Metode Interaksi Syeikh Dawud al-Fatani terhadap Hadith Da’if dalam Jam’u al-Fawaid wa Jawahir al-Qalaid

Fatihah Ismail, Latifah Abdul Majid, Mohd Arif Nazri

Abstract


Metode Interaksi Syeikh Dawud al-Fatani terhadap Hadith Daif

dalam Jamu al-Fawaid wa Jawahir al-Qalaid

 Abstrak

Jamu al-Fawaid Wa Jawahir al-Qalaid merupakan karya Tasawuf karangan Syeikh Dawud Abdullah al-Fatani. Walaupun kitab tersebut merupakan kitab tasawuf, akan tetapi terdapat sebilangan besar jumlah hadith di dalamnya yang menjadi hujjah kepada kenyataan yang dikemukakan. Hadith-hadith yang dikemukakan mempunyai status yang berbeza dan bentuk penulisan yang pelbagai. Dalam pada itu, tujuan kajian  ini dijalankan adalah untuk memahami kaedah interaksi Syeikh Dawud terhadap hadith daif serta untuk mengenal pasti penghujahan hadith daif dalam membincangkan tentang Fadail al-a’mal dan targhib wa tarhib. Di samping itu juga, kajian ini ingin melihat implikasinya terhadap masyarakat yang beramal dengan hadith daif tersebut.  Kaedah yang digunakan ialah kaedah kualitatif iaitu menganalisis dokumen-dokumen yang berbentuk tulisan sama ada dari kitab, tesis, jurnal, dan sebagainya. Kajian ini juga menggunakan perisian komputer seperti Maktabah Syamilah dan Jawami’ al-Kalim untuk membantu dalam menentukan keberadaan hadith serta memudahkan mencari kedudukan sesuatu hadith. Hasil kajian ini mendapati bahawa Syeikh Dawud tidak menggunakan sighah yang khusus dalam penyebutan hadis da’if. Keadaan ini mendatangkan kesukaran kepada masyarakat untuk membezakan hadith maqbul dan mardud dan seterusnya memberi kesan kepada masyarakat yang beramal dengan hadis yang mardud.

 

Syeikh Dawud al-Fatani’s Interaction Method Towards Da’if Hadith

 in Jam’u al-Fawaid wa Jawahir

 

Abstract

Jam’u al-Fawaid wa Jawahir al-Qalaid is a tasawuf work by Syeikh Dawud Abdullah al-Fatani. Although it is a tasawuf book, but most of the hadith in it become arguments to the statements given. The hadiths given have different status and various styles of writings. Therefore, this study analyses the Syeikh Dawud’s interaction method towards da’if hadith in Fadail al-a’mal and targhib wa tarhib discussion. Other than that, this study also reveals the implication to the society that practices the da’if hadith. Methodology uses in this study is qualitative method by analysing documents such as the books, theses, journals, and others. This study also uses computer software such as Maktabah Syamilah and Jawami’ al-Kalim to help determining the hadith existence and to search the identification position of the hadith. The findings show that Syeikh Dawud does not use specific sighah in quoting the da’if hadith. This situation makes it difficult to the society to differentiate between the sahih and da’if hadith and therefore affects those who practice the mardud hadith.


Full Text:

PDF

References


Ahamad Asmadi Sakat. 2007. Metodologi Imam al-Tirmidhi Dalam Kitab al-Jami’. Pustaka Haji Abdul Majid Sdn Bhd.

Ahmad Levi Fachrul Avivy. 2010. Syeikh Muhammad Nawawi al-Bantani: Kajian Terhadap Metodologi Penulisan Hadis Dalam Karya-karyanya. Tesis Sarjana. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Al-Albani, Muhammad Nasir al-Din al-Albani. 1992H/1412M. Silsilah al-Ahadith al-Da’ifah wa al-Maudu’ah Wa Atharuha al-Sayyi’u Fi al-Ummah. Cetakan Pertama. Dar al-Ma’arif. J.1.

Al-Albani, Muhammad Nasir al-Din al-Albani. 1408H. Tamam al-Minnah Fi al-Taqliq ‘Ala Fiqh al-Sunnah. Cetakan Baru. Dar al-Rayah.

Al-Albani, Muhammad Nasir al-Din al-Albani. t.th. Da’if al-Jami’ al-Saghir Wa Ziyadatuhu. Cetakan Maktab al-Islami. J.1.

Al-Albani, Muhammad Nasir al-Din al-Albani. t.th. Sahih wa Da’if Sunan al-Tirmidhi. J.2

Al-Albani, Muhammad Nasir al-Din al-Albani. t.th. Sahih wa Da’if Sunan Ibn Majah. J.4.

Al-Asbahani, Isma’il bin Muhammad al-Asbahani. 1993M/1414H. Al-Targhib wa al-Tarhib. Tahqiq: Aiman bin Salih. Cetakan Pertama. Al-Qahirah: Dar al-Hadith. J.1.

Al-Bukhari, Muhammad bin Isma’il Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja’fi. 1422H. Sahih al- Bukhari. Tahqiq: Muhammad Zuhair Nasir al-Nasir. Cetakan Pertama. Dar Tauq al- Najah. J.2.

Al-Ajluni, Isma’il bin Muhammad al-Ajluni. 2000M/1420H. Kasyfu al-Khafa’ wa Mazilu al-Ilbas. Tahqiq: Abd al-Hamid bin Ahmad. Cetakan Pertama. Al-Maktabah al- Asriyyah. J.2.

Al-Haramin, Abd al-Malik bin Abdullah bin Yusof bin Muhammad al-Jawaini Abu al-Ma’ali. 2007M/1428H. Nihayah al-Matlab fi Dirayah al-Madhhab. Tahqiq: Ustaz Doktor Abd al-Azim Mahmud al-Dib. Cetakan Pertama. Dar al-Minhaj. J.18.

Al-Khudayr, Abd al-Karim bin Abdullah al-Khudayr. 1417H/1997M. Al-Hadith al-Da’if Wa Hukmu al-Ihtijaj Bihi. al-Riyad: Dar al-Muslim.

Al-Manawi, Zain al-Din Muhammad al-Mad’u Ba’id al-Rauf bin Taj al-‘Arifin. 1356H. Faid al-Qadir Syarh al-Jamic al-Saghir. Cetakan Pertama. Misr: Maktabah al-Tijariyyah al- Kubra. J.1.

Al-Nawawi, Abu Zakarya Muhyi al-Din Yahya bin Sharf al-Nawawi. 1985M/1405H. Al- Taqrib Wa al-Taisir lima’rifati Sunan al-Basyir al-Nadhir. Tahqiq: Muhammad Uthman al-Khasyt. Cetakan pertama. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi.

Al-Nawawi, Abu Zakarya Muhyi al-Din Yahya bin Sharf al-Nawawi. 2001. Al-Adhkar al- Nawawi. Tahqiq: Amir bin Ali. Cetakan pertama. Dar Ibn Khuzaimah.

Al-Qasimi, Muhammad Jamal al-Din al-Qasimi. 1961M/1380H. Qawa’id al-Tahdith min Funun Mustalah al-Hadith. Tahqiq: Muhammad Bahjah al-Baitar. Cetakan Pertama. Dar Ihya’ al-Kutub al-cArabiyyah.

Al-San’ani, Muhammad bin Isma’il al-Amiru al-Husna al- San’ani. 1947. Taudihu al-Afkar limacani Tanqihu al-Antar. Tahqiq: Muhammad Muhyi al-Din Abd al-Hamid. Madinah: al-Maktabah al-Salafiyyah. J.1.

Al-Tabarani, Sulaiman bin Ahmad Abu al-Qasim al-Tabarani. t.th. al-Mu’jam al-Kabir. Tahqiq: Hamdi bin Abd al-Majid al-Salafi. Cetakan kedua. Al-Qahirah: Maktabah Ibn Taimiyyah. J.8.

Al-Tabarani, Sulaiman bin Ahmad Abu al-Qasim al-Tabarani. t.th. al-Mu’jam al-Ausat. Tahqiq: Tariq bin Aud Allah bin Muhammad, Abd al-Muhsin bin Ibrahim. Al-Qahirah: Dar al-Haramin. J.5.

Al-Tabarani, Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub Abu al-Qasim al-Tabarani. t.th. Mu’jam al- Ausat. Al-Qahirah: Dar al-Haramain.

Al-Tahhan, Mahmud bin Ahmad al-Tahhan. 2004. Taysir Mustalah al-Hadith. Al-Iskandariyyah: Markaz al-Huda li al-Dirasat.

Al-Tirmidhi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Dahhak. 1975M/1395H. Sunan al-Tirmidhi. Tahqiq: Ahmad Muhammad Syakir, Muhammad Fu’ad Abd al-Baqi. Misr: Syirkah Maktabah wa Mutba’ah Mustafa al-Bab al-Hilbi. J.3.

Ariffin Omar, Zaini Nasohah. 2005. Hadith Da’if ciri-ciri dan Hukum. Penerbit: Utusan Publications & Diistributors Sdn Bhd.

Abd al-Karim Ibn Abdullah al-Khadir. 1997. Al-Hadith al-Da’if Wa Hukm al-Ihtijaj Bihi, al-Riyad: Dar al-Muslim.

Dr. Muhammad Ajjaj al-Khatib. 2006. Usul al-Hadith Ulumuh Wa Mustalahuh. Dar al-Fikr.

Fathullah al Haq Muhammad Asni. 2017. Pengamalan Hadith Daif dalam pengeluaran hukum Syarak menurut perspektif Ilmu Hadith dan Penggubal Fatwa di Malaysia. International Journal of Islamic Studies.

Fauzi Deraman. 2012. ABSH2103 Ulum al-Hadith. Penerbit: Pusat Reka Bentuk Pengajaran dan Teknologi, Open University Malaysia.

Harun bin Zainal Abidin. 2014. Penulisan Hadith dalam Karya Terjemahan: Kajian Terhadap Terjemahan Hadith Dalam Kitab Fath al-Mu’in. Kuala Lumpur: Disertasi Ijazah Sarjana Usuluddin, Universiti Malaya.

Ibn Hajar al-Asqalani, Abu al-Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar al-Asqalani. 2006M/1427H. Nukhbah al-Fikr fi Mustalah Ahl al-Athar. Tahqiq: Abd al-Hamid bin Salih. Beirut: Dar Ibn Hizm.

Ibn Hajar al-Asqalani, Abu al-Fadl Ahmad bin Ali. 1986M/1406H. Taqrib al-Tahdhib. Tahqiq: Muhammad Awamah. Cetakan Pertama. Syria: Dar al-Rasyid.

Ibn Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. t.th. Sunan Ibn Majah. Tahqiq: Muhammad Fu’ad cAbd al-Baqi. Dar Ihya’ al-Kutub al-cArabiyyah. J.1.

Jawiah Dakir, Budah@Udah Mohsin, Mazlan Ibrahim, Faisal Ahmad Shah. 2009. Hadith Mayshur Dalam Masyarakat Melayu: Takhrij Dan Analisis. Jurnal Usuluddin, Bil 29 [2009] 119-146.

Mohd Aizul bin Yaakob. 2011. Riwayat Kelebihan Bulan Hijri dalam Jamcu al-Fawaid wa Jawahir al-Qalaid oleh Syeikh Dawud al-Fatani: Takhrij dan Analisis. Tesis. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Mohd Farhan Md Ariffin, Khadher Ahmad & Ahmad Za’im Sabirin Mohd Yusoff. 2016. Menangani Salah Faham terhadap Hadith Dacif: Satu Analisis. E-proceeding of the 3rd world conference on integration of knowledge 2016.

Muhammad Abu al-Laith Khair Abadi. 2018. Ulum al-Hadith Asiluha wa Mu’asiruha. Cetakan Kelapan. Kuala Lumpur: Qourtuba Publisher.

Muhammad Ajjaj al-Khatib. 2006. Usul al-Hadith Ulumuh wa Mustalahuh. Beirut: Dar al-Fikr.

Muhammad Ibn Muhammad Abu Shahbah. 1983M/1403H. Al-Wasit fi Ulum wa Mustalah al-Hadith. Alam al-Macrifah.

Muslim, Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi. 1412H/1991M. Sahih Muslim. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

‘Itr, Nur al-Din ‘Itr. 1979. Manhaj al-Naqd fi Ulum al-Hadith. Cetakan pertama. Dar al-Fikr.

Rohaizan Baru Md. Zain. 1999. Bagaimana Meletakkan Hukum Hadith. Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

Syeikh Dawud bin Abdullah al-Fatani. t.th. Jam’u al-Fawa’id wa Jawahir al-Qala’id. Maktabah wa Matba’ah Muhammad al-Nahdi wa Awladuhu.

W. Mohd Saghir. 1990. Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani Ulama dan Pengarang Terulung Asia Tenggara. Penerbit: Hizbi.

Subhi al-Salih. 1984. Ulum al-Hadith wa Mustalahuh. Dar al-Ilm lil Malayyin. Cetakan Kelima Belas.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


__________________________________________________________

Research Centre for al-Quran and al-Sunnah
Faculty of Islamic Studies
The National University Of Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +60 3 8921 4405 | Fax: +60 3 8921 3017
Email: alturathjournal@gmail.com

 

Copyright ©2016 Centre of Islamic Heritage Sustainability, UKM