KEKANGAN DAN STRATEGI GURU BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI MURID SELEPAS PASCA PANDEMIK COVID-19 (Constraints and Strategies of Primary School Malay Language Teachers in Increasing Student Motivation After Post Pandemic COVID-19)

AMIRAH AZHAR, ZAMRI MAHAMOD, NUR SYUHADA MAT HUSIN, NOORFARAASIKIN ABDULLAH

Abstract


Abstrak: Negara kita telah melangkah ke fasa endemik dan sesi persekolah telah kembali dibuka semula selepas hampir dua tahun pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran (PdP) di rumah. Justeru, kajian ini bertujuan meneroka kekangan yang dihadapi oleh guru Bahasa Melayu dalam proses PdP yang boleh mempengaruhi motivasi murid pasca pandemik COVID-19. Kajian ini juga dijalankan untuk mengenal pasti strategi guru dalam meningkatkan motivasi murid. Kajian menggunakan kaedah kualitatif dengan menggunakan instrumen temu bual dijalankan terhadas empat orang guru Bahasa Melayu yang mengajar di sebuah sekolah rendah yang terletak di daerah Jempol, Negeri Sembilan. Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa antara kekangan yang dihadapi oleh guru Bahasa Melayu yang mempengaruhi motivasi murid ialah murid lambat menguasai sesuatu kemahiran, murid kurang berinteraksi, murid kurang fokus, murid tidak berminat untuk belajar dan faktor persekitaran bilik darjah. Guru turut menjelaskan strategi yang digunakan dalam meningkatkan motivasi murid pasca pandemik adalah dengan menggunakan strategi berpusatkan murid, bahan dan guru. Oleh hal yang demikian, kepelbagaian strategi amat diperlukan bagi meningkatkan motivasi murid sekolah rendah dalam PdP Bahasa Melayu.

Kata kunci: Kekangan guru, Strategi pengajaran, Motivasi, Bahasa Melayu, Pasca pandemik COVID-19

Abstract: Our country has stepped into the endemic phase and school sessions have reopened after almost two years of teaching and learning (TnL) at home. Thus, this study aims to explore the constraints faced by Malay Language teachers in the TnL process that can influence student motivation after the COVID-19 pandemic. This study was also conducted to identify the teacher's strategy in increasing student motivation. A study using qualitative methods using interview instruments was conducted on four Malay Language teachers who teach in a primary school located in Jempol district, Negeri Sembilan. The results of the study show that among the constraints faced by Malay Language teachers that affect student motivation are students who are slow to master a skill, students who interact less, students who lack focus, students who are not interested in learning and classroom environment factors. The teacher also explained that the strategy used to increase student motivation post-pandemic is to use a student-centered, material- and teacher-centered strategy. Therefore, a variety of strategies is essential to increase the motivation of primary school students in TnL in Malay Language.

 

Keywords: Teachers constraints, Teaching strategies, Motivation, Malay Language, Post COVID-19 pandemic 

 


Full Text:

PDF

References


Abdul Aziz Busri & Wan Muna Ruzanna Wan Mohammad. (2021). Strategi pengajaran guru Bahasa Melayu dalam menangani masalah bacaan dalam kalangan murid disleksia di sekolah rendah pedalaman Sarawak. Jurnal Dunia Pendidikan, 3(1), 618-627.

Abdul Rasid Jamian & Zulkafli Abu Zarin. (2008). Keupayaan kemahiran membaca dan menulis Bahasa Melayu murid sekolah rendah kebangsaan luar bandar. Kertas Kerja di Konvensyen Pendidikan Nasional 2008. Universiti Sultan Idris, 2–4 Jun 2008.

Ain Nur Atika Agus. (2022). Masalah dihadapi oleh guru Bahasa Melayu dalam melaksanakan pendekatan terbeza dalam pengajaran dan pembelajaran di rumah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 12(1), 50-62.

Andi Achru. (2019). Pengembangan minat belajar dalam pembelajaran. Jurnal Idaarah, 3(2): 205-215.

Bani Hidayat Mohd Shafie. (2020). Pelaksanaan PdP dalam talian semasa Perintah Kawalan Pergerakan Fasa 1 dan 2 COVID-19. Jurnal Dunia Pendidikan, 2(2), 213-221.

Che Nidzam Che Ahmad, Saidatul Ainoor Shaharim & Asmayati Yahaya. (2016). Kesesuaian persekitaran pembelajaran, interaksi guru-murid, komitmen belajar dan keselesaan pembelajaran dalam kalangan murid biologi. Jurnal Pendidikan Sains & Matematik Malaysia, 6(10): 101-120.

Chua Yan Piaw. 2014. Asas Statistik Penyelidikan: Analisis Data Skala Likert. Edisi ke-3. Selangor: McGraw Hill Education.

Cresswell, J.W. (2005). Educational Research: Planning, Conducting an Evaluating Quantitative and Qualitative. 2nd Edition. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Dayang Julida Abang Tar & Muhd Izwan Mahmud. (2021). Minat, tingkah laku distruptif dan gaya pembelajaran murid bermasalah pembelajaran di sekolah rendah. Jurnal Dunia Pendidikan, 3(4), 49-64.

Intan Nur Syuhada Hamzah & Zamri Mahamod. (2021). Strategi pengajaran dalam talian yang digunakan oleh guru bahasa Melayu dalam meningkatkan kemahiran membaca murid sekolah rendah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 11(2), 54-67.

Irma Mahad, Ugartini Magesvaran & Intan Nur Syuhada Hamzah. (2021). Sikap dan motivasi murid sekolah rendah terhadap pembelajaran Bahasa Melayu dalam talian sepanjang perintah kawalan pergerakan. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 11(1), 16-28.

Jayaganes Balanadam & Khairul Azhar Jamaluddin. (2021). Isu dan cabaran dalam kemahiran membaca di kalangan murid sekolah rendah di Malaysia. Jurnal Dunia Pendidikan, 3(4), 127-135.

Kamarul Azmi Jasmi, Noratikah Ibrahim & Mohd Faeez Ilias. (2012). Gaya Pengajaran guru dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. Seminar Antarabangsa Pengurusan dan Pendidikan Islam (SEAPPI2012), 8-9 Mac 2012. Le Grandeur Palm Resort Senai, Johor Bahru.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2020). Manual Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah. Putrajaya: Bahagian Pengurusan Sekolah.

Kumar, M.M. (2016). Challenges of implementing student-centered strategies in classrooms. International Research Journal of Engineering and Technologies, 3(12), 1224-1227.

Layang Ugek & Jamaludin Badusah. (2018). Amalan dan masalah pengajaran literasi bahasa Guru Bahasa Melayu ketika mengajar murid Penan. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 8(2), 25-38.

Lee Ngiik Ting & Faridah Mydin Kutty. (2022). Meningkatkan kemahiran membaca dan motivasi murid bukan penutur natif dalam Bahasa Melayu melalui kaedah Ekspres-I. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities, 7(5),1-21.

Marzni Mohamed Mokhtar, Rohizani Yaakub & Fadzilah Amzah. (2018). Cabaran guru Bahasa Melayu dalam usaha menerapkan kemahiran berfikir aras tinggi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan penulisan karangan argumentatif. Attarbawaiy: Malaysian Online Journal of Education, 2(2), 7-14.

Mohd Nazri Abd. Rahman. (2021). 5 kaedah mudah menangani murid malas belajar, tidak fokus. Berita Harian Online, 16 November. https://www.bharian.com.my/berita/pendidikan/2021/11/888061/5-kaedah-mudah-menangani-murid-malas-belajar-tidak-fokus (diakses pada 29 Jun 2023)

Mohd Saiful & Nor Azwahanum Nor Shaid. (2021). Isu dan cabaran dalam pengajaran Bahasa Melayu di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina. International Journal of Humanities, Philosophy and Language, 4(16): 1-15.

Mok Soon Sang. (2009). Pengurusan Bilik Darjah untuk Guru Novis. Sintok, Kedah: Universiti Utara Malaysia.

Mucherah, W. & Yoder, A. (2008). Motivation for reading and middle school student’s performance on standardized testing in reading. Reading Psychology, 29(3), 214-235.

Muniroh Hamat, Siti Balqis & Ch’ng Pei Eng. (2020). Adaptasi pengajaran dan pembelajaran secara maya dalam kebiasaan baharu semasa pandemik Covid-19. Shah Alam: SIG:e-Learning@CS.

Nilavani Mahalingam & Khairul Jamaludin. (2022). Impak dan cabaran pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran atas talian semasa Perintah Kawalan Pergerakan. Jurnal Dunia Pendidikan, 3(4), 104-115.

Noor Zilla Md. Yusuf & Amir Juhari. (2020). Tahap bahasa antara dalam pembelajaran Bahasa Melayu sebagai bahasa kedua. Jurnal IPDA, 26(1): 187-202.

Noorhidayah Abu Hasim, Nurul Huda Adnan, Nuratiqah Suhaimi & Nor Izzuani. (2019). Pengaruh persekitaran dalam penguasaan kosa kata pelajar KUIM. Proceeding the 1st International Language, Culture and Education Conference 2019, Holiday Inn: Melaka.

Norazilawati Abdullah. (2020). Trend dan Isu Pendidikan Abad ke-21. Tanjong Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Norehan Mohd Nasir & Mahaliza Mansor. (2021). Cabaran guru dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di rumah: Suatu pemerhatian awal. Malaysian Journal Social Sciences and Humanities, 6(7), 416-421.

Nur Afriyah & Alexander Guci Ale. (2022). Ganjaran dalam pendidikan perspektif al-Qur’an. Jurnal Asy-Syukriyyah, 23(1): 103-127.

Ruddy Anak Sibat & Ruhizan M. Yasin. (2022). Pengaruh persekitaran sosial bilik darjah terhadap tahap penguasaan kemahiran dan motivasi murid dalam Bahasa Melayu. Malaysian Journal of Social Science and Humanities, 7(4), 1-13.

Shahlan Surat & Zamri Mahamod. (2022). Inovasi Pedagogi dan Kreativiti Guru. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Siti Nazurana Konaen, Fadzilah Abd Rahman & Samsilah Roslan. (2019). Meneroka sikap dan motivasi murid rendah pencapaian Bahasa Melayu: Satu kajian kes di Felda. International Journal of Education and Training, 5(1), 1-9.

Sohaina Mohd Salleh, Maimun Aqsha Lubis & Asiyah Sjahrony. 2017. Pembangunan gaya pembelajaran: Satu analisis keperluan di sekolah kebangsaan. Asian Comparative Education Research Journal on Islam and Civilization, 1(1), 54-63.

Solarte, A.C.S. (2011). The importance of classroom management for novice teachers. University of Narino. https://www.researchgate.net/publication/293485195 (Diakses pada 29 Jun 2023)

Steven Frennandes Aping, Muhamad Amir Asyraf Abdul Rahim & Muhammad Norhazim Izman. (2022). Sikap dan faktor yang mempengaruhi motivasi pelajar Bajau Ubian terhadap pembelajaran Bahasa Melayu secara dalam talian. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 12(2), 102-117.

Suliati Asri. (2023). 100,000 murid keciciran. Harian Metro, 6 Januari. https://www.hmetro.com.my/akademia/2023/01/926200/100000-murid-keciciran Diakses pada 30 Jun 2023).

Tak, M.Y. & Chang, Z. (2011). Relationship between teacher’s preferred teacher-student interpersonal behaviour and intellectual styles, educational psychology. An International Journal of Experimental Educational Psychology, 31(3), 301-317.

Vijayaletchumy Subramaniam & Nadia Shuhada Abdan Nasir. (2019). Lajur ampuh membaca Bahasa Melayu dalam proses pengajaran dan pembelajaran. MAHAWANGSA, 6(1), 22-45.

Wan Nurzuliana Wan Ahmad. (2019). Amalan guru dalam melaksanakan kemahiran literasi Bahasa Melayu bagi Program LINUS di sekolah rendah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 9(1), 1-11.

Wong, L.S.C & Nurfaradilla Mohamad Nasri. (2021). Hubungan antara tahap kebolehan pengajaran dengan pengalaman mengajar guru Bahasa Melayu dalam mengaplikasi pedagogi responsif budaya. Jurnal Dunia Pendidikan, 3(2), 468-483.

Yopi Nisa Febianti. (2018). Peningkatan motivasi belajar dengan pemberian reward and punishment yang positif. Jurnal Edunomic, 6(2), 93-102.

Zamri Mahamod & Anita Abdul Rahman. (2022a). Pengajaran dan Pembelajaran Dalam Talian: Isu dan Cabaran. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Zamri Mahamod & Anita Abdul Rahman. (2022b). COVID-19: Impak dan Cabaran kepada Pembelajaran Murid. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Zamri Mahamod, Anita Abdul Rahman & Zarien Atierah Zamri. (2021). Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah: Isu dan Cabaran Pendidikan dalam Norma Baharu. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Zamri Mahamod, Mohamed Amin Embi & Ruslin Amir. (2015). Kepelbagaian Pelajar dan Perbezaan Pembelajaran. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Zamri Mahamod. (2015). Strategi Pembelajaran: Inventori Cara Belajar Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Zamri Mahamod. (2019). Inovasi PdP dalam Pendidikan Bahasa Melayu. Cetakan Ketiga. Tanjung Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.