PEMBANGUNAN APLIKASI ANDROID PEMBELAJARAN ASAS BAHASA ARAB

Ibrahim Youssef Abdelhamid, Kaseh Abu Bakar, Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad, Hazrati Yahaya, Bashasunnahar Puasa

Abstract


Perkembangan yang pesat dalam dunia teknologi dan komunikasi telah menyumbang secara langsung kepada proses pengajaran dan pembelajaran bahasa. Oleh itu, satu anjakan paradigma terhadap kaedah penyampaian dalam sistem pendidikan perlu dilaksanakan bagi memenuhi keperluan pendidikan abad ke-21. Namun kaedah penyampaian dalam pengajaran dan pembelajaran yang berlaku sekarang masih bersifat konvensional. Justeru  itu, kajian ini bertujuan untuk membangunkan aplikasi android bagi mata pelajaran bahasa Arab sekolah rendah dengan memfokuskan kepada kemahiran mendengar dan juga kemahiran bertutur. Proses pembangunan aplikasi android ini adalah berpandukan model reka bentuk instruksi Hanafin dan  Peck sebagai panduan aliran kerja dengan sedikit pengubahsuaian.  Dapatan kajian menunjukkan satu prototaip aplikasi android asas bahasa Arab telah dibangunkan. Hasil pembangunan prototaip aplikasi android tersebut dinilai melalui kaedah kuantitatif. Soal selidik digunakan sebagai instrumen kajian dan data-data yang diperoleh daripada 30 orang guru bahasa Arab akan dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS versi 21.0. Oleh itu, hasil analisis kajian menunjukkan bahawa prototaip aplikasi android asas bahasa Arab yang dibangunkan perlu penambahbaikkan bagi meningkatkan mutu prototaip aplikasi android tersebut dan penghasilan prototaip aplikasi android tersebut juga diharapkan dapat membantu para pelajar dalam kemahiran mendengar dan juga kemahiran bertutur.    


Full Text:

PDF

References


Ab. Halim Mohamad. (2005). Kelayakan Guru Bahasa Arab dalam Pangajaran Bahasa Arab: Satu Kajian Kes Paper presented at the Prosiding Wacana Pendidikan Islam.

Abdul Hakim Abdullah. (2003). Pengajaran Balaghah di peringkat STPM di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) : perlaksanaan dan permasalahannya. (Tesis Doktor Falsafah), Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.

Aliff Nawi dan Mohd Isa Hamzah (2013). Tahap Penerimaan Telefon Bimbit Sebagai M- Pelajaran dalam Pendidikan Islam. Jurnal Pendidikan Islam & Bahasa Arab 5(1), 2013 1-10.

Al-Muslim Mustapa & Zamri Arifin. (2012). Pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab: satu tinjauan literatur di Negeri Sembilan. Prosiding Persidangan Kebangsaan Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Arab 2012, p15-33.

Anismazini Mohd Zin. (2014). Permainan bahasa dalam pembelajaran bahasa Arab di sebuah sekolah rendah di Klang. (Tesis Sarjana), Universiti Malaya.

Auzar. (2012). Keberkesanan Penggunaan Perisian Asas Membaca. GEMA Online™ Journal of Language Studies, 12(2), 629-644.

Azhar Hj. Ahmad, Hoseen Morip, & Morsalin Pawi. (2008). Kajian Tinjauan Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab di Sekolah Menengah di Negeri Sarawak. Paper presented at the Prosiding Wacana Pendidikan Islam.

Bahalu Raju. (2007). Pembinaan dan penilaian perisian multimedia komponen sastera Bahasa Inggeris Tingkatan 3. (Tesis Sarjana), Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.

Baharuddin Aris, Rio Sumarni Shariffudin, & Manimegalai Subramaniam. (2002). Rekabentuk Perisian Multimedia. Skudai, Johor: Universiti Teknologi Mara.

Bashasunnahar Puasa (2015). Reka Bentuk Aplikasi Morfologi Arab Menggunakan Animasi Interaktif. (Tesis Sarjana). Universiti Teknologi MARA.

Gan, Z. (2012). Understanding L2 speaking problems: Implications for ESL Curriculum Development in a Teacher Training Institution in Hong Kong. Australian Journal of Teacher Education.

Ghazali Yusri, Nik Mohd. Rahimi dan Parilah M. Shah. (2010). Sikap Pelajar Terhadap Pembelajaran Kemahiran Lisan Bahasa Arab di Universiti Teknologi MARA (UiTM). GEMA Online® Journal of Language Studies. Vol. 10(3), 15-33.

Hannafin M. J. & Peck, K. L. (1988). The Design, Development And Evaluation Of Instructional Software. New York: Longman.

Hwang, G.-J., & Tsai, C.-C. (2011). Research trends in mobile and ubiquitous learning: a review of publications in selected journals from 2001 to 2010. British Journal of Educational Technology, 42(4).

Ibtisam Abdullah & Zamri Ahmad. (2012). Pengajaran Kemahiran Mendengar Bahasa Arab Sebagai Bahasa Kedua. Prosiding Persidangan Kebangsaan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab 21012 (PKEBAR’12), anjuran Unit Bahasa Arab, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, 19 Mei

Iman Ahmad Shaihubul Wahidi, N. M. R. N. Y., & Kamarulzaman Abdul Ghani. (2011). Ahammiyatul tikniyat wal wasail atta'limiyah alhadisah wa dauruha fi baramij a'dad mua'limi allughah tularabiah. Paper presented at the Prosiding Seminar Antarabangsa Pengajaran Bahasa Arab (SAPBA'11):Wawasan dan Cabaran Malaysia-China., Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.

Jamaluddin Harun, & Zaidatun Tasir. (2003). Multimedia dalam Pendidikan. Bentong: PTS Publications and Distributors Sdn Bhd.

Kamarul Azmi Jasmi dan Ab. Halim Tamuri. 2007. Pendidikan Islam: Kaedah PdP. Cet. Ke- 2. Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.

Khairulzaman Kadir, & Muhammad Toib Fa. (2011). Almushaqqah allati yuwajihuha attulab al-maliziyun fi taaclum al-Lughah al-acrabiyyah. Paper presented at the Prosiding Seminar Antarabangsa Pengajaran Bahasa Arab (SAPBA'11):Wawasan dan Cabaran Malaysia-China, Bangi.

Lickona, T. (1991). Educating for character how our school can teach respect and responsibility. New York: Bantam.

M Amarudin Shuheb. (2016). Kompetensi Guru Bahasa Arab dalam Pembentukan Karakter Siswa di Madrasah Aliyah Salafiyah Kajen Pati. Yogyakarta: Unuversitas Islam Negeri Yogyakarta.

Maimun Aqsha Lubis, Wan Nurul Syuhada’ Wan Hassan & Mohd Isa Hamzah. (2017). Tahap Pengetahuan Dan Kesediaan Guru-Guru Pendidikan Islam Sekolah Menengah Di Selangor Terhadap Penggunaan Multimedia Dalam Pengajaran Pendidikan Islam. Jurnal ASEAN Comparative Education Research Journal on Islam and Civilization (ACER-J)1(1), 1-13.

Mohd Firdaus Yahaya, Muhammad Sabri Sahrir, & Mohd Shahrizal Nasir. (2013). Pembangunan Laman Web EZ-Arabic Sebagai Alternatif Pembelajaran Maya Bahasa Arab bagi Pelajar Sekolah Rendah Malaysia. Jurnal Teknologi, 61(1), 11-18.

Mohd Shahrizal Nasir, & Mohammad Azizie Aziz. (2012). Pemanfaatan Tekonologi dalam Pengajaran Puisi Arab Dinamika Pendidikan Bahasa Arab Menelusuri Inovasi Profesionalisme Keguruan. Malaysia: Universiti Sultan Zainal Abidin.

Naismith, L., Lonsdale, P., Vavoula, G., Sharples, M., (2004). In Literature Review in mobile Technologies and Learning. Futurelab Series.

Nik Murshidah Nik Din et.al. 2014. Keberkesanan Kaedah Main Peranan Dalam Pembelajaran Kemahiran Lisan Arab. Prosiding Seminar Pengajaran & Pembelajaran Bahasa Arab 2014

Norshida Hashim. (2012). Keberkesanan bahan bantu mengajar dalam pembelajaran bahasa Arab j-QAF. (Tesis Disertasi), Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Nur Atikah Jamilluddin, Mohd Jasmy Abd Rahman & Nabila Atika Razali. (2017). Pengadaptasian " E-Learning " Kepada " M- Learning " Dalam Teknologi Pendidikan. PROSIDING Seminar Pendidikan Serantau ke-VII. Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi.

Rafidah Kamarudin, Muhamad Izzat Rahim, Norfazlika Abd Karim, Sharifah Sheha Syed Aziz Baftim, Zainon Ismai & Mazliyana Zainal Arifin. (2018). Penggunaan Aplikasi MApEC dalam Pembelajaran Terminologi Asas Bahasa Inggeris. Jurnal Inovasi Malaysia (JURIM). 1(2), 111-124.

Ramlee Mustapha & Norani Salleh. (2007). Self-fulfilling prophecy and digital divide revisited vocational and IT competencies of special needs population in Malaysia. Jurnal Kerja Sosial 6(1), 33-65

Rosni Samah. (2009). Isu Pmbelajaran Bahasa Arab di Malaysia. Nilai: Universiti Sains Islam Malaysia.

Samsuiman, M. A., Benjaman, M. A., & Arifin, Z. (2014). Hubungan Antara Kecenderungan Minat Pelajar Dalam Bahasa Arab Dengan Kualiti Diri Guru Bahasa Arab Mrsm Ulul Albab, Kota Putra. Prosiding Seminar Pengajaran & Pembelajaran Bahasa Arab 2014. Selangor: Univesrti Kebangsaan Malaysia (UKM); Universiti Sultan Zainal Abidin (Unisza).

Siti Zaharah Mohid, Norbadriyyah Homan, Roslinda Ramli & Syukri Adnan, (2016), Pembangunan Aplikasi Mudah Alih Pembelajaran Asas Jawi, International Conference on Information Technology and Multimedia 2016 IC-ITM 2016 - http://fstm.kuis.edu.my/icitm.

Syed Yahya Kamal, Syed Ardi and Tasir, Zaidatun (2008) Pembelajaran masa depan - mobile learning (m-learning) di malaysia. In: Seminar Penyelidikan Pendidikan Pasca Ijazah 2008, 25-27 November 2008, Universiti Teknologi Malaysia.

Teh Hong Siok, Goh Chin Shuang & Noor Aizah Abas. (2018). Meningkatkan Keputusan Ujian Bahasa Mandarin melalui Inovasi Aplikasi “e-Kosa Kata”. Jurnal Inovasi Malaysia (JURIM),1(2), 69-82.

Wan Abdul Hayyi Wan Omar, Khoirun Nisak Mat Saad, & Majdan Paharal Radzi. (2012). Masalah Pengajaran Kosa Kata Arab dan Beberapa Cadangan Penyelesaian Dinamika Pendidikan Bahasa Arab Menelusuri Inovasi Profesionalisme Keguruan. Terengganu: Universiti Sultan Zainal Abidin.

Wan Izzuddin Wan Sulaiman & Wan Hasni Wan Sulaiman. (1991). Strategi Belajar yang Berkesan. Kuala Lumpur: Sabha DTP Services.

Zawawi Ismail, Ab Halim Tamuri, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff & Mohd Ala-Uddin Othman. (2011). Teknik Pengajaran kemahiran Bertutur Bahasa Arab di SMKA di Malaysia. GEMA Online Journal of Language Studies 11(2), 67-82.

Zulkarnain, Z., Saim, M., & Talib, R. A. (2013). Hubungan Antara Minat, Sikap dengan Pencapaian Murid Dalam Kursus Cc301 - Quantity Measurement. Seminar Pasca Siswazah Dalam Pendidikan (GREDUC 2013). Selangor: Universiti Putra Malaysia.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


eISSN : 2600-769X