Tadabbur al-Quran menurut Sidi Zarruq (w.899H) di dalam al-Nasihah al-Kafiyah

Mohammad Syafiq Ismail

Abstract


Kajian ini berusaha untuk menampilkan konsep tadabbur al-Quran menurut seorang ulama dan sufi terkenal Sidi Zarruq al-Fasi (w.899H) di dalam kitabnya berjudul al-Nasihah al-Kafiyah. Kajian ini menggunakan analisis isi induktif terhadap teks Sidi Zarruq yang tersebut. Di dalam kitab ini, beliau telah meletakkan tiga syarat asas bagi tadabbur al-Quran, untuk menjamin proses tadabbur yang berjaya. Tiga syarat tersebut ialah mengetahui gharib al-Quran dan hukum-hakamnya yang wajib dilaksanakan, tidak mengehadkan kefahaman kepada tafsir yang mahfuz (ma’tsur) sahaja dan memerhatikan setiap ayat al-Quran mengikut kesesuaiannya: Zahir, Batin, Hadd dan Matla’.  Sidi Zarruq berpendapat bahawa tadabbur al-Quran yang berjaya merupakan tanggungjawab yang mesti dilaksanakan setiap muslim terhadap al-Quran.

 

This study seeks to unravel the concept of tadabbur al-Quran according to a famous scholar and sufi Sidi Zarruq al-Fasi (d.899H), in his book entitled al-Nasihah al-Kafiyah. This study uses inductive content analysis of the Sidi Zarruq’s text as stated before. In this book, he has laid down three basic conditions for tadabbur al-Quran, to ensure a successful tadabbur process. The three conditions are; to know the gharib of the Qur'an and its teachings that must be practiced, not to limit the understanding to the tafsir that is mahfuz (matsur), and to observe each verse of the Qur'an according to its suitability: Zahir, Batin, Hadd and Matla '. Sidi Zarruq argues that successful tadabbur of the al-Quran is a responsibility that every Muslim must perform towards the al-Quran.


Full Text:

PDF

References


al-Quran al-Karim.

Ahmad. 2001. Musnad Ahmad. Damsyik: Muassasah al-Risalah.

Muslim. 2006. Sahih Muslim. Riyadh: Dar Taibah.

Ibn Abd al-Barr. 1980. al-Tamhid. Morocco: Wizarah al-Auqaf wa al-Syu’un al-Islamiyah.

Abu Madyan, Muhammad bin Ahmad. 2013. al-Mawarid al-Sofiyah min Syarh al-Nasihah al-Kafiyah. Casablanca: Markaz al-Turats al-Tsaqafi al-Maghribi.

al-Asfahani, al-Raghib. 1991. al-Mufradat fi Gharib al-Quran. Damsyik: Dar al-Qalam.

al-Baidhawi. t.th. Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta’wil. Beirut: Dar al-Fikr.

al-Buqa’i, Burhanuddin. 1994. Nazm al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

al-Jurjani, Syarif. 1987. al-Ta’rifat. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

al-Khudairi, Muhammad. 2013. al-Siraj fi Gharib al-Quran. Riyadh: Kursiy al-Quran al-Karim wa Ulumuh - Univ. King Saud.

al-Lahim, Khalid. 2016. Mafatih Tadabbur al-Quran wa al-Najah fi al-Hayat. Riyadh: Maktabah Dar al-Minhaj.

al-Maidani, Abd Rahman Habbanakah. 1980. Qawaid al-Tadabbur al-Amtsal li Kitabillah azza wa jalla’. Beirut: Dar al-Qalam.

al-Sabt, Khalid. 2016. al-Khulasah fi Tadabbur al-Quran. Riyadh: Dar al-Hadharah.

al-Tabari, Muhammad. 2012. Tafsir al-Tabari. Kaherah: Dar al-Salam.

al-Wahbi, Fahd. 2019. Tadabbur al-Quran: Konsep, Cara dan Hikmahnya. Kuala Lumpur: ABIM Press.

al-Zarkasyi, Badruddin. 2013. al-Burhan fi Ulum al-Quran. Kaherah: Dar Ibn al-Jauzi.

Hamid, M.A.A. 2019. Tadabbur Surah Yusuf. Kuala Lumpur: Telaga Biru.

Ibn Faris, Ahmad. 2001. Mu’jam Maqayis al-Lughah. Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-Arabi.

Ibn Utsaimin, Muhammad bin Soleh. 2008. Usul fi al-Tafsir. Riyadh: Dar Ibn al-Jauzi.

Ibn Zakri, Abd al-Rahman. 2016. Syarh al-Nasihah al-Kafiyah. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Ismail, Mohammad Syafiq. Kata Pengantar Penterjemah. Dalam al-Wahbi, Tadabbur al-Quran: Konsep, Cara dan Hikmahnya. Kuala Lumpur: ABIM Press.

Khalil, A.M. 2017. Awwal Marrah Atadabbaru al-Quran. Kuwait: SB Integrated Advertising Solutions.

Khusyaim, Ali Fahmi. 2002. Ahmad Zarruq wa al-Zarruqiyah. Beirut: al-Madar al-Islami.

Rahman, Syaari et al. 2019. Membumikan Tadabbur. Bangi: Tadabbur Centre.

Rahman, Syaari. 2020. Kompas 114. Kajang: Paradigma Ibrah.

Yasin, Hikmat Basyir. 2004. Manhaj Tadabbur al-Quran al-Karim. Riyadh: Dar al-Hadharah.

Zabidi, Ahmad Zahiruddin. 2019. Tadabbur Hikmah Juzuk ‘Amma. Batu Caves: PTS.

Zarruq, Ahmad. 1985. Hikam Ibn Ataillah: Syarh al-Arif Billah al-Syeikh Zarruq. Kaherah: Muassasah Dar al-Sya’b.

Zarruq, Ahmad. 1993. al-Nasihah al-Kafiyah liman Khassahu Allah bil ‘Afiyah. Riyadh: Maktabah al-Imam al-Syafi’ie.

Zarruq, Ahmad. 2006. Syarh Zarruq ala Matn al-Risalah. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Zarruq, Ahmad. 2021. Nasihat Demi Kitabullah (ebuku). terj. Mohammad Syafiq bin Ismail. Kuala Lumpur: ABIM Press. Pautan: https://bit.ly/3khJxGH (akses terakhir: 22.8.2021)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


__________________________________________________________

Research Centre for al-Quran and al-Sunnah
Faculty of Islamic Studies
The National University Of Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +60 3 8921 4405 | Fax: +60 3 8921 3017
Email: alturathjournal@gmail.com

 

Copyright ©2016 Centre of Islamic Heritage Sustainability, UKM