DASAR FALSAFAH DAN POLISI PENDIDIKAN BERSEPADU: PENGALAMAN MALAYSIA

Ikwan Lubis SE, MM, Maimun Aqsha Lubis, Siti Hajar Taib, Dr. Khairuddin MAg., Ilminza Zakaria, Mohamed Yusoff Mohd Nor, Mohd Azaharin Ismail, Abdul Rahman S.E.,Ak., M.Si CA., CPA, Wan Ali Akbar Wan Abdullah

Abstract


Falsafah Pendidikan bersepadu mencakupi keseluruhan ilmu-ilmu pengetahuan antara ilmu agama dan ilmu dunia. Pendidikan bersepadu membawa maksud kepada pendidikan yang menyepadukan antara ilmu fardhu ain dan fardhu kifayah. Integrasi pendidikan Islam pula menyepadukan antara ilmu yang bermanfaat atau ilmu aqli dengan ilmu naqli. Objektif pendidikan bersepadu membentuk keseimbangan akhlak dan pembangunan rohani untuk mencapai ilmu yang menjadi matlamat dalam pencarian ilmu. Pendidikan berubah dari masa ke semasa. Pendidikan bersepadu merupakan keperluan dalam institut pendidikan yang mempunyai pelajar beragama Islam khasnya. Kemajuan dan perubahan pendidikan Islam di Malaysia mengikut dasar yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia berpandukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Islam. Adapun metodologi kajian ini adalah berbentuk sorotan kepustakaan. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan dasar falsafah dan polisi pendidikan bersepadu secara globalisasi, pendidikan bersepadu dari sudut pedagogi dan pendidikan bersepadu di Malaysia. Di samping itu polisi pendidikan bersepadu di Malaysia menjelaskan empat asas rukun yang diamalkan mengikut Falsafah Pendidikan. Seterusnya faktor pembentukan polisi dan konsep pendidikan bersepadu di Malaysia berpandukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan  dengan dipengaruhi oleh faktor sosio ekonomi, budaya dan agama. Manakala Falsafah Pendidikan Islam membentuk dan menerapkan nilai murni berpandukan al-Quran dan as-Sunnah.


Full Text:

PDF

References


Ahmad Gito Syauban, Bimo Stanza Putra & Eka Sapta Agus Wibowo. 2015. Materi Presentasi Aliran-Aliran Dalam Filsafat. Universitas negeri Jakarta. Indonesia

Ahmad Mohd Salleh. 2008. Pengajian Agama Islam & j-QAF: Metodologi dan Pedagogi Pendidikan. Shah Alam: Oxford Fajar Sdn. Bhd.

Alias Azhar. 2013. Pendemokrasian Sistem Pendidikan Islam di Malaysia: Satu Tinjauan. Jurnal Kajian Pendidikan, 3(1), 59-72. Universiti Utara Malaysia Kedah.

Amabile, T. 1988. A Model of Creativity and Innovation in Organizations. Research in Organizational Behaviour. 10: 123-167.

Anastasia Jessica Adinda S. 2015. Menelusuri Pragmatisme Pengantar pada Pemikiran Pragmatisme dari Peirce Hingga Habermes. Surabaya: Pt Kanisius.

Azhar Hj. Wahid & Zawawi Jahya. (2009). Pendidikan Pembangunan Modal Insan. Tanjung Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.)

BPK. 2014.bLaman Web Rasmi Bahagian Pembangunan Kurikulum: Kementerian Pendidikan Malaysia. Dipetik pada 23hb September 2014

Charlesworth, R., 2014, Understanding Child Development, (9nd Ed.), Wadsworth Cangage Learning

Datuk Dr. Syed Othman Alhabshi, Hasnan Hakim. 2001. Kongres Pendidikan Melayu di Dewan Merdeka, Pusat Dagangan Dunia Putra (PWTC), Kuala Lumpur, pada 1 – 2 September 2001

Dewey, J. 1933. How We Think. A Restatement Of The Relation of Reflectivethinking To the Educative Process. Boston. D.C. Heath And Company.

Dokumen Standard Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). 2015. Bahagian Pembangunan Kurikulum. Kementerian Pelajaran Malaysia.

Field, R. 2007. The Internet Encyclopedia of Philosophy John Dewey 1859–1952. Maryville: Northwest Missouri State University.

Gainer.1988. Astd Update: Basic Skills. Alexandria, Va: American Society For Training And Development. (Eric No. Ed 291 882).

Ghazali Darusalam. 2004. Pedagogi Pendidikan Islam. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.

Hassan Ahmad & Mohd Salleh Ahmad. 2002. Usul Fiqh dan Kaedah Fiqh. Kuala Lumpur: Pustaka Hj. Abd. Majid.

Hassan Langgulung. 1991. Pendidikan Islam Menghadapi Abad Ke 21. Shah Alam, Selangor: Hizbi Sdn. Bhd

Hisarma Saragih, Stimsom Hutagalung, Arin Tentrem Mawati . 2021. Filsafat Pendidikan. Yayasan Kita Menulis 2021

Kementerian Pendidikan Malaysia. 20006. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010. Putrajaya: Bahagian Pembangunan Kurikulum

Maimun Aqsha Lubis. 2015. Effective Implementation of The Integrated Islamic Education. Global Journal Al-Thaqafah (GJAT), 5(1):60.

Mathe, H. 2016. Living Innovation: Competing in the 21st Century Access Economy. Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.

Mok Soon Sang. 2009. Literatur dan Kaedah Penyelidikan. Puchong, Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd. Muhammad Shafiq. 1995. Islamization Of Knowledge: Philosophy and Methodology and Analysis Of The Views and Ideas Of Ismail R. AlFaruqi, S. Hossein Nasr and Fazlur Rahman. Jurnal Hamdard Islamicus. Vol XVIII No 3.

Noriati A. Rashid, Lee Keok Cheong, Zulkifli Mahayudin dan Zakiah Noordin, 2014, Falsafah dan Pendidikan di Malaysia. Shah Alam: Oxford Fajar Sdn. Bhd

Nurul Salmi Mohd Dazali. 2014. Tahap Kemahiran Komunikasi Dalam Kalangan Pelajar Sarjana Muda Pendidikan Ipta Di Utara Semenanjung Malaysia (Communication Skill among Undergraduate Students of Education in Northern Malaysia), Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu – JPBM (Malay Language Education Journal – MyLEJ. 4(2): 44-56

Ormerod, Richard. 2006. The History and Ideas of Pragmatism. Journal of the Operational Research Society. 57(8): 892-909.

Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) (2006-2010). Kementerian Pendidikan Malaysia. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025. Kementerian Pendidikan Malaysia.

Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) (2006-2010). Kementerian Pendidikan Malaysia.

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (2013-2025) Pendidikan Pra-Sekolah hingga Lepas Menengah, (2013), Kementerian Pendidikan Malaysia

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (2013-2025). Kementerian Pendidikan Malaysia

Pendidikan PraSekolah hingga Lepas Menengah. 2013. Kementerian Pendidikan Malaysia

Pusat Perkembangan Kurikulum. 2016. Huraian Sukatan Pelajaran Kurikulum Standard Sekolah Rendah Bahasa Malaysia Sekolah Kebangsaan Tahun 6. Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Saharia Hj. Ismail. 2015. Pembangunan Insan Dalam Falsafah Pedidikan Kebangsaan. Journal of Human Capital Development Vol. 8 No. 2 July - December 2015

Serdyukov, P. 2017. Innovation in Education: What Works, What Doesn’t, and What to do About it? Journal of Research in Innovative Teaching & Learning. 10(1): 4-33.

Siti Arinah Tukiran*, Ahmad Sunawari Long & Badrul Redzuan Abu Hassani. 2019. International Journal of Islamic Thought Vol. 15: (June) 2019

Tajul Ariffin Noordin. 1993. Perspektif Falsafah dan Pendidikan di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Teven, J. J. & Hanson, T. L. 2004. The Impact of Teacher Immediacy And Perceived Caring On Teacher Competence And Trustworthiness. Communication Quarterly 52(1): 39-54. Winter: University Park

Theobald, P. 2009. Education Now: How Re-thinking America's Past Can Change Its Future. Colorado: Paradigm.

Wan Ali Akbar Wan Abdullah, Nursafra Mohd Zhaffar & Ab. Halim Tamuri. 2020. Aplikasi Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Pendidikan Islam. Sains Insani. 5(1): 14-21.

Zetty Nurzuliana Rashed, Ahmad Shafiq Mat Razali, Siti Rashidah Abd. Razak, Norshilawani Shahidan, Zanaton H Iksan Sri Andayani Mahdi Yusuf. 2017. Pengitegrasian Ilmu Naqli Dan Aqli Melalui Pendekatan “Lesson Study” kajian di Maahad Tahfiz Sains Negeri Selangor. International. Research Management & Innovation Conference (IRMIC 2017) Institut Latihan Malaysia (ILIM) Bangi, 7 September 2017 106 1

Zuraidah Binti Othman Dan Dr Hajah Aizan Binti Ali @ Mat Zin .2014. Pendidikan Integratif Dalam Islam: Kesepaduan Iman, Ilmu Dan Amal (Integrative Education In Islam: Unity Faith, Knowledge And Charity. Jurnal Al-Muqaddimah, 2 (2):21-45.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


eISSN : 2600-769X