UMNO BAHAGIAN BATU BERENDAM MELAKA: LATAR BELAKANG PENUBUHAN DAN KEPIMPINAN TIGA KETUA BAHAGIAN TERAWAL

UMNO BATU BERENDAM MELAKA DIVISION: ESTABLISHMENT BACKGROUND AND LEADERSHIP OF THE FIRST THREE DIVISION CHIEFS

Authors

  • Sahabudeen Mohamed Gani
  • Aishah Bee Ahmad Tajudeen

Abstract

Artikel ini membincangkan latar belakang penubuhan bahagian baharu UMNO iaitu UMNO Bahagian Batu Berendam di Melaka dan menganalisis kepimpinan awal pertubuhan ini di bawah tiga ketua bahagian terawal. Melalui perbincangan ini, dapat dinilai sejauh mana usaha dan penglibatan pemimpin-pemimpin awal ini dalam mendapatkan kepercayaan orang Melayu dan juga menstabilkan pembangunan UMNO di Batu Berendam semasa era awal pembentukan. Dari segi metodologi, artikel ini menggunakan kaedah kualitatif iaitu kaedah penyelidikan sejarah yang merangkumi kajian perpustakaan dan temu bual. Melalui kajian perpustakaan, penyata-penyata UMNO Malaysia dan Batu Berendam, fail dan laporan rasmi UMNO Batu Berendam, artikel akhbar-akhbar tempatan dan kebanyakan sumber akademik sekunder telah dimanfaatkan. Kesemua sumber primer dan sekunder ini diperoleh daripada Ibu Pejabat UMNO Malaysia, Pejabat UMNO Bahagian Batu Berendam, Arkib Negara Malaysia dan Perpustakaan Institusi-Institusi Pengajian Tempatan dan Perpustakaan Negara. Bagi tujuan mendapatkan informasi primer mengenai topik yang dikaji, temu bual dengan beberapa tokoh veteran dan pemimpin yang menggerakkan parti ini turut dijalankan.

Kata kunci: UMNO; Batu Berendam; Melaka; Ketua Bahagian; Kepimpinan

 

Abstract 

This article discusses the background of the establishment of the UMNO Batu Berendam Division in Melaka and analyses the early leaderships of this division under the three earliest division leaders. It evaluates  to what extent the efforts and involvement of these early leaders in gaining the trust of the Malays and also stabilising the position of UMNO in Batu Berendam during the early period of establishment. In terms of methodology, this article uses a qualitative method, which is a historical research method that includes library research and interviews. Through library research, UMNO Malaysia and Batu Berendam statements, Batu Berendam UMNO official files and reports, local newspaper articles and most secondary academic sources are utilized. All these primary and secondary sources were obtained from the Malaysian UMNO Headquarters, the Batu Berendam Division UMNO Office, the National Archives of Malaysia and the libraries of local research institutions and the National Library. For the purpose of obtaining primary information on the topic under study, interviews with several veteran figures and leaders who mobilised this party were also conducted.

Keywords: UMNO; Batu Berendam; Melaka; Division Chief; Leadership

Author Biographies

Sahabudeen Mohamed Gani

Penyelidik bebas, Taman Maluri

55100, Kuala lumpur, MALAYSIA

Aishah Bee Ahmad Tajudeen

Sekolah Menengah Kebangsaan St. Gabriel (M),

Kuala Lumpur, MALAYSIA

Downloads

Published

2023-07-10

Issue

Section

Language & Heritage