Metodologi Muhammad Sa’id Umar Terhadap Periwayatan Hadith-Hadith Asbab al-Nuzul Dalam Tafsir Nurul Ihsan

Mohd Nazri Ahmad, Mohd Faizulamri Mohd Saad

Abstract


Metodologi Muhammad Sa’id Umar Terhadap Periwayatan Hadith-Hadith Asbab al-Nuzul Dalam Tafsir Nurul Ihsan

Abstrak

Tafsir Nurul Ihsan merupakan tafsir bahasa Melayu pertama yang dihasilkan oleh ulama Malaysia iaitu Muhammad Sa’id bin Umar yang dilahirkan pada tahun 1275H/1854 di kampung Kuar, Jerlun, Kedah Darul Aman. Riwayat Asbab al-Nuzul telah mendominasi sebahagian kecil daripada tafsir ini. Oleh itu, satu kajian tahqiq terhadap Asbab al-Nuzul di dalam tafsir ini perlu dilakukan memandangkan riwayat-riwayat yang dikemukakan adalah data yang ditransformasi oleh penulis daripada hadith-hadith dan kitab-kitab tafsir yang lain yang tidak dijelaskan sumber pengambilan dan kedudukan serta tiada kritikan. Hasil kajian mendapati Muhammad Sa’id hanya merujuk dua kitab sahaja dalam menukilkan riwayat-riwayat Asbab al-Nuzul iaitu Tafsir al-Jalalayn dan al-Futuhat al-Ilahiyyah atau lebih dikenali dengan Hashiah al-Jamal. Kajian ini juga mendapati terdapat 172 riwayat-riwayat Asbab al-Nuzul, 68 daripadanya adalah sahih dan 104 adalah da’if. Selain itu, kajian ini juga telah mengesan terdapat riwayat-riwayat Asbab al-Nuzul yang sahih yang tidak selaras dengan ayat-ayat al-Qur’an dan tidak sesuai untuk dijadikan sebab turun bagi sesuatu ayat al-Qur’an. Implikasi daripada kajian mendapati riwayat-riwayat Asbab al-Nuzul yang da’if memberi kesan terhadap kredibiliti tafsir ini sebagai rujukan utama bagi para pelajar dan masyarakat dan mengurangkan keautoritiannya untuk dijadikan rujukan terhadap riwayat-riwayat yang lain.

 

Muhammad Sa'id Umar's Methodology on the Narration of the Hadiths of Asbab al-Nuzul In the Tafsir Nurul Ihsan

 Abstract

Tafsir Nurul Ihsan is the first Malay Language commentary produced by a Malaysian scholar who is Muhammad Sa’id bin Umar, who was born in 1275H/1854 in Kampung Kuar, Jerlun, Kedah Darul Aman. The content of Asbab al-Nuzul has been the dominant element in this commentary. Therefore, there is a need for a study to enhance the content of  Asbab al-Nuzul in this commentary because it was submitted based on data transformed by the writer from other books of hadith and commentary, whereby its source and status was not elaborated and with no criticism. The study demonstrate that Muhammad Sa’id only referred to two books in writing the content of Asbab al-Nuzul, which is Tafsir al-Jalalayn and al-Futuhat al-Ilahiyyah or well-known as Hashiah al-Jamal. It was discovered that there were 174 contents of Asbab al-Nuzul, out of which 68 were authentic and 104 were false. The study also identified there were contents of Asbab al-Nuzulwere authentic but did not align with verses of al-Qur’an and therefore were not appropriate to be the reason to describe the revelation of verses of al-Qur’an. This study concluded that the false content of Asbab al-Nuzulcould affect the credibility of the Said’s commentary, hence to be the main reference to students and society and could reduce its authority to become the reference to other commentary.


Full Text:

PDF

References


al-Qur'an al-Karim

‘Abdullah bin Muhammad Basmeih. 1995. Tafsir Pimpinan al-Rahman kepada Pengertian al-Qur’an. Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam Jabatan Perdana Menteri.

Abu Dawud, Sulaiman bin al-Ash’ath bin Ishaq bin Bashir bin Shaddad bin ‘Amr al-Azdiy al-Sijistaniy. 1990/1410H. Sunan Abu Dawud. Bayrut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah,

‘Abd al-Razzaq, Abu Bakr ‘Abd al-Razzaq bin Hammam bin Nafi’ al-Humayriy al-Yamaniy al-San’aniy. 1403. Musannaf. Bayrut: al-Maktab al-Islamiy.

al-Albaniy, Abu ‘Abd al-Rahman Muhammad Nasir al-Din bin Nuh Najatiy bin Adam. 2000/1421H. Silsilah al-Ahadith al-Da’ifah wa al-Mawdu’ah wa Atharuha al-Sayyi’ fi al-Ummah. Maktabah al-Ma’arif li al-Nashr wa al-Tawzi’.

al-Albaniy, Abu ‘Abd al-Rahman Muhammad Nasir al-Din bin Nuh Najatiy bin Adam. 1995/1415H. Silsilah al-Ahadith al-Sahihah wa Shai’ min Fiqhiha wa Fawaiduha.. Maktabah al-Ma’arif li al-Nashr wa al-Tawzi’.

Ahmad bin Hanbal al-Shaibaniy. 1983/1403H. Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal. Jami’ah Umm al-Qura.

al-‘Asqalaniy, Ahmad bin ‘Ali bin Hajar. 1986/1407H. Fath al-Bari bi Sharh Sahih al-Bukhariy. Dar al-Rayyan li al-Turath.

al-‘Asqalaniy, Ahmad bin ‘Ali bin Hajar. 1997/1418H. al-’Ujab fi Bayan al-Asbab. al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Sa’udiyyah: Dar Ibn al-Jawziy. Tahqiq: ‘Abd al-Hakim Muhammad al-Unays.

al-Baihaqiy, Ahmad bin al-Husayn bin ‘Ali bin Musa, Abu Bakr. 2003/1424H. Sunan al-Baihaqiy. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

al-Bukhariy, Abu ‘Abdullah Muhammad bin Ismail. t.th. Sahih al-Bukhariy. Faisal ‘Isa al-Babiy al-Halabiy.

al-Dhahabiy, Muhammad Ḥusayn. 2012/1433H. al-Tafsir wa al-Mufassirun. Qahirah: Dar al-Hadith.

al-Dhahabiy, Shams al-Din Muhammad bin Ahmad bin ‘Uthman.1995/1416H. Mizan al-I’tidal fi Naqd al-Rijal. Bayrut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

al-Hakim, Muhammad bin ‘Abdullah al-Hakim al-Naysaburiy Abu ‘Abdullah. 2002/1422H. al-Mustadrak ‘ala al-Sahihayn. . Tahqiq, Mustafa ‘Abd al-Qadir ‘Ata. Bayrut-Lubnan: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Hamza Muhammad @ Hamdan. 2005. Metodologi Muhammad Sa’id Umar dalam tafsir al-Qur’an: suatu kajian terhadap Tafsir Nurul Ihsan. Disertasi Ijazah Sarjana, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

Ibn Kathir, ‘Imad al-Din Abu al-Fida’ Ismail bin Kathir. 1988/1408H. Tafsir al-Qur’an al-‘Azim. al-Qahirah: Dar al-Hadith.

Ibn Khuzaimah, Abu Bakr Muhammad bin Isḥaq bin Khuzaimah al-Salamiy al-Naisaburiy. 2003/1424H. Sahih Ibn Khuzaimah. Tahqiq: Muhammad Mustafa al-A’zamiy. al-Maktab al-Islamiy..

‘Imad al-Din Muhammad al-Rashid. 1999/1420H. Asbab al-Nuzul wa Atharuha fi Bayan al-Nusus: Dirasah Muqaranah baina Usul al-Tafsir wa Usul al-Fiqh. Dar al-Shihab.

al-Jamal, Sulaiman bin ‘Umar al-‘Ujailiy al-Shafi’i. t.th. al-Futuhat al-Ilahiyyah bi Tawdih Tafsir al-Jalalayn li al-Daqa’iq al-Khafiyyah. Dar al-Fikr li al-Tiba’ah wa al-Nashr wa al-Tawzi’.

Jawiah Dakir, Mazlan Ibrahim dan Mohd Najib Abdul Kadir. 2009. Pengenalan Tokoh dan Kitab-kitab Tafsir Melayu Ulama Nusantara. Bangi: Penerbit UKM.

Khalid bin Sulaiman al-Muzainiy. 1427H. al-Muharrar fi Asbab Nuzul al-Qur’an min Khilal al-Kutub al-Tis’ah: Dirasah al-Asbab Riwayah wa Dirayah. Dar Ibn al-Jawziy li al-Nashr wa al-Tawzi’.

al-Khazin, ‘Ala’ al-Din ‘Ali bin Muhammad bin Ibrahim al-Baghdadiy. 1955/1375H. Lubab al-Ta’wil fi Ma’ani al-Tanzil. Misr: Maktabah wa Matba’ah Mustafa al-Babiy al-Halabiy wa Auladuh.

Muhammad Sa'id bin Umar. 1391. Tafsir Nur al-Ihsan. Maktabah wa Matba'ah Muhammad al-Nahdiy wa Auladih.

Muslim. Al-Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qushairiy al-Naisaburiy. t.th. Sahih Muslim. Misr: Dar Ihya’ al-Turath.

al-Shaykh bin Jumu’ah Sahl. 1983/1403H. Asbab al-nuzul: asaniduha wa atharuha fi tafsir al-Qur’an al-karim. Tesis Sarjana. Jami’ah Umm al-Qura: Al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Sa’udiyyah.

Sulaim bin ‘Aid al-Hilaliy & Muhammad bin Musa ‘Ali Nasr. 1425H. Al-Isti’ab fi Bayan al-Asbab. Al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Sa’udiyyah: Dar Ibn al-Jawziy.

al-Tabariy, Abu Ja’far Muhammad bin Jarir al-Tabariy. Jami’ al-Bayan ‘an Ta’wil Ayial-Qur’an. 1405H/1984. Bayrut. Lubnan: Dar al-Fikr.

al-Wahidiy, Abu al-Hasan Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Ali. 2002/1424H. Asbab al-Nuzul. Tahqiq: Aiman Salih Sha’ban. Dar al-Hadith al-Qahirah..

Wan Mohd Shaghir Abdullah. 2009. Koleksi Ulama Nusantara (Jil. 1). Khazanah Fathaniyah.

al-Zarqaniy, Muhammad ‘Abd al-‘Azim. t.th. Manahil al-‘Irfān fi ‘Ulum al-Qur’an. Matba’ah Dar Iḥya’ al-Kutub al-’Arabiyyah.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


__________________________________________________________

Research Centre for al-Quran and al-Sunnah
Faculty of Islamic Studies
The National University Of Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +60 3 8921 4405 | Fax: +60 3 8921 3017
Email: alturathjournal@gmail.com

 

Copyright ©2016 Centre of Islamic Heritage Sustainability, UKM