Prinsip al-Imarah Dalam Kalangan Ahli Jawatankuasa Masjid ke Arah Mengimarahkan Institusi Masjid

Mohd Ridhuwan Remly, Muhd Najib Abdul Kadir, Fadlan Othman, Siti Azimah Sabaruddin

Abstract


Prinsip al-Imarah Dalam Kalangan Ahli Jawatankuasa Masjid ke Arah

Mengimarahkan Institusi Masjid

Abstrak

Pengimarahan masjid merupakan satu tanggungjawab yang sangat berat dalam Islam yang mesti diberi kepada orang yang benar-benar layak dalam memimpin institusi masjid. Oleh itu, prinsip al-imarah memainkan peranan penting dalam mengimarakan institusi masjid. Al-Quran dan As-sunah telah menggariskan panduan dalam mengimarahkan masjid. Peranan pengimarahan institusi masjid terletak kepada kesungguhan dan usaha dalam kalangan pihak pengurusan masjid yang memahami prinsip-prinsip pengimarahan masjid. Kajian ini mendapati bahawa pengimarahan sesebuah masjid bergantung sepenuhnya kepada individu-individu yang menerajui kepimpinan institusi masjid.

 

Al-Imarah Principles among the Mosque Members (AJK) towards

Enlivening the Mosque Institutions

 

Abstract

Enlivening the mosque institution is a huge responsibility in Islam that must be granted to the individuals who are truly qualified to lead the mosque institutions. Therefore, the principle of al-imarah plays an important role in enlivening the mosque institutions. The Quran and As-Sunnah have outlined guidelines to enliven mosques. The role of enlivening the mosque institutions lies in the efforts of the mosque management who are knowledgeable of the principles to enliven the mosque. This study found that the enlivenment of a mosque depends entirely on individuals who lead the mosque institution.


Full Text:

PDF

References


Al-Quran al-Karim

Abd Aziz Yusof. 2002. Keinsanan dalam Pengurusan.Cheras, Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.

Abdul Munir Yakob, 1986. Hak Asasi Manusia Menurut Islam. UKM Bangi, Selangor.

Abd Aziz Mohd Zain. 2002. Pembangunan Minda Pegawai Masjid. Kertas kerja Seminar Pembangunan Masjid. Anjuran Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan. Akademik Pengajian Islam, Universiti Malaya Lembah Pantai, tarikh.

Hans Wehr. (1971) A Diztionary of Modem Written Arabic, suntingan, J Milton Cowon.

Ismail bin Abd. Manap. 1998. Peranan Masjid Menurut al-Sunnah: Tumpuan Utama Kepada Masjid-Masjid di Brunei Dãrussalãm (Disertasi Sarjana Usuluddin, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya

Kamus Dewan, Edisi Keempat. (2007). Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hamka, Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah. 1984. Tafsir al-azhar. Jakarta: Panji Masyarakat, Juz 10.Mahazan Abdul Mutalib. 2013. A Model of Imam’s Leadership and Mosque Performance in Malaysia. Global Journal Al-Thaqafah, 3(2), 53–64.

Shukri Ahmad dan Mohamad Khadafi Hj Rofie, Memasjidkan Masyarakat dan Memasyarakatkan Masjid Prosiding Seminar Kebangsaan Pengurusan Masjid 2004, Pusat Islam Jabatan Hal Ehwal Pelajar Universiti Utara Malaysia, 25-27hb September 2004).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


__________________________________________________________

Research Centre for al-Quran and al-Sunnah
Faculty of Islamic Studies
The National University Of Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +60 3 8921 4405 | Fax: +60 3 8921 3017
Email: alturathjournal@gmail.com

 

Copyright ©2016 Centre of Islamic Heritage Sustainability, UKM