Perbahasan Isu Isra’iliyyat dalam Corpus al-Isra’iliyyat wa al-Mawdu’at fi Kutub al-Tafsir oleh Shaykh Abu Shahbah (1914-1983)

Ahmad Yunus Mohd Noor, Zahidah Zainal Abidin

Abstract


Perbahasan Isu Isra’iliyyat dalam Corpus al-Isra’iliyyat wa al-Mawdu’at fi Kutub al-Tafsir oleh Shaykh Abu Shahbah (1914-1983)

Abstrak

Kitab al-Isra’iliyyat wa al-Mawdu’at fi Kutub al-Tafsir merupakan sebuah karya agung Shaykh Abu Shahbah. Karya ini merupakan salah satu usaha dalam membersihkan karya-karya tafsir daripada penyelewengan unsur luaran yang menempel al-Quran (al-dakhil) dengan fokus utama perbahasannya ialah penelitian semula riwayat cerita-cerita israiliyyat dan hadith palsu (Mawdu’) yang terdapat di dalam tafsir al-Quran. Justeru, kajian ini bertujuan menganalisis kaedah perbahasan israiliyyat yang digunakan oleh Shaykh Abu Shahbah dalam karya ini. Kajian ini juga akan melihat secara ringkas latarbelakang ketokohan Shaykh Abu Shahbah sebagai seorang ahli hadith  yang disegani. Kajian ini merupakan sebuah kajian kualitatif berasaskan analisis kandungan. Karya al-Isra’iliyyat wa al-Mawdu’at fi Kutub al-Tafsir oleh Shaykh Abu Shahbah dijadikan sebagai sumber primer manakala data-data sumber sekunder yang releven berkaitan kajian dikumpul menggunakan instrumen analisis dokumen. Hasil kajian menunjukkan Shaykh Abu Shahbah fokus pada penelitian riwayat israiliyyat dari segi sanad dan matan dengan memasukkan dalam penulisannya sebilangan besar kisah-kisah israiliyyat dan riwayat-riwayat hadith palsu yang terkandung di dalam karya-karya tafsir dengan perbahasan secara teliti dan mendalam. Kaedah yang digunakan oleh Shaykh Abu Shahbah ini bersifat ilmiah dan akademik sesuai dengan sasaran pembaca dari golongan ilmuwan dan penuntut ilmu. 

 

Debate on Isra’iliyyat Issue in Corpus al-Isra’iliyyat wa al-Mawdu’at fi Kutub al-Tafsir oleh Shaykh Abu Shahbah (1914-1983)

 

Abstract

 Al-Isra’iliyyat Wa al-Mawdu’at Fi Kutub al-Tafsir is a great corpus of Shaykh Abu Shahbah. This corpus is one of the efforts to clear-up exegesis from external element distortion for using Quranic verses (al-Dakhil) with its main focus in the discussions are reviewing narrations of Isra’iliyyat stories and fabricated hadiths (Mawdhu’) contained in the Quranic Exegesis. Therefore, this study aims to analyse method of discussions used by Shaykh Abu Shahbah in his book. This study also will review shortly on his personal background as a respected expert of hadith. This study is a qualitative research which is based on content analysis. Al-Isra’iliyyat Wa al-Mawdu’at Fi Kutub al-Tafsir book by Shaykh Abu Shahbah used as primer resource while other relevant secunder resources are gathered using document analysis instrument. Results show that Shaykh Abu Shahbah focused on reviewing the narration of Isra’iliyyat stories based on sanad and matan which implemented in his writing by a number of Isra’iliyyat stories narrations and fake hadiths narrations which was occupied in previous exegesis books and discuss it in details. This method is an academic method and knowledgeable which is suitable for targetted readers who are from groups of intellectuals and knowledge seekers.

 


Full Text:

PDF

References


Al-Quran

Al-Quran. 2001. Tafsir Pimpinan al-Rahman Kepada Pengertian al-Quran. Terj: Shaykh Abdullah Muhammad Basmeih. Ed: 12. Kuala Lumpur: JAKIM.

Abdul Basit Abdul Rahman. 2014. Hukum Meriwayatkan dan Menyebarkan Isra’iliyyat. video. https://www.youtube.com/watch?v=cnMGCyEg5Uo [1 Jun 2017].

Abdul Qadir. Syed Abdul Rauf. t.th. Dirasat Fi al-Tabshir Wa al-Istishraq. Kaherah: Maktabah Rashwan.

Abu Shahbah. 2006. Isra’iliyyat Wa Mawdhu’at Fi Kutub al-Tafsir. Kaherah: Maktabah Sunnah Salafiah.

Abu Shahbah. 2014. Israiliyat Dan Hadis Palsu Dalam Kitab-Kitab Tafsir. Terj. Hasnan Bin Kasan. Malaysia: JAKIM.

Abu Shahbah. 2014. Israiliyat Dan Hadits-Hadits Palsu Tafsir Al-Quran. Terj. Mujahid Muhayan & Heni Amalia & Mukhlis Yusuf Arbi. Indonesia: Keira Publishing.

Aizan & Mohd Yakub. Aizan Hj. Ali @ Mat Zin & Mohd Yakub @ Zulkifli Hj. Mohd Yusoff. 2003. Sejarah Amalan Sihir di Zaman Para Nabi Menurut Sumber Tafsir dan Hadith. Jurnal Usuluddin. 18: 111-122.

Al-‘Alawanah. Ahmad. 1998. Zil A’lam (Qomus Tarojim Asyharu Rijal Wa Nisa’ Arab Al-Musta’robin Wa Mustasyriqin). Jeddah: Dar Al-Manarah.

Burhan Abidi. 2013. al-Syeikh al-‘Allamah al-Duktur Abu Sadat Muhammad Abu Syahbah Rahimahullah. http://www.islamsyria.com/portal/cvs/show/470 [8 Mac 2016].

Fattah Tabbarah. Afif Abdul. 1982. Ma’a al-Anbiya’ Fil Quran: Qasas wa Durus wa cIbrah Hayatihim. Beirut: Dar al-Ilm Lil Malayin.

Husayn al-Dhahabi. t.th. Israiliyat Fi Tafsir Wa Hadis. Kaherah: Maktabah Wahbah.

Ibn Kathir. Ismail bin Umar bin Kathir. 1981. Qasas al-Quran. Kaherah: Maktabah al-Safa.

Ishak Sulaiman. 1998. Isra’iliyyat Dalam Pengajian Tafsir dan Sunnah. Jurnal Usuluddin. 1-12.

Ibrahim Isa Saidim. t.th. Juhud al-Mucasirin Fi Tanqiyyat al-Tafsir. http://media.tafsir.net/ar/books//1386/6771.pdf [26 Oktober 2016].

Al-Khalidi. Solah Abdul Fattah. 2007. Ma’a Qasas al-Sabiqin Fi al-Quran. Damsyik: Dar al-Qalam.

Mohd Mohiden. Abd Rahman. 1997. Pandangan Orientalis Terhadap al-Hadith dan Jawapannya dari Perspektif Islam. Jurnal Usuluddin. 5: 75-85.

Mohd Zaydi Abdullah. 2000. Pegangan Sejati Ahli Sunnah Wal Jamaah: Suatu Keluhuran dan Kemurnian Pegangan Hidup. Kuala Lumpur: Syatariyyah Niagajaya.

Mohd Asri Zainul Abidin. 2012. Penceramah yang Mencemarkan al-Quran. video. http://drmaza.com/home/?p=2158 [1 Jun 2017].

Musa’id Muslim Ali Ja’far. 1980. Manahij al-Mufassirin. t.tp: Dar al-Ma’rifah.

Mustafar Mohd Suki. 2016. Biografi 99 Ulama Dunia (Tokoh Ilmuan Islam Tersohor Zaman Kini). Selangor: Karya Bestari.

Nizar Abazah dan Muhammad Riyad al-Malih. 1999. Itmam al-A’lam (Dhail Li Kitab al-A’lam Li Khairiddin al-Zarkali). Beirut: Dar Sadir.

Nuruddin Itr. 2003. Manhaj al-Naqd fi Ulum al-Hadith. Damsyik: Dar al-Fikr.

Ramzi Na’na’ah. 1970. Al-Israiliyyat Wa Atharuha Fi Kutub al-Tafsir. Beirut: Dar Baidho’.

Rosmawati Binti Ali @ Mat Zin. 2004. Riwayat Israiliyat: Pengaruhnya dalam Manuskrip Hadith di Alam Melayu, Tesis Dr. Fal, Jabatan Usuluddin: Universiti Malaya.

Rozali Adam. 1985. Al-Quran Di Antara Tafsir Dan Israiliyyat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


__________________________________________________________

Research Centre for al-Quran and al-Sunnah
Faculty of Islamic Studies
The National University Of Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +60 3 8921 4405 | Fax: +60 3 8921 3017
Email: alturathjournal@gmail.com

 

Copyright ©2016 Centre of Islamic Heritage Sustainability, UKM