ANALISIS FAKTOR HISBAH SOSIAL TERHADAP PENGHAYATAN AKHLAK MURID MUSLIM SEKOLAH MENENGAH: APLIKASI FUZZY DELPHI METHOD

Ros Arniza Zakaria, Mohd Isa Hamzah, Khadijah Abdul Razak

Abstract


Sehingga hari ini, penghayatan akhlak yang cuba diterapkan dalam kehidupan murid melalui subjek Pendidikan Islam belum berjaya sepenuhnya dalam mengurangkan masalah akhlak murid Muslim di dalam mahupun di luar sekolah. Faktor hisbah sosial dilihat antara faktor yang mampu mempengaruhi penghayatan akhlak murid Muslim. Tujuan kajian ini adalah untuk menganalisis faktor hisbah sosial dengan melihat konsensus pakar terhadap elemen-elemen yang terdapat dalam faktor hisbah sosial. Elemen-elemen tersebut ialah hisbah ibu bapa, hisbah guru, hisbah rakan, hisbah masyarakat, hisbah sekolah dan hisbah kerajaan. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang meninjau pandangan dan penilaian seramai 14 orang pakar yang dipilih secara persampelan bertujuan (purposive sampling). Pakar-pakar ini telah menilai 6 elemen dan 36 item yang dimasukkan ke dalam Model Penghayatan Akhlak Murid Muslim sekolah menengah. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan kaedah Fuzzy Delphi. Analisis mengambil kira pernomboran segi tiga Fuzzy (triangular Fuzzy Numbers) dan kedudukan (ranking) elemen yang diperoleh melalui proses defuzzification. Hasil kajian mendapati respon dan kesepakatan pakar ke atas semua elemen berada pada tahap yang baik. Secara keseluruhan, persetujuan pakar melebihi 75% dan hampir kesemua nilai threshold ‘d’ memenuhi syarat kesepakatan.


Full Text:

PDF

References


Ab. Halim Tamuri & Zarin Ismail. 2004. Pengaruh Media Massa Terhadap Pegangan Nilai Akhlak Remaja: Kajian Ke Atas Fakir Miskin Di Kawasan Luar Bandar 1–9.

Ajat Sudrajat, M. 2010. Model Pembentukan Kultur Akhlak Mulia Siswa Sekolah Menengah Pertama Di Indonesia. Jurnal Kependidikan 40(1): 59–72.

Al-Bukhari, A. A. M. bin I. 1992. Shahih Bukhari (Terjemahan), hlm. Tiga belas. Jakarta: Widjaya.

Al-Ghazali, A. H. M. bin M. 1998. Ihya’ Ulum Al-Din. Kaherah: Maktabah Misr.

Albani, M. N. 2007. Ringkasan Sahih Bukhari (Terjemahan). Jakarta: Pustaka Azzam.

Alder, M. & Ziglio, E. 1996. Gazing Into The Oracle: The Delphi Method And Its Application To Social Policy And Public Health. United Kingdom: Jessica Kingsley Publishers Ltd. Retrieved from https://books.google.com.my/books?hl=en&lr=&id=jo1Z1JZIrKIC&oi=fnd&pg=PP7&dq=Gazing+into+the+oracle:+The+Delphi+Method+and+Its+Application+to+Social+Policy+and+Public+Health&ots=CQAVDBGf7Y&sig=C51zQg2rxca5hRXDEE231sXlzvM&redir_esc=y#v=onepage&q=Gazing int

Azhar Ahmad. 2006. Strategi pembelajaran pengaturan kendiri Pendidikan islam dan Penghayatan akhlak pelajar sekolah menengah. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Bandura, A. 1977. Social learning theory. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.

Bandura, A. 1991. Social Cognitive Theory of Self-Regulation. Organizational Behavior and Human Decision Processes 50(2): 248–287.

Berliner, D. C. 2004a. Expert teachers : Their characteristics ,. De La Teoria....a L’Aula (July): 13–27.

Berliner, D. C. 2004b. Describing the behavior and documenting the accomplishments of expert teachers. Bulletin of Science, Technology and Society 24(3): 200–212. doi:10.1177/0270467604265535

Bodjanova, S. 2006. Median alpha-levels of a fuzzy number. Fuzzy Sets and Systems 157(7): 879–891. doi:10.1016/j.fss.2005.10.015

Chang, P. L., Hsu, C. W. & Chang, P. C. 2011. Fuzzy Delphi method for evaluating hydrogen production technologies. International Journal of Hydrogen Energy 36(21): 14172–14179. doi:10.1016/j.ijhydene.2011.05.045

Cheng, C.-H. & Lin, Y. 2002. Evaluating the best main battle tank using fuzzy decision theory. European Journal of Operational Research 142: 174–186. doi:10.1016/S0377-2217(01)00280-6

Chu, H. C. & Hwang, G. J. 2008. A Delphi-based approach to developing expert systems with the cooperation of multiple experts. Expert Systems with Applications 34(4): 2826–2840. doi:10.1016/j.eswa.2007.05.034

Daniel K. Lapsley & Darcia Narvaez. 2007. Character Education: Handbook of Child Psychology.

Fortemps, P. & Roubens, M. 1996. Ranking and defuzzification methods based on area compensation. Fuzzy Sets and Systems 82(3): 319–330. doi:10.1016/0165-0114(95)00273-1

Hassan Langgulung. 1987. Penghayatan nilai-nilai ditinjau dari proses pembelajaran dalam konteks pendidikan masakini. Jurnal Pendidikan Islam 5: 13–30.

Hasson, F., Keeney, S. & McKenna, H. 2000. Research guidelines for the Delphi survey technique. Journal of Advanced Nursing 32(4): 1008–1015. doi:10.1046/j.1365-2648.2000.t01-1-01567.x

Hsieh, T. Y., Lu, S. T. & Tzeng, G. H. 2004. Fuzzy MCDM approach for planning and design tenders selection in public office buildings. International Journal of Project Management 22(7): 573–584. doi:10.1016/j.ijproman.2004.01.002

Ibn Khaldun. 2002. Mukaddimah Ibn Khaldun. Terj. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Irwan Fariza Sidik Mohd Mahzan Awang Abdul Razaq Ahmad. 2018. Sokongan Persekitaran Sosial di Pelbagai Jenis Sekolah Menengah dalam Meningkatkan Kemahiran Insaniah Pelajar. Jurnal Pendidikan Malaysia 43(3): 67–76.

Jamiah Manap Sidek Baba. 2016. Al-Ghazali’s Parenting Skill Attributes Model. Junal Hadhari 8(1): 113–131.

Khadijah Abdul Razak. 2013. Gaya pembelajaran, pencapaian pendidikan islam, dan penghayatan akhlak dalam kalangan pelajar sekolah menengah di Selangor. Thesis.

Mardzelah Makhsin & Mohamad Fadli. 2013. Pengaruh Hisbah Sosial Ke atas Penghayatan Akhlak Remaja. Jurnal pembangunan sosial 16: 155–169.

Mohammad Nizar Mahzir Nor Hayati Fatmi Talib Nor Izzati Mohd Nor. 2016. Penghayatan Islam Pelajar Semester Satu Sesi Jun 2015 Politeknik Mukah Sarawak. Persidangan Kebangsaan Isu-isu Pendidikan Islam, hlm. 237–247.

Mohd Ridhuan Jamil. 2014. Pengenalan Asas Kaedah Fuzzy Delphi Dalam Penyelidikan Reka Bentuk Pembangunan. Selangor: Minda Intelek.

Nor Hayati Fatmi Talib Nur Azmah Mohamad Saleh Nursuriati Mohd Badli. 2017. Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Penghayatan Akhlak Pelajar Politeknik Banting Selangor Dan Kolej Komuniti Kuala (January 2018). doi:10.24014/sb.v14i2.4424

Norhisham Muhamad. 2015. Biah Solehah dan Penghayatan Akhlak Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA). Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Norhisham Muhamad. 2018. The Influence of Ansyitah ( Activities ) on the Moral and Ethics Formation of Religious Student Secondary School ( SMKA ). Jurnal Sains Humanika 10(3–4): 9–19.

Okoli, C. & Pawlowski, S. D. 2004. The Delphi method as a research tool: An example, design considerations and applications. Information and Management 42(1): 15–29. doi:10.1016/j.im.2003.11.002

Ramlan Mustapha. 2021. Fudelo 1.0. Powered by Skyrem Brilliant Services. Retrieved from http://drramlan.com/?page_id=165

Ramlan Mustapha Ghazali Darusalam. 2018. Aplikasi Kaedah Fuzzy Delphi Dalam Penyedikan Sains Sosial. Kuala Lumpur: Penerbitan Universiti Malaya.

Ridhuan Mohd Jamil Saedah Siraj Zaharah Hussin Nurulrabihah Ahmad Arifin Sapar. 2014. Pengenalan Asas Kaedah Fuzzy Delphi Dalam Penyelidikan Reka Bentuk Dan Pemabangunan. Bangi: Minda Intelek.

Rohana Tan Norhasni Zainal Abiddin Andi Suwirta. 2016. Faktor yang Mempengaruhi Penghayatan Akhlak Islam dalam Kalangan Belia di sebuah Institusi Pengajian Tinggi Awam Malaysia. INSANCITA 1.1 (2016). 1(February): 55–66.

Siti Aisyah Kamarudin & Latifah Abdul Majid. 2017. Peranan Murabbi Terhadap Pembangunan Dan Pembentukan Akhlak Remaja. Al-Turath Journal of Al-Quran and Al-Sunnah 2(2): 31–37. Retrieved from http://spaj.ukm.my/jalturath/index.php/jalturath/article/view/48/33

Siti Muflichah. 2014. Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah. Jurnal Addin 3(1): 1–17.

Skulmoski, G. J., T.Hartman, F. & Jennifer Krahn. 2007. The Delphi Method for Graduate Research. Journal of Information Technology Education 6: 1–21. doi:10.1007/3-540-47847-7_10

Sophian bin Rambli Eangku Ahmad Zaki Engku Alwi Imam Fauji. 2018. Amalan Hisbah Dan Prospek Terhadap Pengurusan Akidah Di Malaysia: Satu Tinjauan Awal. Halaqa: Islamic Education Journal 2(1): 01. doi:10.21070/halaqa.v1i1.1607

Subianto, J. 2013. Peran Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat dalam Pembentukan Karakter Berkualitas. Jurnal Penelitian Pendidikan Islam 8(2): 331–354.

Tang, C. W. & Wu, C. T. 2010. Obtaining a picture of undergraduate education quality: A voice from inside the university. Higher Education 60(3): 269–286. doi:10.1007/s10734-009-9299-5

Thomaidis, N. S., Nikitakos, N. & Dounias, G. D. 2006. The evaluation of information technology projects: a fuzzy multicriteria decision-making approach. International Journal of Information Technology & Decision Making 05(01): 89–122. doi:10.1142/s0219622006001897

Ulwan, A. N. 1997. Tarbiatul Awlad Fl Islam, hlm. 31st Edisi . Kaherah: Darul Salam.

Zakaria Stapa Ahmad Munawar Ismail Noranizah Yusuf. 2012. Faktor Persekitaran Sosial Dan Hubungannya Dengan Pembentukan Jati Diri. Journal Hadhari Special Edition 155–172.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


eISSN : 2600-769X