Pengajian Tarannum Sebelum Dan Semasa Era Datuk Hajjah Faridah Binti Mat Saman

Shafiza Safie, Zulkifli Haji Mohd Yusoff, Khader Ahmad, Hamdi Ishak

Abstract


Pengajian Tarannum Sebelum Dan Semasa Era

Datuk Hajjah Faridah Binti Mat Saman

 

Abstrak

Malaysia merupakan sebuah negara yang menitikberatkan pengajian tarannum di kalangan masyarakatnya agar ianya sentiasa dikuasai dengan baik. Artikel ini bertujuan untuk memperkenalkan tokoh tarannum iaitu qariah mahsyur negara Datuk Hajjah Faridah binti Mat Saman yang begitu sinonim dengan kejuaraannya dalam tarannum al-Quran khususnya dalam Musabaqah al-Quran sama ada di peringkat kebangsaan mahupun antarabangsa. Artikel ini juga adalah untuk mengenengahkan pengajian tarannum sebelum dan semasa era beliau. Penulis menetapkan tahun 1945 hingga tahun 1959 adalah zaman sebelum era Datuk Faridah binti Mat Saman dan 1960 sehingga 2018 adalah zaman Datuk Hajjah Faridah binti Mat Saman. Hasil kajian mendapati bahawa terdapat pelbagai perubahan pengajian tarannum sama ada sebelum dan semasa era Datuk Hajjah Faridah binti Mat Saman namun di era beliau perubahan yang berlaku terhadap pengajian tarannum adalah lebih ketara demi penambah baikkan ilmu tarannum itu sendiri dari semasa ke semasa bagi melahirkan qari dan qariah yang lebih berkualiti dan cemerlang.

 

Tarannum Studies Before and During the Era of Datuk Hajjah Faridah Binti Mat Saman

Abstract

Malaysia is a country that emphasizes tarannum education among the society to ensure it is always well-mastered. This article aimed to introduce the tarannum figure in this country, qariah Datuk Hajjah Faridah binti Mat Saman who is synonymous with her championship in tarannum Qur’an, especially in the Musabaqah (competition) of the Qur’an either nationally or internationally. This article also aimed to highlight tarannum studies before and during her era. The author set the year 1945 to 1959 is the era before the era of Datuk Faridah binti Mat Saman and 1960 until 2018 is the era of Datuk Hajjah Faridah binti Mat Saman. The findings show that there are various changes in tarannum studies either before and during the era of Datuk Hajjah Faridah binti Mat Saman but in her era the changes that occurred to tarannum studies were more significant for the improvement of tarannum education itself from time to time to produce qari and qariah with quality and excellent.


Full Text:

PDF

References


al-Qur’an al-Karim.

Ahmad Shafiq Mat Razali. 2015. Bacaan berlahjah arabiyyah dalam kalangan qari dan qariah peringkat kebangsaan Malaysia, Disertasi Ijazah Sarjana Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Farah Ilyani Zakaria. 2011. Penilaian perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran tarannum al-Quran Kelas Khas Kemahiran Membaca dan Menghafaz al-Quran (KKQ) di Selangor, Tesis Sarjana. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Faridah Mat Saman. 2016. Biodata Datuk Hajjah Faridah binti Mat Saman. Kota Bharu, Kelantan. Temu bual 29 Disember.

Haji Md. Hussin Mohd Yunus 2017. Biodata Datuk Hajjah Faridah binti Mat Saman. Pasir Mas, Kelantan. Temu bual 11 Januari.

Ismail Bin Awang. 1983. Pengajian dan pengajaran al-Quran di Kelantan selepas merdeka, Tesis Kesarjanaan Jabatan al-Quran Dan al-Sunnah. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. 2007. Johan Qari dan Qariah Malaysia Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan dan Antarabangsa 1379 H/ 1960 M- 1427 H/ 2006 M. Kuala Lumpur: Percetakan Nasional Malaysia Berhad (PNMB).

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). 2008. 50 Tahun Tilawah Al-Quran di Malaysia. Kuala Lumpur, Print Sdn. Bhd.

Mohamad Bin Saari. 2007. Johan Qari dan Qariah Malaysia. Kuala Lumpur: JAKIM 2007.

Mohd Ali Bin Abu Bakar. 1991. Seni Lagu al-Quran di Malaysia. Kuala Lumpur: Darulfikir.

Mohd Karim Bin Ismail. 1991. Tuan Guru Haji Ahmad Ma’som (Ahmad Pergau @ Pergawi) Ketokohan dan Sumbangannya Terhadap Pengajian al-Quran al-Karim Kajian Khusus di Kelantan Darul Naim, Latihan Ilmiah Jabatan Pengajian Al-Quran Dan Al-Sunnah: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Najmiah Binti Omar. 2017. Pengajian tarannum al-Quran di Terengganu dari tahun 1960-2013: kajian terhadap pengajaran Rogayah binti Sulong, Tesis PhD, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

Nik Adnan Bin Nik Jaafar. 1991. Pengajian lagu-lagu al-Quran dan pengamalannya: satu kajian di daerah Pasir Mas, Kelantan, Latihan Ilmiah Fakulti Usuluddin, Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Nik Safiah Karim et.al. 2014. Biografi Tokoh Wanita Kelantan. Kota Bharu: Universiti Malaysia Kelantan.

Norakyairee & Adnan Mohamed Yusoff. 2008. Pengajaran Ilmu Tarannum al-Quran. Selangor: Open Universiti Malaysia.

Nordin Salleh. 1978. Pengamalan Hakim Musabaqat. Dlm. Majalah Dakwah, Bil. 18.

Pertubuhan Tindakan Wanita Islam (PERTIWI). 2004. Biografi Tokoh Wanita Malaysia. Selangor: Pelanduk Publications (M) Sdn. Bhd.

Siti Norfariza Mohd Tawel. 2014. Penganjuran tilawah al-Quran peringkat antarabangsa: sejarah dan perkembangannya, Disertasi Ijazah Sarjana Usuluddin Jabatan Sejarah Dan Tamadun Islam: Universiti Malaya.

Siti Nor Mahiram Adnan. 2015/2016. Seni lagu dalam tilawah al-Quran: kajian sejarah dan perkembangannya di Malaysia, Latihan Ilmiah Ijazah Sarjana Muda Usuluddin, Jabatan Sejarah Dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya: Kuala Lumpur.

Wan Hilmi Wan Abdullah. 2014. Pengaruh tarannum qari-qari Mesir terhadap qari-qari di Malaysia, Ijazah Sarjana Pengajian Islam: Universiti Kebangsaan Malaysia.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


__________________________________________________________

Research Centre for al-Quran and al-Sunnah
Faculty of Islamic Studies
The National University Of Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +60 3 8921 4405 | Fax: +60 3 8921 3017
Email: alturathjournal@gmail.com

 

Copyright ©2016 Centre of Islamic Heritage Sustainability, UKM