Yusuf. 2000. كيف نتعامل مع القرأن. Beirut: Ḍār āl-Ṣyūrūq.

Al-Razi, Zainuddin. 1999. Mukhtar Al-Sihah. Beirut: Al-Maktabah al-’Asriyyah.

Al-Sobuni, Ali. 2008. التبيان في علوم القران- محمد علي الصابوني. Dimasyq: Dar al-Ihsan.

Al-Sobuni, Muhammad Ali. 2017. Sofwah Al-Tafasir. Dimasyq: Dar al-Sobuni.

Al-Zabidi, Murtada. t.th. Taj Al-Urus. Beirut: Dar al-Hidayah.

Al-Zarkasyi, Badruddin. 1957. Al-Burhan Fi Ulum Al-Quran. Beirut: Dar al-Ma’rifah.

Al-Suyuthi, Jalal ad-Din. 2008. Al-Itqan Fi ’Ulum Al-Qur’an. Damascus: Resalah Publishers.

Audah, Salman. 2014. Ma’a Allah. Kaherah: Dar al-Salam.

Dubai, Goverment. t.th. Dubai international holy quran award. http://www.quran.gov.ae/index.php?option=com_content&view=article&id=129&Itemid=575.

Fuad Abdul Baqi, Muhammad. 2007. Mu’jam Mufahras Li Alfaz Al-Quran Al-Karim. Kaherah: Dar al-Hadith.

Ibn Faris, Ahmad. 1979. Maqayis Al-Lughah. Al-Qahirah: Dar al-Fikr.

Ibn Manzur, Muhammad bin Mukram. t.th. Lisan Al-’Arab. Beirut: Dar Sadir.

Ibrahim Mustafa, Ahmad Ziyat, Hamid Abd Kadir, Muhammad Najar. t.th. Mu’jam Al-Wasit. Kaherah: Dar al-Dakwah.

Iyazi, Muhammad Ali. 1966. المفسرون، حياتهم ومنهجهم. Tehran: Muassasah al-Tiba'ah wa al-Nasyr.

Katibi, Adnan. 2021. Rabitah ulama’ suriyyin. https://islamsyria.com/ar/محمد-علي-الصابوني/التراجم.

Maisarah Thulhuda Mat Jafri, Mohd Faizulamri Mohd Saad, Sabri Mohamad. 2018. Keutamaan Amalan Tadabbur al-Quran terhadap Pelajar Tahfiz. Jurnal al-Turath; Vol. 3, No. 2; 16-21.

Manna’ Khalil al-Qattan. 2000. Mabahith Fi Ulum Al-Quran. al-Qahirah: Maktabah al-Maa’rif li Nashr wa Tauzi’.

Nur Zakiah Najihah Bahar, Ahmad Fakhrurrazi Mohammed Zabidi & Muhd najib Abdul Kadir. 2019. Interaksi Sosial dalam Tafsir al-Azhar: Tinjauan Awal Terhadap Surah Madaniyah. Jurnal al-Turath; Vol. 4, No. 2; 68-74.

Mukhtar, Ahmad. 2008. Mu’jam Al-Lughawiyyah Al-Mua’sarah. al-Qahirah: ’Alim al-Kitab.

The Royal Islamic Strategic Studies Centre. 2021. The world most influence muslim. https://themuslim500.com/profiles/sheikh-mohammad-ali-al-sabouni/.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


__________________________________________________________

Research Centre for al-Quran and al-Sunnah
Faculty of Islamic Studies
The National University Of Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +60 3 8921 4405 | Fax: +60 3 8921 3017
Email: alturathjournal@gmail.com

 

Copyright ©2016 Centre of Islamic Heritage Sustainability, UKM