Pembangunan Kerohanian Usahawan Melayu di Malaysia: Tinjauan dari Perspektif Guru-Guru Murshid

Abu Yazid Abdul Kadir, Ahmad Fakhrurrazi Mohammed Zabidi, Salmy Edawati Yaacob

Abstract


Pembangunan Kerohanian Usahawan Melayu di Malaysia:

Tinjauan dari Perspektif Guru-Guru Murshid

 

Kerohanian merupakan aspek paling penting dalam diri seseorang usahawan Melayu. Sistem kerohanian seorang usahawan yang terdiri daripada hati, nafsu, akal dan roh perlu di bangunkan melalui kaedah bimbingan seorang guru murshid. Kegagalan usahawan Melayu untuk membangunkan sistem kerohanian adalah disebabkan oleh faktor kekurangan amalan kerohanian seperti suluk, suhbah, adab, zikir, puasa, solat, zakat dan muraqabah. Kajian ini akan meneliti faktor tersebut secara mendalam khususnya terhadap usahawan bertarekat dengan usahawan tidak bertarekat. Justeru, kajian ini bertujuan untuk meneroka amalan-amalan kerohanian dari sudut pandang guru-guru murshid yang membawa kejayaan dalam bidang keusahawanan di Malaysia. Kajian ini berbentuk kualitatif dengan mengambil pendekatan analisis kandungan, pemerhatian dan kaedah temubual mendalam. Hasil kajian mendapati amalan kerohanian mempengaruhi sifat peribadi usahawan, membina keyakinan diri, membina sistem pertahanan diri, dan membentuk akhlak mulia. Di samping itu, amalan kerohanian turut membantu kepada aspek pengurusan diri dan perniagaan yang lebih bermanfaat sehingga membawa kepada kejayaan di dunia dan di akhirat kelak.   


 

 

Spiritual Development of Malay Entrepreneurs in Malaysia:

A Perspective from Murshid Teachers

 

Spirituality is the most important aspect in a person of Malay entrepreneurs. The spiritual system of an entrepreneur which consists of heart, passion, intellect and spirit needs to be developed through the method of guidance of a murshid teacher. Failure Malay entrepreneurs to develop a system of spirituality is caused by a lack of spiritual practices such as mysticism, suhbah, manners, remembrance, fasting, prayer, charity and muraqabah. This study will examine these factors in depth, especially for entrepreneurs with secular and non -secular entrepreneurs. Thus, this study aims to explore the spiritual practices from the point of view of murshid teachers who bring success in the field of entrepreneurship in Malaysia. This study is qualitative in nature by taking a content analysis approach, observation and in-depth interview method. The results of the study found that spiritual practices influence the personal nature of entrepreneurs, build self -confidence, build self -defense systems, and form noble morals. In addition, spiritual practice also helps to aspects of self -management and business that are more beneficial to lead to success in this world and in the hereafter.


Full Text:

PDF

References


Al- Quran al-Karim.

Al-Ghazali, Abi Hamid Muhammad bin Muhammad. 1986. Ihya’ Ulum al-Din. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Qaradhawi, Yusuff. 2001. Dawr al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami. al-Qahirah: Maktabah Wahbah.

Syuhadak. 2020. Temubual ini dilakukan pada 8 Mac 2020 di Madrasah Al- Insan, Sikamat, Seremban pukul 9.45 malam.

Faizah Binti Zakaria & Azhar Bin Harun. 2019. Faktor Kemahiran Dan Kejayaan Usahawan Asnaf: Amalan Kerohanian Islam Sebagai Penyederhana. International Journal of Accounting, Finance and Business (IJAFB) Volume: 4 Issues: 24 hlm. 98 – 108.

Maulana Aswadi. 2020. Temubual ini dilakukan pada 12 Ogos 2020 di Pejabat Madrasah Darul Uloom, Hulu Langat, Selangor pukul 10.00 pagi.

Mohd Zain Mubarak, Asyraf Hj Abd. Rahman & Mohd Rafi Yaacob. 2015. Elemen Kerohanian Dalam Keusahawanan Islam: Kajian Terhadap Usahawan Berjaya Di Negeri Kelantan. Journal of Business and Social Development, Vol. 3 No. 1, hlm. 43-53.

Muhammad Hilmi Jalil & Mohd Yusof Hj. Othman. 2017. Jati Diri Manusia: Antara Islam dan Barat. Jurnal Hadhari Edisi Khas 97-109.

Muhammad Syukri Salleh. 1994. "An Ethical Approach to Development: The Arqam Philosophy and Achievements", Humanomics, Vol. 10 Iss 1 pp. 25 – 60Saedah, S. (2012). Model q-Rohani Ke arah Pembangunan Insan. Paper presented at 1st International Seminar on Quality and Affordable Education (ISQAE2012), State University of Jakarta, Jakarta, Indonesia.

Solahuddin Abdul Hamid, Mohd Sobhi Ishak, Mohd Nizho Abdul Rahman, Mohd Akram Dato’ Dahaman@Dahlan & Hydzulkifli Haji Hashim. 2010. Penghayatan Agama (Religiosity) dan Praktis Keusahawanan: Analisis Implikasi dalam Pembangunan Usahawan Melayu.

Suhaila Nadzri dan Salmy Edawati Yaacob. 2019. Ciri-Ciri Akhlak Usahawan Muslim Berjaya dan Hubungannya dengan Cara Pengembangan Harta serta Matlamat Hidup Menurut Perspektif Al-Qur’an. Journal of Contemporary Islamic Law. Vol. 4(1): 8-17.

Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, kitab Hadits-hadits Shahih Tentang Anjuran dan Janji Pahala, Ancaman dan Dosa, juz II, halaman 396.

Syarifah Md Yusof, Abu Bakar Hamed Raziah Md Tahir dan Azizah Othman. 2018. Usahawan Wanita Muslim Berjaya: Amalan Gaya Hidup Islam. International Journal of Islamic Business. Vol 3 Issue 1, hlm. 01-18.

Syeikh Zainul Asri. 2020. Temubual ini di lakukan pada 14 Julai 2020 di Madrasah Darul Hadith, Kuala Nerang, Kedah pukul 8.15 pagi.

Tuan Guru Jaafar Saad. 2020. Temubual ini di lakukan pada 7 Julai 2020 di rumah beliau, Nibong Tebal, Pulau Pinang pukul 10.00 pagi.

Tuan Guru Sidek Noor. 2020. Temubual ini di lakukan pada 21 Julai 2020 di Pejabat Pondok Qiam, Trong, Taiping, Perak pukul 3.00 petang.

Tuan Guru Hj Ahmad Mustafa. 2020. Temubual ini dilakukan pada 3 Mac 2021 di pejabat Madrasah Darul Tauhid, Semabok, Melaka pukul 10.30 pagi.

Ustaz Hassan Wahab. 2020. Temubual ini di lakukan pada 5 Ogos 2020 di Restoran Hj Hakim, Bandar Baru Bangi, Selangor pukul 11.00 pagi.

Zaharah Hussin, Ahmad Arifin Sapar, Saedah Siraj, Mohd Ridhuan Mohd Jamil, Abdul Muqshit Ahmad & Nurul Rabihah Mat Noh. 2017. Hidup Berkeluarga Melalui Didikan Amalan Q-Rohani (Afektif): Satu Pendektan Fuzzy Delphi. Al-Hikmah 9(2): 16-31.

Zainuddin Hassan dan Rozeyta Omar. 2003. Aktiviti Keusahawanan Masyarakat Melayu pada Zaman Kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. (Seminar Za’ba Mengenai Alam Melayu a1, 12-14 Ogos, Institut Peradaban Melayu, UPSI).

`


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


__________________________________________________________

Research Centre for al-Quran and al-Sunnah
Faculty of Islamic Studies
The National University Of Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +60 3 8921 4405 | Fax: +60 3 8921 3017
Email: alturathjournal@gmail.com

 

Copyright ©2016 Centre of Islamic Heritage Sustainability, UKM