KITAB JAWI SEBAGAI ASAS TAMADUN MELAYU ISLAM (‘KITAB JAWI’ AS THE BASIS OF THE MALAY-ISLAM CIVILIZATION)

Ahmad Farid Abd Jalal, Rahimin Affandi Abdul Rahim, Siti Maimunah Hj. Kahal, Muhamad Sayuti Mansor, Ab Halim Ismail, Huzaimah Ismail, Muhammad Ikhlas Rosele, Ahnaf Wafi Alias

Abstract


Abstrak

Kejayaan dan kegemilangan yang telah berjaya dicapai oleh rantau Alam Melayu terutamanya di bawah kepimpinan kerajaan Islam memang tidak dapat dinafikan sehingga telah berjaya membina sebuah tamadun Melayu-Islam yang tersendiri. Kedatangan serta proses penyebaran ajaran Islam di rantau ini telah menjadi titik tolak kepada kemajuan, perkembangan serta penyatuan tamadun Melayu-Islam. Namun begitu, apakah kekuatan yang dimiliki oleh ajaran Islam tersebut sehingga dapat menjadi asas kepada pembentukan sebuah tamadun Melayu-Islam tersebut. Oleh itu, kajian ini dilakukan bagi mengenal pasti sumbangan kitab Jawi sebagai salah satu komponen utama yang dijadikan panduan oleh pemerintah serta masyarakat Melayu selepas kedatangan Islam dalam membina asas kepada pembentukan sebuah tamadun yang gilang gemilang di rantau ini. Kajian ini akan memfokuskan terhadap elemen-elemen penting yang terdapat dalam kitab Jawi tersebut sebagai korpus ilmu dalam membangunkan world-view serta pemikiran saintifik, ilmiah serta rasional dalam minda masyarakat Melayu yang telah sekian lama dibelenggu oleh gejala mistik, tahayul dan pemikiran berbentuk feudalisme. Oleh itu, hasil kajian ini mendapati bahawa kitab Jawi sememangnya boleh dianggap sebagai asas penting dalam pembinaan sebuah tamadun Melayu-Islam di rantau ini.

Kata Kunci: Kitab Jawi, Tamadun Melayu-Islam, Budaya Ilmu.

 

Abstract

The glory and success achieved by the Malay World region, especially under the leadership of the Muslim Sultanate, is undeniable until it has succeeded in building a distinct Malay-Islam civilization. The arrival and process of propagating Islamic teachings in the region has been a turning point for the progress, development and consolidation of Malay-Islam civilization. However, what is the secrets that lie behind the Islamic teachings so that it can be the basis for the formation of this civilization. Thus, this study was conducted to identify the contribution of the ‘kitab Jawi’ (Jawi books) as one of the main guideline to the ruler and the Malay community after the advent of Islam in building the foundation for the formation of a glorious civilization in the region. This study will focus on the essential elements contained in the kitab Jawi as a corpus of knowledge in developing world-view as well as scientific and rational thinking in the minds of the Malay community which have been long been plagued by mystical, superstitious and feudal-minded phenomena. Thus, this study found out that the kitab Jawi can indeed be regarded as an important foundation in the construction of a Malay-Islamic civilization in this region.

Keywords: Kitab Jawi (Jawi books), Malay-Islam civilization, culture of knowledge.


Full Text:

PDF

References


Abdul Kadir Muhammad. 1996. Sejarah Penulisan Hukum Islam Di Malaysia. Kuala Lumpur: DBP.

Abdul Rahman Abdullah. 2001. Falsafah Dan Kaedah Pemikiran. Kuala Lumpur: Utusan Publisher.

Abdullah al-Qari Haji Salleh. 1982. To' Kenali: His Life and Influence. Dlm. Kelantan: Religion, Society and Politics in a Malay State, disunting oleh William R. Roff. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

Amin Abdullah. 2000. Kajian Ilmu Kalam di IAIN: Menyongsong Perguliran Paradigma Keilmuan Keislaman Pada Era Milenium Ketiga. Al-Jamiah 65(VI): 84-88.

Aziz Deraman. 2013. Citra Budaya Kelantan. Dlm. Puri Kencana: Kecemerlangan Satu Abad Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, disunting oleh Mahmood Zuhdi Abd Majib. Kota Bharu: MAIK.

Azyumardi Azra. 1994. Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Alam Melayu Abad XVII dan XVIII. Penerbit Mizan: Bandung.

Azyumardi Azra. 1998. Esei-Esei Intelektual Muslim Dan Pendidikan Islam. Jakarta: LOGOS.

Azyumardi Azra. 2015. The Significance of Southeast Asia (The Jawah World) For Global Islamic Studies: Historical and Comparative Perspectives. Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies 8: 69-87.

Boxer, C.R. 1969. A Note on Portuguese Reactions to The Revival of The Red Sea Spice Trade and The Rise of Atjeh, 1540-1600. Journal of Southeast Asian History 10(3): 424.

Chambert-Loir, Henri. 1993. Naskhah-naskhah Melayu dari Pulau Sumbawa. Dalam Tamadun Melayu. Jil. 2, disunting oleh Ismail Hussein. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Collins, James T. 1998. Bahasa Melayu Abad ke-17: Ciri-ciri Sosiolinguistik. Jurnal Dewan Bahasa Mei: 22 dan 23.

Elegant, S. 1999. Far Eastern Economic Review. 10 Jun: 45.

Hall, D.G. E. 1968. A History of South East Asia. London: St. Martins Press.

Hashim Musa. 2001. Merekonstruksi Tamadun Melayu Islam: ke Arah Pembinaan Sebuah Tamadun Dunia Alaf Baru. Kuala Lumpur: Akademik Pengajian Melayu, Universiti Malaya.

Hashim Musa. 2014. Pelestarian Bahasa Melayu sebagai Bahasa Utama dalam Persuratan dan Pembudayaan Ilmu, Sains dan Teknologi di Rantau Ini. International Journal of the Malay World and Civilization: 2(2).

Hooke, M.B. 1976. The Terengganu in Malayan Legal History. JMBRAS, Vol. XLIX (2): 127-131.

Hurgronje, C. S. 1970. Mekka in the Latter Part of the 19th Century. Leiden: E.J. Brill.

Jamalluddin Hashim. 2008. Kitab Al-Sirat Al-Mustaqim oleh Shaykh Nur Al-Din Al-Raniri: Satu Sorotan. Jurnal Fiqh 5: 198-215.

Johns, A.H. 1981. From Coastal Settlement to Islamic Schools and City: Islamization in Sumatra, the Malay Peninsula and Java. Hamdard Islamicus IV(4): 20-21.

Johns, A.H. 1984. Islam in The Malay World, dalam Islam in Asia. Jerusalem 2: 138.

Khalif Muammar A. Harris. 2011. Ilmu Ketatanegaraan Melayu Abad ke-19: Kajian Terhadap Karya Raja Ali Haji. Sari - International Journal of the Malay World and Civilisation 29(1): 79 – 101.

Martin van Bruinessen. 1999. Kitab Kuning: Pesantren dan Tarekat. Bandung: Penerbit Mizan.

Md. Sidin Ahmad Ishak. 1992. Malay Book Publishing and Printing in Malaya and Singapore 1807-1949. Tesis Ph.D., University of Stirling.

Md. Sidin Ahmad Ishak. 2000. The Malays in The Middle East, With A Bibliography of Malay Printed Works Published in The Midde East. Kuala Lumpur: Universiti Malaya Press.

Mohammad Redzuan Othman. 1994. The Middle Eastern Influence on The Development of Religious and Political Thought in Malay Society. Tesis Ph.D., University of Edinburgh.

Mohd Yusof Othman. 1998. Isu-Isu dalam Ilmu dan Pemikiran. Kajang: Aras Mega Sdn Bhd.

Mohd. Yusoff Abd. Rahman. 1976. Pelajaran Ugama dan Kemunculan Ulamak Kelantan. Jebat 5/6: 97.

Naquib al-Attas, S.M. 1969. Preliminary Statement on a General Theory of the Islamization of the Malay-Indonesian Archipelago. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Oman Fathurrahman. 2012. Ithaf Al-Dhaki: Tafsir Wahdatul Wujud bagi Muslim Nusantara. Penerbit Mizan: Jakarta.

Rahimin Affandi Abd. Rahim. 2003. Analisis Sejarah Dakwah dan Jalinan Intelektual Rantau Malaysia-Indonesia. Dalam Jaringan Dakwah Malaysia-Indonesia, disunting oleh Zulkiple Abd. Ghani,. Bangi: Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, UKM dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Rahimin Affandi Abd. Rahim. 2003. Pengamalan Ilmu Usul Al-Fiqh di dalam Sastera Undang-Undang Melayu: Satu Analisa. Dalam Kesusasteraan dan Undang-Undang, disunting oleh Muhammad Mokhtar Hassan,. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya.

Rahimin Affandi Abd. Rahim. 2010. Batu Bersurat di Terengganu: Satu Tafsiran Terhadap Pelaksanaan Syariah Islam. Jurnal Fiqh, Vol. 6.

Rahimin Affandi Abd. Rahim. 2011. Tradisi Intelektual Melayu-Islam: Daripada Metafora Kepada Saintifikisme. Jurnal Melayu: The Muslim World Journal (edisi Khas).

Rahimin Affandi Abd. Rahim. Ruzman Md. Noor & Nor Adina Abdul Kadir. 2011. Pemikiran Pendidikan Islam dalam Sejarah Tradisi Alam Melayu: Analisis Kritikal. Dalam Prosiding International Conference of Islamic Civilization and Malay Identity 2011 (ICICMI2011).

Rahimin Affandi Abd. Rahim. 2015. Peranan Aceh dan Turki dalam Islamisasi Alam Melayu: Satu Analisis. Jurnal Al-Risalah 15(1): 1- 25.

Saghir Abdullah, H.W.M. 1990. Fatwa Tentang Binatang Hidup Dua Alam Syeikh Ahmad al-Fatani. Kuala Lumpur: Penerbitan Hizbi.

Saleh Faghizadeh. 2004. Sosiologi Sosiologi. Terjemahan oleh Mohd Fauzi Yaacob. Kuala Lumpur: ITNMB: 15-118.

Shah Rul Anuar Nordin. 2014. Impak Dakwah Kitab Taj al-Salatin kepada Masyarakat Melayu di Aceh. Seminar Antarabangsa Dakwah & Etnik 2014: Da'wah & Ethnicity: Multidisciplinary Perspective: Pusat Kajian Dakwah Orang Asli dan Pribumi, UKM, Bangi, Selangor.

Syed Muhammad Dawilah Al-Edrus. 1999. Epistemologi Islam; Teori Ilmu Dalam Al-Quran. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Teuku Iskandar. 1965. Kesusasteraan Melayu Klasik Sepanjang Abad. Jakarta: Libra.

Wan Mohd Nor Wan Daud. 1990. Budaya Ilmu Sebagai Asas Pembangunan Tamadun. Jurnal Pendidikan Islam 3(1): 51-67.

Wan Mohd Nor Wan Daud. 2001. Pembangunan di Malaysia: ke Arah Suatu Kefahaman Baru Yang Lebih Sempurna. Kuala Lumpur: Institut Antarabangsa Pemikiran dan Tamadun Islam.

Wilkinson, R.J. 1971. A History of the Peninsular Malays, with Chapters on Perak and Selangor. In Papers On Malay Subjects, edited by R. J. Wilkinson. Kuala Lumpur: Oxford University Press: 33.

Wilkinson, R.J. 1975. A History of the Peninsular Malays, with Chapters on Perak &Selangor. New York: AMS Press.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Malay Arts, Culture and Civilization Research Group,

d/a Institut Alam dan Tamadun Melayu
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +60 3 8921 5280 | Email: ajehh@ukm.edu.my