Ketokohan Sheikh Abdul Qadir al-Mandili dalam Bidang Hadis

Muhammad Al Firdaus Awang Kesah, Fadlan Mohd Othman, Latifah Abdul Majid

Abstract


Ketokohan Sheikh Abdul Qadir al-Mandili dalam Bidang Hadis

Abstrak

Sheikh Abdul Qadir al-Mandili merupakan ulama terkenal di alam Melayu Nusantara. Ketokohan beliau terserlah melalui penghasilan karya penulisannya dalam pelbagai disiplin ilmu. Beliau boleh dikategorikan sebagai seorang ulama yang produktif dalam menghasilkan karya. Selain itu, keizinan yang diperolehi beliau untuk menyampaikan ilmu dalam al-Masjid al-Haram yang merupakan pusat ilmu pada waktu tersebut membuktikan kealiman serta ketokohan beliau diperakui. Oleh yang demikian, kajian ini akan mengetengahkan ketokohan Sheikh Abdul Qadir al-Mandili di dalam ilmu keislaman dengan difokuskan kepada ilmu hadis. Kajian itu bertujuan untuk melihat sejauh mana penguasaan beliau dalam ilmu tersebut. Perbincangan mengenai penggunaan, pemilihan serta penulisan hadis dalam karya-karya beliau menjadi fokus utama kajian ini. Reka bentuk kajian yang akan digunakan bagi mencapai objektif ialah menggunakan kaedah kualitatif dengan mengaplikasikan kaedah analisis kandungan karya-karya beliau yang merupakan data primer di dalam kajian ini, dan analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil kajian mendapati bahawa Sheikh Abdul Qadir al-Mandili mempunyai ketokohan dalam bidang hadis, bahkan beliau turut menyumbang kepada khazanah hadis Nusantara berdasarkan peninggalan karya hadis beliau.

 

Leadership of Sheikh Abdul Qadir al-Mandili in The Science of Hadith

Abstract

Sheikh Abdul Qadir al-Mandili is a well-known scholar in the Malay Archipelago. His leadership is reflected in the production of his writings in various disciplines. He can be categorized as a prolific scholar in producing works. In addition, he was granted permission to convey knowledge in al-Masjid al-Haram, which was the center of knowledge at the time and his credibility as a scholar was proven. Therefore, this study will highlight the leadership of Sheikh Abdul Qadir al-Mandili in Islamic sciences by focusing on the science of Hadith. The study aims to investigate his mastery level in the science of hadith. However, the main focus of this study is to discuss the use, selection and writing of hadith in his works. The research design uses for this study is qualitative method by applying content analysis method on his works which is the primary data in this study, followed by descriptive analysis. The results show that Sheikh Abdul Qadir al-Mandili had a great interest in the science of hadith and he also contributed to the knowledge of the Hadith in the Malay Archipelago based on his legacy of hadith works.


Full Text:

PDF

References


Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. 2006. Sahih al-Bukhari. Riyadh. Maktabah al-Rush Nasyirun.

Al-Mandili, Abdul Qadir bin Abdul Mutalib. 2007. Anak Kunci Syurga. Patani. Matbacah Ibn Halabi.

Al-Mandili, Abdul Qadir bin Abdul Mutalib. 2007. Penawar Bagi Hati. Patani. Matbacah Ibn Halabi.

Al-Mandili, Abdul Qadir bin Abdul Mutalib. T.th. Tuhfah al-Qārī al-Muslim al-Mukhtār mimmā Ittafāq cAlayhi al-Bukhārī wa Muslim. Kaherah. Dār al-Miṣr li Ṭilā’ah.

Al-Mandili, Abdul Qadir bin Abdul Mutalib. 1961. Hadiah Bagi Pembaca Muslim. Kaherah. Maṭbacah al-Ḥāji Muhammad Idris al-Marbawi.

Al-Mandili, Abdul Qadir bin Abdul Mutalib. 1959. Sinar Matahari Buat Penyuluh Kesilapan Tuan Abu Bakar al-Ashari. Miṣr. Maṭba’ah al-Anwār.

Al-Mandili, Abdul Qadir bin Abdul Mutalib. 1962. Beberapa Mutiara Yang Bagus lagi Indah atau Beberapa Masalah yang Penting lagi Mudah. Miṣr. Maṭba’ah al-Anwār

Al-Sayuti, Jalal al-Din Abd al-Rahman bin Abi Bakr. 2010. Tadrib al-Rawi fi Sharh Taqrib al-Nawawi. Darul Ibn Jawzi.

Asyraf bin Abd Ghani@Mohd Azmi. 2013. Syeikh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib al-Mandili:Sumbangan dalam Ilmu Tauhid , Fiqah dan Tasawwuf , Tesis Sarjana Sastera(Pengajian Islam).Sintok .Universiti Utara Malaysia.

Che Zarrina Sa’ari & Nor Azlinah Zaini. 2016. Terapi Spiritual Melalui Kaedah Tazkiyah Al-Nafs oleh Syeikh Abdul Qadir al-Mandili dalam Kitab Penawar

Ibn Hajar. 2011. Nuzhatun Nazar fi Taudih Nukhbatul Fikr. Kaherah Darul Basair. hlm. 41. Mahmūd Ṭaḥḥān, 2010. Taysīr Muṣṭalaḥ al-Hadis. Riyadh. Maktabah al-Macārif li Al-Nashr wa al-Tawzīc.

Mohammed Bazri Che Harun. 2012. Hadith-hadith dalam karya Syeikh Abd al-Qadir Al-Mandili : Takhrij dan Analisis, Disertasi Sarjana.Kuala Lumpur. Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya.

Mohd Khafidz Soroni & Mohd Norzi Nasir. 2010. Syeikh Muhammad Yasin al-Fadani. (1916-1990) dan Ketokohannya dalam ilmu Riwayat al-Hadith Prosiding Seminar Serantau Ilmuan Hadith Dalam Peradaban di Alam Melayu. Bangi. Universiti Kebangsaan Malaysia

Musa bin Mohammad. 2014. Status Dan Kualiti Hadith Dalam Kitab Perisai Bagi Sekalian Mukallaf karangan Shaykh Abdul Qadir al-Mandili. Disertasi Sarjana Universiti Kebangsaan Malaysia.

Muslim, Abu Husin Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi. 1991. Sahih Muslim. Beirut. Dar al-Kutub al-cilmiyyah.

Nurul hidayah Wahab , Azlina Abu Bakar & Abdul Manam bin Mohamad. 2017. Analisis Elemen-Elemen Nafsu Dalam Teori Psikoanalisis Sigmund Freud Dan Kitab Penawar Bagi Hati Al-Mandili, Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari. hlm. 63.

Ramli Awang. 2001. Syeikh Abdul Qadir Mandili: Satu Analisis Biografi dan Aliran-Aliran Pemikirannya. Tesis PhD Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ramli Awang. 2008. Syeikh Abdul Qadir Al-Mandili (1910-1965): biografi & pendidikan akhlak. Skudai. Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.

Ramli Awang , Esa khalid , Mohd Nasir Ripin , Zulkiflee haron dan Ismail Ibrahim. 2009. “Cakna Lidah sebagai Teras Keharmonian Organisasi : Sorotan Pemikiran Akhlak Syeikh Abdul Qadir al-Mandili(1910-1965)”. hlm. 237

Ramli Awang , Mansoureh Ebrahimi , Kamaruzaman Yusoff dan Burhanuddin Abdullah. 2016. Haji and Lebai from the Perspective of Master Syeikh Abdul Qadir al-Mandili Al-Indonesi ( 1910-1965 ). Medwell Journals The Social Sciences .

Sharifah Basirah & Che Zarrina. 2013. Berberapa Aspek Psikoterapi Islam dalam Kitab Kitab Jawi, “Penawar Bagi Hati” oleh Sheikh Abdul Qadir al-Mandili. Jurnal Afkar. Kuala Lumpur. Universiti Malaya. hlm. 111.

Wan Mohd Shaghir Abdullah. 1995. Perkembangan Penulisan Hadith Ulama Asia Nusantara. International Seminar On Islamic Studies In South-East Asia(ISIS), hlm. 4.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


__________________________________________________________

Research Centre for al-Quran and al-Sunnah
Faculty of Islamic Studies
The National University Of Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +60 3 8921 4405 | Fax: +60 3 8921 3017
Email: alturathjournal@gmail.com

 

Copyright ©2016 Centre of Islamic Heritage Sustainability, UKM