Peranan Tulisan Jawi Dalam Penulisan Hadith Di Nusantara

Siti Zahidah Kosran, Latifah Abdul Majid, Ahamad Asmadi Sakat

Abstract


Abstrak

Hadith terus berkembang hingga ke Nusantara. Namun ia telah melalui suatu proses perkembangan yang panjang. Kedatangan hadith bermula seiring dengan kemasukan Islam untuk menggantikan kepercayaan Hindu-Buddha. Manakala, tulisan Jawi mula diperkenalkan untuk menggantikan tulisan Jawa Kuno dan Palava. Tulisan ini semakin tersebar penggunaannya sehingga muncul kitab-kitab Jawi. Oleh itu, kajian ini mempunyai signifikan yang tinggi. Pertama, untuk mengenal pasti sejauh mana tulisan Jawi memberi kesan terhadap aktiviti penulisan hadith. Kedua, mengetengahkan karya-karya terjemahan hadith dalam tulisan Jawi yang dihasilkan oleh para ulama Nusantara. Kaedah analisis kandungan terhadap beberapa dokumen yang berkaitan telah digunakan bagi mendapatkan data dan dianalisis secara persejarahan. Kajian mendapati  tulisan Jawi dalam aktiviti penulisan hadith di Nusantara adalah sebagai bahasa ilmu dan alat terjemahan hadith-hadith. Tulisan Jawi memainkan peranan penting dalam penghasilan kitab-kitab terjemahan Bahasa Arab ke Bahasa Melayu. Ia memudahkan masyarakat yang tidak memahami Bahasa Arab untuk memahami ajaran agama melalui pembacaan.

Kata kunci: Nusantara, Tulisan Jawi, bahasa ilmu, terjemahan, penulisan  hadith.

 

Abstract

The Hadith sciences emerged into the Malay Archipelago and it has gone through a long process of development. The establishment of the hadith sciences along with the emergence of Islam that replace the Hindu-Buddhist beliefs. Meanwhile, Jawi scripts were introduced to replace the Old Javanese and Palava scripts. Hence, this study has significant. Firstly, to identify the extent that which the Jawi scripts affect the writing of the hadiths. Secondly, to emphasize the translation works of the Jawi scripts were produced by the Malay Archipelago’s scholars. Content analysis method is applied in several related documents as well as historical method. The result demonstrates that the role of Jawi writing in the writing activities of the hadith in the Malay Archipelago dominated as a language science and a tool in translation of hadiths.   Apparently,  Jawi’s   writing   plays an   important   role in   the   production   of Arabic translation books into Malay. It facilitates people who do not understand Arabic to understand the teachings of   religion.

Keywords: Malay Archipelago, Jawi writing, language science, translation, hadith sciences.


Full Text:

PDF

References


Al-Quran al-Karim.

Al-Qurtubi, Muhammad ibn Ahmad. 2009. Tafsir al-Qurthubi Juz cAmma. Penerjemah, Fathurrahman, Ahmad Hotib, Nashirul Haq. Jakarta : Pustaka Azzam.

Fauzi Deraman. 1998. Karya-karya hadith dalam tulisan jawi. Jurnal Usuluddin 7(7): 163-174.

Fauzi Deraman, Ishak Hj Suliaman & Faisal Ahmad Shah. 2010. Pengajian Hadith Di Malaysia: Tokoh-Karya-Institusi. Kuala Lumpur: Jabatan al-Qur’an dan al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

Mahayudin Hj. Yahaya. 1994. Naskhah Jawi Sejarah Dan Teks. Jilid 1. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mahayudin Hj. Yahaya. 1998. Islam Di Alam Melayu. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mazlan Ibrahim, Haziyah Hussin & Latifah Abdul Majid. 2012. Warisan Hadis Ulama Nusantara. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mohd Farid Ravi Abdullah. 2011. Syeikh Abdullah Basmeih bin Muhammad Basmeih: Kajian Terhadap Mastika. Jurnal Hadis 1(1): 65-85.

Mohd Farid Ravi Abdullah & Haziyah Hussin. 2012. Syeikh Abdullah Basmeih Muhammad Basmeih (1913-1966) dan Kitab Mastika Hadis. Dlm. Mazlan Ibrahim, Haziyah Hussin & Latifah Abdul Majid (pnyt.). Warisan Hadis Ulama Nusantara, 141-155. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mohd Alwee Yusoff. 1998. Pengaruh Islam terhadap teks Melayu dan undang-undang Melayu. Jurnal Syariah 6(1): 97-108.

Najahudin Lateh & Siti Noorbiah Md Rejab. 2013. Penghasilan Karya Hadith Dalam Tulisan Jawi: Tumpuan Kepada Sumbangan Ulama Acheh Dalam Manuskrip MS 1042 dan MSS 2068. Seminar Serantau Kajian Manuskrip Melayu dan Kearifan Tempatan, hlm. 157-170.

Rosni Wazir. 2014. Sorotan terhadap perkembangan karya-karya Islam dan hadis di Nusantara. Kertas Kerja Seminar Serantau Peradaban dan Pemikiran Islam (RECIT 2014). Anjuran Pusat Pengajian Teras, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Kuala Lumpur, 27-28 Oktober.

Shukri Ahmad. 2001. Pendekatan karya ulama tradisional di Kedah: Tumpuan kepada karya-karya jawi Tuan Guru Haji Abu Bakar Palestin Hanafiah Taib al-Qadhi (1908-1998M), Jurnal Usuluddin 13(13): 95-114.

Wan Suhaimi Wan Abdullah. 2005. Kajian Manuskrip Al-Mu’tabar fī al-Hikmah (Kitab al-Nafs) Karangan Abū Barakāt al-Baghdadī (547H/1152M): Ke Arah Suatu Kaedah Suntingan Ilmiah Warisan Manuskrip Melayu-Islam. Jurnal Afkar 6(6): 273-304.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


__________________________________________________________

Research Centre for al-Quran and al-Sunnah
Faculty of Islamic Studies
The National University Of Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +60 3 8921 4405 | Fax: +60 3 8921 3017
Email: alturathjournal@gmail.com

 

Copyright ©2016 Centre of Islamic Heritage Sustainability, UKM