Kepelbagaian Medium Penyampaian Dakwah Abdul Hadi Awang Semasa Pandemik

Syamimi Amira Shamsul Baharin, Najah Nadiah Amran

Abstract


Kepelbagaian Medium Penyampaian Dakwah Abdul Hadi Awang Semasa Pandemik

 

Pandemik COVID 19 yang melanda seluruh dunia telah menjejaskan pelbagai sektor dan bidang termasuk bidang dakwah. Ketika pandemik COVID 19 berlaku, hampir semua aktiviti terpaksa dihentikan termasuk dakwah secara bersemuka. Dakwah adalah tanggungjawab setiap muslim mukallaf dan merupakan sebahagian daripada Islam. Ianya perlu dilakukan mengikut kesesuaian keadaan, sasaran dakwah, pendekatan dakwah dan sebagainya. Oleh sebab itu, walaupun berlakunya pandemik COVID-19, dakwah masih perlu dilakukan. Namun, pendekatan yang sesuai perlu digunakan untuk menyesuaikan dengan keadaan pandemik yang berlaku. Kertas kerja ini membincangkan transformasi dakwah ketika pandemik COVID-19 salah seorang tokoh ulama, pemimpin dan pendakwah yang terkemuka iaitu Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Kajian dilakukan berbentuk analisis dokumen dan pemerhatian bagi mengumpul data utama dan kaedah analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil kajian menunjukkan berlaku transformasi pada pendekatan dakwah beliau kerana dakwah secara atas talian di media sosial telah digunakan secara menyeluruh oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang di era pandemik COVID-19. Beliau menggunakan pendekatan dakwah melalui internet iaitu dengan menggunakan media sosial sebagai medium utamanya dalam melaksanakan dakwah tanpa sempadan. Media sosial yang digunakan khususnya adalah di aplikasi YouTube, Facebook, Instagram, Telegram dan Twitter.


Abdul Hadi Awang Dakwah Delivery Approaches in the Pandamic


The COVID 19 pandemic that has hit the world has affected various sectors and fields including the field of da'wah. When the COVID 19 pandemic occurred, almost all activities had to be stopped including da'wah face-to-face. Da'wah is the responsibility of every Muslim mukallaf and is part of Islam. It should be done according to the circumstances, the target of da'wah, the approach of da'wah and so on. Therefore, despite the covid-19 pandemic, da'wah still needs to be done. However, the appropriate approach needs to be used to adjust to the prevailing pandemic conditions. This paper work discusses the transformation of da’wah one of the leading scholars, leaders and preachers, Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang during the COVID 19 pandemic. The study was conducted in the form of document analysis and observation to collect the main data and the data analysis method was done descriptively. The results showed a transformation in his da'wah method and approach because online da'wah on social media was used thoroughly by Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang in the era of covid-19 pandemic. He used the dakwah approach through the internet by using social media as his main medium. The social media used in particular is on YouTube, Facebook, Instagram, Telegram and Twitter applications.

 


Full Text:

PDF

References


al-Quran al-karim

Abdul Hadi Awang. @abdulhadi_awang. instagram.com/abdulhadi_awang.

Abdul Hadi Awang. @abdulhadiawang. https://twitter.com/abdulhadiawang?lang=en

Abdul Hadi Awang. 2013. Tafsir Surah al-Kahfi. Aisyah Humaira Publications. Kuala Lumpur.

Abdul Hadi Awang. 2014. Ucapan Dasar Presiden PAS; Muktamat PAS kali ke 59.

Abdul Hadi Awang. https://www.facebook.com/abdulhadiawang/

Abdul Hadi Awang. https://www.youtube.com/c/AbdulHadiAwangOfficial.

Abdul Hadi Awang. Telegram Channel

al-Bayanuni Abu al-Fath. 2010. Madkhal ila ᶜIlmi Daᶜwah. Lebanon: Dar Risalah Alamiyah.

al-Butty Muhammad Said Ramadan 1997. Rahsia Dakwah Yang Berkesan. Terj: Mohd Sofwan Amirullah & Mhd Royhan Hasbullah. Selangor: Pustaka Ilmi.

al-Habib ‘Omar. 2015. Akhlak Kami. Terj: Sekumpulan Asatizah Tempatan (Singapura). Singapura: Hands Learning and Development Services.

Ana Urfiyanti. 2015. Konsep dakwah ‘Aid al-Qarni dalam pembinaan pemuda Islam. Tesis sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Azizan Had. 2014. Dakwah Melalui Internet di Malaysia: Masalah dan Cabaran. Seminar Antarabangsa Dakwah dan Etnik: Perspektif Multi Disiplin. Pusat Kajian Dakwah Orang Asli dan Pribumi. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Burhanuddin Jalal. 2021. Dakwah Secara Digital Perlu Diperhebat. Bernama.com (Tinta Minda). https://www.bernama.com/bm/tintaminda/news.php?id=1984341. [Diakses 16/9/2021].

Dr. Ali Jarisyah. 1986. Manahij at-Da'wah Wa Asalibuh , Dar al-Wafa' Mesir.

Faradillah. tt. Penerimaan Media Sosial sebagai Medium Dakwah dalam kalangan Mahasiswa KUIS. Jabatan Komunikasi, Fakulti Pengurusan dan Muamalah, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, Malaysia

Ghalwash Ahmad. 1987. al-Daᶜwah Islamiyah Usuliha Wa Wasailuha. Kaherah: Dar Kitab al-Misra.

Haziyah Hussin. 2010a. Temu bual bersama Tuan Guru Dato’ Hj Abdul Hadi Awang pada 30 Mac 2010 dalam Haziyah Hussin. 2014. Al-Manhaj al-Haraki fi Tafsir al-Syaykh Sa’id Hawwa Dirasah Tahliliyyah. Unpublished PhD. Thesis. International Islamic University Malaysia.

Haziyah Hussin. 2017. Sumbangan Tuan Guru Dato’ Seri Haji Abdul Hadi Awang dalam Peradaban Tafsir di Malaysia. Persidangan Antarabangsa Islam dan Tokoh.

Kementerian Kesihatan Malaysia. 2020. www.moh.gov.my

Marziana bt Othman@Osman. 2018. Sumbangan Pemikiran Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang Terhadap Pembangunan Politik Kontemporari Di Malaysia. Latihan Ilmiah Ijazah Sarjana Muda Dengan Kepujian. Fakulti Pengajian Islam.Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia

Mohamad Abu Bakar Abdul Rahman. 2010. Metodologi Dakwah Rasulullah S.A.W. Di Peringkat Permulaan Di Mekah: Aplikasinya Di Singapura. Universiti Malaya. Tesis Sarjana Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan Akademi Pengajian Islam.

Mohd Azlim Zainury. 2015. Abdul Hadi khatam tafsir al-Quran kali kedua. http://Www.Sinarharian.Com.My/Edisi/Terengganu/Abdul-Hadi-Khatam-Tafsir-Al-Quran-Kali-Kedua-1.521067. 15 Februari 2021.

Mohd Fadli Ghani. 2018. Koleksi Karya Tuan Guru Abdul Hadi. harakahdaily.net. November.https://harakahdaily.net/index.php/2018/11/01/koleksi-karya-tuan-guru-abdul-hadi/

Mustaffa Abdullah. 2009. Khazanah Tafsir di Malaysia. Book Pro Publishing Services. Pahang

Najib Aroff. 2018. Tak keluar TV dan radio tak apa, ini cara baharu saya berdakwah... - Kazim Elias. astroawani.com. https://www.astroawani.com/berita-malaysia/tak-keluar-tv-dan-radio-tak-apa-ini-cara-baharu-saya-berdakwah-kazim-elias-193713. 25 April 2021.

Najidah Zakariya, and Abu Dardaa Mohamad. 2013. Media sebagai wasilah dakwah. Al-Hikmah, 5. pp. 92-99.

Nuur Farhana. 2016. Sumbangan Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang Kepada Penubuhan dan Perkembangan Maahad Darul Quran. Tesis Sarjana. Fakulti Pengajian Islam. Universiti Kebangsaan Malaysia

Radhiah Ruzi. tt. Cabaran Era Ledakan Teknologi Komunikasi Maklumat. https://www.academia.edu/28996174/CABARAN_ERA_LEDAKAN_TEKNOLOGI_KOMUNIKASI_MAKLUMAT

Riduan Mohamad Nor. 2009. Abdul Hadi Awang: Murabbi, Ideologi, Pemimpin. Selangor: Jundi Resources.

Riduan Mohamad Nor. 2020. Pemilihan Tuan Guru sebagai Duta Khas Amat Tepat. Harakah Daily. https://harakahdaily.net/index.php/2020/04/03/pemilihan-tuan-guru-sebagai-duta-khas-amat-tepat/. 10 Ogos 2020.

Rohaily@Abd Rahman Abd Hamid & Nor Raudah Hj Siren. 2018. Manhaj Dakwah Nabi Ibrahim a.s Menurut al-Quran dan Aplikasinya dalam Dakwah Masa Kini. Jurnal Usuluddin. 46(1).

Sharifah Nora Othman. 2018. Dakwah Alam Siber Rentas Sempadan. Kertas Penyelidikan 2018. ilkap.gov.my

Syed Abdurahman Hj Syed Husin. tt. Manhaj: Pengertian dan Kepentingannya kepada Dakwah. Jurnal Usuluddin.

Syed Muhammad Dawilah al-Idrus & Mohd Lufti Solehan. 2009. Peranan ICT dalam Penyebaran Dakwah dalam Era Globalisasi. Seminar Kebangsaan Dakwah Islamiah di IPT dan Komuniti. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Tengku Sarina Aini Tengku Kasim & Faridah Binti Che Husain 2008. Pendekatan individu dalam pengajaran Pendidikan Islam Sebagai Wahana Melahirkan Modal Insan Bertamadun. Jurnal Usuluddin.

Tuan Ibrahim Tuan Man (Pengerusi Lajnah Penerangan dan Dakwah PAS Pusat), dalam temu bual 28 Jun 2013

Yedi Purwanto, Muhamad Taufik & Asep Wawan Jatnika. 2017. Peran Teknologi Informasi dalam Perkembangan Dakwah Mahasiswa. Jurnal Sosioteknologi. Vol 16. No 1.

Zahid bin Mat Dui. 2017. Karakteristik Tafsir Kontemporari di Malaysia (Studi Tafsir al-Tibyan Karya Tuan Guru Haji Hadi Awang). Skripsi Sarjana Fakultas Ushuluddin. Raden Intan Lampung: Universitas Agama Islam Negeri

Zulkefli Aini & Salahudin Suyurno. 2012. Asas Komunikasi Dakwah. Bangi: Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


__________________________________________________________

Research Centre for al-Quran and al-Sunnah
Faculty of Islamic Studies
The National University Of Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +60 3 8921 4405 | Fax: +60 3 8921 3017
Email: alturathjournal@gmail.com

 

Copyright ©2016 Centre of Islamic Heritage Sustainability, UKM