Peranan Murabbi Terhadap Pembangunan Dan Pembentukan Akhlak Remaja

Siti Aisyah Kamaruddin, Latifah Abdul Majid

Abstract


Abstrak

Artikel ini bertujuan membentangkan hasil kajian peranan murabbi terhadap pembangunan dan pembentukan akhlak remaja di Rumah Pengasih Warga Prihatin. Memandangkan keruntuhan akhlak yang berleluasa pada hari ini, maka RPWP menubuhkan satu badan kebajikan untuk membela nasib remaja yatim atau yatim piatu yang mempunyai masalah sosial untuk diberi perlindungan dan pendidikan akhlak yang baik oleh murabbi dan murabbiah di RPWP. Tujuan utama kajian ini adalah untuk pengenalpasti peranan murabbi terhadap pembangunan dan pembentukan akhlak remaja. Tinjauan dibuat terhadap 56 sampel remaja dengan menggunakan instrumen soal selidik yang disahkan kandungannya oleh panel rujukan pakar. Tahap nilai kebolehpercayaan alpha Cronbach Bahagian B dalam soal selidik adalah sangat tinggi iaitu (0.933). Pengumpulan data dianalisis dengan menggunakan Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 22.0, dan penganalisisan data adalah secara analisis deskriptif berdasarkan peratusan min, sisihan piawai, dan interpretasi min. Dapatan kajian ini menunjukkan peranan murabbi terhadap pembangunan dan pembentukan akhlak remaja pada tahap sederhana tinggi. Walau bagaimanapun, peranan yang diterapkan oleh murabbi dapat memberikan kesan yang positif dalam kehidupan responden. Implikasi kajian ini merumuskan bahawa peranan murabbi terhadap pembentukan akhlak remaja turut menyumbang kepada pembentukan akhlak remaja yang unggul berlandaskan al-Quran dan al-Sunnah.

Kata kunci: Murabbi, pembangunan, pembentukan, akhlak, remaja

 

Abstract

This article is written to acknowledge the study of teacher in the development and the formation of moral among teenagers in Rumah Pengasih Warga Prihatin. The significant deterioration of morality is worsen day by day, therefore RPWP has established a charity to defend the fate of the teenage orphans which has social problems to be given refuge and moral education by good teachers in RPWP. The main purpose of the study is to identify the role of the teacher in the development and the formation of moral among teenagers. A scout has been made towards a 56 sample of teenagers with the usage of questionnaire instrument which its contents has been identified by the reference of expert panel. The stage value alpha Cronbach of its trustworthiness in part B of the questionnaire is high (0.933). The data analysis is collected through Statistical Package for the Sosial Sciences (SPSS) 22.0, and the analysis of the data is used descriptively based on the percentage of the mean, standard deviation and the interpretation of mean. The final result of study shows the role of the techers in the development and the formation of the moral among teenagers are moderately significant. Nevertheless, the role of the teacher gives positive impact in the life of respondents. The implication of the study signified that the role of the teacher in the formation of moral among teenagers subsequently affect the formation of moral among excellent teenagers based on teachings of al-Qur’an and al-Sunnah.

Keywords: Teacher, development, formation, akhlaq, teenager


Full Text:

PDF

References


Ahmad Esa, Zarina @ Siti Aishah Abd Aziz & Nurul Haerani Mohamad. 2011. Pengintegrasian Latihan Vokasional Masakan dan Pendidikan Islam di Pusat Pemulihan Akhlak Remaja. Jurnal Pendidik dan Pendidikan, 1–16.

Ahmad Munawar Ismail & Mohd Nor Shahizan Ali. 2015. Mengenali Kuantitatif & Kualitatif dalam Penyelidikan Pengajian Islam. Universiti kebangsaan malaysia.

Ahmad Tarmizi Abu Bakar & Ab. Halim Tamuri. 2013. Guru Pendidikan Islam (GPI) Sebagai Pendidik dan Daie Sepanjang Zaman: Satu Analisis. Fakulti Pendidikan. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Azizah Mat Rashid & Nor ‘Adha Abd Hamid. 2014. Undang-Undang Jenayah Syariah: Suatu Sorotan Berhubung Kesalahan Akhlak. Kolej Universiti Islam Kebangsaan.

Azlina Muhammud. 2012. Penghuni Raudhatus Sakinah: Kajian Terhadap Latar Belakang dan Faktor Salahlaku. Tesis Ijazah Sarjana Usuluddin. Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur.

Azyyati Mohd Nazmi, Fariza Md. Sham & Salasiah Hanin Hamjah. 2013. Ciri-ciri Remaja Berisiko: Kajian Literatur. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Kamarul Azmi Jasmi, Abd Halim Tamuri & Mohd Izham Mohd Hamzah. 2009. Sifat Dan Peranan Keperibadian Guru Cemerlang Pendidikan Islam (GCPI) dan Hubungannya Dengan Motivasi Pelajar. Jurnal Teknologi. Universiti Teknologi Malaysia.

Noor Hafizah Mohd. Haridi & & Fakhrul Adabi Abd. Kadir. 2015. Program Agama di Institusi Pemulihan Akhlak Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) : Analisis Permasalahan. Jurnal Tinta Artikulasi Membina Ummah, 1(1), 87–100.

Rabiahtul Adauwiyah Arifin. 2014. Pembentukan Keluarga Ideal Menurut Islam dalam Kalangan Ibu Tunggal di Yayasan Pembangunan Keluarga Terengganu. Tesis Ijazah Sarjana. Fakulti Pengajian Islam. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Shuhada Mansor. 2015. Statistik Moral Remaja Kita. Harian Metro. 11 Mac.

Wan Nor Adibah Binti Wan Ahmad. 2015. Pembentukan Jati Diri Muslim Melalui Pengamalan Modul Sahsiah Unggul Murid di Hulu Langat dan Sepang, Selangor. Tesis Ijazah Sarjana. Fakulti Pengajian Islam. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Yuseri Ahmad, Sapora Sipon & Marina Munira Abdul Mutalib. 2010. Peranan Kerohanian dalam Menangani Gejala Dadah. Jurnal Antidadah Malaysia. 11: 137-154.

Zaharah Hussin. 2005. Mendidik Generasi Berakhlak Mulia: Fokus Peranan Guru Pendidikan Islam. Fakulti Pendidikan. Universiti Malaya.

Zainudin Sharif & Norazmah Mohamad Roslan. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Remaja Terlibat dalam Masalah Sosial di Sekolah Tunas Bakti, Sungai Lereh, Melaka. Universiti Teknologi Mara Melaka.

Zulkifli Mohd Yusoff. 2004. Gejala Sosial dalam Komuniti: Satu Sorotan Penyelesaian dari Perspektif Wahyu. Universiti Utara Malaysia.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


__________________________________________________________

Research Centre for al-Quran and al-Sunnah
Faculty of Islamic Studies
The National University Of Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +60 3 8921 4405 | Fax: +60 3 8921 3017
Email: alturathjournal@gmail.com

 

Copyright ©2016 Centre of Islamic Heritage Sustainability, UKM